شرکت کارگزاری سهام بارز


شرکت کارگزاری سهام بارز

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1398 ومجوز 602238/122 مورخ 13/11/1398 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی و سود و زیان منتهی به 31/06/1398 مورد تصویب قرار گرفت .موسسه حسابرسی همیار حساب با شماره ثبت 6769 و شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1399 انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . پ 990120XXXX71294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/11/1398 و مجوز شماره 60880/122 مورخ 28/11/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی نیلوفر ، خیابان سروش ، خیابان برازنده ، پلاک 68 ، طبقه اول کدپستی 155573XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 981210XXXX52374 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/05/1398 و مجوز شماره 52950 , 122 مورخ 28/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نرگس افشار با شماره ملی 049293XXXX و حسین نوازنی با شماره ملی 005728XXXX و عرفانه افشار با شماره ملی 049180XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. پ 980709XXXX25484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/05/1398 و مجوز شماره 52950 , 122 مورخ 28/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ نرگس افشار با شماره ملی 049293XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره و حسین نوازنی با شماره ملی 005728XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و عرفانه افشار با شماره ملی 049180XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره تعیین شدند. ـ اسناد رسمی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 980709XXXX84135 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/10/1397 ومجوز شماره 44349/122 مورخ 10/11/97 سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به 31/6/1397 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی همیارحساب با شماره ثبت 6769 و شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 971130XXXX29746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1396 و مجوز شماره 31063 , 122 مورخ 9/11/96 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:صورت های مالی منتهی به 31/06/1396 به تصویب مجمع رسید موسسه حسابرسی همیار حساب با شماره ثبت 6769 و شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود با شماره ثبت 14187 و شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی تعیین شدند. ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه ی کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 961208XXXX75502 ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/06/1396 و مجوز شماره 25295 , 122 مورخه 15/6/96 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نرگس افشار 049293XXXX به سمت عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای رضا فرتاش 137213XXXX به عنوان رییس هییت مدیره خانم عرفانه افشار 049180XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند اسناد رسمی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ 960712XXXX56582 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/06/1396 و مجوز شماره 25295 , 122 مورخه 15/6/96 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نرگس افشار به شماره ملی 049293XXXX و آقای رضا فرتاش به شماره ملی 137213XXXX و عرفانه افشار 049180XXXX به عنوان هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ 960712XXXX71326 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/06/1396 و مجوز شماره 24952/122 مورخ 08/06/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- محل شرکت به تهران شهر تهران-چهارراه یوسف آباد-کوچه زیبای شمالی-کوچه سیمی-پلاک 37 -طبقه دوم-واحد شرقی- کدپستی 113571XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 960625XXXX54878 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/01/1396 و مجوز شماره 20631/122 مورخ 19/2/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ 298XXXX0000 ریال به مبلغ 698XXXX0000 ریال منقسم به 69800000 سهم 1000 ریالی با نام از طریق مطالبات شرکت کارگزاری سهام بارز حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردیده است. پ 960328XXXX45188 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/10/1395 و مجوز شماره 17322 , 122 مورخ 11/11/95 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ عملکرد سال مالی منتهی به 31/6/1395 تصویب گردید ـ موسسه حسابرسی همیار حسابه شناسه ملی 101003XXXX0 به عنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود شناسه ملی 108616XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ 951217XXXX69185 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1394 وتاییدیه شماره 5060 , 122 مورخ 12/12/94 سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود وزیان و عملکرد سال مالی منتهی به 31/06/1394 تصویب گردید. موسسه حسابرسی قواعد شناسه ملی 101032XXXX6 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 31/06/1394 انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه ی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 950117XXXX81787 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1394 و مجوز شماره 460/121 مورخ 22/7/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی 101032XXXX6 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی 101004XXXX5 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 940904XXXX56456 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/05/1394 ومجوز شماره 325592 , 121 مورخ 31/5/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا فرتاش به شماره ملی 137213XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین نوازنی به شماره ملی 005728XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم نرگس افشار به شماره ملی 049293XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 940711XXXX59573 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/05/1394 و مجوز شماره 325592 , 121 مورخ 31/5/1394 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: خانم نرگس افشار به شماره ملی 049293XXXX آقای رضا فرتاش به شماره ملی 137213XXXX آقای حسین نوازنی به شماره ملی 005728XXXX پ 940711XXXX91687 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/02/1394 و مجوز شماره 318201 , 121 مورخه 2/4/94 سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • سرمایه شرکت از مبلغ 8XXXXXXXX0 ریال به مبلغ 298XXXX0000 ریال منقسم به 29800000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 1000 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل ارزیابی مجدد دارایی شرکت تامین گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید پ 940604XXXX68680 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/12/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به 31/6/1393 تصویب گردید موسسه حسابرسی بهبود ارقام 101005XXXX8 به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری با شماره ملی 032142XXXX به عنوان بازرس علی البدل جهت سال مالی منتهی به 31/6/94 به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ 931211XXXX79551 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/12:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/92 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی 101005XXXX8 عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به کد ملی 032142XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ 1788916 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/30:

