در بازده اوراق قرضه


با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

علی کشاورز

12-پرتفویی متشکل از 3دارایی الف و ب وج می باشد که وجوه سرمایه گذاری شده در آنهابه ترتیب 200ريال و 300ريال و 500ريال و بازده مورد انتظار آنها به ترتیب 30%و 50%و 70%است.بازده مورد انتظار این پرتفویی چند درصد است؟

13-فردی منابع مالی خود را به نسبت 3و3و4در سه دارایی مالی با ضریب حساسیت(بتا) 1/2 و1/5 و1/6سرمایه گذاری نموده است.ضریب حساسیت پرتفویی را محاسبه کنید.

14-ضریب حساسیت (بتا)سهم شرکت الف 1/4می باشد. در صورتی که شاخص بازار معادل 20%کاهش داشته باشد چه میزان تغییر در بازدهی هر سهم خواهیم داشت؟

15-اگر نرخ بازده بدون ریسک 10%و صرف ریسک بازار 9%باشدو نرخ بازده مورد انتظار پرتفوی با بتای 1/5چند درصد خواهد بود؟

16-ضریب حساسیت سهام شرکت الف معادل0/7 وبازدهی پرتفوی بازار 12%باشد،نرخ سود اوراق مشارکت دولتی یکساله و دو ساله هر کدام به ترتیب 6%و 8%می باشد.اگر بازدهی مورد انتظار یکساله از سهام شرکت 8%باشد .شما به عنوان یک سرمایه گذار کدام سهم را خواهید خرید؟

فصل:ارزشیابی اوراق بهادار

1-سود پرداختی هر سهم عادی شرکت ساسان د رحال حاضر 500ریال است.سهامداران انتظار دارند که این سود سالانه به میزان 20%افزایش یابد. اگر نرخ بازده مورد توقع سهامداران این شرکت سالانه 30%باشد. مطلوبست ارزش سهم این شرکت.در بازده اوراق قرضه

2-شخصی قصد دارد اوراق قرضه ای به ارزش اسمی 1000ریال که نرخ بهره سالانه آن10%و سرسید آن 2سال است ،خریداری نماید.اگر نرخ بازده مورد توقع این شخص15%باشد ارزش این اوراق چقدراست؟

3-انتظار می رود سود شرکت بیسکویت سالانه با نرخی برابر با 5%رشد نماید.اگر سود تقسیمی هر سهم شرکت در حال حاضر 250ريال باشد و نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت 25%باشد.ارزش این سهام عادی چقدر است؟

4-شخصی سهام عادی شرکت را در ابتدای سال به مبلغ 2000ريال خریداری نمود ودر پایان سال بعد از اینکه مبلغ 500ريال سود دریافت نمود،آنرا به قیمت 3000ريال فروخت.نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاری در این سهام چقدراست؟

5-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن 500ريال بوده و با نرخ 8%در سال به طور مستمر رشد خواهد نمود وبازدهی موردانتظار آن که متناسب با ریسک است 20%در سال باشد ،چند ريال خواهد بود؟

6- سود نقدی هر سهم شرکت بهرام در سال آینده 100ريال است.اگر پبش بینی شودسود سالهای آتی با 2%رشد ،افزایش خواهد یافت و نرخ بازده مورد انتظار 7%باشد قیمت سهام مزبور چند ريال است؟

7-قیمت سهام شرکتی در حال حاضر برابر 5000ريال است. پیش بینی می شود که شرکتی در سال آتی بابت هر سهم مبلغ 300ريال سود پرداخت نماید و قیمت هر سهم د رسال آتی 5400ريال گردد. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران چند درصد است؟

8-سود پرداختی به هر سهم شرکتی در سال قبل 400ريال بوده است و نرخ رشد آن 10%برآورد شده است.اگر قیمت فروش هر سهم در حال حاضر 8800ریال باشد،نرخ بازده مورد انتظار این سهام چند درصد است؟

