تعیین اندازه موقعیت


مقاله تاثیر خطای فرستنده ها و گیرنده ها بر تخمین موقعیت و سرعت هدف با اندازه گیری های TDOA و FDOA

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

مکانیابی هدف با استفاده از رادارهای چند ورودی-چند خروجی رشد قابل توجهی در سالهای اخیر داشتهاست .[1] مکانیابی با استفاده از این سیستمهای راداری از موضوعات مهم در کاربردهایی مانند مراقبت هوایی و ردیابی اهداف میباشد 2]و.[3 این سیستمهای راداری با بهره بردن از آنتنهای گسترده و دایورسیتی فضایی، آشکارسازی و تخمین پارامترهای هدف را بهبود میبخشند. نقش رادارهای چند ورودی-چند خروحی را میتوان به دو دسته همدوس و غیر همدوس و نیز پردازش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد 1]و.[4اندازهگیریهای رایج مورد استفاده برای مکانیابی شامل اندازهگیریهای TOA، TDOA، AOA و RSS میباشند.

همچنین در صورت متحرک بودن هدف میتوان از اطلاعات فرکانسی و شیفت داپلری به صورت اندازهگیریهای FOA و یا FDOA بهره برد .[5]برای بدست آوردن اندازهگیریهای صورت گرفته در گیرندههای رادار با یک فرستنده و چند گیرنده میتوان از روش تفاضل فاصله استفاده نمود. به ازای هر تفاضل فاصله، معادله یک هذلولی بدست میآید که از تقاطع این هذلولیها مکان دقیق هدف بدست میآید .[6]در رادارهای چند ورودی-چند خروجی از مجموع فاصله فرستنده تا هدف و هدف تا گیرنده استفاده میشود. برای بدست آوردن این فاصله از تاخیرهای زمانی استفاده میشود. در رادارهای چند ورودی- چند خروجی، این مجموع فاصلهها از همبستگی متقابل بین سیگنالهای دریافتی از دو مسیر مختلف محاسبه میشود - مسیر فرستنده-گیرنده و مسیر فرستنده-هدف - گیرنده - . [7]

همچنین در صورت متحرک بودن فرستندهها و گیرندهها به تعداد تاخیرهای زمانی که در گیرندهها دریافت میشود، اندازهگیریهای داپلر وجود خواهد داشت .[8] به ازای هر مجموع فاصله بین یک زوج فرستنده و گیرنده معادله یک بیضی بدست میآید که هدف بر روی این بیضی قرار دارد و از تقاطع بیضیهای بدست آمده، مکان دقیق هدف تخمین زده میشود. افزایش تعداد منحنیها به منزله تخمین دقیق موقعیت هدف میباشد .[9]در مکانیابی عوامل مختلفی وجود دارند که میتوانند عملکرد تخمینگر را تحت تاثیر قرار دهند. عواملی مانند تعداد فرستندهها و گیرندهها و نحوه چینش آنها در مرحله طراحی سیستم میتوانند لحاظ گردند. اما کنترل سایر عوامل مانند SNR، پدیده انتشار چندمسیرگی، توپولوژی شبکه و عدم قطعیت درباره موقعیت و سرعت دقیق فرستندهها و گیرندهها غیرممکن بوده و از دسترس خارج میباشد.در مکانیابی با استفاده از فرستندههای ماهوارهای، مختصات دقیق ماهوارهها به دلیل گردش به دور زمین در دسترس نمیباشند. همچنین در مکانیابی با گیرندههای متحرک مانند UAVها، اطلاعات دقیق سنسورها در دسترس نمیباشد 9]و.[13
مکانیابی در حالت کلی به موقعیت دقیق فرستندهها و گیرندهها بستگی دارد. انحراف از مقادیر صحیح موقعیت و سرعت فرستندهها و گیرندهها، میتواند کاهش قابل توجهی در دقت مکانیابی داشته باشد. در بسیاری از کاربردهای عملی مانند سونار، شبکههای حسگر بی سیم، کاربردهای GPS موقعیت و سرعت دقیق فرستندهها و گیرندهها در دسترس نمیباشد 11]و.[12 در چنین شرایطی برای اینکه تخمینگر بتواند تخمینی دقیق از هدف داشته باشد، باید از اطلاعات آماری خطای موقعیت و سرعت فرستندهها و گیرندهها در تخمین استفاده نماید.کاهش خطای موقعیت و سرعت سنسورهای فرستنده و گیرنده و رساندن خطای آنها به حد قابل قبول، با توجه به متحرک بودن سنسورها غیرممکن به نظر میرسد. در [14] مطالعات و تحقیقات زیادی صورت گرفتهاست. یکی از روشهای کنترل خطای سنسورها، تخمین موقعیت و سرعت سنسورها به صورت مشترک میباشد. مشکلی که در این روش وجود دارد افزایش پیچیدگی محاسبات به صورت نمایی با افزایش تعداد سنسورها میباشد .[15]

روش دیگر برای کنترل خطای سنسورها، استفاده از روشهایی برای مکانیابی است که حساسیت کمتری به موقعیت و سرعت سنسورها داشتهباشند. در غیر این صورت باید از روشهایی استفاده کرد که علاوه بر نویز اندازهگیری نیازمند ماتریس کواریانس خطای سنسورها میباشند .[6]در بخش 2 از مقاله به نحوه فرمولبندی و اندازهگیریهای بدست آمده تعیین اندازه موقعیت از گیرندههای رادار چند ورودی-چند خروجی میپردازیم. در بخش 3 از مقاله CRLB را بدست آورده و اثر اضافه شدن اندازهگیریهای FDOA را بر روی CRLB مورد بررسی قرار میدهیم. دربخش 4 اثراضافه شدن خطای فرستندهها و گیرندهها را بر CRLB مورد بررسی قرار میدهیم. در بخش 5 شبیهسازیها را انجام داده و خطای تخمینگر حداکثر تشابه به عنوان یک تخمینگر بهینه را با کران پایین بدست آمده برای تخمین مقایسه میکنیم. بخش 6 نیز حاوی نتیجهگیری مقاله میباشد.

