تجزیه و تحلیل مالی چیست؟


حسابرس

آشنایی با مفاهیم عمومی و مدل حسابداری ما را قادر میسازد که به جنبه های عملی حسابداری بپردازیم و به همینه خاطر به برسی حساب های یک شرکت فرضی بنام شاهوار که مربوط به آقای امیدوار است در یک دوره یک ماهه میپردازیم

فهرست معاملات و عملیات مالی یک ماهه آذر سال 85 شرکت شاهوار بشرح ذیل لیست میگردد

اقای امیدوار یک حساب جاری بشماره200 نزد بانک تاسیس و مبلغ 6000000 ریال بعنوان سرمایه به این حساب واریز میکند و رسید دریافت میدارد

2 – پنجم آذر ماه

آقای امیدوار یکدستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال نقدا خریداری میکند و چک شماره500 را به مبلغ یاد شده صادر و تسلیم فروشنده میکند و شماره این آپارتمان 192 میباشد

آقای امیدوار تعدای اثاثه از قبیل میز و صندلی ،فایل ،کابینت به مبلغ 800000 ریال از شرکت روشنک بطور نسیه خریداری میکند و فاکتور شماره 127 را دریافت مبدارد و قرار شد مبلغ 500000 ریال ار این بدهی را در تاریخ 20 آذر و مبلغ 200000 ریال آنرا در تاریخ 27 دی و مبلغ 100000 ریال را در تاریخ 30 بهمن به شرکت روشنک بپردازد

آقای امیدوار چک شماره104 را به مبلغ 500000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی شرکت شاهوار صادر و به شرکت روشنک تسلیم میدارد

5 _ بیست و پنجم آذر

آقای امیدوار نصف اثاثیه خریداری شده را مازاد تشخیص داده و آن را به قیمت 400000 ریال بطور نسیه به شرکت سایبان میفروشد و طبق صورتحساب صادر قرار شد مبلغ 300000 ریال از طلب شرکت شاهوار در تاریخ سی آذر و بقیه در تاریخ 25 دی ماه از شرکت سایبان دریافت گردد

اقای امیدوار مبلغ 300000 ریال بخشی از طلب شرکت شاهوار را از شرکت سایبان دریافت . طی رسید بانکی شماره 635 به حساب جاری شماره 200 نزد بانک . واریز مینماید

با توجه به اطلاعات فوق آثار آن را بر معادله حسابداری بررسی و تجریه تحلیل میکنیم

1-سرمایه گذاری نقدی صاحب تعمیر گاه

اقای امیدوار یک حساب جاری بشماره200 نزد بانک تاسیس و مبلغ 6000000 ریال بعنوان سرمایه به این حساب واریز میکند و رسید دریافت میدارد

شرکت شاهوار مبلغ 6000000 ریال پول دارد که به حساب شماره 200 نزد بانک واریز شده است . آقای امیدوار مبلغ 6000000 ریال در شرکت سرمایه دارد

وضعییت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________ ______________________ _____________________

موجود بانک سرمایه شرکت شاهوار

اثر معامله 6000000+ 6000000+

توارن معادله 6000000 6000000

بطوری که ملاحظه میشود شرکت شاهوار پس از این رویداد مبلغ 6000000 ریال دارایی دارد که بشکل نقد در بانک است و آقای امیدوار مبلغ 6000000 ریال در شرکت سرمایه دارد

* 2 – خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان

آقای امیدوار یکدستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال نقدا خریداری میکند و چک شماره500 را به مبلغ یاد شده صادر و تسلیم فروشنده میکند و شماره این آپارتمان 192 میباشد

شرکت شاهوار مالک یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال گردید و موجودی نقدی این شرکت نزد بانک به همین مبلغ کاهش یافت

وضعییت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

_________________________ ______________________ _____________________

موجود بانک آپازتمان سرمایه شرکت شاهوار

مانده قبلی 6000000 6000000

اثر 4000000- 4000000+

_______ _______ ________

مانده جدید2000000 + 4000000 6000000

توارن معادله 6000000 6000000

بطوری که ملاحظه میشود در اثر این معامله در جمع دارایی تغییری تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ حاصل نشد بله فقط بخشی از یک نوع دارایی شرکت شاهوار به نوع دیگر دارایی که آپارتمان باشد تغییر پیدا کرد و توازان معادله حساب داری همچنان بر قرار است

3- خرید نسیه اثاثه اداری

آقای امیدوار تعدای اثاثه از قبیل میز و صندلی ،فایل ،کابینت به مبلغ 800000 ریال از شرکت روشنک بطور نسیه خریداری میکند و فاکتور شماره 127 را دریافت مبدارد و قرار شد مبلغ 500000 ریال ار این بدهی را در تاریخ 20 آذر و مبلغ 200000 ریال آنرا در تاریخ 27 دی و مبلغ 100000 ریال را در تاریخ 30 بهمن به شرکت روشنک بپردازد

شرکت شاهوار دارایی جدید به شکل اثاثه اداری بدست آورده

شرکت شاهوار مبلغ 800000 ریال به شرکت روشنک بدهی پیدا کرده است

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________________ ___________________ _______________

موجود بانک آپازتمان اثاثه بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی2000000 4000000 6000000+

اثر 800000+ 800000 +

_______ ______ _______ ______ ________

مانده جدید2000000 + 4000000+800000 = 800000 + 6000000

توارن معادله 68000000 = 6800000

خرید نسیه اثاثه هم بر دارایی و هم بر بدهی اثر گذاشته است . در نتیجه این معامله جمع دارایی شرکت شاهوار 800000 ریال اقزایش یافته و در مقابل شرکت روشنک معادل همین مبلغ از شرکت شاهوار بستانکار شده است بطوریکه مشاهده میکنید در این معامله جمه دارایی های شرکت شاهوار 6800000 ریال است که مبلغ 800000 ریال آن حق مالی بستانکاران یعنی شرکت روشنک و 6000000 ریال حق مالی صاحب شرکت شاهوار آقای امیدوار یا سرمایه شرکت است که معادله حسابداری همچنان حالت توازن دارد ( 6800000=800000+6000000)

4 -پرداخت بخشی از بدهی

بیستم آذرآقای امیدوار چک شماره104 را به مبلغ 500000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی شرکت شاهوار صادر و به شرکت روشنک تسلیم میدارد

موجودی نقدی شرکت شاهوار در بانک مبلغ 500000 ریال کاهش یافته است

بدهی شرکت شاهوار به شرکت روشنک مبلغ 500000 ریال کاهش پیدا کرده است

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________________ ___________________ _______________

موجود بانک آپازتمان اثاثه بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی2000000 4000000 800000 800000 6000000

اثر 500000 - بنام خدا

آشنایی با مفاهیم عمومی و مدل حسابداری ما را قادر میسازد که به جنبه های عملی حسابداری بپردازیم و به همینه خاطر به برسی حساب های یک شرکت فرضی بنام شاهوار که مربوط به آقای امیدوار است در یک دوره یک ماهه میپردازیم

فهرست معاملات و عملیات مالی یک ماهه آذر سال 85 شرکت شاهوار بشرح ذیل لیست میگردد

اقای امیدوار یک حساب جاری بشماره200 نزد بانک تاسیس و مبلغ 6000000 ریال بعنوان سرمایه به این حساب واریز میکند و رسید دریافت میدارد

