مزایا و معایب نظریه موج


اخلاق در متاورس

آمار جنایی

آمار جنایی از اصطلاحات حقوق جزا و به معنای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمان، عوامل فردی و اجتماعی و غیره) و تفسیر آن براساس منطق و استدلال است. وظیفه آمار جنایی کسب اطلاعات مفیدی از طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس، سوابق قضایی و پیش‌گویی وقوع جرم در آینده است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
آمار جنایی دانش نوزادی است که تقریباً همزمان با پیدایش جرم‌شناسی فعالیت خود را آغاز کرده و اساس و پایه تحقیقات عینی امور جنایی قرار گرفته است.

«منظور از آمار جنایی عبارتست از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمان، عوامل فردی و اجتماعی و غیره) و تفسیر آن براساس منطق و استدلال است. آمار جنایی راجع به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد.»

و سپس آندیره میثل‌گری (Ander – Michel Guerry) به سال ۱۸۲۹ نتایج اولیه تحقیقات خود و در سال ۱۸۳۳ کتاب خود را تحت عنوان پژوهش در آمار اخلاقی فرانسه» منتشر ساخت.

دومین فردی که به آمار جنایی توجه کرد آدولف کتله (Adolphe - Quetelet) می‌باشد که امروزه به عنوان پدر آمار جنایی شناخته می‌شود.

پس از این پیش درآمد به بررسی مختصر اصطلاحات مربوط به حوزه آمار جنایی می‌پردازیم و پس نگاهی به ارزش داده‌های آمار جنایی می‌اندازیم.

۲ - اصطلاحات

[ویرایش]
اصطلاحات آمار جنایی عبارت است از:

۲.۱ - نرخ جرم


نرخ یا میزان جرم (crime rate) عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص‌اندازه‌گیری می‌شود.

[۶] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۳۲۱.

۲.۲ - موج جرم


موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص.

[۷] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۳۲۱.

۲.۳ - بزهکاری ظاهری


بزهکاری ظاهری یا پلیسی، آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرم‌ها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

[۸] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۳.

۲.۴ - بزهکاری قانونی


بزهکاری قانونی یا قضایی، آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

۲.۵ - رقم سیاه


رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.

منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

۲.۶ - رقم خاکستری


رقم خاکستری یا بخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

[۱۱] نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تدوین محمدکاظم تقریر، نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲، ص۲۹.

۲.۷ - تراکم بزهکاری

۲.۸ - جمعیت کیفری


به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

[۱۳] نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تدوین محمدکاظم تقریر، نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲، ص۳۳.

۳ - ارزش داده‌ها

[ویرایش]
با توجه به وجود رقم سیاه و خاکستری در آمار جنایی معلوم می‌شود که تحقیقات جرم‌شناسی براساس آمار، هیچ گاه دقیق و کامل نیست؛ زیرا آمار جنایی، تصویری از بزهکاری واقعی به ما نمی‌دهند بلکه تصویری را می‌دهد که تهیه کنندگان آنها موفق به اخذ آن شده‌اند به همین جهت در جرم‌شناسی برای شناخت و برآورد رقم سیاه، روشهای مختلفی وجود دارد.
قبل از دهه ۱۹۶۰ جرم‌شناسان اغلب اوقات، نظریات خود را بر روی حقایقی که از آمار رسمی به دست می‌آوردند بنا می‌کردند ولی بعد از آن انتقادهایی مطرح شد که معتقد بودند آمارهای رسمی معیاری برای فعالیت سازمان‌هایی است که آمار ارائه می‌کنند تا اینکه معیاری برای نشان دادن میزان واقعی جرایم ارتکابی باشد برای مثال اگر فعالیت نیروی پلیس زیاد باشد اینگونه به نظر خواهد رسید که جرایم بیشتری به وقوع پیوسته است.

[۱۴] سوتیل، کیت و دیگران، شناخت جرم‌شناسی، مترجم میرروح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۷۰-۷۱.