-2 فرمولبندی مساله

یک رادار چند ورودی-چند خروجی با M آنتن فرستنده و N آنتن گیرنده در نظر بگیرید. در حالت کلی همه فرستندهها و گیرندهها را متحرک در نظر میگیریم. در این صورت اندازهگیریهایی که در گیرندههای رادار صورت میگیرند،اندازهگیریهای TDOA و FDOA میباشند. در حالت خاصی که فرستندهها و گیرندهها و نیز هدف ساکن باشند، فقط اندازهگیریهای TDOA در دسترس خواهند بود و نتایج در این حالت نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت.سیگنال ارسالی از هر فرستنده از دو مسیر مختلف به گیرندهها میرسد. مسیر اول مسیر مستقیم بین فرستنده و گیرنده میباشد و مسیر دوم مسیر غیر مستقیم بین فرستنده-هدف-گیرنده میباشد. برای هر زوج فرستنده و گیرنده، سیگنالهای دریافتی تاخیر زمانی و داپلرهای متفاوتی را تجربه میکنند و سیگنال دریافتی با تاخیر زمانی بیشتر مربوط به سیگنال بازگشتی از هدف میباشد. تاخیر زمانی بین دو مسیر مستقیم و غیر مستقیم برای فرستنده i ام و گیرنده j ام به صورت زیر قابل محاسبه میباشد:

روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان

یکی از اولین مراحل بازسازی، جمع آوری اطلاعات از محل پروژه برای بررسی و نهایتاً تصمیم گیری درست است. یکی از مهمترین اطلاعاتی که باید در همان ابتدا بدست آورد، نقشه دقیق محل پروژه است. برای بدست آوردن نقشه دقیق، اندازه گیری طول و عرض دیوارها کافی نیست. باید زاویه آنها نسبت به یکدیگر هم مشخص شود. برای اندازه گیری با چنین دقتی، میتوانیم از روش مثلث بندی استفاده کنیم.
این نقشه ها باید شامل ابعاد و اندازه های دقیق هر فضا، محل دقیق المانها اعم از ستونها، دیوارهای سازه ای، داکتهای تأسیساتی، پنجره ها و … باشد. همچنین ارتفاع کف تا زیر سقف نیز در چند بخش مختلف فضا اندازه گیری و ثبت می شود.
استفاده از این روش تنها برای قبل از شروع بازسازی نیست، بلکه پس از دیوارچینی و بنایی برای محاسبه دقیق مصالح و مدت زمان اجرای آنها نیز ممکن است نیاز باشد تا وضع موجود پروژه در آن مرحله برداشت و بصورت نقشه درآورده شود. در این شرایط نیز باید از روش دقیقی مانند این روش استفاده شود.
در ادامه این مقاله ابتدا در رابطه با دلایل اهمیت اندازه گیری و برداشت دقیق پلان معماری فضای مورد نظر برای بازسازی صحبت خواهیم کرد. سپس توضیحات کاملی در رابطه با مراحل برداشت پلان با این روش بیان می شود.

روش مثلث بندی برای برداشت دقیق پلان معماری

هدف از مطالعه این مقاله:

با مطالعه و آشنایی کامل با روش مثلث بندی بعنوان یکی از روشهای دقیق برداشت پلان، میتوان بسیاری از اطلاعاتی که برای تصمیم گیری در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان، به آنها احتیاج داریم را بدست آوریم.
تصمیمگیری براساس اطلاعات دقیق و کامل کمک می کند تا بتوانیم برنامه ریزی دقیقی برای پروژه انجام دهیم. در نهایت، نتیجه این برنامه ریزی دقیق، اجرای بازسازی ساختمان، خانه، فروشگاه یا هرفضای مشابه دیگری که مورد نظر ما میباشد، با بهترین کیفیت و بدون هدر رفتن پول و زمان مالک پروژه است.

چرا لازم است با روش مثلث بندی برداشت دقیقی از محل پروژه داشته باشیم؟

بطور معمول برای اندازه گیری نقشه وضع موجود یک خانه یا ساختمان، طول دیوارها اندازه گیری شده و در نقشه وارد می شوند. مشکل این روش معمول، این است که در این حالت، زاویه بین دیوارها ۹۰ درجه فرض می شود. درحالی که در واقعیت بسیاری از دیوارها زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه با یکدیگر دارند.
این زاویه کمتر یا بیشتر از ۹۰ درجه، باعث می شود بخشی از محاسبات ما برای هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی تغییر کند. در بخش بعدی مشکلات و هزینه های اضافی که کج بودن دیوارها به پروژه ما تحمیل می نماید را بیان می کنیم.
کج بودن دیوارها اگر در زمان برنامه ریزی برای پروژه و برآورد هزینه و مدت زمان آن مشخص شده باشد، دیگر مشکلی نیست. زیرا با اطلاع از این شرایط، محاسبات و برنامه ریزی پروژه براساس آن صورت می گیرد. علت ضروری بودن استفاده از روش های دقیق برای برداشت دقیق پلان معماری وضع موجود هر فضایی هم دقیقاً همین موضوع است.
در پلانی که بوسیله روش مثلث بندی اندازه گیری و برداشت شده باشد، تمام مشخصات پلان، شامل طول و عرض فضاها، زاویه دیوارها با یکدیگر و موقعیت هر المانی بصورت کاملاً دقیق در نقشه ها بدست خواهد آمد. به این ترتیب، کج بودن دیورها و زاویه داشتن آنها نسبت به یکدیگر و یا در یک راستا نبودن المانهای موجود در فضا مانند ستونها یا داکتها، دیگر یک مشکل نخواهد بود.

