بازرگانی بین الملل چیست؟


دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

در این بحث ابتدا به معرفی دیوان بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی می پردازیم و سپس به نحوه حل و فصل اختلافات نزد این دیوان خواهیم پرداخت.
معرفی دیوان بین المللی داوری
این دیوان دارای اساسنامه ای است که از ۷ ماده تشکیل شده است و شامل موارد زیر است .

1- وظیفه دیوان

ماده یک اساسنامه صحبت از وظیفه دیوان می کند که عبارت است از اطمینان از اجرای قواعد سازش و داوری اتاق که خود وضع کرده است. در این ماده استقلال دیوان از اتاق و نیز استقلال اعضای دیوان از کمیتههای ملی اتاق پیش بینی شده است. قید نکته اخیر ضروری است، چه، اعضای دیوان از میان کسانی انتخاب میشوند که کمیته های ملی اتاق معرفی می نمایند که وابسته به دولتها هستند.

2- اعضای دیوان

دیوان دارای یک رئیس، چند نایب رئیس و اعضای اصلی و علی البدل است (ماده اساسنامه دیوان). انتخاب اعضای دیوان در صلاحیت شورای اتاق بازرگانی بین المللی است و بر اساسی پیشنهاد شورای اجرائی اتاق به ترتیب زیر تعیین میشوند.

 • رئیسی و نواب رئیسی را می توان از میان اعضای دیوان یا خارج از آنها انتخاب نمود؛ اعضای دیوان بر اساس پیشنهاد کمیته ملی هر کشور، که هر کدام یک عضو را معرفی می نمایند، انتخاب میشوند؛ انتخاب اعضای علی البدل الزامی نیست.
 • مدت مأموریت اعضای دیوان سه سال است (ماده ۳ اساسنامه).
 • اعضای دیوان محدودیتهایی دارند که در ماده ۲ قواعد داخلی دیوان پیش بینی شده اند:

1) عدم شرکت در داوریهای اتاق به عنوان داور یا وکیل جز در صورت موافقت طرفهای دعوا.

2) در صورت شرکت در داوری، به شرط موافقت طرفین، آنها نمی توانند در هیأت عمومی و کمیته ها شرکت کنند.

3) حفظ استقلال خود در مقابل کمیته ملی خود و حفظ محرمانه بودن اسناد در اختیار آنها در مقابل کمیته های ملی که آنها را انتخاب کرده اند.

3- طرز تشکیل جلسه هیأت عمومی دیوان

دیوان بین المللی داوری

ریاست هیأت با رئیس دیوان یا نایب رئیس که رئیس خود معین می کند می باشد. برای رسمیت جلسه حضور حداقل ۶ نفر عضو ضروری است. تصمیمات با اکثریت آراء اتخاذ می شود و در صورت تساوی آراء مثبت و منفی، رأی رئیس دیوان حاکم خواهد بود (ماده ۴ اساسنامه).

4- کمیته دیوان

دیوان بر اساس ماده ۵ اساسنامه می تواند یک یا چند کمیته دیوان تشکیل دهد و وظایف آنها را تعیین کند. بر اساس این ماده و ماده (۴) ۱ قواعد داوری دیوان، کمیته دیوان تشکیل شده است. اعضای کمیته دیوان عبارتند از: یک رئیس و حداقل دو نفر عضو که می توانند در غیاب رئیسی به عنوان نایب رئیس انتخاب شوند؛ انتخاب اعضای ؛ انتخاب اعضای کمیته در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است؛ کمیته دیوان با دعوت رئیس کمیته و با حضور حداقل دو نفر تشکیل می شوند؛ کمیته صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارد که دیوان مشخص می کند. تصمیمات کمیته دیوان باید به اتفاق آراء باشد و اگر نتواند تصمیم بگیرد مراتب را به هیأت عمومی بعدی دیوان محول و ارجاع می کند (ماده ۴ قواعد داخلی دیوان بین المللی اتاق).

5- دبیر خانه دیوان

دیوان دارای یک دبیرخانه است که در رأس آن دبیر کل قرار دارد. عمده صلاحیت دبیر کل در تأیید داور، تصدیق نسخ رأی داوری و ترتیب وصول هزینه ها است. دبیر کل می تواند وظایف مزبور را به مشاور کل دیوان یا معاون دبیر کل محول کند (ماده ۵ قواعد داخلی).

6- محرمانه بودن کار دیوان

اتاق بازرگانی بین المللی

کلیه کسانی که تحت هر عنوانی در کار دیوان مشارکت دارند، موظفند محرمانه بودن کار را رعایت کنند (ماده ۶ اساسنامه دیوان). این امر شامل جلسات دیوان (هیأت عمومی یا کمیته) و در مورد کلیه مدارکی اعمال میشود که به دیوان تسلیم می شود یا در دیوان تنظیم میشود. معذلک، رئیس دیوان یا دبیر کل می توانند به پژوهشگران علمی حقوق تجارت بین المللی اجازه دهند از آراء داوری و مدارک عمومی (و نه لوایح و یادداشتهای مراجعین به داوری) مطلع شوند. اسناد و آراء داوری در آرشیو دیوان نگهداری می شوند ولی اصحاب دعوا می توانند استرداد آنها را مطالبه کنند (ماده ۱ قواعد داخلی، بندهای ۱ تا ۶).