9-ارزش سهام شرکتی 2000ریال و سود سهام آن با نرخ 4% افزایش می یابد.بطوری که برای هر سهم 100ريال سود در پایان سال پرداخت کند،نرخ بازده موردانتظار چند درصد خواهد بود؟

10-انتظار می رود هر سهم شرکتی پس از یکسال 1000ريال سود نقدی داشته و به قیمت 8600ريال قابل فروش باشد.برای تأمین 20%بازده، این سهام چند ریال می ارزد؟

11-سود خالص شرکتی2400000ريال و تعداد سهام عادی آن 3000سهم می باشد. اگر شرکتی 100%سود خودرا تقسیم کند و میزان سودآوری شرکت نیز ثابت باقی بماند .در ضمن نرخ بازده موردانتظار سهام عادی سالانه 20% است. ارزش ذاتی هر سهم عادی چقدر است؟

12-ارزش ذاتی سهمی که آخرین سود نقدی آن500ريال بوده و با نرخ 8%در سال بطور مستمر رشد خواهد نمود و بازدهی مورد انتظار آن که متناسب با ریسک است،20%می باشد ،چند ريال خواهدبود؟

13-سرمایه گذاران بازار انتظار دارند قیمت سهام عادی شرکت الف بعد از یکسال از تاریخ امروز 6500ريال و سود سهام پرداختی شرکت در این مدت 300ريال باشد.اگر نرخ مورد انتظار نیز مساوی 15%فرض شود،قیمت امروز سهام چقدر است؟

14-اوراق قرضه ای عرضه شده به بازار سالانه مبلغ 10000ريال به عنوان سود تضمین شده و مبلغ 108900ریال د رتاریخ سرسید یعنی در سال دیگر پرداخت می کند . چنانچه نرخ بازده تا سرسید معادل 10%فرض شود.قیمت حال اوراق بهادار چقدر است؟

15-انتظار می رود شرکت الف در سال آینده مبلغ 200ريال سود سهام برای هر سهم عای بپردازد. قیمت جاری هر سهم عادی شرکت الف بالغ بر 4000ريال است.سرمایه گذاران در سهام شرکت مربوط انتظار دارند که سود سهام پرداختی شرکت با نرخ سالانه 4%بطور نامحدود افزایش یابد.نرخ بازده مورد انتظار سهامداران شرکت الف چند درصد است؟

16-ارزش سهامی که دارای نرخ رشد ثابت 10%د رسال بوده وآخرین سود پرداختی به هر سهم 500ريال می باشد.با فرض اینکه نرخ بازده مورد انتظار 20%باشد،چه مبلغی است؟

17-قیمت سهامی در ابتدای دوره 800ريال ودر انتهای دوره 600ريال است.سود تقسیمی برای هر سهم 400ريال می باشد.بازده این سرمایه گذاری چقدراست؟

18شرکتی 150000000ريال درآمد خالص دارد و250000سهم عادی منتشر کرده است.اگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاری 15%یاشد.هر سهم عادی چقدر ارزش دارد؟

19-یک سند اوراق قرضه امروز قیمتی برابر با 1900ريال دارد ودر سررسید آن که 6ماه دیگر است به دارنده 2000ريال پرداخت می شود. نرخ بازده سالانه آن چقدر است؟

20-نرخ بازده یک فقره اوراق بهادار که سالانه مبلغ4000ريال به دارنده آن می پردازد وقیمت آن دربازار اوراق بهادار5000ريال است،چقدر است؟

21-شخصی با بازده مورد انتظار 20%حاضر است سهام را به مبلغ 10000ريال خریداری نماید و شخص دیگری با بازده مورد انتظار 24%حاضر است همان سهم را به مبلغ 7500ريال خریداری کند،نرخ رشد سود سهام ( g )این سهام چند درصد است؟

22-قیمت بازار سهام شرکتی در حال حاضر 2650ريال و نرخ رشد آن6%است. اگر نرخ بازده مورد انتظار(مورد توقع یا منتظره)16%باشد،سود سهام سال قبل( D صفر)شرکت چند ريال بوده است؟