مشکلاتی که برداشت غیر دقیق ایجاد می کند

در اختیار نداشتن پلانی دقیقی که با استفاده از روشهای دقیق مانند روش مثلث بندی اندازه گیری و تهیه شده باشد، خطاهای زیادی در محاسبات و برآورد ما در مورد پروژه بازسازی مورد نظرمان ایجاد میکند. ۳ مورد از این خطاهای متداول را در ادامه بررسی می کنیم:

دیوارهای کج باعث خطا در برداشت پلان می شوند

خطا در محاسبات مربوط به کف:

کچ بودن فضا و قائم نبودن زاویه دیوارها نسبت به یکدیگر به این معنا است که در زمان اجرای کف اعم از سنگ، موزائیک، سرامیک یا پارکت برای پوشش دادن تمام فضا نیاز است برشهای زیادی انجام شود. کج بودن دیوارها، دو نتیجه دارد، یکی این که زمان اجرای کف افزایش می یابد و درنتیجه دستمزد کارگرها و استادکاران افزایش می یابد.
نتیجه دیگر کج بودن دیوارها این است که پرت مصالح کف، افزایش می یابد. بخصوص پروژه هایی که از مصالح گرانقیمت مانند سنگها یا سرامیگهای با قیمت متر مربعی چندصد هزار تومان یا چند میلیون تومان استفاده شود، مقدار پرت بیشتر به معنای هزینه بیشتر برای بازسازی است.

خطا در محاسبات مربوط به سقف:

کچ بودن ابعاد همانگونه که در مورد کف ، مشکل ساز است در مورد سقفها نیز مشکل ساز خواهد شد . یعنی زمان انجام کار و دستمزد نیروها را افزایش داده ، همچنین پرت کار افزایش یافته و هزینه مصالح نیز افزایش می یابد .

خطا در تعیین مکان دقیق المانهای داخل فضا:

با برداشت دقیق پلان یک واحد آپارتمان می توانیم ضخامت هر یک از دیوارها، وجود یا عدم وجود لوله یا داکتهای تآسیساتی در داخل دیوارها، پیش از تخریب و مسیر دقیق تأسیسات مکانیکی و برقی را تعیین نماییم. اگر دیواری را تخریب کنیم و متوجه شویم که تأسیسات مشترک ساختمان از آنها عبور کرده و امکان جابجایی آنها وجود نداشته باشد، یعنی کار اضافه انجام شده است. از آن مهمتر یعنی پس از شروع پروژه، دوباره طرح و برنامه تغییر خواهد کرد و تمام این ها یعنی زمان طولانی تر و هزینه بیشتر برای بازسازی.

همچنین سایر موضوعاتی که با برداشت دقیق از فضا در ابتدای کار، باعث میشود هزینه های جانبی زیادی را در زمان برآورد پروژه، پیش بینی و رقم دقیقتری برای هزینه بازسازی موردنظرمان محاسبه نماییم. از طرف دیگر اگر قصد دریافت مشاوره بازسازی از افراد یا مجموعه های متخصص داشته باشیم، برای ارائه مشاوره دقیق به ما، میبایست اطلاعات دقیقی در اختیار این افراد باشد. یکی از این اطلاعات دقیق، نقشه دقیق وضع موجود تعیین اندازه موقعیت محل پروژه است.
اهمیت این موضوعات، هرچقدر حجم عملیات بازسازی بزرگتر باشد، بیشتر خواهد بود. چون در نظر نگرفتن آنها باعث می شود در برآورد هزینه و زمان پروژه بازسازی اشتباهات بسیار زیادی رخ دهد. در نتیجه، هزینه پروژه در انتهای کار بسیار بیش تر از هزینه پیش بینی شده باشد.

توضیح گام به گام روش مثلث بندی برای برداشت پلان:

در روش مثلث بندی باید کل فضا به مثلهای بهم چسبیده تقسیم شود. علت استفاده از مثلث برای برداشت دقیق پلان، این است که با داشتن طول سه ضلع آن، زاویه بین این اضلاع خود بخود درست خواهد بود. بنابراین به ترتیب زیر عمل می نماییم:
۱- طول یکی از دیوارها را در داخل فضا اندازه گیری می کنیم.
۲- سپس طول یک دیوار دیگر را که با دیوار اول تقاطع دارد اندازه گیری می نماییم.
۳- پس از آن، فاصله بین انتهای دیوار دوم و ابتدای دیوار اول را اندازه گیری می کنیم. به این ترتیب یک مثلث خواهیم داشت که تعیین اندازه موقعیت دو ضلع آن، دو دیوار متقاطع است و از آنجایی که فاصله دو انتهای دیوارها را نیز از یکدیگر داریم، بنابراین زاویه بین دیوارها ثابت خواهد بود.
۴- حال طول دیوار دیگری که با دیوار دوم یا با دیوار اول تقاطع دارد را اندازه گیری می نماییم.
۵- در این مرحله بازهم باید یک مثلث بسازیم تا یک ضلع آن دیوار سومی باشد که طول آنرا اندازه گیری کرده ایم. و ضلع دیگر آنهم فاصله ابتدا و انتهای دو دیوار قبلی باشد. مثلاً، این مثلث را با اندازه گیری فاصله انتهای دیوار سوم تا ابتدای دیوار اول میسازیم.
۶- به همین ترتیب اندازه گیری دیوار بعدی که با دیوار قبلی تقاطع دارد و سپس اندازه گیری فاصله انتهای آن تا ابتدای دیوار اول را ادامه می دهیم. تا جایی که کل فضا به شکل مثلث تقسیم بندی شده باشد.