7- صلاحیت دیوان در ارتباط با اصلاح مقررات داوری

تصویب قواعد داوری با شورای اتاق و با پیشنهاد شورای اجرائی است. معذلک، کمیسیون داوری بین المللی اتاق ، باید قبلاً قواعد مزبور را بررسی و اظهار نظر کند (ماده ۷ اساسنامه).

داوری بین المللی چیست؟?

داوری بین المللی مشابه دادرسی دادگاه داخلی است, اما به جای اینكه در دادگاه داخلی برگزار شود ، جلوی دادگاه های خصوصی كه به عنوان داوران معروف هستند ، برگزار می شود. این هست یک اجماع, خنثی, الزام آور, خصوصی و قابل اجرا وسایل حل اختلاف بین المللی, که به طور معمول است سریعتر و ارزان تر از دادرسی داخلی. برخلاف احکام دادگاه های داخلی, آرای داوری بین المللی می تواند باشد تقریباً در تمام کشورهای جهان اجرا می شود, تبدیل داوری بین المللی به مکانیزم اصلی برای حل و فصل اختلافات بین المللی.

استفاده از داوری بین المللی تحول یافته است تا احزاب مختلف قانونی را به آنها اجازه دهند, زمینه های زبانی و فرهنگی برای حل و فصل اختلافات خود به صورت نهایی و الزام آور, به طور معمول بدون تشریفات قوانین رویه ای سیستم های حقوقی خود.

داوری بین المللی برای چه مواردی استفاده می شود?

داوری بین المللی گاهی اوقات نامیده می شود فرم ترکیبی حل اختلاف بین المللی, از آنجا که عناصر رویه حقوق مدنی و رویه حقوق عادی را در هم می آمیزد, ضمن اینکه به طرفین فرصت قابل توجهی برای طراحی روال داوری که در آن اختلافات برطرف خواهد شد ، اجازه می دهد. از داوری بین المللی می توان برای حل و فصل هرگونه مشاجره ای که در نظر گرفته می شود استفاده کرد “قابل جابجایی,” اصطلاحی که دامنه آن از دولت به کشور دیگر متفاوت است, اما این شامل اکثر اختلافات تجاری است.

شرکتها معمولاً قراردادهای داوری بین المللی را در قراردادهای تجاری خود با سایر مشاغل درج می کنند, به گونه ای که اگر اختلاف نظر در مورد توافق ایجاد شود ، آنها موظفند به جای پیگیری دادرسی در دادگاه سنتی ، داوری کنند. همچنین ممکن است دو طرف برای حل و فصل اختلاف از طریق آنچه که به عنوان "توافق نامه تسلیم" شناخته می شود ، مورد استفاده قرار گیرند., که به سادگی یک توافقنامه داوری است که پس از ایجاد اختلاف قبل از آن امضا شده است.

توافق نامه های داوری بسیار کوتاه است. بند داوری مدل ICC, برای مثال, فقط می خواند:

"کلیه اختلافات ناشی از یا در ارتباط با قرارداد حاضر در نهایت طبق مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی توسط یک یا چند داور تعیین شده براساس آیین نامه مذکور حل و فصل می شود.."

طرفین همچنین مرتباً قوانینی را در مورد قانون حاکم بر قرارداد اضافه می کنند, تعداد داوران, محل داوری و زبان داوری.

داوری سرمایه گذاری چیست?

یک پدیده نسبتاً اخیر, "داوری سرمایه گذاری"یکی از انواع داوری است که با سرعت بیشتری در حال رشد است. این امر مربوط به اجرای مراحل داوری توسط سرمایه گذاران خارجی علیه کشورها بر اساس معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه یا چند جانبه است, یا قوانین داخلی که رضایت داوری دولت را صادر می کنند. این ممکن است تنها پاسخ در پاسخ به سلب مالکیت سرمایه گذاری های خصوصی توسط یک دولت باشد.

قوانین داوری بین المللی چیست؟?

بیشتر موسسات داوری بین المللی قوانینی را تنظیم می كنند كه حل و فصل اختلافات را باید از طریق داوری حل كنند. قوانین شناخته شده داوری شامل قوانین اتاق بازرگانی بین المللی است ("ICC"), دادگاه داوری بین المللی لندن ("LCIA"), مرکز بین المللی حل اختلاف در انجمن داوری آمریکا ("ICDR"), و قوانین مرکز داوری بین المللی سنگاپور ("SIAC") و مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ ("HKIAC"). داوری های سرمایه گذاری اغلب طبق مقررات مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بانک جهانی حل و فصل می شوند ("ICSID") یا کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل ("UNCITRAL") قوانین. بسیاری از داوری های مربوط به مشاغل روسی طبق مقررات اتاق بازرگانی استکهلم صورت می گیرد ("SCC").

چگونه جوایز داوری بین المللی اعمال می شوند?

با تشکر از پیمانی معروف به این کنوانسیون نیویورک, که وارد عمل شد 7 ژوئن 1959, جوایز داوری برخلاف احکام دادگاه سنتی در اکثر کشورها قابل اجرا است. بر فراز 168 کشورها امروز کنوانسیون نیویورک را تصویب کرده است, به این معنی که آرای داوری در همه کشورهای بزرگ جهان قابل اجرا است.