آمار جنایی

آمار جنایی از اصطلاحات حقوق جزا و به معنای جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمان، عوامل فردی و اجتماعی و غیره) و تفسیر آن براساس منطق و استدلال است. وظیفه آمار جنایی کسب اطلاعات مفیدی از طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس، سوابق قضایی و پیش‌گویی وقوع جرم در آینده است.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف

[ویرایش]
آمار جنایی دانش نوزادی است که تقریباً همزمان با پیدایش جرم‌شناسی فعالیت خود را آغاز کرده و اساس و پایه تحقیقات عینی امور جنایی قرار گرفته است.

«منظور از آمار جنایی عبارتست از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمان، عوامل فردی و اجتماعی و غیره) و مزایا و معایب نظریه موج تفسیر آن براساس منطق و استدلال است. آمار جنایی راجع به طبع جرم، تعداد جرایم و مجرمان، سن، جنس و سوابق قضایی آنها اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد.»

و سپس آندیره میثل‌گری (Ander – Michel Guerry) به سال ۱۸۲۹ نتایج اولیه تحقیقات خود و در سال ۱۸۳۳ کتاب خود را تحت عنوان پژوهش در آمار اخلاقی فرانسه» منتشر ساخت.

دومین فردی که به آمار جنایی توجه کرد آدولف کتله (Adolphe - Quetelet) می‌باشد که امروزه به عنوان پدر آمار جنایی شناخته می‌شود.

پس از این پیش درآمد به بررسی مختصر اصطلاحات مربوط به حوزه آمار جنایی می‌پردازیم و پس نگاهی به ارزش داده‌های آمار جنایی می‌اندازیم.

۲ - اصطلاحات

[ویرایش]
اصطلاحات آمار جنایی عبارت است از:

۲.۱ - نرخ جرم


نرخ یا میزان جرم (crime rate) عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت که یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین یا به صورتی که بیشتر رایج است توسط تعداد جرایم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص‌اندازه‌گیری می‌شود.

[۶] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۳۲۱.

۲.۲ - موج جرم


موج جرم عبارت است از افزایش ناگهانی و بیش از نسبت قابل انتظار جرم، چه در ارتباط با همه جرایم و چه در مورد جرم خاص.

[۷] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۳۲۱.

۲.۳ - بزهکاری ظاهری


بزهکاری ظاهری یا پلیسی، آماری که نمایانگر تعداد مرافعات کیفری اعم از شکایت‌ها و اعلام جرم‌ها به کلانتری‌ها و ژاندارمری و سایر ضابطین دادگستری در زمان و مکان معین می‌باشد بزهکاری ظاهری خوانده می‌شود.

[۸] وایت، راب و فیونا هینس، درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۱، چاپ اول، ص۸۳.

۲.۴ - بزهکاری قانونی


بزهکاری قانونی یا قضایی، آمار جنایی محکومیت‌های قطعی و نمودار تعداد اشخاصی است که در زمان و مکان مفروض، محکومیت جزایی مؤثر پیدا کرده‌اند این آمار معمولاً از روی سجل کیفری و به وسیله دادگستری تهیه می‌شود.

۲.۵ - رقم سیاه


رقم سیاه یا رقم مخفی (Hidden Part of criminality/ Dark Number)، عددی که نسبت بین بزهکاری حقیقی و بزهکاری قانونی یا قضایی را نشان می‌دهد رقم سیاه یا رقم مخفی نامیده می‌شود.

منظور از بزهکاری واقعی یا حقیقی تمام جرایمی است که در یک زمان معین در مکان معین اتفاق می‌افتد اعم از جرایمی که کشف شده باشند یا نشده باشند.

۲.۶ - رقم خاکستری


رقم خاکستری یا بخش خاکستری در آمار جنایی شامل جرایمی می‌شود که خودشان کشف شده‌اند اما مرتکبین این جرایم به دلایل مختلف شناسایی و دستگیر نشده‌اند.

[۱۱] نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تدوین محمدکاظم تقریر، نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲، ص۲۹.

۲.۷ - تراکم بزهکاری

۲.۸ - جمعیت کیفری


به افرادی که در داخل زندان چه به عنوان متهم و چه به عنوان محکوم به سر می‌برند اصطاحاً جمعیت کیفری گفته می‌شود.