به استناد صورتجلسه مصو به هییت مدیره مورخ 22/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نرگس افشار به ش.م 049293XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و غلامرضا فرتاش به ش.م 137213XXXX به سمت رییس هییت مدیره و حسین نوازیی به ش.م 005728XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره تعیین گردیدند. هییت مدیره اختیارات مدیر عامل را به شرح بندهای 1 و 10 و 12 و 17 و 19 و 20 و 21 و 22 و 27 و 28 از ماده 40 اساسنامه تعیین نمود و حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 1674647 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/6/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا فرتاش به ش.م 137213XXXX و حسین نوازنی به ش.م 005728XXXX نرگس افشار به ش.م 049293XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. پ 1674648 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 15/1/89 شرکت مزبور که در تاریخ 22/1/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/1388 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به سمت بازرس اصلی و محمد دلیرانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/1/87 شرکت مزبور که در تاریخ 14/2/87 واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر 61 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 28/10/81 شرکت مزبور که در تاریخ 8/12/81 واصل گردید 1 - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 31/6/81 بتصویب رسید 2 - موسسه حسابرسی صالح اندیشان بسمت بازرس اصلی و آقای محسن رضایی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید 4 - اعض-ای هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند رضا افشار - مصطفی افشار- نرگس افشار 5 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مرخ 28/10/81 آقایان رضا افشار بسمت رییس هییت مدیره و مصطفی افشار بسمت نایب رییس هییت مدیره و نرگس افشار بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات و اوراق عادی و اداری بامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

معرفی کارگزاری سهام بارز

معرفی کارگزاری سهام بارز

در این مقاله قصد معرفی کارگزاری سهام بارز را داریم. شرکت کارگزاری سهام بارز یکی از شرکت های کارگزاری فعال در بازار بورس می باشد. اگر شما به تازگی وارد بازار بورس شده اید و قصد آشنایی با شرکت های کارگزاری را دارید، با مطالعه این مقاله می توانید به اطلاعات قابل توجهی در خصوص شرکت کارگزار سهام بارز دسترسی داشته باشید. همچنین در آخر نیز برای جلب رضایت شما عزیزان لیست کامل شعب کارگزاری سهام بارز را نیز ارائه داده ایم.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که شرکت های کارگزاری در واقع واسطه هایی میان افراد سرمایه گذار و شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند. به این معنی که تمامی معاملات اعم از خرید و فروش اوراق بهادار در بورس، بورس کالا و غیره تحت نظارت شرکت های کارگزاری انجام می شود. البته این بدان معنا نیست که فعالیت های شرکت های کارگزاری تنها محدود به ارائه خدمات کارگزاری می باشد. بلکه می توان اذعان داشت که شرکت های کارگزاری می توانند با اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، خدمات متنوعی اعم از خدمات مالی و مشاوره ای در بازار بورس به مشتریان خود ارائه دهند. در ادامه می توانید برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده توسط شرکت کاگراز سهام بارز سهام با ما همراه باشید.