2 – پنجم آذر ماه

آقای امیدوار یکدستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال نقدا خریداری میکند و چک شماره500 را به مبلغ یاد شده صادر و تسلیم فروشنده میکند و شماره این آپارتمان 192 میباشد

آقای امیدوار تعدای اثاثه تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ از قبیل میز و صندلی ،فایل ،کابینت به مبلغ 800000 ریال از شرکت روشنک بطور نسیه خریداری میکند و فاکتور شماره 127 را دریافت مبدارد و قرار شد مبلغ 500000 ریال ار این بدهی را در تاریخ 20 آذر و مبلغ 200000 ریال آنرا در تاریخ 27 دی و مبلغ 100000 ریال را در تاریخ 30 بهمن به شرکت روشنک بپردازد

آقای امیدوار چک شماره104 را به مبلغ 500000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی شرکت شاهوار صادر و به شرکت روشنک تسلیم میدارد

5 _ بیست و پنجم آذر

آقای امیدوار نصف اثاثیه خریداری شده را مازاد تشخیص داده و آن را به قیمت 400000 ریال بطور نسیه به شرکت سایبان میفروشد و طبق صورتحساب صادر قرار شد مبلغ 300000 ریال از طلب شرکت شاهوار در تاریخ سی آذر و بقیه در تاریخ 25 دی ماه از شرکت سایبان دریافت گردد

اقای امیدوار مبلغ 300000 ریال بخشی از طلب شرکت شاهوار را از شرکت سایبان دریافت . طی رسید بانکی شماره 635 به حساب جاری شماره 200 نزد بانک . واریز مینماید

با توجه به اطلاعات فوق آثار آن را بر معادله حسابداری بررسی و تجریه تحلیل میکنیم

1-سرمایه گذاری نقدی صاحب تعمیر گاه

اقای امیدوار یک حساب جاری بشماره200 نزد بانک تاسیس و مبلغ 6000000 ریال بعنوان سرمایه به این حساب واریز میکند و رسید دریافت میدارد

شرکت شاهوار مبلغ 6000000 ریال پول دارد که به حساب شماره 200 نزد بانک واریز شده است . آقای امیدوار مبلغ 6000000 ریال در شرکت سرمایه دارد

وضعییت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________ ______________________ _____________________

موجود بانک سرمایه شرکت شاهوار

اثر معامله 6000000+ 6000000+

توارن معادله 6000000 6000000

بطوری که ملاحظه میشود شرکت شاهوار پس از این رویداد مبلغ 6000000 ریال دارایی دارد که بشکل نقد در بانک است و آقای امیدوار مبلغ 6000000 ریال در شرکت سرمایه دارد

* 2 – خرید نقدی یک دستگاه آپارتمان

آقای امیدوار یکدستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال نقدا خریداری میکند و چک شماره500 را به مبلغ یاد شده صادر و تسلیم فروشنده میکند و شماره این آپارتمان 192 میباشد

شرکت شاهوار مالک یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 4000000 ریال گردید و موجودی نقدی این شرکت نزد بانک به همین مبلغ کاهش یافت

وضعییت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

_________________________ ______________________ _____________________

موجود بانک آپازتمان سرمایه شرکت شاهوار

مانده قبلی 6000000 6000000

اثر 4000000- 4000000+

_______ _______ ________

مانده جدید 2000000 + 4000000 6000000

توارن معادله 6000000 6000000

بطوری که ملاحظه میشود در اثر این معامله در جمع دارایی تغییری حاصل نشد بله فقط بخشی از یک نوع دارایی شرکت شاهوار به نوع دیگر دارایی که آپارتمان باشد تغییر پیدا کرد و توازان معادله حساب داری همچنان بر قرار است

3- خرید نسیه اثاثه اداری

آقای امیدوار تعدای اثاثه از قبیل میز و صندلی ،فایل ،کابینت به مبلغ 800000 ریال از شرکت روشنک بطور نسیه خریداری میکند و فاکتور شماره 127 را دریافت مبدارد و قرار شد مبلغ 500000 ریال ار این بدهی را در تاریخ 20 آذر و مبلغ 200000 ریال آنرا در تاریخ 27 دی و مبلغ 100000 ریال را در تاریخ 30 بهمن به شرکت روشنک بپردازد

شرکت شاهوار دارایی جدید به شکل اثاثه اداری بدست آورده

شرکت شاهوار مبلغ 800000 ریال به شرکت روشنک بدهی پیدا کرده است

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________________ ___________________ _______________

موجود بانک آپازتمان اثاثه بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی2000000 4000000 6000000+

اثر 800000+ 800000 +

_______ ______ _______ ______ ________

مانده جدید 2000000 + 4000000+800000 = 800000 6000000

توارن معادله 68000000 = 6800000

خرید نسیه اثاثه هم بر دارایی و هم بر بدهی اثر گذاشته است . در نتیجه این معامله جمع دارایی شرکت شاهوار 800000 ریال اقزایش یافته و در مقابل شرکت روشنک معادل همین مبلغ از شرکت شاهوار بستانکار شده است بطوریکه مشاهده میکنید در این معامله جمه دارایی های شرکت شاهوار 6800000 ریال است که مبلغ 800000 ریال آن حق مالی بستانکاران یعنی شرکت روشنک و 6000000 ریال حق مالی صاحب شرکت شاهوار آقای امیدوار یا سرمایه شرکت است که معادله حسابداری همچنان حالت توازن دارد ( 6800000=800000+6000000)

4 -پرداخت بخشی از بدهی

بیستم آذرآقای امیدوار چک شماره104 را به مبلغ 500000 ریال بابت پرداخت بخشی از بدهی شرکت شاهوار صادر و به شرکت روشنک تسلیم میدارد

موجودی نقدی شرکت شاهوار در بانک مبلغ 500000 ریال کاهش یافته است

بدهی شرکت شاهوار به شرکت روشنک مبلغ 500000 ریال کاهش پیدا کرده است

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

__________________________________ ___________________ _______________

موجود بانک آپازتمان اثاثه بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی2000000 4000000 800000 800000 6000000

اثر 500000 - 500000 –

________ _______ ______ ________ ________

مانده جدید 1500000 + 4000000+800000 = 300000 + 6000000

توارن معادله 63000000 = 6300000

در نتیجه این معامله موجودی نقدی شرکت شاهوار در بانک مبلغ 500000 ریال کاهش ودر مقابل هم بدهی شرکت شاهوار به شرکت روشنک مبلغ 500000 ریال کاهش پیدا کرده است برابری دو طرف معادله حسابداری همچنان حالت توازن دارد ( 6300000=300000+6000000)

5 _ فروش نسیه بخشی از اثاثه خریداری شده

بیست و پنجم آذر

آقای امیدوار نصف اثاثیه خریداری شده را مازاد تشخیص داده و آن را به قیمت 400000 ریال بطور نسیه به شرکت سایبان میفروشد

اثاثه شرکت شاهوار معادل مبلغ 400000 ریال کاهش یافته است و این شرکت مبلغ 400000 ریال از شرکت سایبان طلبکار شده است