[۱۳] نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تدوین محمدکاظم تقریر، نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۸۳-۱۳۸۲، ص۳۳.

۳ - ارزش داده‌ها

[ویرایش]
با توجه به وجود رقم سیاه و خاکستری در آمار جنایی معلوم می‌شود که تحقیقات جرم‌شناسی براساس آمار، هیچ گاه دقیق و کامل نیست؛ زیرا آمار جنایی، تصویری از بزهکاری واقعی به ما نمی‌دهند بلکه تصویری را می‌دهد که تهیه کنندگان آنها موفق به اخذ آن شده‌اند به همین جهت در جرم‌شناسی برای شناخت و برآورد رقم سیاه، روشهای مختلفی وجود دارد.
قبل از دهه ۱۹۶۰ جرم‌شناسان اغلب اوقات، نظریات خود را بر روی حقایقی که از آمار رسمی به دست می‌آوردند بنا می‌کردند ولی بعد از آن انتقادهایی مطرح شد که معتقد بودند آمارهای رسمی معیاری برای فعالیت سازمان‌هایی است که آمار ارائه می‌کنند تا اینکه معیاری برای نشان دادن میزان واقعی جرایم مزایا و معایب نظریه موج ارتکابی باشد برای مثال اگر فعالیت نیروی پلیس زیاد باشد اینگونه به نظر خواهد رسید که جرایم بیشتری به وقوع پیوسته است.

[۱۴] سوتیل، کیت و دیگران، شناخت جرم‌شناسی، مترجم میرروح الله صدیق، تهران، نشر دادگستر، سال ۱۳۸۳، چاپ اول، ص۷۰-۷۱.

مدیریت بر مبنای هدف ، تعریف و گامها

مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت بر مبنای هدف یک مدل کسب و کار استراتژیک است که به منظور بهبود عملکرد یک سازمان طراحی شده مزایا و معایب نظریه موج است. این استراتژی با تعریف اهداف مورد توافق مدیران و کارکنان سازمان کاربرد دارد.

این مفهوم به مدیران کمک میکند تا به طور سیستمیک وظایف کارکنان را تفویض و به روزرسانی کنند. از طرفی دیگر درک چند جانبه نسبت به ماموریت سازمانی نیز افزایش خواهد یافت.

این استراتژی ماهیتا پیچیده نیست و براساس طراحی و برنامه ریزی و اجرای اهداف با شفافیت و به پایان رسانیدن آنها در زمان مقرر به پیش میرود. این مفهوم برای اولین بار توسط پیتر دراکر در سال ۱۹۵۴ مطرح شد.

مفاهیم کلیدی در مدیریت بر مبنای هدف

 • MBO یک مدل مدیریت استراتژیک است که با هدف بهبود عملکرد سازمانی به وسیله تعریف اهداف مورد توافق کارکنان و مدیران طراحی میشود.
 • بر مبنای این نظریه، تنظیم یک هدف و برنامه عمل باعث تشویق مشارکت و تعهد در بین افراد خواهد شد.
 • پیتر دراکر ۵ گام را برای این فرآیند تعریف کرده است.
 • منتقدان این نظریه عقیده دارند که این روش باعث میشود کارکنان، تلاش کنند که به هر وسیله ای به اهداف دست یابند. این دیدگاه باعث ایجاد هزینه برای سازمان می گردد.

درک مدیریت بر مبنای هدف

مدیریت بر مبنای هدف ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت برای مقایسه عملکرد واقعی و دست آوردها بر اساس اهداف میباشد. مشارکت کنندگان ادعا میکنند که فواید اصلی مدیریت بر مبنای هدف یا MBO افزایش انگیزه و تعهد کارکنان است و باعث میشود که ارتباط بهتری بین مدیریت و کارمندان ایجاد شود.