پیشنهاد می شود: معرفی کارگزاری دنیای نوین

هر فرد برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس می بایست در یک شرکت کارگزاری احراز هویت کند. زیرا تمام معاملات خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بورس، توسط کارگزاری های ناظر انجام می‌ شود. به همین ترتیب می‌ توان اذعان داشت که معامله در بازار بورس بدون نظارت شرکت‌ های کارگزاری غیر ممکن است. شما عزیزان می بایست قبل از هر چیزی کمی در خصوص شرکت های کارگزاری و خدمات ارائه شده توسط آنها مطالعه داشته باشید، تا بتوانید بهترین کارگزاری را برای خود انتخاب کنید.

معرفی کارگزاری سهام بارز

در خصوص معرفی کارگزاری سهام بارز لازم است تا در ابتدای امر به ارائه مشخصات هویتی و ثبت این شرکت بپردازیم. شرکت کارگزاری سهام بارز به صورت سهامی خاص و با شماره ثبت 165744 از تاریخ 01/05/1380 فعالیت خود را به عنوان کارگزاری آغاز نموده است. این شرکت از بدو تأسیس تا کنون همواره به عنوان یکی از کارگزاران خوش نام بازار بوده است. مهمترین هدف مدیران این شرکت ارائه خدمات مناسب بر اساس شرایط روز و نیاز سرمایه گذاران بوده است.

در خصوص موضوع فعالیت شرکت کارگزاری سهام بارز لازم است اشاره کنیم که این شرکت در زمینه های خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت حضوری، خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت اینترنتی و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت آنلاین ارائه خدمات می کند. همچنین لازم به ذکر است که سرمایه ثبت شده شرکت کارگزار سهام بارز مبلغ 8.000.000.000 ریال ( هشت میلیارد ریال ) است.

خدمات شرکت کارگزار سهام بارز

همانطور که گفته شد برای معرفی کارگزاری سهام بارز لازم است تا تمامی اطلاعات ضروری در خصوص این شرکت را ارائه کنیم. شاید برای شما سوال باشد که شرکت کارگزاری سهام بارز چه خدماتی به مشتریان خود ارائه می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کنیم که این شرکت در زمینه های زیر ارائه خدمات می کند:

 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت اینترنتی
 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت آنلاین
 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت حضوری
 • معاملات اوراق تامین مالی
 • معاملات برخط
 • مرکز تماس
 • و غیره.

شعب شرکت کارگزاری سهام بارز

در قسمت های قبلی به معرفی کارگزاری سهام بارز و ارائه شرح خدمات این شرکت پرداختیم. اما اگر شما قصد دارید تا به شعب این شرکت به صورت حضوری مراجعه کنید، پیشنهاد می کنیم تا نگاهی به آدرس شعب شرکت کارگزاری سهام بارز نیز در ادامه داشته باشید. از این که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، از شما سپاس گزاریم.

كارگزاري سهام بارز

1-روند نزولی در RSI شکسته شده است . این موضوع احتمال شکست روند نزولی در نمودار قیمت را افزایش می دهد .

2-محدوده 175 تومان در قیمت نقش حمایتی خوبی داشته و حفظ آن برای برگشت روند مهم می باشد .

📍مهم ترین معاملات بورس کالا

چهارشنبه هفته گذشته با افزایش نرخ بهره 0.75 فدرال رزرو و صحبت های بشدت انقباضی آنها در مقابله با تورم حاکی از سیاست سخت گیرانه ی قدرت های اقتصادی جهان در مقابله با تورم دارد. آمریکا نشان داد که حتی حاضر است کنترل تورم را فدای رونق اقتصادی کند و در وهله کنونی هیچ چیز دیگری جز کنترل تورم برای آنها اهمیت ندارد. اگرچه باید داده های تورمی جهان را فالو کرد اما پیش بینی می شود این آخرین افزایش نرخ بهره نباشد و باز هم افزایش نرخ بهره ادامه دار باشد. افزایش نرخ بهره و متعاقبا افزایش شاخص دلار فشار بیشتری بر کامودیتی ها خواهد داشت لذا شرایط اقتصاد کلان پالس خوبی به سرمایه گذاران نمی دهد.

بی تعارف بگوییم قرار دادن این مهم در کنار هفته ی نیم تعطیلی که با نا آرامی های اجتماعی همراه شده است نوید هفته خوبی را برای #بازار سرمایه نمی دهد. لذا ادامه معاملات کم حجم و بی رمق و افت شاخص کل در هفته پیش رو می تواند قابل پیش بینی باشد.