مرحله اول از برداشت پلان

مرحله دوم از برداشت پلان

اندازه گیری کل فضا با استفاده از روش مثلث بندی

تعیین مکان المانهایی که با هیچ دیواری تقاطع ندارند با استفاده از روش مثلث بندی:

گاهی اوقات لازم است، موقعیت یک ستون، دیوار، داکت تعیین اندازه موقعیت یا هر المان دیگری را که بصورت تکی و بدون تقاطع با دیوارهای دیگر داخل فضا در وسط پلان قرار دارد، را بدست بیاوریم. برای این کار بازهم باید از مثلث استفاده نماییم. به این صورت که فاصله هر یک از کنجهای ستون، دیوار یا المان مورد نظرمان را از دو نقطه مجزا در داخل فضا که محل آنها را دقیق میدانیم بدست می آوریم.
بعنوان مثال: اگر یک داکت تأسیساتی در وسط سالن خانه داشته باشیم، فاصله هر یک از کنجهای آنرا با دو نقطه ای در فضا که موقعیت آنها قبلاً در نقشه، تعیین شده است بدست می آوریم.
بنابراین در زمان ثبت اندازه ها در نقشه، برای مشخص کردن موقعیت هر کنج آن داکت، یک کمان به شعاع فاصله بدست آمده از هر نقطه تا موقعیت داکت رسم می کنیم. محل تقاطع دو کمانی که از دو نقطه مشخص شده در فضا تا محل داکت کشیده ایم، موقعیت دقیق کنج مورد نظر از داکت را تعیین می کند.
زمانی که تمام کنجهای داکت موقعیتشان در نقشه مشخص شد، با اتصال این کنجها به یکدیگر، مکان دقیق داکت بدست آمده است.

چنین المانهایی در وسط یک فضای خالی معمولاً در سالنهای بزرگ و یا فروشگاه ها دیده می شود. بنابراین در زمان بازدید اولیه و کنترل بخشهای مختلف فروشگاه برای بازسازی، بهتر است برداشتهای دقیق تعیین اندازه موقعیت مورد نظرمان با استفاده از این روش انجام شود تا موقعیت تمام المانها و موانع داخل فروشگاه بدقت در نقشه وضع موجود مشخص شود.

تعیین موقعیت یک کنج از المانها در مرکز فضا

تعیین موقعیت دقیق المانها در مرکز فضا

جمعبندی مقاله:

در این مقاله در رابطه با دلایل استفاده از روش مثلث بندی صحبت کردیم. پس از آن، مشکلات و خطاهایی که برداشت پلان و نقشه غیر دقیق در محاسبات ما ایجاد می نماید را توضیح دادیم. در ادامه، روش گام به گام استفاده از این روش برای برداشت دقیق پلان معماری یک فضا را بیان کردیم.
اکنون پس از مطالعه این مقاله و آشنایی با این روش برداشت، میتوانیم نقشه و پلان معماری وضع موجود خانه، ساختمان یا هر فضای دیگری را که قصد بازسازی یا حتی طراحی داخلی آنرا داشته داریم را اندازه گیری نموده و تهیه نماییم.
استفاده از چنین نقشه های دقیقی کمک می کند تا بتوانیم در زمان برنامه ریزی و برآورد هزینه و مدت زمان پروژه بازسازی مورد نظرمان، کمترین خطا را در محاسباتمان داشته باشیم. در نتیجه با اطلاعات دقیق و کامل بسراغ بازسازی مورد نظرمان رفته و قطعاً پروژه باکیفیت با هزینه مناسب و در مدت زمان کافی را اجرا خواهیم کرد.

لطفاً نظرات و تجربیات خود در رابطه با استفاده از روش مثلث بندی را در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید:

اگر تجربه یا نظری در رابطه با استفاده از این روش برای برداشت پلان معماری فضاها دارید، لطفاً آنرا در بخش دیدگاه ها ثبت نمایید تا سایر کاربرانی که این مقاله را مطالعه می نمایند نیز از آن بهره ببرند.
همچنین درصورتی که پروژه بازسازی پیش رو دارید، پیشنهاد می کنیم قبل از تصمیم گیری نهایی، از مشاوره بازسازی کاملاً رایگانی که کارشناسان ما در شرکت تعیین اندازه موقعیت بازسازی ساختمان آیریا در اختیار شما قرار میدهند استفاده نمایید. در این جلسات مشاوره، نکات، اصول و تجربیات مهمی در رابطه با اجرای بهتر پروژه بازسازی مورد نظرتان در اختیار شما قرار داده می شود.
برای دریافت این جلسات مشاوره رایگان، میتوانید از طریق شماره تلفن ۸۸۸۵۱۶۴۳-۰۲۱ یا شماره واتس اپ و تلگرام ۰۹۳۵۲۴۴۱۱۳۷، با همکاران ما تماس گرفته و درخواست مشاوره خود را ثبت نمایید.