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

_______________________________________ _____________ _______________

موجود بانک آپارتمان اثاثه بدهکاران بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی1500000 4000000 800000 300000 6000000

اثر 400000- 400000+

________ _______ ______ ________ ________

مانده جدید1500000 + 4000000+400000 + 400000 = 300000 + 6000000

توارن معادله 63000000 = 6300000

در نتیجه این معامله مبلغ 400000 ریال از اثاثه شرکت شاهوار کسر و شرکت سایبان معادل همین مبلغ به شرکت شاهوار بدهکار شده است و این معامله تاثیری بر جمع دارایی ندارد دو طرف معادله حسابداری همچنان حالت توازن دارد ( 6300000=300000+6000000)

اقای امیدوار مبلغ 300000 ریال بخشی از طلب شرکت شاهوار را از شرکت سایبان دریافت . طی رسید بانکی شماره 635 به حساب جاری شماره 200 نزد بانک . واریز مینماید

موجودی نقدی شرکت شاهوار نزد بانک . معادل مبلغ 300000 ریال افزایش یافته است

طلب شرکت شاهوار از شرکت سایبان مبلغ 300000 ریال کاهش می یابد

وضعیت مالی شرکت شاهوار

دارایی = بدهی + سرمایه

_______________________________________ _____________ _____________

موجود بانک آپارتمان اثاثه بدهکاران بستانکاران سرمایه شرکت

مانده قبلی1500000 4000000 800000 400000 300000 6000000

اثر 300000+ 300000-

________ _______ ________ _______ ________ ________

مانده جدید1800000 + 4000000+400000 + 100000 = 300000 + 6000000

توارن معادله 63000000 = 6300000

در نتیجه این معامله موجودی شرکت شاهوار مبلغ 300000 ریال افزایش و در مقابل طلب شرکت شاهوار از شرکت سایبان معادل همین مبلغ کاهش یافته است توازن معادله حسابداری همچنان محفوظ مانده است( 6300000=300000+6000000

با توجه به کلیه رویداد های مالی فوق میتوان وضعیت مالی شرکت شاهوار را بطور یکجا در یک جدول و در یک صفحه بشرح زیر نشان داد

بررسی اجمالی صورت های مالی از جمله خدمات محاسبان

بررسی صورت های مالی در حسابرسی

بررسی صورت های مالی : حسابرسی صورت های مالی در سازمان ها و بنگاههای اقتصادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و مبنای استناد های مالی و مالیاتی قرار میگیرد . ممیزین مالیاتی و دارایی برای تعیین مالیات و امور مربوطه دیگر در زمانهای مشخصی به بررسی این صورت ها و اسناد مربوط به انها می پردازند . صورت های مالی اساسی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صوت وجوه نقد و یادداشت های توضیحی هستند و هر کدام به شیوه خاصی تهیه و بررسی می گردند و البته نحوه گزارش دهی و مخاطبان ان هم متفاوت است.

آنچه که بهتر است در مورد صورت های مالی بدانید

صورت های مالی وجه تمایز شرکت ها هستند

در دنیای امروز سرمایه گذاران جز و سرمایه گذاران کلان به دنبال منابع و شرکت هایی هستند که اصل سرمایه و سود آنها را تضمین کند. آنها به دنبال توسعه منابع مالی خود و تثبیت جایگاهشان در بازار سرمایه بوده و تمایل دارند با کمترین ریسک بیشترین سود را تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ بدست اورند و البته بیش از هر چیزی نام و نشان و عملکرد محل هایی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند برایشان مهم است .

بررسی صورت های مالی وجه تمایز شرکت ها

( بررسی صورت های مالی )

عملکرد شرکتها از روی ترازنامه و صورت های مالی انها مشخص میشود و شرکت هایی که ترازنامه مثبت و صورت های مالی با جریان نقدی مثبت دارند مورد توجه سرمایه گذاران بوده و محل های بالقوه برای سرمایه گذرای محسوب میشوند . برای اینکه بتوانید جزو این نقاط بالقوه سرمایه گذاری قرار بگیرد باید اصول کار را بدانید . اصول کار در این حیطه ثابت بوده و کسب دانش در مورد آن می تواند شرکت را با یک تراز مثبت در جایگاه ویژه ای قرار دهد .

کار سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه کار می کنند این است که این اصول را یاد گرفته و قدرت تجزیه و تحلیل آن را در شرایط تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ متفاوت مالی داشته باشند که البته نیاز به تجربه و مهارت دارد.

شرکتها از ترازنامه چه استفاده هایی می توانند داشته باشند ؟

ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و جریان وجوه نقد همگی در بحث سرمایه گذاری و تصمیمی گیری ها کلان و مدیریتی موثر بوده و هر یک به میزان مشخصی در این روند دخیل خواهند بود . برخی شرکتها دچار این اشتباه میشوند که تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ ترازنامه و صورت سود و زیان را جدی تر تلقی کرده و نسبت به جریان وجوه نقد بی توجهی می کنند .

بررسی صورت های مالی و استفاده از ترازنامه

( بررسی صورت های مالی )

صورت وجوه نقد یکی از مهمترین آنها بوده که جریان مثبت و منفی آن بیانگر خروجی ها و ورودی های پول خواهد بود و تجزیه و تحلیل صحیح آن می تواند ورودی های منابع پولی را تقویت و خروجی های غیر ضروری را مسدود کند و در کل باعث افزایش سرمایه و توسعه منابع مالی شرکت گردد .

اهمیت اعداد در صورت های مالی

اعداد در صورت های مالی و کلیه اسناد و مدارک حسابداری معانی و مفاهیم خاص خود را دارند و بیانگر حقایقی در دنیای واقعی هستند . گاهی افرادی که به تجزیه و تحلیل صورت های مالی به خصوص ترازنامه گمارده میشوند از تبحر کافی برای تجزیه و تحلیل اعداد در سطح کلان برخوردار نبوده و ممکن است با کمترین نشانه های از جریان منفی سرمایه این اضطراب و عدم امنیت را هم به صاحبان سرمایه منتقل نمایند .

اعداد در صورت های مالی

( بررسی صورت های مالی )

انچه که در مورد اعداد مهم است بدانید اینکه اعداد را در دایره ای مفاهیم سرمایه گذاری و مالی بررسی کنید و تنها آنها را یک عدد ندانسته و برای انها مفهوم قایل شوید.

تنوع گزارشات مالی را جدی بگیرید

تنوع گزارشات مالی اعم از صورت های مالی ، گزراشات مالیاتی و فصلی و گزارشات داخلی باعث میشود حسابرسان و حسابداران کم تجربه از تفاوت اعداد و ارقام در آنها دچار سردرگمی و تناقض گردند و نتوانند جمع بندی درست و مناسبی از وضعیت سرمایه و جریان نقدینگی آن داشته باشند . حسابداران باید تنوع این گزارشات را جدی گرفته و نسبت به همه آنها دانش کافی داشته باشند و بدانند هر کدام چطور معنی و تجزیه و تحلیل میشود .