قوانين اوليه كه براساس آن وكلاي داوري بين المللي يك پرونده را مطرح مي كنند ، قانون حاكم يك قرارداد است, یا قانون شکنجه مربوط به یک قرارداد, قوانین داوری کرسی داوری, و کنوانسیون نیویورک و واشنگتن (در ضمن به عنوان کنوانسیون ICSID شناخته می شود).

مزایای داوری بین المللی در مورد دادخواهی چیست؟?

مزایای اصلی استفاده از داوری بین المللی برای حل و فصل اختلاف و نه دعوای دادگاه سنتی شامل:

 • داوری بین المللی می تواند اختلافات را سریعتر از دادرسی دادگاه سنتی حل و فصل کند زیرا تنها درخواست های محدودی از جوایز داوری وجود دارد..
 • داوری بین المللی می تواند ارزان تر از دادرسی دادگاه های سنتی باشد.
 • داوری بین المللی می تواند عدالت با کیفیت بهتری را فراهم کند, از آنجا که بسیاری از دادگاههای داخلی بار سنگین هستند, که همیشه به قاضی زمان کافی نمی دهد تا تصمیمات قانونی با کیفیت بالا بگیرند.
 • مشتریان می توانند در انتخاب داوری که یک متخصص صنعت داوری بین المللی است ، نقش موثری داشته باشند, و نه یک ژنرال مانند بسیاری از قضات دادگاه داخلی.
 • داوری بین المللی انعطاف پذیر است, و هر یک از طرفین دعوا نقش مهمی در انتخاب روشی که مناسب ترین برای حل اختلاف بین المللی خود است ، ایفا می کنند, تصمیم گیری درمورد اینکه آیا روش هایی مانند تولید اسناد را شامل می شود.
 • داوری بین المللی می تواند محرمانه باشد, که در صورت تمایل طرفین برای ادامه روابط تجاری و یا جلوگیری از تبلیغات منفی مفید است.
 • داوری بین المللی خنثی است. این برای معاملات فرامرزی بسیار مهم است, از آنجا که از امکان مزیت "دادگاه خانگی" برای یک طرف جلوگیری می کند.
 • در برخی کشورها, قضات به طور مستقل حکم نمی کنند. در داوری بین المللی باید یک جایزه به طور مستقل اهدا شود, یا نمی توان آن را اجرا کرد.
 • در موارد خاص, مانند اختلافات دولت سرمایه گذار, داوری بین المللی تنها راه حل تخلف از یک حق قانونی را ارائه می دهد.

وکلای داوری بین المللی به مشتریان خود در پیگیری مطالباتشان کمک می کنند, تهیه دعاوی و استدلال درباره شایستگی قبل از داوران. بیشتر حقوقدانان داوری بین المللی درک درستی از فرهنگهای خارجی دارند, و آنها بر اساس بسیاری از قوانین مختلف خارجی کار می کنند. مهارت های زبانی در داوری بین المللی بسیار مهم است, و همچنین درک تفاوتهای مهم رویه ای با دادرسی دادگاه های سنتی.

از کجا می توانم وکلا بین المللی داوری پیدا کنم?

جایگاه فیزیکی وکلا با آگاهی در داوری بین المللی بسیار کم اهمیت است, با توجه به اینکه معدود شنوایی بدنی معمولاً انجام می شود. معمولا, فقط یک یا دو جلسه کوتاه در داوری بین المللی درگیر است, که گاهی اوقات از طریق ویدئو کنفرانس برای اختلافات کوچک صورت می گیرد. از این رو, وکلا مستقر در کشورها یا قاره های دیگر غالباً به عنوان وکلای داوری بین المللی فعالیت می کنند.

داوری سریع بین المللی چیست؟?

اگرچه در اصل باید سریعتر و ارزانتر از دادرسی دادگاه سنتی باشد, داوری بین المللی اخیراً به دلیل افزایش هزینه و طولانی شدن روند رسیدگی در این پرونده تحت آتش سوزی قرار گرفته است, که آن را بیشتر به دادرسی دادگاه سنتی شبیه کرده است. برای کاهش هزینه های داوری بین المللی, امکان استفاده از وکلا در بوتیک های داوری بین المللی, که به طور معمول کمتر از شرکتهای بزرگ بین المللی شارژ می کنند. بودجه شخص ثالث, سرمایه گذار موافقت می کند که در ازای پرداخت سهم مبلغی که در نهایت اعطا می شود ، هزینه های حقوقی را با توجه به یک پرونده بپردازد, همچنین می تواند بازرگانی بین الملل چیست؟ برای کاهش هزینه های خارج از جیب یک قربانی برای پرداخت داوری بین المللی کمک کند.

برای اطمینان از سرعت در حل و فصل اختلافات ، طرفین می توانند برای حل و فصل داوری از طریق آنچه به عنوان شناخته می شود توافق کنند "سریع" یا “تسریع” داوری, این داوری با قوانین رویه ای است که برای اطمینان از پایان یافتن اختلافات سریع ایجاد شده است. همچنین انتخاب داور ماهر و مشاور حقوقی مناسب نیز مفید است, با تجربه حقوقی قابل توجه در قانون و رویه داوری بین المللی.