اگرچه، نقطه ضعف این روش تاکید بیش از حد بر اهداف به جای برنامه ریزی سیستمیک به منظور انجام آنهاست. منتقدانی مانند ادواردز دمینگ اعتقاد دارند تمرکز بیش از حد روی اهداف باعث تحریک کارکنان به استفاده از میانبرهایی میشود که می تواند به عوارضی مانند کاهش کیفیت منجر شود.

مدیریت بر مبنای هدف در عمل

MBO شامل پنج گام میشود که بایست سازمانها برای دستیابی به این منظور از آن استفاده کنند.

 • گام اول تعیین یا بازبینی اهداف سازمانی برای کل سازمان میباشد. این بازبینی گسترده میتواند از ماموریت و چشم انداز شرکت مشتق شود.
 • گام دوم ترجمه اهداف سازمانی برای کارکنان است. دراکر برای توصیف این منظور از ترکیب خلاصه SMART استفاده کرد.
 • گام سوم تسهیل مشارکت کارکنان در تنظیم اهداف فردی خواهد بود. پس از به مشارکت گذاشتن اهداف سازمانی با کارمندان، از بالا به پایین سازمان، کارکنان باید تشویق شوند تا اهداف شخصی خود برای دستیابی به اهداف بزرگتر سازمان را تنظیم کنند. این کار باعث انگیزه بیشتر کارکنان و غنی شدن بیشتر آنها میشود.
 • گام چهارم شامل پایش پیشرفت کارکنان است. در گام دوم، یک عنصر کلیدی اهداف قابل اندازه گیری بودن آنها بود تا کارکنان و مدیریت بتوانند رسیدن به اهداف را بسنجند.
 • گام پنجم شامل ارزیابی و پاداش به کارکنان است. این گام شامل بازخورد صادقانه درباره آنچه دست یافته شده است و چیزهایی که به دست نیامده اند میباشد.

مزایا و معایب

در مورد مدیریت بر مبنای هدف مزیت ها و عیوب فراوانی برشمرده شده است. فواید این دیدگاه شامل ارضای روحی کارکنان، تناسب کارکنان بر مبنای توانمندی ها و مهارتها، افزایش ارتباط بین مدیریت و کارمندان، ایجاد احساس اهمیت در کارکنان و وفاداری به سازمان میگردد.

با وجود مزایای زیاد مدیریت بر مبنای هدف ، محدودیت ها و معایبی نیز برای آن برشمرده شده است. این دیدگاه ممکن است باعث نگاه بخشی در سازمان شود. همچنین پیشنهاد میشود که از این روش در ترکیبی مناسب با سایر مدلهای مدیریت استراتژیک بهره گرفته شود.

چالش های اخلاق در متاورس – ۱۲ چالش اخلاقی فناوری های موج چهارم

متاورس فناوری است که خیلی از متخصصان با این حوزه مانند پروفسور جلالی میزان اثر آن را مساوی با اینترنت آینده می‌دانند؛ یعنی معتقدند که هر اثری که اینترنت در مدت حضورش بر روی دنیا گذاشت، همین اثر را متاورس به‌زودی در جهان می‌گذارد و عملاً به تعبیر ایشان موج چهارم قطعأ دنیا را تسخیر خواهد کرد.

فناوری به‌شدت در حال حرکت است؛ طی شش ماه اخیر که زاکربرگ اسم فیس‌بوک را تبدیل به متا کرد، سرمایه‌گذاری‌های فراوانی توسط ماکروسافت، گوگل، سامسونگ و بسیاری از شرکت‌های دیگر در حوزه زیرساخت‌های متاورس انجام شد. تغییر و تحول‌های فراوانی در حوزه عینک‌های واقعیت مجازی در همین مدت کوتاه اتفاق افتاد. بحث زیرساخت‌های پردازشی و نگهداری داده‌ها با سرعت بسیار زیادی در حال سرمایه‌گذاری است و موانع فنی در حال برطرف شدن است و اگر عجله نکنیم یک‌دفعه به خودمان می‌آییم که عینک‌های سه‌بعدی در مغازه‌ها در حال فروش هستند و عملاً ما نه زیرساخت فرهنگی نه زیرساخت اجتماعی و نه زیرساخت حکمرانی حقوقی و هیچ‌کدام از این‌ها آماده نداریم.