تنوع گزارشات مالی و بررسی صورت های مالی در حسابرسی

( بررسی صورت های مالی )

زبان مشترکی برای درک اسناد مالی وجود ندارد

این نقص در فرایند های مالی و حسابداری و حسابرسی وجود دارد که زبان مشترکی برای تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک وجود نداشته و بیشتر بر اساس تجربه و مهارت انجام میشود برای همین حسابدارای مبتدی را دچار مشکل و سردرگمی می نماید . این نقیصه در این حرفه گاهی بسیار مهم بوده و می تواند روند نگارش و محاسبه و البته از همه مهمتر تجزیه و تحلیل اعداد را دچار مشکل نماید . در این حالت حسابداران باید بدانند مشورت با افراد متبحر می تواند از گرفتاری های مالی بزرگی پیشگیری نماید .

زبان مشترک برای درک اسناد مالی

( بررسی صورت های مالی )

حسابداری و حسابرسی را باید یک هنر بدانید

اینکه حسابداری و حسابرسی شغل سرو کله زدن با اعداد بوده و حسابداران باید دانش این کار را داشته باشند شکی در آن نیست اما باید بدانید حسابداری قبل از اینکه دانش و علم باشد هنر بررسی و تحلیل اعداد و ارقام با توجه به شرایط بازار می باشد .

بررسی اجمالی صورت های مالی حسابداری و حسابرسی را باید یک هنر بدانید

( بررسی صورت های مالی )

سرمایه گذاران ترجیح می دهند در خصوص منابع مالی خود محتاط و شکاک باشند و همانطور که گفته شد ریسک کمتری نمایند این هنر باید در کارشناسان مالی وجود داشته باشد که بتوانند با تجزیه و تحلیل اعداد و ارقام به صورت صادقانه اما هنرمندانه سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری بیشتر ترغیب نمایند و سبب توسعه کسب و کار و ارتقا آن در بازار سرمایه شوند.

استانداردهای حسابداری و حسابرسی مطابق با کنوانسیون آن رعایت شوند

در دنیا دو کنواسیون در خصوص استاندارد های حسابدرای وجود دارد و هر دو آنها به عنوان مرجع استفاده میشوند استانداردهای GAAP و IFRS هر دو قانونی بوده و GAAP بیشتر مبتنی بر قانون بوده و IFRS مبتنی بر اصول است. هر کدام از این استاندارد ها که به عنوان مرجع حسابداری قرار بگیرند اصول و روش های مخصوص به خود را در ارزیابی های دارایی ، استهلاک و غیره خواهند داشت . آنچه که مهم است اینکه حسابداران استاندارد های قانونی و رایج در کشور را دانسته و نسبت به انها اشراف داشته باشند و تمامی اسناد و مدارک مالی را بر اساس انها تهیه و ثبت نمایند .

صورت وضعیت های غیر مالی هم وجود دارند

به دلیل اینکه در فرایند حسابداری صورت وضعیت های مالی بیشتر مورد توجه بوده و در محاسبات مالیاتی مورد استناد قرار می گیرند صورت وضعیت های غیر مالی نظیر وضعیت تعداد پرسنل ، تغییرات در تکنولوژی انجام فرایند ، وضعیت رقابتی در بازار و بسیاری دیگر کمی مورد بی توجهی قرار گرفته اند .

در حالی که سرمایه گذاران باید بدانند صورت های غیر مالی هم تاثیر بسیار مهمی تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ در منابع مالی انها خواهد گذاشت و عدم توجه و تجزیه و تحلیل نادرست انها می تواند به اتلاف سرمایه و از دست رفتن منایع مالی منجر گردد .

شاخص ها را در حسابداری و تجزیه تحلیل ها بشناسید

مفاهیم گسترده و مهمی در اعداد و ارقام بدست امده از ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان و سایر صورت های مالی وجود دارد و هر کدام از انها با تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ شاخص های مشخصی مقایسه میشوند . بررسی این اعداد و شاخص های بدست امده باید به صورت مداوم و طول دوره مالی انجام شود تا جهت و گرایش سرمایه گذاری در شرکت واقعی و درست تحلیل گردد . شاخص ها و معیارهایی که در این تجزیه و تحلیل ها استفاده میشوند با توجه به نوع شرکت ، میزان توسعه و گستردگی متفاوت خواهد بود .

شاخص ها را در حسابداری و تجزیه تحلیل ها بشناسید

( بررسی صورت های مالی )

یادداشت های تحلیلی در حاشیه صورت های مالی مهم است

همانطور که اشاره شد صورت های مالی مجموعه ای از اعداد و ارقام هستند و بدون تحلیل و تجزیه ممکن است برای افراد غیر حرفه ای قابل درک نباشد . یادداشت های تحلیلی هر چند کوتاه در کنار این صورت های می تواند بسیاری از ابهامات ایجاد شده را برطرف ساخته و تصویر روشنی از وضعیت شرکت ارائه نماید. بنابراین وجود این یادداشت ها ضرورری بوده و باید جدی گرفته شود .

یادداشت های تحلیلی در حاشیه صورت های مالی مهم است

( بررسی صورت های مالی )

گزارشات ۱۰-K گزراشات قابل اسنادی هستند

گزارش ۱۰-K گزارشی است که ۶۰ روز یا ۷۵ روز پس از سال مالی تهیه میشود و حاوی اطلاعات مالی و حسابداری شرکت می باشد . اطلاعاتی که در این گزارش منتشر میشود مختصر و محدود است اما می تواند برای سرمایه گذران محتاط قابل استناد باشد.

این گزارش حاوی اطلاعاتی است که به حسابرس می گوید اصول حسابداری به چه نحوی رعایت و اجرا شده است . گزارش ۱۰-K می تواند حاوی نکات مثبت یا منفی بوده و تصمیمات سرمایه گذار را جهت دهی نماید یعنی سرمایه گذار بخواهد ادامه دهد یا اینکه روند سرمایه گذاری را متوقف نماید .

( بررسی صورت های مالی )

صورت وضعیت های تلفیقی نوع دیگری از صورت وضعیت ها هستند

صورت های مالی تلفیقی مربوط به سازمان ها و شرکت هایی است که با هم تلفیق شده اند . مثلا تلفیق شرکت مادر و زیرمجموعه های آن که کلیه رسیدگی های مالی و حسابداری و حسابرسی ان به عنوان یک واحد اقتصادی در نظر گرفته میشود و به صورت جداگانه و مجزا این رسیدگی ها انجام نمیشود .

ترازنامه به عنوان یک صورت مالی چه اطلاعاتی را ارائه می دهد ؟

از روی اعداد و ارقامی که ترازنامه به ما می دهد می توان نرخ بازدهی دارایی ها و نرخ بازده حقوق مالکانه را محاسبه نموده و بدست اورد علاوه بر این با استفاده از ترازنامه می تواند ساختار سرمایه شرکت یا بنگاه اقتصادی را تجزیه و تحلیل نمود و اینکه از روی اعداد و ارقام ترازنامه می توان میزان نقدینگی ، توانایی پرداخت بدهی ها و ریسک سرمایه گذاری های بعدی و توسعه آن را محاسبه نمود .