دوره زبان انگلیسی کسب و کار

آموزش اثربخش، کلید تحول در بخش کسب و کار کشور دوره جامع آمادگی آزمون کارگزاری گمرک(حق‌العمل‌کاری) دوره جامع مهارت‌های بازرگانی و تجارت بین‌الملل (۱۶۶) هجدهمین دوره آنلاین تربیت کارشناس صادرات دوره‌های MBA آنلاین مشترک دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مرکز آموزش بازرگانی کلینیک مشاوره دوره زبان انگلیسی کسب و کار

دپارتمان‌های مرکز آموزش بازرگانی

بازرگانی و تجارت بین‌الملل

زبان انگلیسی بازرگانی

بازاریابی

اصول و فنون مذاکره و رفتار حرفه‌ای در بازرگانی بین الملل چیست؟ جلسات تجاری- تدوین طرح های بازاریابی و فروش (Marketing Plan)- …

علوم مالی و بیمه

معرفی مرکز آموزش بازرگانی

مرکز آموزش بازرگانی از سال ۱۳۷۴ به عنوان بازوی آموزشی وزارت بازرگانی سابق و ذیل موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی شروع به فعالیت نموده و هم اکنون توانسته است با توسعه کیفی و کمی فعالیت‌های خود نقشی سازنده در جهت افزایش بهره‌وری منابع انسانی بخش صنعت، معدن، و تجارت کشور ایفا نماید. این مرکز بعنوان یکی از مهمترین مراکز آموزش‌های تخصصی کسب و کار، نقشی فعال در جهت راهبری، مدیریت و اجرای آموزش‌های مورد نیاز در حوزه کسب و کار را در سطح کشور عهده‌دار می‌باشد. مرکز آموزش بازرگانی با شعار آموزش اثربخش کلید تحول در بخش کسب و کار کشور، تلاشی منسجم و هدفدار را در جهت ارتقای دانش، بینش و مهارت‌های حرفه‌ای شاغلان حوزه کسب و کار کشور در پیش گرفته و با استفاده از روش‌های کاربردی در طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی می‌کوشد نقشی موثر در بهبود مستمر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی و نوسازی نظام بازرگانی کشور ایفاء نماید.

پروفرما چیست ؟ (پیش فاکتور در بازرگانی خارجی)

پرفورما چیست

در این مقاله می خواهیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم که پرفورما چیست ؟ پیش فاکتور در یک تعریف ساده یک پیشنهاد فروش است که از سمت فروشنده با ذکر ارزش کالا، توضیحات و جزئیات کالا به خریدار ارائه می شود و مدت اعتبار مشخصی دارد. در بازرگانی خارجی نیز از عبارت پروفرما به معنای پیش فاکتور، دقیقا با همین کاربرد استفاده می شود که در واقع یکی از مهمترین اسناد بازرگانی خارجی بوده و اولین سندی است که در یک معامله بین المللی توسط فروشنده صادر میشود.

عبارت های رایج در انگلیسی عبارتند از:

 • Proforma Invoice
 • Performa Invoice
 • Preforma Invoice

و جالب است که بدانید علیرغم برخی اظهار نظرهای نادرست، هر سه عبارت فوق صحیح هستند. اصطلاح رایجی که معمولا بصورت واژه PI در بازرگانی خارجی معرفی می شود.شاید تا کنون پرسیده باشید pi مخفف چیست؟ عبارت pi مخفف Preforma Invoice است. در فارسی هم عبارتهای پروفرما، فاکتور پروفرما و پروفرم رایج تر است.

تعریف Proforma Invoice در بازرگانی خارجی

هر آنچه که در جلسات مذاکره میان خریدار و فروشنده به عنوان توافق در نظر گرفته میشود، در پایان مذاکرات در قالب سند پیش فاکتور، از سمت فروشنده برای خریدار ارسال میگردد. این توافقات شامل قیمت، شرایط تحویل، زمان تحویل، شرایط پرداخت، توضیحات کامل محصولات و … میباشد که در پروفرما اینویس منعکس میگردد.

پیش فاکتور در تجارت بین الملل مبنای تدوین فرم ثبت سفارش کالا، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) و همچنین تنظیم قرارداد فروش میشود. بنابراین سند بسیار مهمی در بازرگانی خارجی میباشد. به بیان دیگر، پروفرم خروجی مذاکرات طرفین، و ورودی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.

تفاوت Commercial Invoice و Proforma Invoice چیست؟

دقت کنید که ابتدا این پیش فاکتور یا PI است که منجر به امضای قرارداد فروش میگردد. سپس در زمانی که فروشنده بخواهد در قالب قرارداد فروش، بصورت رسمی از خریدار بازرگانی بین الملل چیست؟ بازرگانی بین الملل چیست؟ پول بگیرد، فاکتور فروش یا Commercial Invoice را صادر میکند.

در خرید خارجی PI بصورت کلی و در یک نسخه صادر میشود. اما در پروسه حمل به دفعات که Partial Shipment نام دارد، همین تک نسخه پروفرما، در سه نسخه فاکتور یا Commercial Invoice حمل میشود. مثلا یک پروفرم شامل 10 هزار عدد کالا در سه نسخه فاکتور فروش 3 هزار عدد، 5 هزار عدد و 2 هزار عدد تقسیم و ارسال خواهد شد.