جلسه ۰۵ : تصویر پس زمینه در CSS

جلسه ۰۵ : تصویر پس زمینه در CSS

با عرض سلام خدمت کاربران سایت پی وی لرن . در این پست آموزشی قصد داریم به آموزش تنظیمات تصویر پس زمینه در css بپردازیم. در پست های آموزشی قبلی css ، چگونگی کار با رنگ ها در css را بررسی کردیم. و تعریف رنگ برای عناصر مختلف html باروشهای مختلف را آموزش دادیم. در css شما می توانید مانند انتخاب رنگ برای عناصر html ، تصویر پس زمینه برای عناصر html تعریف کنید.و اندازه ، شکل قرارگیری ، کشیدگی و … را تنظیم کنید.

در صورتی که از کاربران تازه وارد بود و اطلاعات کمی در مود css دارید ، می توانید پست آموزشی ساختار کد نویسی css را جهت آشنایی بهتر، بررسی کنید. در ادامه این پست به آموزش تنظیمات تصویر پس زمینه در css می پردازیم.

css- تنظیمات تصویر پس زمینه در css

css- تنظیمات تصویر پس زمینه در css

تنظیمات تصویر پس زمینه در css

در css با ویژگی background-image می توانید یک پس زمینه برای عناصر html تعریف کنید. در حال پیش فرض، تصویر مرتب تکرار می شود و کل عنصر را پوشش می دهد. شما به سادگی می توانید یک تصویر پس زمینه برای کل صفحه وب تعریف کنید. برای این کار باید کد css را برای بخش body فایل html تعریف کنید.

خواص پس زمینه CSS برای تعریف جلوه های پس زمینه برای عناصر استفاده می شود.

خواص پس زمینه در CSS:

 • background-color
 • background-image
 • background-repeat
 • background-attachment
 • background-position

رنگ پس زمینه

در CSS از خصوصیت background-color برای مشخص کردن رنگ پس زمینه در عناصر HTML استفاده می شود.

آموزش تصویری ثبت لوکیشن در اینستاگرام

ثبت لوکیشن در اینستاگرام فرصتی عالی برای شناخته‌ شدن بیشتر کسب ‌و ‌کار شما و کسب مشتریان جدید است. در واقع فعال کردن لوکیشن در اینستاگرام منجر به جستجوی بیشتر، مشتریان جدیدتر و دسترسی بیشتر به برند شما می‌شود.

آیا می‌دانید تعداد زیادی از افراد اخیرا از رسانه‌های اجتماعی برای جستجوی مشاغل مختلف استفاده می‌کنند و بیشتر از 200 میلیون کاربر در اینستاگرام هر روز حداقل از یک پروفایل کسب ‌و‌ کار بازدید می‌کنند؟ بنابراین بسیار مهم است که کاربران بتوانند با جستجو به کسب‌ و کارهای مختلف دسترسی پیدا کنند. از آنجایی ‌که همانند هشتگ‌ها با استفاده از تگ لوکیشن نیز می‌توان پست‌ها و استوری‌های مورد نظر را جستجو کرد، ثبت location در اینستاگرام تأثیر بسیار زیادی در آگاهی نسبت به برند شما و افزایش بازدید کاربران از کسب‌ و کار شما دارد.

در این مقاله آموزش ثبت لوکیشن دلخواه در اینستاگرام و همچنین ثبت لوکیشن در بیو و استوری اینستاگرام به صورت مرحله به مرحله، با ذکر جزئیات و استفاده از تصاویر شرح داده می‌شود. اگر شما هم قصد دارید از ویژگی ثبت لوکیشن اینستاگرام برای ارتقای حساب کاربری خود استفاده کنید، این آموزش را از دست ندهید.

ثبت لوکیشن دلخواه در اینستاگرام

قبلا اینستاگرام به کاربران اجازه می‌داد که به ‌آسانی هنگام انتشار پست، لوکیشن‌های جدیدی را اضافه کنند. اما هم ‌اکنون برای اضافه کردن لوکیشن دلخواه به اینستاگرام باید از فیسبوک استفاده کنید. به این صورت که ابتدا باید مکان مورد نظر خود را در فیسبوک ایجاد کنید و بعد در اینستاگرام آن مکان را به پست خود اضافه کنید. پس لازم است که برای ثبت لوکیشن در اینستاگرام، پروفایل فیسبوک خود را به اکانت بیزنسی اینستاگرام خود وصل کنید. برای ایجاد لوکیشن دلخواه در اینستاگرام باید مراحل زیر را دنبال کنید.