اخلاق در متاورس

اخلاق در متاورس

بعضی از چالش‌های جدی در حوزه اخلاق در حوزه متاورس جای سؤال دارد برای مثال:

 1. هویت و هتک حیثیت هویت مجازی چیست؟
 2. آیا هر فرد موظف است در کل دنیای مجازی یک آواتار داشته باشد؟
 3. تهمت زدن و فحاشی به آواتار مجازی چه مصداقی دارد؟
 4. آیا قانوناً در باب این موضوع می‌توان اعلام‌ جرم کرد؟
 5. آیا مبنای حقوقی دارد؟
 6. حریم خصوصی در متاورس کجاست؟
 7. آزار و اذیت در متاورس چیست؟
 8. روابط بین افراد در فضا متاورس چگونه است؟
 9. اخلاق در فضای متاورس چیست؟
 10. مالکیت در فضای متاورس چیست؟
 11. نوع مواجه به برندی که در متاورس به وجود می‌آید کجاست؟
 12. آیا جامعه ما آمادگی حضور در فضای متاورس دارد؟

چالش‌های بسیار جدی در این حوزه داریم لذا از نظر سرعت حکمرانی در این فضا بسیار عقب هستیم. اگر مبنای فلسفی ‌این فضا مشخص نشود تبعاتی برای ما خواهد داشت و سبک فرهنگ غربی در جامعه بسط خواهد یافت.

مدل اتمی De Broglie: خصوصیات و محدودیت ها

مدل اتمی دو بروگلی این توسط فیزیکدان فرانسوی لویی بروگلی در سال 1924 پیشنهاد شد. در تز دکترای خود ، بروگلی با اثبات دوگانگی ذرات موج الکترون ها ، پایه های مکانیک موج را بنا نهاد. بروگلی یافته های نظری مهمی را در مورد ماهیت پیکره ای موج ماده در مقیاس اتمی منتشر کرد.

بعدها ، اظهارات دی بروگلی توسط دانشمندان کلینتون دیویسون و لستر گرمر در سال 1927 به طور آزمایشی نشان داده شد. نظریه موج الکترون د بروگلی بر اساس پیشنهاد انیشتین در مورد خصوصیات موج نور در طول موج های کوتاه است.

بروگلی با اعلام این احتمال که ماده رفتاری مشابه نور دارد ، خواص مشابهی را در ذرات زیر اتمی مانند الکترون پیشنهاد کرد.

بارها و مدارهای الکتریکی دامنه ، طول و فرکانس موج توصیف شده توسط الکترون ها را محدود می کنند. بروگلی حرکت الکترونها را به دور هسته اتمی توضیح داد.

ویژگی های مدل اتمی دی بروگلی

برای توسعه پیشنهاد خود ، بروگلی از این اصل شروع کرد که الکترون ها بین موج و ذره ماهیت دوگانه دارند ، شبیه به نور.

از این لحاظ ، بروگلی بین هر دو پدیده تشبیه کرد و براساس معادلاتی که انیشتین برای مطالعه ماهیت موج نور ایجاد کرد ، موارد زیر را نشان داد:

- کل انرژی فوتون و متعاقباً کل انرژی الکترون از حاصل فراوانی موج و ثابت پلانک حاصل می شود (6 62606957 (29) × 10 -34 ژول x ثانیه) ، همانطور که در عبارت زیر شرح داده شده است:

E = انرژی الکترون.

- حرکت فوتون ، و بنابراین الکترون ، با طول موج معکوس متناسب است و هر دو اندازه از طریق ثابت پلانک مرتبط هستند:

p = حرکت الکترون.

- تکانه خطی حاصل جرم ذره و سرعتی است که ذره در هنگام جابجایی خود دارد.

اگر عبارت ریاضی فوق به عنوان تابعی از طول موج بازسازی شود ، موارد زیر را داریم:

v = سرعت الکترون.

از آنجا که h ، ثابت پلانک مقدار کمی دارد ، بنابراین طول موج λ نیز دارای همین مقدار است. در نتیجه ، می توان اظهار داشت که خواص موج الکترون فقط در سطح اتمی و زیر اتمی رخ می دهد.