ضرورت گرفتن تخفیف قبل از صدور پیش فاکتور

مذاکره، چانه زنی، و گرفتن تخفیف باید تا قبل از مرحله دریافت پروفرما انجام شده باشد. اگر پیش فاکتور شامل تخفیف باشد، اصولا مشکل دارد. چون در بانک به عدد جمع قبل از تخفیف، یعنی عبارت Sub Total Amount کارمزد تعلق میگیرد و حتی ممکن است چنین پیش فاکتوری، از سمت بانک رد شود. زیرا بانک و گمرک احتمال تبانی فروشنده و خریدار را میدهند.

موارد مهم در پروفرما + دانلود نمونه Proforma Invoice

 • اطلاعات فروشنده و خریدار Seller بازرگانی بین الملل چیست؟ & Buyer Info
 • شماره و تاریخ پیش فاکتور Number & Date of Issue
 • توضیحات کامل محصولات Full Description of Goods In Details
 • تعداد، قیمت واحد و تعداد کل Quantity & Unit Price (U/P) & Total Amount
 • شرایط پرداخت Payment Terms
 • زمان تحویل Delivery Time
 • شرایط تحویل Delivery Terms
 • محل تحویل Relevant Location
 • مشخصات مارکینگ و شماره شناسایی وسیله حمل Shipping marks, Transport unit ID
 • شماره و نوع استاندارد کالا No. & Kind of Standard
 • مهلت 21 روزه تکمیل اسناد حمل توسط فروشنده در اعتبار اسنادی Document Presentation
 • مدت زمان اعتبار شرایط پیش فاکتور Validity of PI
 • بیمه Insurance
 • جمع وزنی، وزن خالص و وزن ناخالص Total, Net & Gross Weight
 • جمع حجمی و تعداد کانتینر و کامیون Total Volume & Quantity of Container & Truck
 • روش حمل (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای) Mode of Transportation
 • شرکت حمل (فورواردر) Freight Forwarder
 • هزینه های بازرسی Inspection Fees
 • کشور مبدا Country of Origin
 • لوازم یدکی Spare Parts
 • نوع و تعداد بسته بندی Kind & Number Of Package
 • مشخصات حساب بانکی فروشنده Seller Bank Account Info
 • هزینه های گواهی کردن Legalization & Banking Charges
 • اجازه انتقال از یک وسیله به وسیله دیگر Transshipment Allowed / Not Allowed
 • اجازه حمل به دفعات Partial Shipment Allowed / Not Allowed
 • ضمانت قراردادی Contractual Guarantee
 • آدرس، تلفن، فکس، ایمیل Address, Tel, Fax, E-mail

با کلیک بر روی لینک زیر میتوانید نمونه پروفرما اینویس را در قالب فایل اکسل دانلود نمایید و با توجه به نیاز خودتان فایل نمونه پیش فاکتور صادراتی را ویرایش کنید.

دانلود نمونه پروفرما

دقت کنید که پیش فاکتور در بازرگانی بین الملل میتواند در شکلهای مختلفی صادر شود و بنا به مورد استفاده، محتوای آن تغییراتی داشته باشد. مثلا ممکن است قسمت فورواردر کالا Freight Forwarder خالی بماند چون احتمالا در این مرحله هنوز شرکت حمل کننده مشخص نشده است.

همچنین ممکن است قسمت Transport Unit ID یعنی شماره شناسایی وسیله نقلیه و Shipping marks یعنی مشخصات مارکینگ محموله نیز خالی باشد چون احتمالا هنوز مشخصات مارکینگ و شرکت حمل مشخص نیست. همچنین قسمتهای دیگری نیز میتواند اضافه یا حذف شود.

نهایتا فراموش نکنید که زمانی یک پروفرما اینویس اعتبار قانونی دارد که تمام صفحات آن به مهر و امضای فروشنده رسیده باشد.

تفاوت پیش فاکتور در روش پرداخت TT با اعتبار اسنادی LC چیست؟

صدور پروفرما از جانب فروشنده بازرگانی بین الملل چیست؟ در اعتبار اسنادی یا همان LC الزامی بوده، و به عنوان یکی از اسناد ارائه شده به بانک مورد نیاز است. اما در روش پرداخت TT حتی ممکن است که فروشنده به شما پیش فاکتور ندهد، و شما باز هم با او قرارداد نوشته و خرید کنید.

بطور کلی، وجود پروفرما در اعتبار اسنادی، الزامی بوده، و ورودی قرارداد فروش میباشد. و قرارداد بر اساس آن تنظیم میگردد. اما در روش پرداخت تی تی، پیش فاکتور در صورت وجود، به عنوان یکی از ضمایم قرارداد میباشد. اما به شما پیشنهاد میکنیم که حتما این سند را بصورت معتبر و استاندارد از فروشنده بخواهید.