23-قیمت سهام شرکتی 2000ريال است. اگر نرخ بازده مورد انتظار 7% و سود نقدی هر سهم شرکت در سال آینده 100ريال باشد،درصد نرخ رشد در سال آینده چقدر است؟

24-سود اوراق مشارکت 10ساله ای17%،ارزش اسمی آن 10000ريال و با قیمت 9600ریال در بازار معامله می شود.نرخ بازده این اوراق چند درصد است؟

25-ارزش ذاتی هر سهم را در شرایط ذیل محاسبه نمایید:

شرکت طی 3سال آینده د رمرحله رشد بسیار سریع 10%خواهد بود و پس از آن ،رشد سالیانه 5%خواهد داشت. در ضمن سود نقدی سال گذشته 100ريال ونرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران 20%می باشد.

فصل:تجزیه و تحلیل صورت های مالی

1-نرخ بازده دارایی های شرکتی 15%و نسبت بدهی آن 25%می باشد.نرخ بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

2-فروش شرکتی 72ریال و 50%از فروش ها نقدی بوده است و مانده بدهکاران 10ريال بوده است.دوره وصول مطالبات چقدر است؟

3-در شرکتی بازده مجموع دارایی ها20%و بازده حقوق صاحیان سهام 40%است. نسبت بدهی در این شرکت چقدر است؟

4-در شرکتی نسبت گردش دارایی ها 2و فروش 10ريال و حقوق صاحبان سهام 1ريال است.نسبت بدهی شرکت چند ريال است؟

5-نسبت سود خالص شرکتی 12%و گردش مجموع دارایی های آن2می باشد.در صورتیکه نسبت بدهی به کل دارایی آن 40% باشد بازده مجوع دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام این شرکت درصد خواهد بود؟

6-اگر گردش دارایی ها 2 مرتبه و بازده دارایی ها20% یاشد نسبت سود به فروش شرکت چند درصد است؟

7-شرکت رنگساز سیاست تقسیم سود ثابت را اتخاذ نموده است و هر 3ماه یکبار 25ريال به عنوان سهم سود نقدی می پردازد.در سال گذشته EPS شرکت 250ريال بوده است.نسبت پرداخت سود این شرکت چقدر است؟

8-در شرکت الف ROI=10% و مجموع دارایی ها برابر 2500ريال است.اگر جمع بدهی ها برابر با 500ريال باشد، ROE چقدر است؟

9-نسبت بدهی شرکتی برابر40%و جمع کل بدهی ها یش مبلغ 2000ريال می باشد. با فرض آنکه گردش دارایی های شرکت برابر 2مرتبه باشد،مبلغ فروش برابر چند ريال است؟

10-نسبت بدهی شرکتی برابر50%و گردش دارایی ها برابر 4مرتبه باشد و حاشیه سود 5%باشد . ROI و ROE چقدر است؟

11-اگر نسبت بدهی 8/0و بازده دارایی ها 10%باشد، ROE چقدر است؟

12-نسبت گردش موجودی کالای شرکتی 4مرتبه و دوره عملیات آن 140روز باشد.دوره وصول مطالبات چند روز است؟

13-بازده حقوق صاحبان سهام 2برابر بازده دارایی ها است.نسبت بدهی چه درصدی است؟

14-اطلاعات مالی شرکتی به شرح ذیل است:

کل دارایی ها 1200ريال

فروش خالص 20000ريال

بدهی جاری 200ريال

بدهی غیر جاری 300ريال

سود خالص 175ريال

بازده حقوق صاحبان سهام ( ROE )چند درصد است؟

15-در یک مؤسسه تجاری متوسط موجودی کالا 2000000ريال و میزان فروش خالص 72000000ريال و بهای تمام شده کالای فروخته شده 45000000ريال و متوسط حساب های دریافتنی 12000000ريال است.دوره گردش کالا چند روز است؟

16-گردش دارایی ها 4مرتبه و بازده دارایی ها 20%است.نسبت سود به فروش چقدر است؟

17-اطلاعات زیر در مورد شرکت صدر وجود دارد:

فروش خالص 2673000ريال،دارایی ها 1580000ريال،حقوق صاحبان سهام 900600ريال و ROI=%12

بازده حقوق صاحبان سهام چقدر است؟

18-فروش شرکتی 100ريال،کل هزینه ها 50ريال ،نرخ مالیات 25%.حاشیه سود خالص این شرکت چقدراست؟

19-جمع کل بدهی های شرکتی 108000ريال و گردش دارایی های این در بازده اوراق قرضه شرکت 3 می باشد.اگر فروش این شرکت 900000ريال باشد،نسبت بدهی این شرکت چقدر است؟

20-از ترازنامه شرکتی اطلاعات زیر استخراج شده است:

وجوه نقد 100 بستانکاران 80

پیش پرداخت ها 20 بدهی معوق 20

سایر دارایی های جاری 30 اوراق قرضه 200

دارایی غیر جاری 350 اندوخته 50

سرمایه 150

نسبت جاری و نسبت بدهی را بدست آورید.

با سلا م
در این وبلاگ سعی بر این شده است که اطلاعاتی در مورد حسابداری و حسابرسی در بازده اوراق قرضه و سازمان بورس اوراق بهادار و سایر موراد مرتبط با حسابداری تبادل نظر شود.امید است که با نظرات شما دوستان مفید واقع شود.

کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده طبق اظهارات فدرال رزرو

کاهش بازدهی خزانه داری ایالات متحده طبق اظهارات فدرال رزرو

با نزدیک شدن به پایان سه ماهه دوم سال در روز پنجشنبه 30 ژوئن، نگرانی در خصوص رکود اقتصادی و افزایش نرخ بهره تهاجمی از سوی فدرال رزرو ایالات متحده همچنان بر احساسات بازار مسلط است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو نیز قرار است امشب در مجمع بانک مرکزی اروپا سخنرانی نماید. پاول هفته گذشته در جلسه شهادت کمیته بانکداری سنا اظهار داشت که افزایش شدید نرخ بهره احتمالا اقتصاد ایالات متحده را وارد رکود خفیفی خواهد کرد، فدرال رزو در این جلسه متعهد به مهار تورم شده است.

طبق داده ای سه ماهه فدرال رزرو، بازدهی خزانه ‌داری آمریکا در روز چهارشنبه پایین ‌تر از سه ماه گذشته بوده است.به گقته کارشناسان اقتصادی، سرمایه‌ گذاران بازار با ارزیابی چشم‌ انداز اقتصادی در بحبوحه نگرانی ‌های افزایشی رکود در حال خروج از بازار دارایی های ریسکی می باشند.

در روز چهارشنبه 29 ژوئن، بازده اوراق 10 ساله وزارت خزانه داری ایالات متحده 3.1434 درصد کاهش یافته است. همچنین بازده اوراق قرضه 30 ساله وزارت خزانه داری نیز 3.2666 درصد کاهش داشته است. براساس اظهارات کارشناسان؛ بازده اوراق با صورت معکوس نسبت به قیمت ها حرکت می کند، در واقع با افزایش قیمت ها بازده کاهش می یابد.

تلاش برای افزایش دارایی ‌های ریسکی در روز سه ‌شنبه 28 ژوئن پس از قرائت اعتماد مصرف‌ کننده، CCR به 98.7 رسید که پایین ‌تر از برآورد اجماع داوجونز از 100 بوده است.

کاهش اعتماد مصرف کننده و کاهش بازار سهام

بازار سهام در روز سه ‌شنبه 28 ژوئن با کاهش قیمت بسته شد. پس از تلاش کوتاهی برای بازگشت صبح امروز 29 ژوئن، شاخص ‌های اصلی به سرعت کاهش یافتند. سهام نزدک با کاهش 3 درصدی روبرو بوده و S&P 500 با کاهش 2 درصدی بسته شد و میانگین سهام داوجونز 1.6 درصد کاهش یافت. شاخص راسل 2000 نیز 1.9 درصد سقوط کرد.