- بروگلی نیز بر اساس فرضیه های مدل اتمی بور ساخته شده است. مطابق مورد اخیر ، مدارهای الکترون محدود هستند و فقط می توانند مضرب تعداد کامل باشند. بنابراین:

v = سرعت الکترون.

مطابق مدل اتمی بور ، که بروگلی آن را مبنا قرار داد ، اگر الکترون ها مانند امواج ایستاده رفتار کنند ، تنها مدارهای مجاز مدارهایی هستند که شعاع آنها برابر با مضرب عددی صحیح طول موج λ است.

بنابراین ، همه مدارها از پارامترهای لازم برای حرکت الکترون از طریق آنها برخوردار نیستند. به همین دلیل الکترون ها فقط می توانند در مدارهای خاص حرکت کنند.

تئوری موج الکترون د بروگلی موفقیت مدل اتمی بور را در توضیح رفتار الکترون منفرد اتم هیدروژن توجیه کرد.

به همین ترتیب ، همچنین روشن شد که چرا این مدل با سیستمهای پیچیده تر ، یعنی اتمهای بیش از یک الکترون ، متناسب نیست.

دیویسون و ژرمر آزمایش می کنند

تأیید آزمایشی مدل اتمی دی بروگلی 3 سال پس از انتشار ، در سال 1927 انجام شد.

فیزیکدانان برجسته آمریکایی کلینتون جی دیویسون و لستر گرمر به طور آزمایشی نظریه مکانیک موج را تأیید کردند.

دیویسون و ژرمر آزمایش های پراکندگی یک پرتو الکترون را از طریق یک بلور نیکل انجام داده و پدیده پراش را از طریق محیط فلزی مشاهده کردند.

آزمایش انجام شده شامل انجام روش زیر است:

- در وهله اول ، یک مجموعه پرتو الکترونی قرار گرفت که دارای انرژی اولیه شناخته شده بود.

- یک منبع ولتاژ برای تسریع در حرکت الکترون ها با ایجاد اختلاف پتانسیل نصب شد.

- جریان پرتو الکترون به سمت یک کریستال فلزی هدایت می شود. در این مورد ، نیکل

- تعداد الکترونهایی که بر روی کریستال نیکل تأثیر گذاشته اند اندازه گیری شد.

در پایان آزمایش ، دیویسون و ژرمر تشخیص دادند که الکترون ها در جهات مختلف پراکنده شده اند.

دانشمندان با تکرار آزمایش با استفاده از بلورهای فلزی با گرایش های مختلف موارد زیر را تشخیص دادند:

- پراکندگی پرتو الکترون از طریق کریستال فلزی با پدیده تداخل و پراش پرتوهای نور قابل مقایسه است.

- انعکاس الکترونها بر روی کریستال برخورد مسیری را توصیف می کند که از نظر تئوری باید طبق تئوری امواج الکترون دی بروگلی توصیف کند.

به طور خلاصه ، آزمایش دیویسون و گرمر به طور آزمایشی ماهیت ذرات موج دوگانه الکترون ها را تأیید کرد.

محدودیت ها

مدل اتمی دی بروگلی محل دقیق الکترون را روی مداری که در آن حرکت می کند پیش بینی نمی کند.

در این مدل ، الکترونها به صورت امواجی درک می شوند که در طول مدار بدون مکان خاصی حرکت می کنند و بدین ترتیب مفهوم مدار الکترونیکی را ارائه می دهند.

بعلاوه ، مدل اتمی دو برولی ، مشابه مدل شرودینگر ، چرخش الکترونها را در مورد محور مشابه آنها در نظر نمی گیرد (چرخش).

با نادیده گرفتن حرکت زاویه ای ذاتی الکترون ها ، از تغییرات مکانی این ذرات زیر اتمی غفلت می شود.

در همین راستا ، این مدل همچنین تغییرات رفتار الکترونهای سریع را به عنوان یک نتیجه از اثرات نسبی در نظر نمی گیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.