چرا باید هزینه بازرگانی بین الملل چیست؟ حمل کالا از هزینه کالا جدا باشد؟

دقت کنید که در هم در Proforma Invoice و هم در Commercial Invoice، حتما باید هزینه ارسال از هزینه کالا جدا باشد. چون اگر نباشد:

 1. هزینه ها برای خریدار شفاف نیست.
 2. اگر این هزینه ها بصورت تجمیعی و غیر شفاف باشد، گمرک ارزش استنباطی هزینه حمل بازرگانی بین الملل چیست؟ کالا را نهایتا 10% قیمت کالا در نظر میگیرد. و حقوق گمرکی 110% را لحاظ میکند که در این حالت شما به عنوان خریدار متضرر خواهید شد.
 3. عوارض جاده ای برای حمل داخلی کالا (معمولا 10% تا 15%) بر اساس مجموع قیمت کالای اظهار شده در پیش فاکتور محاسبه میگردد.

انواع قطعات یدکی Spare Parts در پیش فاکتور

ممکن است شما به عنوان خریدار در زمان سفارش گذاری مخصوصا برای اولین بار به فکر قطعات یدکی نباشید. اما شاید فروشنده در اولین پیش فاکتوری که برای شما ارسال میکند، خودش قطعات یدکی مورد نیاز را نیز اضافه کرده باشد. علیرغم اینکه شاید در ابتدا متعجب شوید، چرا که شما این موارد را نخواسته بودید، اما بطور کلی اینکار به نفع شما است.

البته پیشنهاد میکنیم که خودتان با تحقیقات فنی درست در مورد کالای انتخابی، قطعات یدکی مورد نیاز را نیز شناسایی کنید تا بعدا بتواتید سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را بدون دردسر انجام دهید. انواع قطعات یدکی که در PI ممکن است اضافه شوند عبارتند از:

 1. قطعات یدکی راه اندازی Commissioning Spare Parts مانند روغن، فیوز و …
 2. قطعات یدکی مصرفی دو ساله Two Years Spare Parts مانند لاستیک ماشین، لنت، فیلتر، تسمه تایم و …
 3. قطعات یدکی به عنوان قطعات اصلی Capital Spare Parts که در این حالت برای قطعات اصلی Main Equipment تعدادی به عنوان ذخیره (رزرو) تهیه میشود تا در موارد نیاز استفاده گردد. مانند: ارسال 10+1 قطعات اصلی

جمع بندی

امیدواریم با مطالعه این مقاله در مورد پروفرما اطلاعات مفیدی کسب کرده باشید. در پایان چکیده مطلب را با هم مرور میکنیم:

 1. پیش فاکتور برعکس عرف تجارت داخلی در کشورمان، در تجارت بین الملل سند بسیار مهمی بوده و نیاز است تا شما جزئیات این سند را به خوبی بشناسید. PI در واقع خروجی مذاکرات و ورودی ثبت سفارش، اعتبار اسنادی و قرارداد فروش است.
 2. ابتدا Proforma Invoice منجر به تدوین قرارداد فروش میشود و سپس فاکتور فروش در قالب همین قرارداد، زمانی صادر میشود که فروشنده میخواهد بصورت رسمی از خریدار پول بگیرد. ضمنا پیش فاکتور معمولا در یک نسخه بصورت کلی تنظیم میشود اما فاکتور فروش ممکن است در چند نسخه با محموله های مختلف ارائه گردد.
 3. مذاکره و گرفتن تخفیفات حتما باید تا قبل از صدور پروفرم انجام شده باشد. در پیش فاکتور به هیچ عنوان چیزی به عنوان تخفیف نباید ثبت شود. ضمنا هزینه حمل نیز باید از هزینه کالا تفکیک شده باشد. در غیر اینصورت در مراحل بازرگانی خارجی با بانک و گمرک به مشکل بر خواهید خورد.
 4. انواع قطعات یدکی ارائه شده توسط فروشنده در پروفرما و فاکتور فروش را بشناسید و با نیازهای خودتان تطبیق دهید تا بتوانید بدون دردسر، سرویس، نگهداری و خدمات پس از فروش کالاهایتان را انجام دهید.

چنانچه هر گونه سوالی در زمینه تجارت بین الملل دارید، میتوانید در صفحه مشاوره بازرگانی رایگان سایت ما مطرح کرده و از ما جواب بگیرید. همچنین جهت آشنایی با خدمات ما، میتوانید به صفحه خدمات بازرگانی زومین بازار مراجعه کنید.

ادامه مسیر مطالعه

جهت ادامه مسیر مطالعه و دانستن مطالب بیشتر صفحه مقالات صادرات و واردات را مشاهده کنید. به خاطر داشته باشید که در دنیای امروز بازرگانی بین الملل، شما نیاز به مطالعه و آموزش مستمر دارید. خواندن مقاله بهترین دوره بازرگانی بین الملل چیست؟ بازرگانی میتواند برای انتخاب یک مسیر آموزشی بهینه در حوزه بازرگانی به شما کمک کند. جهت آشنایی با دوره های ما نیز صفحه دوره های آموزش بازرگانی خارجی در اختیار شما هستند.

لطفا سوالات و نظرات خود را در خصوص پروفرما اینویس در پایین همین صفحه و در قسمت دیدگاهها برای ما ارسال نمایید.