📍نرخ بهره بدون ریسک

🔸 نرخ بهره بدون ریسک در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با کاهش نسبت به هفته ی گذشته به نرخ ۲۲.۱۳% رسید.

نسبت های #بازار منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

🔸 در نمودار تغییرات روند P/Ettm #بازار بورس،فرابورس و کل بورس ایران به تفکیک از ابتدای زمستان ۱۴۰۰ آورده شده است.

📍مهم ترین معاملات بورس کالا

در محدوده 1000 تا 980 در تاپیکو حمایت بسیار خوبی وجود دارد .تقاطع روند نزولی و روند صعودی

سامانه هوشمند سهمتو پیام‌های تمام کانال‌های بورسی تلگرام را جمع‌آوری می‌کند و با استفاده از هوش مصنوعی سیگنال‌های خرید و فروش هر کانال شناسایی و بازدهی سبد سهامی معرفی شده توسط هر کانال را محاسبه می‌کند و بر اساس پارامترهایی مثل بازدهی ماهانه سبد پیشنهادی کانال، قدرت تحلیلگر و میزان ریسکی که تحلیلگر برای سیگنال‌های خود ارائه می‌کند، آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کند. سهم‌های معرفی شده توسط سهمتو معمولا در کوتاه مدت سود مناسبی را به سرمایه‌گذار می‌رساند اما سهمتو هیچگونه مسئولیتی درمورد نماد های معرفی شده ندارد چرا که این سهم‌ها بر اساس اطلاعات برامده از شبکه اجتماعی معرفی می‌شود و سهمتو هیچ داده‌ای به محتوای شبکه اجتماعی اضافه یا کم نمی‌کند. سهمتو بر اساس مشخصات هر نماد از قبیل جذابیت خرید و فروش، ریسک سرمایه گذاری و شاخص ترس و طمع و پارامترهای دیگر مانند: تازگی سیگنال‌ها و اعتبار کانال‌ها که همگی براساس محتوای پیام های منتشر شده در کانال‌های بورسی هستند، بهترین نمادها را در صفحه سیگنال معرفی می‌کند.

افزونه سهمتو افزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. برای دریافت رایگان افزونه سهمتو میتوانید به اینجا مراجعه کنید:
چرا باید افزونه سهمتو را نصب کنید؟ صرفه جویی در زمان تحلیل تلگرام در یک نگاه تکمیل سایت های بورسی
بیشتر بخوانید:
افزونه بورسی سهمتو: کل تلگرام در یک نگاه
با افزونه بورس سهمتو، سه بعدی تحلیل کن!

سایت سهمتو اطلاعات کانال های شبکه اجتماعی مانند تلگرام را جمع آوری می کند و بر اساس سیگنال های خرید و فروشی که هر تریدر برای سهام بورسی مانند:شستا وخودرو وخساپا وفملی وشبندر وشپنا و ارزهای دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ,کاردانو ,شیبا، و. صادر میکند، آنها را رتبه بندی میکند.

1- بیت کوین چیست؟

بیت کوین (bitcoin) پول مجازی بر پایه بلاچین است که به پادشاه ارزهای دیجیتال هم معروف است. بیت کوین (BTC) تاریخچه دور و درازی دارد که می توانید در (این بخش ) بخوانید.

2- قیمت روز بیت کوین چقدر است؟

در حال حاضر قیمت هر بیت کوین به تتر (tether) و تومان را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

3- شاخص ترس و طمع بیت کوین امروز چیست و در چه حالتی قرار دارد؟

شاخص ترس و طمع بیت کوین به شما کمک می کند برای معامله بهتر تصمیم گیری کنید و مقدار را می توانید از صفحه اختصاصی سهمتو بیت کوین مطلع شوید.

4- سود روزانه بیت کوین چیست و چقدر می باشد؟

درصد تغییرات قیمت لحظه ای بیت کوین نسبت به دیروز را سود روزانه می گویند که می توانید سود روزانه را از صفحه اختصاصی سهمتو مطلع شوید.

5- بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چه ارز دیجیتالی است؟

در صفحه سیگنال ها در سهمتو می‌توانید بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را مشاهده کنید.

6- بهترین تریدر ارز دیجیتال کیست؟ و چه عملکردی دارد؟

در صفحه برترین تریدرها در سهمتو می‌توانید بهترین تریدر ارز دیجیتال را شناسایی کنید و در صفحه اختصاصی آن عملکرد تریدر نیز مشخص است.

7- اخبار فوری ارزهای دیجیتال را چگونه پیدا کنیم؟

در صفحه هر ارز دیجیتال مانندبیت کوین ,اتریوم ،کاردانو ، سولاناشیبا. می‌توانید به سرعت تمام اخبار مرتبط با هر ارز دیجیتال را مشاهده کنید.

8-چگونه در ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم؟

برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می توانید با استفاده روش غیر مستقیمکپی ترید کارخودتون را شروع کنید و اولین بیت کوین و یا هر ارز دیجیتال دیگه‌ای را با کمک تریدرهای حرفه ای بخرید.

9- برای خرید بیت کوین از کجا شروع کنیم؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیثبت نام کنید و از آنجا اولین بیت کوین خود را بخرید. همچنین شما در بخش سهام بورسی سهمتو می توانید: سیگنال خرید و تحلیل شستا،سیگنال خرید و تحلیل شپنا، سیگنال خرید و تحلیل شبندر، سیگنال خرید و تحلیل ذوب، سیگنال خرید و تحلیل لپارس، سیگنال خرید و تحلیل انرژی 3، سیگنال خرید و تحلیل خودرو، سیگنال خرید و تحلیل خساپا و سهم های دیگر مثل خبهمن، فمراد، شتران، غدام، خگستر را ببینید.

10- افزونه بورس سهمتو چیست؟

برای خرید اولین بیت کوین خود باید در یکی از صرافی های ایرانی و خارجیافزونه سهمتو ابزاری رایگان است که بر روی مرورگر کروم نصب می شود و اطلاعات جذابی برای تحلیل سهام بر اساس اطلاعات شبکه‌ اجتماعی می دهد. و می توانید از این لینک به راحتی نصب کنید: +لینک

11 - چرا باید سهمتو را نصب کنید؟

1. صرفه جویی در زمان 2. تحلیل تلگرام در یک نگاه 3. تکمیل سایت های بورسی(اطلاعات بیشتر)

12. قابلیت‌های افزونه سهمتو چیست؟

• مشاهده امتیاز خرید و فروش هر سهم در شبکه اجتماعی
• مشاهده فیلتر خرید و فروش بر اساس اطلاعات شبکه اجتماعی
• مشاهده تعداد کل سیگنالهای ارائه شده سهام
• مشاهده تعداد سیگنال خرید سهام
• مشاهده تعداد سیگنال فروش سهام
اطلاعات بیشتر