 1. ابتدا وارد فیسبوک شوید.
  شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که چرا فیسبوک؟ همان‌طور که می‌دانید در سال 2012 اینستاگرام توسط فیسبوک خریداری شد و از آن زمان برای انجام برخی کارها، مانند ایجاد لوکیشن دلخواه، باید از صفحه فیسبوک متصل به حساب اینستاگرام خود استفاده کنید. اینستاگرام اجازه اضافه کردن لوکیشن جدید را به شما نمی‌دهد، پس همان ‌طور که گفته شد اولین کار برای ایجاد لوکیشن، ورود به حساب فیسبوک است.
 2. سرویس موقعیت مکانی را فعال کنید.
  برای تعیین مختصات دقیق لازم است که سرویس لوکیشن فیسبوک فعال شود تا بتواند از GPS تلفن همراه شما استفاده کند. برای فعال کردن سرویس موقعیت مکانی در فیسبوک باید به شیوه زیر عمل کنید.
  > روی آیکن سه خطی در قسمت پایین و سمت راست صفحه کلیک کنید.
  > به بخش تنظیمات رفته و روی تنظیمات و حریم شخصی (setting & privacy) کلیک کنید.
  > به طرف پایین پیمایش کنید و از بخش حریم خصوصی (privacy)، موقعیت مکانی (location) را انتخاب کنید.
  > روی سرویس موقعیت مکانی (location service) کلیک کنید.
  > روی موقعیت مکانی (location) کلیک کرده و دسترسی مجاز به فیسبوک (Facebook permission access) را انتخاب کنید.
 3. بعد از انجام مراحل بالا، از فیسبوک خارج شده و مجددا بازگردید و ادامه مراحل ایجاد لوکیشن دلخواه را دنبال کنید.
 4. کادر وضعیت پست را به سمت پایین پیمایش کنید و روی «check in» کلیک کنید.
 5. نام بیزنس خود را تایپ کرده و لوکیشن خود را اضافه کنید.
  نام بیزنس خود را در نوار جستجو تایپ کنید. اگر این نام قبلا توسط کس دیگری استفاده شده باشد، باید به آن عبارتی توصیفی یا اسم شهر و یا هر عبارت خلاقانه دیگری را اضافه کنید. بعد از تایپ نام و تعریف تگ لوکیشن دلخواه، روی دکمه افزودن (add) کلیک کنید.
 6. دسته بندی مناسب را انتخاب کنید.
  لیستی از گزینه‌ها نمایش داده می‌شوند و شما باید دسته ‌بندی مرتبط با کسب‌ و ‌کار خود را انتخاب کنید.
  > لوکیشن خود را انتخاب کنید.
  > اگر در محل کار خود هستید، ایجاد لوکیشن به صورت سفارشی بهتر است. برای این کار باید گزینه « I’m here right now » را از صفحه موقعیت مکانی (location) انتخاب کنید تا موقعیت مکانی شما به صورت دقیق ثبت شود.
 7. جزئیات اضافه‌تر را هم تایپ کرده و روی گزینه ایجاد (create) کلیک کنید.
 8. لوکیشن خود را اثبات کنید.
  شما تگ لوکیشن خود را ایجاد کرده‌اید و حالا باید اثبات کنید که این لوکیشن متعلق به بیزنس شماست. برای این کار باید با وارد کردن نام لوکیشن خود در نوار جستجوی فیسبوک، صفحه مربوطه تعیین اندازه موقعیت را از میان نتایج انتخاب کنید. در اینجا روی «آیا این بیزنس متعلق به شماست؟» کلیک کنید.

ثبت لوکیشن دلخواه در اینستاگرام فعال كردن لوكيشن در اينستاگرام پيدا كردن لوكيشن در اينستاگرام ثبت location در اینستاگرام

از این به بعد شما می‌توانید این لوکیشن اضافه شده را در اینستاگرام جستجو کنید و تگ لوکیشن خود را به شکل زیر به پست‌ها اضافه کنید.

ثبت یا تغییر لوکیشن بعد از انتشار پست

بعد از آپلود و ویرایش عکس یا ویدئوی پست، می‌توانید با به کارگیری چند مرحله آسان زیر لوکیشن را اضافه کنید.

 • روی اضافه کردن لوکیشن (add location) کلیک کنید.
 • مناسب‌ترین لوکیشن را از میان لوکیشن‌های پیشنهادی نزدیک شما، انتخاب کنید یا خودتان لوکیشن را سرچ کنید.
 • روی به اشتراک گذاری (share) در بالای صفحه، سمت راست کلیک کنید.

ثبت یا تغییر لوکیشن بعد از انتشار پست

نحوه گذاشتن لوکیشن در استوری اینستاگرام

استوری‌های اینستاگرام روشی جالب برای افزایش آگاهی نسبت به برند شما و رشد پیج اینستاگرام شما هستند. ثبت لوکیشن در استوری اینستاگرام همانند استفاده از هشتگ‌ها، باعث می‌شود که تعداد بازدیدها از استوری شما بسیار بیشتر شوند و به عبارتی بیشتر در معرض دید قرار بگیرند. اضافه کردن تگ لوکیشن به استوری اینستاگرام بسیار ساده است و با انجام چند مرحله زیر انجام می‌شود.

 1. بعد از اضافه کردن عکس یا ویدئوی مورد نظر به استوری خود، روی آیکن مربعی خندان در بالای صفحه استوری کلیک کنید.
 2. از میان گزینه‌های موجود، تگ لوکیشن را انتخاب کنید.
 3. در این مرحله مکان مورد نظر خود را تایپ کنید تا لیستی از نتایج برای شما نشان داده شود.
 4. گزینه مناسب را از لیست انتخاب کنید.
 5. می‌توانید تگ لوکیشن را تغییر اندازه و جهت دهید یا ویژگی‌های دیگری به آن اضافه کنید.
 6. بعد از انجام کارهای بالا روی گزینه next کلیک کنید و استوری خود را در اینستاگرام آپلود کنید.

نحوه گذاشتن لوکیشن در استوری اینستاگرام

ثبت لوکیشن در بیو اینستاگرام

ثبت لوکیشن در بیو اینستاگرام شما باعث می‌شود که مشتریان بالقوه بسیار راحت‌تر بتوانند محل کسب ‌و ‌کار شما را پیدا کنند. اضافه کردن لوکیشن به بیو اینستاگرام کاری بسیار راحت است و فقط در چند مرحله آسان و کمتر از دو دقیقه قابل انجام است. در ادامه نحوه ایجاد لوکیشن در بیو اینستاگرام به صورت مرحله به مرحله آموزش داده می‌شود.

 1. به حساب اینستاگرام خود بروید.
 2. روی ویرایش پروفایل (edit profile) کلیک کنید.
 3. در قسمت اطلاعات عمومی کسب ‌و ‌کار روی contact options کلیک کنید.
 4. در قسمت business address می‌توانید لوکیشن خود را ایجاد کنید.
 5. پس از اضافه کردن لوکیشن، روی Done کلیک کنید تا به پروفایل خود بازگردید.