در روز چهارشنبه 29 ژوئن، در بحبوحه افزایش سریع تورم، اعتماد مصرف‌ کننده در ایالات متحده به پایین ‌ترین حد در 16 ماه گذشته سقوط کرده است.

براساس اظهارات کلیف هاج، مدیر ارشد سرمایه گذاریCornerstone Wealth ، فشار مداوم ناشی از افزایش قیمت ها به وضوح بر طرز فکر مصرف کننده تأثیر گذاشته است و کنترل تورم باید اولویت شماره یک فدرال رزرو باشد. نظرات پاول در سخنرانی امشب می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

علیرغم کاهش سهام، بخش انرژی برای دومین روز متوالی با اختلاف زیادی پیشتاز شد. سهام انرژی XLE در تلاش برای شکستن روند نزولی دو هفته ای 2.7 درصد افزایش یافت، همچنین قیمت نفت خام آمریکا روز سه شنبه با افزایش 2 درصدی به 111.70 دلار در هر بشکه رسید. OXY و VLOنیز هرکدام با افزایش بیش از 3 درصد از بزرگترین سودهای روز سه شنبه 28 ژوئن در میان سهام نفت بوده اند.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

در بازده اوراق قرضه

سهام جهانی و بازده اوراق قرضه کاهشی شد

عصر اعتبار- ارزش سهام جهانی و بازده اوراق قرضه ایالات‌متحده کاهش یافت زیرا سرمایه‌گذاران برای داده‌های جدید تورم و درآمد شرکت‌ها آماده می‌شوند و ممکن است به‌طور بالقوه بر مسیر فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تاثیر بگذارد.

سهام جهانی و بازده اوراق قرضه کاهشی شد

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، شاخص پان‌اروپایی اروپا استاکس 600 به میزان 0.50 و شاخص سهام ام اس سی ای در سراسر جهان 1.17درصد کاهش یافتند.

یورو درست بالاتر از برابری در برابر دلار قرار گرفت زیرا بزرگترین خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان وارد تعمیرات سالانه شد و انتظار می‌رود جریان به مدت 10 روز متوقف شود.

بازده اوراق قرضه منطقه یورو کاهش یافت در در بازده اوراق قرضه حالی که انتظارات تورمی بلندمدت به زیر دو درصد نزول کرد زیرا ترس از رکود پس از هشدارها در مورد کاهش احتمالی عرضه گاز روسیه عمیق‌تر شد.

بازده اوراق قرضه دولتی 10 ساله آلمان، معیار منطقه یورو، با پنج واحد کاهش به 1.296 درصد رسید و هفته گذشته به 1.072 درصد به پایین‌ترین حد پنج هفته اخیر نزول کرد.

با تاکید بر ماهیت جهانی چالش تورم، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی کانادا و نیوزیلند نیز سیاست‌های خود را در این هفته سخت‌تر کنند.

وال استریت که در ماه جولای پس از نیمه اول سال شروعی قدرتمند داشت، بیشتر کاهش یافت زیرا معامله‌گران نگران هستند که اگر نتایج شرکت‌ها در این ماه انتظارات را برآورده نکند، دور دیگری از فروش سنگین رخ خواهد داد.

شاخص دلار 0.869 درصد افزایش یافت و یورو با 1.2 درصد کاهش به 1.0061 دلار رسید.

رابرت پاولیک، مدیر ارشد پورتفولیو در داکوتا گفت: «مردم نه تنها نگران ضعیف شدن درآمدها به دلیل رکود اقتصادی هستند بلکه به دلیل افزایش ارزش دلار آمریکا که مانعی برای درآمد شرکت‌های چندملیتی ایجاد می‌کند، نگران هستند».

داو جونز 0.42 درصد سقوط کرد، اس اند پی 500 به میزان 1.04درصد ونزدک کامپوزیت نیز 2.02 درصد سقوط کردند.