سیاست‏‌های رعایت حریم شخصی
سهمتو به اطلاعات خصوصی اشخاصى که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.
توافقنامه استفاده از سهمتو:
این توافقنامه شامل قوانین و مقرراتی است که میان سهمتو و کاربران آن وجود دارد. رعایت این قوانین برای فعالیت در سهمتو الزامی است و ثبت نام در سایت به منزله پذیرش مفاد این توافقنامه است.
فعالیت سایت سهمتو در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی است و انجام هر گونه فعالیتی که بر اساس فهرست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تخلف محسوب شود، ممنوع است.
نام و نام خانوادگی اعلام شده حین ثبت نام، به عنوان شناسه پروفایل کاربر ثبت میشود. لذا کاربران باید از نام و نام خانوادگی صحیح و متعارف استفاده کنند.
کاربران موظف هستند هنگام ثبت نام، شماره تماس و آدرس پست الکترونیک معتبر اعلام نمایند تا برای اطلاع رسانی های سایت با مشکل مواجه نشوند.
امکان تغییر شماره تماس ثبت شده هنگام ثبت نام، برای کاربران وجود ندارد.
هر شماره تماس و آدرس پست الکترونیک، تنها یک مرتبه امکان ثبت نام در سهمتو را دارد.
سهمتو هیچ گونه فعالیتی در زمینه سیگنال دهی یا تبلیغ سهام و شرکتهای مختلف انجام نمیدهد و تنها سیگنالهای ارائه شده در شبکه های اجتماعی را منتشر و ارزیابی میکند.
سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت و کیفیت تحلیلها و سیگنالهای اعلام شده در شبکه های اجتماعی ندارد.
آمار و تحلیلهای ارائه شده در سهمتو نباید مبنای خرید و فروش سهام توسط کاربران قرار بگیرد. عواقب خرید و فروش بر اساس آمار ارائه شده شرکت کارگزاری سهام بارز توسط سهمتو، کاملا بر عهده کاربران است و سهمتو هیچ گونه مسئولیتی در قبال زیان احتمالی کاربران نمیپذیرد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت، انحصارا متعلق به سهمتو است. هرگونه تقلید، کپی برداری و یا استفاده از تمام یا بخشی از عنوان و طراحی سایت، لوگو، محتوا و هر گونه سوء استفاده از نام و محتوای منتشر شده توسط سهمتو، غیر قانونی است.‎
اختیار هرگونه طراحی مجدد، ادغام یا توقف ارائه خدمات در هر زمان و به هر علتی برای مجموعه سهمتو محفوظ است. بنابراین مسئولیتی بابت زیان احتمالی کاربران، متوجه سهمتو نمی‌شود.
سهمتو این حق را برای خود محفوظ میداند که تمامی بند های قوانین و مقررات را متناسب با نظر خود ویرایش کند.
قوه قهریه: تمامی شرایط و قوانین مندرج، در شرایط عادی قابل اجرا است و در صورت بروز هرگونه از موارد قوه قهریه، مجموعه بورس ترند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
قوانین

سهمتو برای سرمایه گذاران در بورس :
افراد برای سرمایه گذاری در بورس یا وقت کافی برای جمع آوری اطلاعات ندارند یا دانش کافی جهت تحلیل بورس را ندارند.
سهمتو برای تریدرها در بورس :
تریدرها برای سود کردن بیشتر نیاز دارند همه اطلاعات بازار را به موقع داشته باشند ولی قادر دنبال کردن همه کانال ها نیستند و معیاری برای سنجش کانال ها هم ندارند.
سهمتو کمک میکند تا هر آنچه نیاز است از اطلاعات بورسی و شبکه اجتماعی برای انتخاب سهم خوب، خرید و فروش و زمان خوب معامله را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
شما میتوانید سیگنال های سهمتو را در صفحه سیگنال ها مشاهده کنید
همچنین میتوانید نمادهای خود را به دیده بان اضافه کنید تا همیشه از آخرین خبر های مربوط به آن ها باخبر شوید
تیم سهمتو از هسته های زیر تشکیل شده است:
تیم متخصصان بازار سرمایه
تیم هوش مصنوعی
تیم نرم افزار
تیم توسعه کسب و کار
برای همکاری با سهمتو رزومه خود را به ما ایمیل کنید.
درباره ما

خودت وقت نمیکنی ترید بزنی؟
با سامانه کپی ترید سهمتو بذار یه حرفه ای بجات ترید کنه سامانه کپی ترید سهمتو در هر لحظه به صورت خودکار تمامی معاملات معامله‌ گران با تجربه بازار ارز دیجیتال را برای شما کپی خواهد کرد. پس از مدیریت پرتفوی خود توسط افراد حرفه ای مطمئن باشید و به صورت خودکار سود کنید برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید:
1. پرداخت کارمزد بعد از تسویه و از روی سود و کارمزد صفر سهمتو در صورت سودآوری کمتر از بانک
2. سرمایه‌گذاری در بازار ارز دیجیتال بدون دانش و وقت و ثبت نام و تسویه آنلاین دارایی بدون مراجعه حضوری
3. امکان مقایسه بهترین تریدر بر اساس سود و سوابق معامله و کپی شدن معاملات حرفه‌ای‌ها در کمتر از ثانیه برای کپی‌کنندگان
مطالعه بیشتر:
چطور با کپی ترید بیشتر سود کنیم؟
روش های آسان سرمایه گذاری سودآور و بدون دردسر
8 تمایز کلیدی بازار بورس و ارزهای دیجیتال