ثبت لوکیشن در بیو اینستاگرام اضافه كردن لوكيشن به اينستاگرام

رفع مشکل ثبت لوکیشن در اینستاگرام

گاهی کاربران از مشکلاتی شکایت دارند که حین ثبت لوکیشن در اینستاگرام برای آنها رخ می‌دهد. در این بخش چند مشکل رایج و راه ‌حل هر کدام شرح داده می‌شود. به کارگیری این راه‌ حل‌ها به میزان بسیار زیادی در رفع مشکل لوکیشن اینستاگرام کمک می‌کند.

اگر هنگام بارگذاری عکس و اضافه کردن لوکیشن به اینستاگرام مشکل پیش می‌آید و آن لوکیشن اضافه نمی‌شود، باید ابتدا مطمئن شوید که در تنظیمات لوکیشن گوشی تلفن خود، نمایش لوکیشن برای اینستاگرام را فعال کرده‌اید. برای این کار باید به بخش تنظیمات بروید و در قسمت مربوط به لوکیشن «اجازه دسترسی به لوکیشن هنگام استفاده از برنامه» را فعال کنید. این تنظیمات به اینستاگرام مجوز دسترسی به اطلاعات مربوط به لوکیشن را می‌دهد.

اگر در اضافه کردن لوکیشن، مکان مورد نظر شما به طور دقیق اضافه نمی‌شود، احتمالا به کیفیت اتصال و دسترسی به اینترنت بستگی دارد، زیرا اینستاگرام لوکیشن شما را از طریق GPS تلفن همراه و سیستم‌های موقعیت مکانی دریافت می‌کند.

بعضی مواقع مشکل عدم نمایش لوکیشن در اینستاگرام ممکن است مربوط به آپدیت‌های نرم‌افزار توسط گوشی شما یا اینستاگرام باشد. پس از انجام به ‌روز ‌رسانی‌ها، از اینستاگرام خارج شده و بعد از تغییر رمز ورود، دوباره لاگین کنید. بسیاری از کاربران ادعا می‌کنند که با یکبار خارج شدن و دوباره لاگین شدن مشکل نمایش لوکیشن در اینستاگرام برای آنها حل شده است. همچنین نصب مجدد نسخه دیگری از اینستاگرام در مواقع زیادی مشکل عدم نمایش لوکیشن را برطرف می‌کند.

اگر با امتحان کردن راه‌های بالا هنوز با مشکل عدم نمایش لوکیشن در اینستاگرام خود روبرو هستید، از طریق دستگاه‌های دیگر وارد حساب کاربری اینستاگرام خود شوید. اگر در دستگاهی دیگر مشکل لوکیشن اینستاگرام رفع شود، به این معنی است که مشکل مربوط به اینستاگرام نیست، بلکه گوشی تلفن شما مشکلاتی دارد. بنابراین بهتر است برای رفع مشکل تلفن همراه خود در اولین فرصت اقدام کنید.

جمع‌بندی

ثبت لوکیشن در اینستاگرام روش بسیار قدرتمندی برای برندها است و باعث برجسته شدن برند شما در میان رقبا می‌شود. در این آموزش نحوه ثبت لوکیشن در پست، استوری و بیو اینستاگرام به صورت مرحله به مرحله آموزش داده شده است.

همان ‌طور که گفته شد ثبت لوکیشن توسط شما و پیدا کردن لوکیشن در اینستاگرام توسط کاربران و مشتریان بالقوه، باعث می‌شود بدون نیاز به تلاش زیاد، بیزنس شما بیشتر در معرض دید قرار بگیرد. با به‌ کار‌گیری آموزش بالا می‌توانید لوکیشن دلخواه خود را در کمتر از چند دقیقه ایجاد کنید. مطمئن باشید که این چند دقیقه تأثیر بسیار زیادی بر پیشرفت کسب‌ و ‌کار شما و شناخته شدن برند توسط تعداد بسیار زیادی از مشتریان خواهد داشت.

نحوه تشخیص جنسیت جنین در سونوگرافی

جنسیت جنین در سونوگرافی

امروزه بیشتر والدین می خواهند جنسیت جنین خود را قبل از تولد بدانند. یکی از رایج ترین روش ها برای تعیین جنسیت جنین، سونوگرافی است که اغلب در هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شود.

بر اساس مقاله ای که در سال 2012 در مجله زنان و زایمان منتشر شد، 69 درصد از والدین مشتاق دانستن جنسیت جنین خود بودند. بعضی از آنها سونوی تعیین جنسیت را برای آگاهی و برخی دیگر تنها از روی کنجکاوی انجام داده اند.

در این مطلب با روش های تعیین جنسیت جنین، دقت تشخیصی آن و نشانه های جنین دختر و پسر در سونوگرافی آشنا خواهید شد.

تشخیص جنسیت جنین با سونوگرافی

سونوگرافی بارداری یک تست غیر تهاجمی است که از امواج صوتی برای تولید تصاویری از شکل و موقعیت جنین در رحم مادر استفاده می کند. این روش تصویربرداری در دوران بارداری بدون درد بوده و هیچ تشعشعی ندارد، بنابراین برای جنین و مادر بی خطر است.

سونوگرافی به طور معمول در مراحل مختلف بارداری انجام می شود. بیشتر پزشکان اولین سونوگرافی را پس از هفته 6 بارداری توصیه می کنند. اگرچه ساک حاملگی بعد از هفته چهار یا پنجم بارداری قابل مشاهده است و ضربان قلب جنین نیز ممکن است از هفته پنجم بارداری البته با دستگاه های پیشرفته تشخیص داده شود.