( بررسی صورت های مالی )

ترازنامه چه اطلاعاتی را به سرمایه گذار نمی دهد ؟

ترازنامه با همه اهمیت و قابلیت هایی که در گزارش های مالی دارد برخی اطلاعات را نمی توان از روی آن استخراج و کسب نمود مثلا از روی ترازنامه نمی توان ارزش جاری بنگاه اقتصادی و شرکت را محاسبه نمود و بدست آورد . برخی از اقلام در ترازنامه قابل اندازه گیری نیستند و حسابدار ناچار به حذف انها میشود بنابراین حسابدار مجبور میشود این اقلام را بر اساس برآورد و قضاوت شخصی اندازه گیری کند .

ترازنامه چه اطلاعاتی را به سرمایه گذار نمی دهد ؟

( بررسی صورت های مالی )

یاداداشت های توضیحی معمولا چگونه گزارش میشوند ؟

همانطور که در بالا اشاره شد یادداشت های توضیحی یکی از صورت های مالی بوده و باید برای ارائه انها ترتیب مشخصی وجود داشته باشد . این یادداشت ها به ترتیب شامل : تاریخچه و سوابق فعالیت واحد تجاری و بنگاه اقتصادی ، مبنای تهیه صورت های مالی ، خلاصه اهم رویه های حسابداری ، اطلاعات تکمیلی در مورد اقلام ارائه شده در سایر صورت های مالی ، اطلاعات مربوط به اقلام شناسایی نشده در سایر صورت های مالی ، رویدادهای مالی بعد از تاریخ ارائه ترازنامه ( به رویداد هایی اشاره می کند که بین تاریخ ترازنامه و تاریخ تصویب صورت مالی رخ داده اند . برخی از این رویدادها تعدیلی هستند یعنی باعث تغییر اعداد و ارقام در ترازنامه خواهند شد و برخی دیگر رویدادهای غیر تعدیلی هستند که باید در تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ یادداشت های توضیحی به تفصیل در مورد آنها صحبت شود .) ، معاملات با اشخاص وابسته ، هستند و هر کدام باید به صورت دقیق و جزیی ارائه شوند .

یاداداشت های توضیحی معمولا چگونه گزارش میشوند ؟

( بررسی صورت های مالی )

بحث در مورد صورت های مالی و تفسیر و تهیه و ارزیابی آنها بسیار گسترده بوده و جزییات فراوانی دارند . یک حسابدار باید سال ها در این حیطه به فعالیت بپردازد تا بتواند اسناد مربوط به آن را به درستی تجزیه و تحلیل کرده و گزارشات دقیقی از آن استخراج کند .صورت های مالی اگر به درستی تهیه نشوند می توانند باعث هدر رفت سرمایه ، ناامیدی سرمایه گذاران ، خارج شدن از بازار رقابتی و بسیاری عواقب دیگر شوند که البته به ضرر بنگاه اقتصادی و شرکت خواهد بود.

شرکت ها و بنگاههای اقتصادی می توانند برای تهیه ، ارزیابی و حسابرسی این صورت ها از موسسات خدمات حسابرسی و حسابداری مشاوره بگیرند و قبل از انتشار گزارشات برای سرمایه گذاران و نهادهای دولتی مربوطه از صحت و درستی آنها مطمئن شوند. چرا که قبل از انتشار این اسناد امکان تغییر و اصلاح و جلوگیری از خسارت های وارده وجود خواهد داشت . موسسه خدمات مالی و حسابرسی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره می تواند قبل از انتشار این صورت ها به بررسی اجمالی آنها پرداخته و با کشف ایرادات و اشتباهات از ضرر و زیان های مالی و مالیاتی جلوگیری نماید .

صورت های مالی چیست و انواع آن کدامند؟

صورت های مالی و حسابداری

تحلیل بنیادی یا همان Fundamental analysis روشی برای تحلیل بازا‌رهای مالی به منظور پیش‌بینی قیمت‌ها است. تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس بر وضعیت کلی اقتصاد متمرکز است و عوامل زیادی را از جمله نرخ بهره، اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تجارت و تولید بین‌المللی و همچنین تأثیر نسبی آن بر ارزش پول ملی که به آن متصل است را بررسی می‌کند.با فراپیام همراه باشید.

در واقع تحلیل بنیادی را می‌توان یکی از اصلی‌ترین گام‌هایی دانست که در جهت بررسی وضعیت مالی موسسات و شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهند و همچنین بررسی صورت‌های مالی نیز یکی دیگر از مهمترین مسئله‌هایی است که به منظور سنجش وضعیت مالی شرکت‌ها و موسسات بررسی می‌شود.

صورت‌های مالی به مجموعه‌ای از داده‌های مالی یک شرکت گفته می‌شود که حاوی اطلاعاتی در مورد درآمد، ترازنامه، سود و جریان‌های نقدی است. با تکیه بر استفاده از اصول حسابداری ‌، صورت‌های مالی به این صورت نیز تعریف می‌شود:

گزارش‌هایی که به روشن شدن وضعیت مالی واحد تجاری یا شرکت در یک زمان یا دوره خاص کمک می‌کنند و هدف از این کار نیز انتقال اطلاعات در مورد بیشتر اجزای مالی شرکت‌های تجاری است و ممکن است که تنها اطلاعات مربوط به یک دوره خاص از آن شرکت را نشان دهد.

انواع صورت های مالی کدامند؟

انواع صورت های مالی

صورت‌های مالی توسط حسابدار مالی و با توجه به اصول حسابداری و گاها با استفاده از نرم افزار حسابداری محاسبه می‌گردد. این صورت‌ها در شرکت یا موسسه تهیه می‌شوند تا بعداً توسط طرفین حساب مورد استفاده قرار گیرند. در واقع به مهمترین صورت‌های مالی موجود صورت‌های مالی اساسی گفته می‌شود که شامل موارد زیر است:

صورت سود و زیان – لیست وضعیت مالی یا ترازنامه – صورت جامع درآمد – صورت جریان‌های نقدی، که از هریک از آن‌ها به شرح زیر استفاده می‌شود:

به گزارشی گفته می‌شود که به روشن شدن ماهیت عملکرد مالی شرکت در طول یک سال مالی کمک می‌کند. همچنین طبق این نوع از صورت‌های مالی اساسی به عنوان محاسبه ضرر یا سود خالص شرکت، درآمد فروش را از هزینه‌های جاری در سال کم می‌کند.

در واقع صورت جریان‌ وجوه نقدی شامل ارائه جریانی نقدی از فعالیت شرکت یا موسسه در طی یک دوره زمانی خاص است که علاوه بر جریان وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، سرمایه گذاری یا تأمین مالی با توجه به فعالیت های شرکت یا موسسه حاصل می‌گردد.

ترازنامه یکی دیگر از لیست‌های اساسی است که بر پایه معادله حسابداری قرار دارد. ترازنامه به طور کلی وضعیت مالی عمومی شرکت را در طی یک دوره زمانی خاص روشن می‌کند و شامل سه عنصر اصلی است:

در واقع ترازنامه برای ما مشخص می‌کند که ارزش کل حقوق و بدهی‌ها باید برابر با ارزش دارایی‌ها باشد و از آن‌جایی که ترازنامه، تصوری از وضعیت مالی شرکت ایجاد می کند وام دهندگان، تامین کنندگان و سرمایه گذاران به منظور ارزیابی اعتبار شرکت ابتدا به چنین داده‌هایی مراجعه می‌کنند.