برای پیگیری اخبار و تحلیل‌های مربوطه چه جایی بهتر از تلگرام!
اما از یک طرف تعداد کانال‌های بورسی تلگرام آنقدر زیاد هست که شما برای جا نماندن از اخبار و تحلیل‌ها باید به عضویت تعداد بسیار زیادی کانال و گروه در آیید. شما نمیتوانید تمام در تمام کانال‌های بورسی عضو شوید شرکت کارگزاری سهام بارز و هزاران پیام را مطالعه کنید تا خبری از سهم‌تان بدست بیاورید. از سوی دیگر برای مطالعه این پیام‌ها در زمان بازار باید از سایت بورس خارج شوید و در تلگرام به مطالعه این اخبار و اطلاعات بپردازید. افزونه سهمتو هر دوم مشکل شما حل کرده است و کاری که شما می‌خواستید انجام دهید را افزونه سهمتو انجام داده البته به شکلی مدرن‌تر! حتما الان این سوال برای شما پیش اومد که افزونه سهمتو چیست و چطور کار می‌کند؟

معرفی کارگزاری سهام بارز

معرفی کارگزاری سهام بارز

در این مقاله قصد معرفی کارگزاری سهام بارز را داریم. شرکت کارگزاری سهام بارز یکی از شرکت های کارگزاری فعال در بازار بورس می باشد. اگر شما به تازگی وارد بازار بورس شده اید و قصد آشنایی با شرکت های کارگزاری را دارید، با مطالعه این مقاله می توانید به اطلاعات قابل توجهی در خصوص شرکت کارگزار سهام بارز دسترسی داشته باشید. همچنین در آخر نیز برای جلب رضایت شما عزیزان لیست کامل شعب کارگزاری سهام بارز را نیز ارائه داده ایم.

در اینجا لازم است اشاره کنیم که شرکت های کارگزاری در واقع واسطه هایی میان افراد سرمایه گذار و شرکت های پذیرفته شده در بورس هستند. به این معنی که تمامی معاملات اعم از خرید و فروش اوراق بهادار در بورس، بورس کالا و غیره تحت نظارت شرکت های کارگزاری انجام می شود. البته این بدان معنا نیست که فعالیت های شرکت های کارگزاری تنها محدود به ارائه خدمات کارگزاری می باشد. بلکه می توان اذعان داشت که شرکت های کارگزاری می توانند با اخذ مجوز های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، خدمات متنوعی اعم از خدمات مالی و مشاوره ای در بازار بورس به مشتریان خود ارائه دهند. در ادامه می توانید برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خدمات ارائه شده توسط شرکت کاگراز سهام بارز سهام با ما همراه باشید.

پیشنهاد می شود: معرفی کارگزاری دنیای نوین

هر فرد برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس می بایست در یک شرکت کارگزاری احراز هویت کند. زیرا تمام معاملات خرید و فروش سهام و اوراق بهادار در بورس، توسط کارگزاری های ناظر انجام می‌ شود. به همین ترتیب می‌ توان اذعان داشت که معامله در بازار بورس بدون نظارت شرکت‌ های کارگزاری غیر ممکن است. شما عزیزان می بایست قبل از هر چیزی کمی در خصوص شرکت های کارگزاری و خدمات ارائه شده توسط آنها مطالعه داشته باشید، تا بتوانید بهترین کارگزاری را برای خود انتخاب کنید.

معرفی کارگزاری سهام بارز

در خصوص معرفی کارگزاری سهام بارز لازم است تا در ابتدای امر به ارائه مشخصات هویتی و ثبت این شرکت بپردازیم. شرکت کارگزاری سهام بارز به صورت سهامی خاص و با شماره ثبت 165744 از تاریخ 01/05/1380 فعالیت خود را به عنوان کارگزاری آغاز نموده است. این شرکت از بدو تأسیس تا کنون همواره به عنوان یکی از کارگزاران خوش نام بازار بوده است. مهمترین هدف مدیران این شرکت ارائه خدمات مناسب بر اساس شرایط روز و نیاز سرمایه گذاران بوده است.