مراحل واردات کالا از ابتدا تا انتها

مراحل واردات کالا را به دو دسته تقسیم بندی می نماییم

بخش اول مراحل مربوط به واردات کالا شامل بازرگانی و نامه نگاری و بخش دوم واردات کالا، ترخیص کالا می باشد

بخش اول مراحل واردات کالا، بازرگانی و نامه نگاری:

نامه های مربوط به درخواست قیمت:

نگارش حرفه ای نامه های بازرگانی به معنی پرورش نامه توسط یک کارشناس حرفه ای مسلط بر زبان انگلیسی و تجارت است.برای درخواست قیمت بهتر است خریدار دقیقا بداند به چه کالایی و با چه مشخصات فنی نیاز دارد و آن را به فروشنده اعلام و درخواست اعلام قیمت نماید.هر صنف و کاری زبان تخصصی حاص خود را دارد نویسنده باید حداکثر تلاش خود را بکار ببرد تا از واژگان درست و تخصصی و حرفه ای استفاده نماید.

درخواست کاتالوگ و اطلاعات وپروفایل فروشنده:

خیلی اوقات شرکت ها برای ارزیابی طرف مقابل یا کیفیت محصول نیاز به دریافت و ببرسی اطلاعات دارند اینگونه اطلاعات را میتوان از کاتالوگ ، برشور و دیگر ابزارهای لازم جهت بازاریابی و تحلیل محصول و شرکت مربوطه بدست آورد.موضوع این نامه “تقاضای اطلاعات ” requisition upon information می باشد.

چانه زنی قیمت و اخذ تخفیف:

بعد از اعلام قیمت و دیگر شرایط ، طرفین نکات مورد توافق را در سند پروفرم نهایی می کنند،یکی از دغدغه های اصلی و همیشگی خریدار و فروشنده قیمت است.طبیعی است که خریدار بدنبال کاهش قیمت و فروشنده در پی افزایش قیمت است نکته مهم در چانه زنی در باب قیمت نباید قبل از تعیین دقیق کیفیت و مشخصات کالای مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در اینگونه نامه ها بهتر است درخواست تخفیف حتما همراه با دلیل،برهان و تحلیل باشد.

نهایی کردن سفارش:

بعد از بررسی های خریدار و نهایی شدن شرایط اولیه معامله ،فروشنده اقدام به صدور پرفرما اینوویس نموده وبه احتمال بالا قرارداد فروش بین طرفین به امضاء می رسد.

اخذ پروفرما:

در پرفرما باید شرائط ذیل مندرج و تصریح شده باشد:

 • شماره و تاریخ صدور پرفرما و تاریخ اعتبار آن
 • نام و آدرس کامل فروشنده
 • نام و آدرس کامل خریدار
 • موضوع و مشخصات کامل کالا با شرح کیفی ، کمی ، تعداد ، مقدار،ابعاد، وزن خالص و ناخالص و همچنین ذکر شماره تعرفه گمرکی
 • مبلغ پرفرما با ذکر نوع ارز به تفکیک قیمت واحد ،هزینه بسته بندی و هزینه حمل
 • نحوه تفکیک وظایف و مسئولیت ها بین خریدار و فروشنده بر اساس قوانین اینکوترمز
 • مبدا و مقصد نهایی کالا به شرح بنادر یا محل بارگیری و تخلیه
 • وسیله حمل کالا
 • نحوه پرداخت وجه کالا
 • کشور سازنده کالا COUNTRY OF ORIGIN

پرداخت بین المللی:

هماهنگی و انتخاب روش پرداخت مورد توافق طرفین و اجرای آن از گام های اساسی تجارت است و نکته مهم در این بخش ترتیب توال انتقال پول و کالاست به بیان دیگر آیا اول خریدار پول را منقل میکند یا اینکه فروشنده کالا را؟ با توجه به شرایط تحریمی بانک های ایران فروشنده های خارجی اکثرا به صورت پرداخت کامل قبل از حمل کالا با تجار ایرانی توافق میکنند.

انتخاب اعتبار اسنادی:

اعتبار اسنادی به تعهدی گفته میشود که از سوی بانک خریدار به بانک فروشنده داده می‌شود.در تجارت بین‌الملل، زمانیکه خریدار از یک کشور و فروشنده از کشوری دیگر برای انجام معامله اقدام کنند، اعتبار اسنادی اهمیت بسزایی پیدا می‌کند.

انتخاب نوع پرداخت: در بحث تبادل کالا با وجه آن ، طرفین درگیر در فرآیند بازرگانی همواره به دنبال بهره گیری از بهترین و ایمن ترین روش هستند.انتخاب رویه مناب برای تبادل وجه با کالا در بازرگانی بین الملل به علت مسائل و گیچیدگی های انتقال پول و کالا اهمیت مضاعف پیدا میکند.عواملی چون فاصله ی کشور ها و روابط دیپلماسی و سیاسی بین کشور ها، مباحث مربوط به حمل و نقل ،تفاوت واحد های پولی و به تبع آن تبدیل واحد های پولی و نوسانات نرخ ارز و استفاده از کانال های انتقال پول باعث شده اند صادرکنندگان و واردکنندگان کالا توجه بیشتری به این مسئله داشته باشند.