در اواخر هفته، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ایالات‌متحده - ازجمله قیمت‌های مصرف‌کننده، فروش خرده‌فروشی و تولید کارخانه - باید نگاهی اجمالی به میزان اوج تورم و سرد شدن اقتصاد با نزدیک شدن فدرال رزرو به سیاست‌های هفته آینده ارائه دهد. نشستی که انتظار می‌رود در دومین دوره متوالی افزایش نرخ بهره 75 واحدی به اوج خود برسد.

کریس زاکارلی، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در اتحادیه مشاوران مستقل در شارلوت، کارولینای شمالی، گفت که موضع او محتاطانه خوش‌بینانه است اما نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد رکود نباید نادیده گرفته شود.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام اس در بازده اوراق قرضه سی آی در خارج از ژاپن با کاهش 2.07 درصدی بسته شد، در حالی که نیکی ژاپن1.11 درصد افزایش یافت. تراشه‌های آبی چینی پس از کشف یک مورد ابتلا به کووید در شانگهای که ناشی از زیرسویه جدید امیکرون BA.5.2.1 بود، 1.9 درصد از دست دادند.

فدرال رزرو، همراه با ترس از رکود به‌ویژه در اروپا، دلار را در برابر سبدی از رقبا در بالاترین سطح 20 سال اخیر نگه داشته است.

ین ژاپن 0.86 درصد در مقابل دلار آمریکا 137.27 تضعیف شد، در حالی که استرلینگ آخرین بار با 1.11 درصد کاهش در روز، با 1.1894 دلار معامله شد.

پیش‌بینی می‌شد که دولت ائتلافی محافظه‌کار ژاپن، دو روز پس از ترور شینزو آبه، نخست‌وزیر سابق ژاپن، اکثریت خود را در انتخابات مجلس علیا در روز یکشنبه افزایش دهد.

یورو به مبارزه ادامه داد و اخیرا با کاهش 1.2 درصدی به 1.006 دلار رسید و هفته گذشته 2.4 درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح دو دهه اخیر و هدف اصلاحی اصلی 1.0072 دلار رسید.

جوناس گلترمن، اقتصاددان بازار در کپیتال اکونومیکس گفت: «با توجه به کاهش اقتصادی اندک در افق اروپا و داده‌های تورم ایالات‌متحده که احتمالا رکورد جدیدی را برای سال نشان می‌دهد و فدرال رزرو را به شدت در حال صعود نگه می‌دارد، ما فکر می‌کنیم که ریسک‌ها به نفع دلار آمریکا منحرف می‌شوند.»

در واقع، ما فکر می‌کنیم که نرخ یورو/دلار آمریکا به زودی از برابری عبور خواهد کرد و ممکن است تا حدودی در این سطح معامله شود.

افزایش نرخ بهره و دلار قوی دردسر طلای بدون بازدهی بوده است، طلایی که با کاهش 0.5 درصدی به 1733.67 دلار در هر اونس رسید و چهار هفته متوالی سقوط کرد.

قیمت نفت نیز در هفته گذشته حدود چهار درصد کاهش یافت زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضا، محدودیت‌های عرضه را جبران کرد.

به تازگی نفت خام آمریکا با 0.97 درصد کاهش به 103.77 دلار در هر بشکه و برنت به 106.78 دلار رسید که 0.22 درصد در روز کاهش یافت.

داده‌های چین که روز جمعه منتشر می‌شود احتمالا تایید می‌کند که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم در بحبوحه قرنطینه‌های کرونا به شدت کاهش یافته است.

تأثیر رشد غیرعادی موجودی‌ها بر بازده مورد انتظار سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1 مربی، دپارتمان حسابداری، دانشکده فنی و حرف های سقز، دانشگاه فنی و حرفه ای استان کردستان، ایران.