در خصوص موضوع فعالیت شرکت کارگزاری سهام بارز لازم است اشاره کنیم که این شرکت در زمینه های خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت حضوری، خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت اینترنتی و خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت آنلاین ارائه خدمات می کند. همچنین لازم به ذکر است که سرمایه ثبت شده شرکت کارگزار سهام بارز مبلغ 8.000.000.000 ریال ( هشت میلیارد ریال ) است.

خدمات شرکت کارگزار سهام بارز

همانطور که گفته شد برای معرفی کارگزاری سهام بارز لازم است تا تمامی اطلاعات ضروری در خصوص این شرکت را ارائه کنیم. شاید برای شما سوال باشد که شرکت کارگزاری سهام بارز چه خدماتی به مشتریان خود ارائه می دهد؟ در پاسخ به این سوال باید اشاره کنیم که این شرکت در زمینه های زیر ارائه خدمات می کند:

 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت اینترنتی
 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت آنلاین
 • خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس به صورت حضوری
 • معاملات اوراق تامین مالی
 • معاملات برخط
 • مرکز تماس
 • و غیره.

شعب شرکت کارگزاری سهام بارز

در قسمت های قبلی به معرفی کارگزاری سهام بارز و ارائه شرح خدمات این شرکت پرداختیم. اما اگر شما قصد دارید تا به شعب این شرکت به صورت حضوری مراجعه کنید، پیشنهاد می کنیم تا نگاهی به آدرس شعب شرکت کارگزاری سهام بارز نیز در ادامه داشته باشید. از این که تا پایان این مقاله با ما همراه بودید، از شما سپاس گزاریم.

کارگزاری سهام بارز (محله شیخ هادی، تهران)

موقعیت کارگزاری سهام بارز در محله شیخ هادی تهران را به همراه آدرس در نقشه نشان ببینید.

اطلاعات کامل و مراکز تزریق واکسن کرونا در تهران را در این صفحه می‌توانید مشاهده کنید. همچنین این اطلاعات بر روی «اپلیکیشن نشان» نیز قابل مشاهده می‌باشند.

کارگزاری سهام بارز در محله شیخ هادی تهران و خیابان حافظ واقع شده است. این مکان یکی از چهارده متفرقه در محله شیخ هادی تهران می‌باشد و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مراکز مهمی مانند بیمارستان نجمیه، موزه آبگینه و سفالینه های ایران (خانه قوام السلطنه) و بازار چارسو و همچنین پردیس سینمایی چارسو، پاساژ موبایل علاءالدین، سامسونگیا، فودکورت چارسو و شرکت کاوش تیم قرار گرفته است.

راه‌های ارتباطی

آدرس دقیق: استان تهران، تهران، حافظ، بین سیمی و حسنی

آدرس، اطلاعات و موقعیت مکانی این مکان آخرین بار توسط Farvardini (شهریار سطح ۵ نشان) در تاریخ یکشنبه 12 تیر ماه 1401 در اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بررسی و به‌روز شده‌اند. (چنانچه در اطلاعات ثبت‌شده یا موقعیت جغرافیایی کارگزاری سهام بارز تهران اشکالی مشاهده کردید می‌توانید از طریق اپلیکیشن نشان نسبت به گزارش این اشکال اقدام کنید تا پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام شود)

کارگزاری سهام بارز

کاربر گرامی،
اطلاعات درج‌شده در مورد کارگزاری سهام بارز تهران در این صفحه براساس اطلاعات موجود در نقشه و مسیریاب نشان می‌باشد. لطفاً برای تماس با مالک یا دست‌اندرکاران مجموعه فوق از اطلاعات تماس مندرج در اطلاعات بالا استفاده کنید. اطلاعات تماسی که در انتهای این صفحه آورده شده‌اند مربوط به اپلیکیشن نقشه و مسیریاب نشان بوده و ارتباطی با مجموعه کارگزاری سهام بارز تهران ندارد.

"مسیریاب نشان" یک اپلیکیشن رایگان و کاربردی است که می‌توانید به وسیله آن بهترین راه رسیدن به مقصد را با توجه به مسافت و ترافیک بدست بیاورید و تا رسیدن به مقصد از راهنمایی سخنگوی فارسی استفاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.