صورت سود و زیان جامع را می‌توان یکی دیگر از مهمترین صورت‌های مالی اساسی دانست که شامل دو عنصر اصلی یعنی سود خالص و درآمد جامع است. در این صورت مالی اساسی باید در طی یک دوره، تمامی درآمدها و هزینه‌ها شناسایی گردد و مورد بررسی قرار گیرد. در انتها نیز این بررسی‌های انجام شده باید در اختیار صاحبان سرمایه قرار گیرد.

دلیل اهمیت صورت‌های مالی اساسی و حسابداری چیست؟

صورت های حسابداری

صورت‌های مالی اساسی و حسابداری از این جهت که حاوی اطلاعات قابل توجهی در مورد وضعیت کلی مالی شرکت شما هستند از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین صورت‌های مالی اساسی به شرکت‌ها کمک می‌کنند تا بتوانند قبل از سرمایه گذاری آگاهانه تصمیم بگیرند، زیرا این صورت‌های مالی وضعیت کلی از بازده سرمایه گذاری را در هر شرکت بیان می‌کنند و به همین منظور است که شرکت‌ها باید سالی یک‌بار صورتهای مالی ارائه دهند.

  1. مشخص کردن شرایط مالی یک شرکت:

شرایط مالی یک شرکت را می‌توان مهمترین نگرانی سرمایه گذاران و بستانکاران آن دانست. در واقع سرمایه‌گذاران و بستانکارها به منظور بررسی و سنجش شرایط ایمنی و سودآوری سرمایه گذاری در شرکت شما به صورت‌های مالی اساسی رجوع می کند. ترازنامه مالی نیز با ارائه اطلاعات دقیقی در مورد دارایی شرکت نتیجه سرمایه‌گذاری در آن به چنین مواردی رسیدگی می‌کند. همچنین ترازنامه‌ها میزان بدهی شرکت را نیز ذکر می‌کنند که به سرمایه‌گذاران این این اختیار را می‌دهند تا در مورد سرمایه گذاری خود بیشتر فکر کنند.

  1. بیانیه حقوق صاحبان سهام:

صورت حقوق صاحبان سهام خصوصاً برای سرمایه گذاران اصلی سهام موضوعی بسیار با اهمیت است؛ زیرا هرگونه تغییرات را در اجزای مختلف سهام، از جمله سود انباشته شده را طی یک دوره به شما نشان می‌دهند. میزان حقوق صاحبان سهام، کل دارایی‌های شرکت منهای کل بدهی‌های آن است که ارزش خالص شرکت را نشان می‌دهد.

  1. اهمیت صورت جریان نقدی:

اهمیت بیانیه جریان تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ وجوه نقد در این است که این صورت مالی اساسی به ما میزان مبادله وجه نقد بین یک شرکت و جهان خارج را طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد و بر این اساس سرمایه‌گذاران می‌توانند بدانند که آیا شرکت برای پرداخت هزینه‌ها و خرید دارایی پول نقد کافی را دارد یا خیر.

  1. اندازه گیری دوره ای درآمد موسسه.

نتیجه‌گیری

صورت‌های حسابداری و مالی اساسی به طور کل بیانگر سوابق رسمی فعالیت‌های مالی شرکت شما هستند. این‌ها گزارش‌هایی کتبی‌اند که قدرت مالی، عملکردی و نقدینگی شرکت شما را مشخص می‌کنند.انواع صورت‌های حسابداری عبارتند از:

صورت سود و زیان چیست؟ [تعریف، اجزاء، انواع و نحوه محاسبه صورت‌های سود و زیان]

صورت سود و زیان چیست؟ [تعریف، اجزاء، انواع و نحوه محاسبه صورت‌های سود و زیان]

صورت سود و زیان (به انگلیسی: Income Statement) که به آن صورت درآمد و هزینه هم گفته می‌شود، میزان درآمدها، هزینه‌ها و همچنین سود و زیان یک شرکت را در یک سال مالی نشان می‌دهد. شرکت‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی، صورت‌حساب سود و زیان خود را منتشر کنند و به این ترتیب، میزان سودآوری خود را به سهامداران گزارش دهند. در یک جدول صورت سود و زیان ساده، مواردی مانند میزان فروش، میزان هزینه‌ها و دیگر اطلاعات مهم مربوط به عملکرد مجموعه قابل مشاهده خواهد بود.

درآمدها و هزینه‌ها در صورت سود و زیان

مبنای محاسبه صورت سود و زیان «حسابداری تعهدی» است. در این حالت، درآمدها و هزینه‌ها زمانی شناسایی و در نظر گرفته می‌شوند که وجه نقد دریافت و پرداخت شود. به عبارت دیگر، هر نوع مبلغی که از حساب شرکت به خارج از آن انتقال یابد (خواه مرتبط به هزینه گذشته یا پیشِ رو باشد) به عنوان هزینه و هر مبلغی که به حساب شرکت واریز شود به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود. گفتنی است که در صورت سود و زیان، سود سهام پرداخت‌شده به سهامداران عادی به عنوان هزینه در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین پول حاصل از صدور سهام نیز به عنوان درآمد در نظر گرفته نمی‌شود. مبادلات بین شرکت و مالکانش نیز به طور جداگانه در گزارش حقوق صاحبان سهام نشان داده می‌شود.

روش محاسبه صورت سود و زیان

صورت سود و زیان می‌تواند حاصل فعالیت‌های عملیاتی یا غیرعملیاتی شرکت باشد. به طور خلاصه، به فعالیت‌هایی که در راستای اساسنامه شرکت هستند عملیاتی و به آنهایی که در اساسنامه‌ی شرکت پیش‌بینی نشده‌اند غیرعملیاتی گفته می‌شود. بنابراین هنگام تهیه صورتحساب سود و زیان می‌توان به دو روش عمل کرد. در روش اول، همۀ درآمدها با هم جمع و همۀ هزینه‌ها از آنها کسر می‌شوند. سپس با کسر مالیات به صورت سود و زیان ویژه می‌رسیم. اما در روش دوم که به آن محاسبه دومرحله‌ای نیز گفته می‌شود، درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی جداگانه محاسبه می‌شوند. بنابراین می‌توان به صورت دقیق‌تر میزان سودآوری شرکت را مشاهده و بررسی کرد.

نوشته مرتبط: انواع صورت‌های مالی

انواع زیان در صورت‌های سود و زیان

برای محاسبه سود و زیان شرکت‌ها، درآمدها را از هزینه‌ها کسر می‌کنند. در صورتی که درآمدها بیشتر از هزینه‌ها باشند، شرکت سود داشته است. اما اگر هزینه‌ها بیشتر باشند، شرکت زیان دیده است. اصطلاح زیان خالص اشاره به مبلغی دارد که در این شرایط در صورت سود و زیان به دست می‌آید.

انواع سود در صورت‌های سود و زیان

عملکرد مالی شرکت به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که موجب تغییر دارایی‌ها یا بدهی‌ها یا سرمایه‌های شرکت می‌شوند. سود حاصل از این عملکرد که در صورت سود و زیان شرکت منعکس می‌شود بر سه نوع است:

۱. سود ناخالص: که از کسر میزان فروش کالا از هزینه تمام‌شده آن به دست می‌آید.