جنسیت جنین در سونوگرافی

جنسیت جنین در سونوگرافی

بین هفته های 18 تا 20 بارداری یک اسکن آنومالی دقیق به نام سونوگرافی غربالگری دوم انجام می شود. پزشک با کمک این روش اندازه جنین، اندام های اصلی بدن او، سطح مایع آمنیوتیک و موقعیت جفت در رحم مادر را بررسی می کند.

در این مرحله از رشد جنین، شما همچنین می توانید متوجه جنسیت جنین شوید، اگرچه گاهی تشخیص جنسیت جنین دشوار است. پزشک سونوگرافی با توجه به چند نکته جنسیت جنین را تعیین می کند.

دقت سونوگرافی در تشخیص جنسیت جنین

آن چه در سونوگرافی بارداری مشاهده می شود، بسیار مهم تر از چیزی است که دیده نمی شود. این فرضیه که نبود آلت تناسلی مردانه به معنای جنین دختر است، درست نیست.

با این اوصاف بیش از 99 درصد از سونوگرافی هایی که بین هفته های 18 تا 20 بارداری انجام می شوند، جنسیت جنین را به درستی تشخیص می دهند، ولی اگر سونوگرافی قبل از هفته 14 بارداری انجام شود، میزان دقت آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

بر اساس یک پژوهشی که در سال 2014 در استرالیا انجام شد، 642 نتیجه سونوگرافی جنین بین هفته های 11 تا 14 بارداری بررسی شد، میزان موفقیت کلی در تعیین جنسیت جنین 75 درصد بود. رایج ترین خطای آن در نظر گرفتن جنین های پسر به عنوان دختر بود.

نشانه های جنین دختر در سونوگرافی

پزشک هنگام تعیین جنسیت جنین در سونوگرافی، به دنبال ویژگی های مشخصی می گردد که دختر یا پسر بودن جنین را تعیین کند. دو علامت شناخته شده برای جنین دختر وجود دارد:

نشانه همبرگر: این عنوان در سونوگرافی به ظاهر لابیا و کلیتوریس (عضو جنسی دختر) داده می شود. زمانی که اندام جنسی زنانه به وضوح در سونوگرافی مشاهده شود، خواهید دید که برآمدگی های لابیا شبیه نان همبرگر و کلیتوریس شبیه همبرگر بین دو نان است.

نشانه تیر و کمانی: این نشانه با مشاهده دقیق به تصویر جنین (معروف به صفحه ساژیتال میانی) به دست می آید. برآمدگی در انتهای ستون فقرات جنین وجود دارد که به آن شکاف دمی می گویند. اگر این برآمدگی زاویه 10 درجه به سمت پایین داشته باشد، جنین دختر است.

نشانه های جنین پسر در سونوگرافی

شاید فکر کنید که تشخیص جنین پسر در سونوگرافی راحت تر از جنین دختر است، اما همیشه این طور نیست. این مسئله به ویژه قبل از هفته 14 بارداری بسیار دشوار است. جنین پسر در هفته های 18 تا 20 بارداری دارای نشانه هایی از جمله موارد زیر است:

نشانه تیر و کمانی: اگر زاویه برآمدگی انتهایی ستون فقرات بیش از 30 درجه به سمت بالا باشد، جنین پسر است. اگر برآمدگی ها زاویه 10 درجه داشته باشد، جنین دختر است. در صورتی که این زاویه چیزی بین این اعداد باشد، تشخیص قطعی دشوار است.

جریان ادرار: گاهی اوقات جریان ادرار جنین می تواند نشانه دهنده جنسیت او باشد. جریان ادرار جنین در سونوگرافی قابل مشاهده است. در صورتی که ادرار به سمت بالا جهش یابد، به احتمال زیاد جنین پسر است.

دستگاه تناسلی مردان: عضو جنسیتی مردانه اغلب در هفته های 18 تا 20 بارداری در سونوگرافی قابل مشاهده است، وجود دستگاه تناسلی مردانه از جمله بیضه، کیسه بیضه و آلت تناسلی از بهترین و غیرقابل انکارترین نشانه های جنسیت جنین پسر است.

جنسیت جنین در سونوگرافی

جنسیت جنین در سونوگرافی

سایر روش های تعیین جنسیت جنین

افزون بر سونوگرافی، می توان جنسیت جنین را با آمنیوسنتز یا نمونه گیری از پرزهای جفتی (CVS) هم تشخیص داد. آمنیوسنتز روشی است که در آن مقدار اندکی از مایع آمنیوتیک کیسه اطراف جنین با سوزن و سرنگ از رحم مادر خارج می شود. CVS شامل نمونه برداری از پرزهای اطراف جفت با یک سوزن است.

در حالی که هر دو روش با خطراتی همراه هستند، اما دقت آن ها بسیار بالا است و می توانند جنسیت جنین را در هفته 11 (برای CVS) و 15 (برای آمنیوسنتز) بارداری تشخیص دهند.

بر اساس مقاله منتشر شده در مجله زنان و زایمان، 65 درصد از والدین ترجیح می دهند جنسیت جنین خود را هرچه زودتر از طریق تست آمنیوسنتز بدانند و 28 درصد از آن ها سونوگرافی را ترجیح می دهند. این پژوهش برخلاف این واقعیت است که 96.2 درصد از زنان سونوگرافی را ابزاری مطمئن برای تشخیص جنسیت جنین خود می دانند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.