2 مربی، دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و حرف های سقز ، دانشگاه فنی و حرفه ای استا ن کردستان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر رشد غیرعادی موجودی‌ها بر بازده مورد انتظار سهام شرکت‌‌ها است. این پژوهش، از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علیّ و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش، اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 تا 1392 به کمک تکنیک‌های داده‌کاوی بررسی شده است (1224 شرکت- سال). نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه، نشان از آن داشت که رشد غیرعادی موجودی‌ها، بر بازده موردانتظار سهام، تأثیر معنادار و مستقیمی دارد. در حالی که تحقیقات مشابه انجام شده در سایر کشورها از جمله آمریکا، بر عکس نتیجه مورد نظر به‌دست آمده است؛ بنابراین با بررسی تحقیق انجام‌شده در ایالات متحده و ایران، دو نتیجه معکوس حاصل شد که در تفسیر تحقیقات فوق می‌توان به این نکته اشاره کرد که عامل اصلی معکوس بودن دو نتیجه، احتمالاً تورم در ایران است که افزایش غیرعادی موجودی با افزایش قیمت آنها همراه می‌شود؛ در نتیجه، بازده بیشتری حاصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

  • رشد غیر عادی موجودی‌ها
  • بازده مورد انتظار سهام
  • پانل دیتا
  • ریسک سیستماتیک

20.1001.1.23829796.1399.17.3.14.0

عنوان مقاله [English]

The Impact of Abnormal Growth of Inventories on Expected Stock Returns for Listed Companies on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • loghman mohammadpour 1
  • azad noori 2

1 Lecturer, Accounting Department, Saqez Technical and Vocational School, Technical and Vocational University (TVU), Kurdistan, Iran.

2 Lecturer, Department of Electrical and Computer Engineering, Saqez Technical and Vocational School, Technical and Vocational University (TVU), Kurdistan, Iran.

This study was aimed at examining the impact of abnormal growth of inventories on expected stock returns for listed companies on the Tehran Stock Exchange. This study was based on library, analytical-causal study and analysis of panel data (data panel). It deals with financial information from 102 listed companies on the Tehran Stock Exchange between 2003 -2014 (1224 companies). The results suggested that the abnormal growth of inventories had a significand, direct impact on expected stock returns whereas similar studies in other countries, for instance the U.S.A, have demonstrated contradictory results. One main reason for the contradictory results might be inflation in Iran to the point that the unusual increase of inventories led to the rise in prices and thus more return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • abnormal growth of inventories
  • expected stock returns
  • panel data
  • systematic risk

مراجع

Ashtab, A. (2007). Investigating the Relationship between Accuracy of Profit Forecasting and Abnormal Return on Shares of Newly Listed Companies in Tehran Stock Exchange. [Master, Imam Khomeini International]. Qazvin, Iran. https://www. virascience.com/thesis/468154/

Azizi, Z., Azizi, M., & Rezaei, F. (2014, October 26). A study of the relationship between information asymmetry risk and expected returns of companies' stocks. International Conference on Accounting, Economics and Financial Management, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/325484/

Bendig, D., Brettel, M., & Downar, B. (2018). Inventory component volatility and its relation to returns. International Journal of Production Economics, 200, 37-49. https://doi. org/10.1016/j.ijpe.2018.03.012

Bradshaw, M. T., Richardson, S. A., & Sloan, R. G. (2006). The relation between corporate financing activities, analysts’ forecasts and stock returns. Journal of Accounting and Economics, 42(1-2), 53-85. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2006.03.004

Caglayan, M., Maioli, S., & Mateut, S. (2012). Inventories, sales uncertainty, and financial strength. Journal of Banking & Finance, 36(9), 2512-2521. https://doi.org/10.1016/ j.jbankfin.2012.05.006

Cai, X., Liu, G. S., & Mase, B. (2008). The long-run performance of initial public offerings and its determinants: the case of China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30(4), 419-432. https://doi.org/10.1007/s11156-007-0064-5

Campbell, J. Y., Ramadorai, T., & Schwartz, A. (2009). Caught on tape: Institutional trading, stock returns, and earnings announcements. Journal of Financial Economics, 92(1), 66-91. https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2008.03.006

Dehghan Khavari, S., & Bakai, S. A. (2019, April 23). The Impact of Economic Variables on Stock Returns. Fourth International Conference on Industrial Management, Yazd, Iran. https://civilica.com/doc/937879/

Fatemi, M. (2006). Predicting Stock Returns Using Financial Ratios. [Master, Al-Zahra]. Tehran, Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/007113fed5ce406101a818141b99eeb7

Gaur, V., Fisher, M. L., & Raman, A. (2005). An econometric analysis of inventory turnover performance in retail services. Management science, 51(2), 181-194.