۲. سود عملیاتی: میزان سود شرکت پیش از کسر مالیات است. این عدد با کسر درآمدهای عملیاتی از هزینه‌ها به دست می‌آید.

۳. سود خالص: که با کسر مالیات از درآمدهای شرکت (اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی) به دست می‌آید.

اجزای صورت سود و زیان

عناصر اصلی صورت سود و زیان ساده به شرح زیر است:

درآمد یا میزان فروش: که نشان‌دهندۀ عایدی شرکت از فروش محصولات یا ارائه خدمات است. این عدد در بالای صورت سود و زیان نوشته می‌شود. گفتنی است که هزینه‌های مربوط به تولید کالا یا خدمات ارائه‌شده در این قسمت لحاظ نمی‌شود و این مبلغ به صورت ناخالص در نظر گرفته می‌شود. همچنین درآمدهای جانبی و فرعی مثل خدمات پس از فروش یا لوازم کمکی در این صورت‌حساب ثبت نمی‌شود.

هزینه تولید یا هزینه فروش: که بیانگر بهای تمام‌شده کالایی است که به فروش رفته یا خدماتی است که ارائه شده. به طور مثال، این عدد در صورت سود و زیان شرکت تولیدی نشان می‌دهد که هزینه‌های تولید محصول در انتهای دوره حسابداری چقدر بوده است. مواد اولیه، دستمزد نیروی انسانی، استهلاک دستگاه‌ها و مواردی از این دست در این محاسبه لحاظ می‌شوند.

سایر درآمدها: که شامل مواردی می‌شوند که از فعالیت‌های مستقیم مجموعه به دست نمی‌آیند و جزو فعالیت‌های فرعی و جنبی محسوب می‌شوند. به عنوان نمونه، سود سپرده بانکی در صورت سود و زیان شرکت بازرگانی جزو درآمدهای فرعی آن است.

هزینه توزیع: که شامل هزینه‌هایی می‌شود که برای ارائه کالا به بازار صرف می‌شود. بازاریابی، تبلیغ و جابه‌جایی محصولات در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند. تمامی این هزینه‌ها به منظور افزایش میزان فروش کالاها هستند.

هزینه‌های اداری: که مستقیماً به تولید و توزیع و فروش مرتبط نیستند. هزینه‌های عمومی‌ای مثل مدیریت و پشتیبانی در این دسته می‌گنجند. این اعداد بیانگر هزینه‌های غیرمستقیم اداره کسب‌وکار هستند. حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان بخش‌های خارج از تولید نیز در این جدول صورت سود و زیان جای می‌گیرند.

هزینه‌های مالی: که عمدتاً شامل بهره تسهیلات بانکی و اوراق قرضه هستند.

مالیات بر درآمد: که سازمان امور مالیاتی کشور میزان آن را بر اساس سود سالیانه شرکت محاسبه می‌کند.

استهلاک: که نشان‌دهنده هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های مجموعه است. به طور مثال، در صورت سود و زیان شرکت خدماتی هزینه استهلاک دارایی‌های مجموعه مانند وسایل کار و تجهیزات جداگانه در نظر گرفته می‌شود. گفتنی است که به این مبالغ، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

سایر هزینه‌ها: که شامل مواردی است که خارج از موارد پیشین هستند. فعالیت‌های تحقیقی و توسعه‌ای در این دسته‌بندی می‌گنجند. این مبالغ در هر نوع کسب‌وکاری با توجه به شرایط خاص زمینه تخصصی فعالیت شرکت مشخص می‌شوند.

سود و زیان انباشته

سود و زیان انباشته در واقع مجموع صورت سود و زیان شرکت در تمام سال‌های فعالیت آن است. صورت سود و زیان نشان‌دهندۀ سود خالص یا زیان خالص دوره جاری است، اما سود و زیان سنواتی حسابی دائمی است که هر سال بر روی هم انباشته می‌شود و به حسابی خارج از شرکت منتقل نمی‌شود. مهم‌ترین تفاوت صورت سود و زیان جامع با انباشته در دوره حسابداری آنها است. باید توجه داشت که این صورت‌حساب ماهیتی خنثی دارد و می‌توان با نظر اعضا در مورد آن تصمیم‌گیری کرد.

صورت سود و زیان جامع

صورت سود و زیان جامع یکی از صورت‌های مالی اساسی است که عملکرد مالی مجموعه را در یک دوره مالی مشخص به صورت کامل نشان می‌دهد. این صورت حساب را می‌توان گزارشی از فعالیت‌های یک کسب‌وکار در نظر گرفت که به سهامداران برای سرمایه‌گذاری و به مدیران برای تصمیم‌گیری کمک بسیار شایانی می‌کند. موجودی کالا در صورت سود و زیان نیز نقشی مهم در حسابداری شرکت‌ها ایفا می‌کند. از آنجایی که برخی هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان عادی نمایش داده نمی‌شوند، برای نمایش دقیق آنها صورت سود و زیان جامع تهیه می‌شود.

برای این منظور، تمام درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به موارد قبلی اضافه می‌کنند. به عنوان نمونه، تعدیلات سنواتی جزو اجزای مهم صورت سود و زیان جامع هستند. مواردی که حاصل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های تحقق نیافته هستند و مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به صورت مستقیم بر حقوق سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه تأثیر می‌گذارند در این صورت مالی درج می‌شوند.

پرسش‌های پرتکرار در مورد صورت‌های سود و زیان (صورت درآمد و هزینه)

صورت سود و زیان چیست؟

صورت سود و زیان که به آن صورت درآمد و هزینه هم گفته می‌شود، میزان درآمدها، هزینه‌ها و همچنین سود و زیان یک شرکت را در یک سال مالی نشان می‌دهد. شرکت‌ها موظف هستند در پایان هر سال مالی، صورت سود و زیان خود را منتشر کنند و به این ترتیب، میزان سودآوری خود را به سهامداران گزارش دهند.

صورت سود و زیان شرکت چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟

میزان سود شرکت در پایان سال مالی.

آیا ارائه صورت سود و زیان الزامی است؟

بله. شرکت‌های تجاری موظف هستند در پایان هر سال مالی صورت سود و زیان خود را منتشر کنند.

مبنای محاسبه صورت سود و زیان چیست؟

حسابداری تعهدی به عنوان مبنای محاسبه صورت درآمد و هزینه در نظر گرفته می‌شود. هر نوع مبلغی که از حساب شرکت به خارج از آن انتقال یابد به عنوان هزینه و هر مبلغی که به حساب شرکت واریز شود به عنوان درآمد در نظر گرفته می‌شود.

هزینه استهلاک در صورت سود و زیان چگونه محاسبه می‌شود؟

این مبالغ مشمول مالیات نمی‌شوند و جزو هزینه‌های غیرنقدی فعالیت‌های شرکت هستند.

تفاوت صورت سود و زیان جامع با صورت سود و زیان ساده در چیست؟

از آنجایی که برخی هزینه‌ها و درآمدها در صورت سود و زیان عادی نمایش داده نمی‌شوند، برای نمایش دقیق آنها صورت سود و زیان جامع تهیه می‌شود. برای این منظور، تمام درآمدها و هزینه‌های شناسایی‌شده را به موارد قبلی اضافه می‌کنند.