Jafari, A., & Sheikh, M. J. (2015, June 15). The Impact of Capital Costs on Expected Return on Stocks in Companies. National Conference on the Third Millennium and Humanities, Shiraz, Iran. https://civilica.com/doc/398998/

Lin, Y.-C., Huang, S. Y., Chang, Y-F., & Tseng, C-H. (2007). The relationship between information transparency and the informativeness of accounting earnings. Journal of Applied Business Research (JABR), 23(3), 23-32. https://doi.org/10.19030/jabr. v23i3.1388

Mehrani, S., & Mehrani, K. (2003). Relationship between profitability ratios and stock returns on the Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews, 10(33), 93-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=3869

Modarres, A., & Asgari, M. R. (2009). Identifying the factors affecting the abnormal long-term return of initial public offering shares on the Tehran Stock Exchange. Quarterly Journal of Stock Exchange and Securities, 2(5), 77-103. http://ensani.ir/file/download/article/20120329141522-5015-22.pdf

Nourzadeh, N. (2018, June 14). A study of the relationship between cash conversion cycle and profitability in companies listed on the Tehran Stock Exchange. National Conference on New and Creative Thoughts in Management, Accounting, Legal and Social Studies, Orumieh, Iran. https://civilica.com/doc/824771/

Razmideh, M. (2006). A study of the effect of financial leverage on the return and risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange. [Master, Shahid Beheshti]. Tehran, Iran.

کاهش قیمت طلا به دلیل افزایش ارزش دلار و بازده اوراق قرضه خزانه

کاهش قیمت طلا به دلیل افزایش ارزش دلار و بازده اوراق قرضه خزانه

تداوم بحران اوکراین و نگرانی ها از بالا رفتن تورم سبب شد تا قیمت طلا روز پنجشنبه با رشدی اندک در مسیر ثبت رشد هفتگی باقی بماند، اما تقویت دلار و رشد سوددهی اوراق قرضه خزانه داری آمریکا موجب شد تا قیمت فلز زرد اندکی کاهش یابد.

به گزارش برنا به نقل از رویترز، قیمت هر اونس طلا در پایان معاملات دیروز با 0.1 درصد افت به 1973 دلار و 71 سنت رسید. قیمت فلز زرد در پایان معاملات آتی روز پنجشنبه با 0.49 درصد کاهش به 1974 دلار و 90 سنت رسید.

در حالی که بانک های مرکزی جهان در تلاش برای مهار تورم هستند، بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه سیاست کاهش تدریجی اقدامات محرک اقتصادی خود را تداوم بخشید، اقدامی که چندان برای مقابله با تورم فزاینده مناسب ارزیابی نمی شود.

ادوارد مویا تحلیلگر موسسه اوآندا در این باره گفت، اقدام بانک مرکزی اروپا سرمایه گذاران را غافلگیر کرد و این موجب تقویت ارزش دلار شد. بنابراین رشد قیمت طلا تا حدودی تضعیف شد.

شاخص ارزش دلار دیروز با نیم درصد افزایش مواجه بود و در بازده اوراق قرضه موجب گرانتر شدن طلا برای خریدارانی شد که از ارزهای غیردلاری استفاده می کنند. سوددهی اوراق قرضه ده ساله خزانه داری آمریکا هم دیروز شاهد افزایش بود.

جان ویلیامز رئیس فدرال رزرو نیویورک گفت، بانک مرکزی آمریکا باید افزایش نیم درصدی نرخ بهره در نشست ماه می را مد نظر قرار دهد.

با این وجود قیمت طلا همچنان شاهد ثبت رشد هفتگی حدودا 1.3 درصدی بود که دومین افزایش هفتگی متوالی محسوب می شد. به دلیل تعطیلات عید پاک بازارها امروز بسته خواهد بود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.