تفاوت صورت سود و زیان جامع با انباشته چیست؟

صورت سود و زیان ساده بیانگر سود خالص یا زیان خالص دوره جاری است، اما سود و زیان جامع حسابی دائمی است که هر سال بر روی هم انباشته می‌شود.

روش محاسبه صورت سود و زیان به چه صورت است؟

صورت سود و زیان می‌تواند حاصل فعالیت‌های عملیاتی یا غیرعملیاتی شرکت باشد. بنابراین برای تهیه آن می‌توان به دو صورت عمل کرد: یکی اینکه همۀ درآمدها با هم جمع و همۀ هزینه‌ها از آنها کسر شوند و مالیات آن نیز برداشته شود. دیگر اینکه درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی جداگانه محاسبه شوند و سودآوری شرکت به صورت دقیق‌تری مشخص شود.

اجزاء صورت سود و زیان چیست؟

درآمد یا میزان فروش، هزینه تولید یا هزینه فروش، سایر درآمدها، هزینه توزیع، هزینه‌های اداری، هزینه‌های مالی، مالیات بر تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ درآمد، استهلاک، سایر هزینه‌ها

نحوه محاسبه سود و زیان انباشته به چه صورت است؟

سود و زیان انباشته در واقع مجموع صورت سود و زیان شرکت در تمام سال‌های فعالیت آن است.

صورتحساب سود و زیان چیست؟

منظور از صورت حساب سود و زیان همان صورت سود و زیان ساده است.

صورت سود و زیان جامع چیست؟

مواردی که حاصل تغییر در ارزش دارایی‌ها و بدهی‌های تحقق‌نیافته هستند و تجزیه و تحلیل مالی چیست؟ مواردی که طبق استانداردهای حسابداری به صورت مستقیم بر حقوق سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه تأثیر می‌گذارند در این صورت مالی درج می‌شوند.

اهمیت دوره بازپرداخت بدهی در تجزیه و تحلیل صورت مالی (قسمت دوم)

دوره بازپرداخت بدهی

به جهت اهمیت دوره بازپرداخت بدهی ها در ادامه قسمت اول تحلیل پرداخت بدهی به تشریح عملکرد این شاخص در صورت های مالی خواهیم پرداخت.

همه فعالیت های تجاری یک شرکت از نظر مالی، سرمایه گذاری و عملیاتی بر توانایی باز پرداخت بدهی های آن تاثیر می گذارند.

یکی از مهم ترین بخش های تجزیه و تحلیل توانایی بازپرداخت بدهی ها، بررسی ساختار سرمایه شرکت می باشد.

ساختار سرمایه، منابع تأمین مالی شرکت و ویژگیهای اقتصادی آن را در بر می گیرد.

تحلیل دوره بازپرداخت بدهی

تجزیه و تحلیل توانایی باز پرداخت بدهی های یک شرکت (دوره بازپرداخت بدهی) در بلند مدت با تجزیه و تحلیل نقدی تفاوت آشکاری دارد.

در تجزیه و تحلیل نقدینگی برای پیش بینی های دقیق تر افق های زمانی کوتاه مدت در نظر میگیرند.

پیش بینی های بلند مدت قابلیت اتکای کمتری دارند

در نتیجه توانایی باز پرداخت بدهی های بلند مدت با دقت کمتر ولی شاخص ها و معیارهای تحلیلی بیشتری همراه است.

تجزیه و تحلیل توانایی باز پرداخت بدهی ها شامل چند عنصر کلیدی است که یکی از آنها تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه میباشد.

گستره اشکال تامین مالی، از سرمایه مالکانه دائمی تا منابع تأمین مالی کوتاه مدت موقتی که با ریسک بیشتری همراه است را در بر می گیرد.

هنگامی که شرکتی اقدام به تامین مالی جدیدی می نماید. مثلا در دارایی های مختلف، سرمایه گذاری می کند.

دارایی ها منابع ثانویه ضمانت برای وام دهندگان هستند و می توانند پشتوانه ای برای دریافت وام جدید باشند.

بدهی

عنصر کلیدی دیگر توانایی باز پرداخت بدهی ها در بلند مدت، عایدات و با قدرت سودآوری است

شاخص های پایه ریزی شده بر مبنای عایدات معیارهای مهم و قابل اتکای قدرت مالی هستند.

عایدات قابل اتکاء مناسب ترین منبع نقدی برای پرداخت اصل و بهره بدهی بلند مدت هستند.

عایدات به عنوان معیار جریان نقدی ورودی، شاخص پوشش بهره و هزینه های ثابت دیگر است.

جریان ثابت عایدات، شاخص مهمی برای توانایی وام گیری شرکت در مواقع کمبود نقدینگی می باشد.

این معیار نشان میدهد که شرکت احتمالا قادر است از وضعیتهای نابهنجار مالی جهش نماید.

وام دهندگان برای حفاظت خودشان در مقابل عدم توانایی باز پرداخت بدهی ها و مضیقه های مالی شرکت، شروط مشخص و یا وثیقه هایی از دارایی های خاص شرکت را برای تضمین در قرارداد وام می گنجانند.

اگر شروط وام که اکثرا به وسیله اطلاعات حسابداری تعریف می شوند، رعایت نشوند، وام دهنده فرصت می یابد تا قبل از مشکلات مالی جدی، وام پرداخت شده را وصول نماید.

تمامی این موارد نشان میدهد بررسی دقیق و صحیح موضوع میتواند برای شرکت های اعتباردهنده و همچنین بدهکاران قابل اهمیت باشد

شرکت پالایشگاه نفت تهران (شتران)

به جهت مثال در زمینه نمونه عملی و کاربردی دوره پرداخت بدهی را برای نماد بورسی شتران آورده شده است

شتران-دوره-بازپرداخت-بدهی

جهت تحلیل دقیق تر موضوع میتوانیم مشاهده کنیم متوسط دوره بازپرداخت بدهی این شرکت در سال ۱۳۸۶ به طور متوسط ظرف ۲۳ روز تسویه شده است

و این روند از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ روند افزایش داشته و به میزان حداکثر خود ۹۰ روز رسیده است

در تحلیل این مقدار میتوان عنوان نمود ریسک دریافت بدهی برای این شرکت در این سال در حداکثر میزان خود است

به طوری که میتوان انتظار داشت شرکت در صورتی که روند فعالیت ایشان ادامه داشته باشد

بدهی های خود را به طور متوسط در ۹۰ روز بازپرداخت میکند.

این شرکت توانسته از پس از ۷ سال نسبت دوره پرداخت بدهی های خود را از سال ۸۹ به طور مستمر کاهش دهد

تا سرانجام در سال ۱۳۹۵ به مقدار ۱۵ روز تقلیل دهد که این مقدار کاهش بسیار چشمگیر است

و نوید چشم انداز مثبتی برای پالایشگاه نقت تهران می باشد.

در انتها به شما پیشنهاد میکنیم تحلیل این شرکت را برای دوره بازپرداخت بدهی ماهانه پالایشگاه تهران را مشاهده کنیداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.