از دید علمی روش های پرداخت با توجه به نقش های طرفین به چهار دسته ی کلی ذیل تقسیم میشوند:

 • انتقالات بانکی و حواله ای
 • پرداخت توسط چک های بانکی
 • وصول اسنادی
 • اعتبارات اسنادی

هماهنگی برای بازرسی و استاندارد اجباری

هماهنگی برای بازرسی و استاندارد اجباری:

بازرسی یا سرویانس کاربرد متعددی در تجارت بین الملل دارد. در شرکت های مستقل بازرسی که خدمات متنوعی دارند معوملا به عنوان نماینده یا حافظ منافع خریدار ، به بازرسی و کنترل کالا در دامنه های مختلف می پردازند.

بازرسی قبل از حمل

جهت اطمینان خاطر خریدار از انطباق کالا با اسناد و تعهدات فروشنده انجام می شود. این نوع بازرسی در ۴ حوزه کمیت، کیفیت، بسته بندی و بارگیری انجام می شود

بازرسی حین تولید

معمولا برای کالاهایی انجام می شود که فرایند تولید یا مواد اولیه آن مهم باشد. خریدار مایل است از مواد یا قطعات بکار رفته در کالا با فرایند دقیق تولید آگاه باشد.

بازرسی تایید قیمت

معمولا به درخواست نهادهای مالی انجام می شود. شرکتها با بانکهای تامین کننده مالی، جهت جلوگیری از سوء استفاده متقاضی از ارز ارزان قیمت دولتی با وام های با سود کم، خریدار یا متقاضی را مجبور به انجام بازرسی قیمت می کنند. شرکت بازرسی به هزینه خریدار و طبق دستورات بانک، قیمت کالا را جهت جلو گیری از بیش اظهاری، بازرسی می کنند.

بازرسی استاندارد اجباری

برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری انجام می شود. در صورتی که کالا مشمول استاندارد اجباری باشد، وارد کننده موظف است گواهینامه انطباق با استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی اخذ نماید. وارد کننده جهت اخذ مجوز مذکور می تواند کالا را در مقصد مورد بازرسی یا آزمون قرار دهد. یا اینکه کالا را در مباراه بازرسی نماید.

هماهنگی حمل و نقل بین المللی:

بعد از هماهنگی روش پرداخت، نوبت به حمل و نقل و جابجایی کالا می رسد. مسئولیت حمل و نقل با توجه به قاعده انتخاب شده (اینکوترمز) ممکن است با فروشنده یا خریدار باشد. اما در هر صورت فروشنده کالا را به شرکت حمل تحویل می دهد و از شرکت حمل بارنامه یا راهنامه را دریافت می کند. در گام بعد فروشنده، بارنامه یا راهنامه را از طریق بانک (اعتبار اسنادی یا برات) یا شرکت پستی (خرید نقدی یا مدت دار برای خریدار ارسال می کند.

معرفی شرکت حمل: اگر فرض شود که با توجه به روش یا قاعده معامله – حمل و نقل، انتخاب شرکت مربوطه و پرداخت هزینه آن بر عهده خریدار باشد. خریدار باید بعد از هماهنگی با شرکت حمل و انعقاد قرارداد حمل، اطلاعات مربوط به شرکت و زمان حمل را به فروشنده اعلام نماید. قابل ذکر است در قواعد FAS FCA ، EXW و FOB حمل و نقل و هماهنگی آن بر عهده خریدار می باشد.

هماهنگی برای تعیین نام گیرنده کالا در صورت داشتن کارت بازرگانی نام شخص خریدار و در غیر اینصورت اجاره کارت بازرگانی:

در هر صورت باید قبل از حمل کالا تصمیم بگیرد که کالا به نام چه شخصی حمل شود تا در فرآیند ترخیص با کمترین مشکل و در سریع ترین زمان ممکن کالا را ترخیص نماید.

درصورت بروز مشکل نامه نگاری برای اختلاف و شکایت و در صورت رضایت نامه نگاری در خصوص اخذ نمایندگی.

بخش دوم مراحل واردات کالا

بخش دوم مراحل واردات کالا، ترخیص کالا:

 • انجام ثبت سفارش
 • دریافت مجوزهای لازم
 • دریافت اصل اسناد حمل از فروشنده
 • پیگیری رسیدن کالا به گمرکات و دریافت اعلامیه ورود
 • دور اظهاری
 • پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر هزینه های مرتبط با ترخیص کالا
 • حمل کالا به انبار پس از ترخیص

پیگیری های گمرکی کالای وارد شده شامل:

 1. پیگیری اسناد در دفاتر تعرفه و ارزش جهت اختلافات تعرفه ای و تفاوت ارزش(کسر دریافتی ویا بیش بود ارزش)
 2. تعیین تعرفه(انوانتر) در دفتر تعرفه گمرک ایران بصورت کتبی
 3. ثبت ارزش صادراتی کالا در سی دی ارزش گمرک ایران
 4. پیگیری و اخذ مجوزهای وارداتی و صادراتی ، اختلافات در واردات کالا و ممنوعیتهای گمرکی،در دفاتر واردات و صادرات
 5. شرکت در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بازرگانی بین الملل چیست؟ و اخذ نتیجه نهایی
 6. شرکت در کمیسیون تجدید نظر

جهت آشنایی با مراحل واردات با شرکت بازرگانی ایمن تجارت کارآمد همراه باشید.

سوالات متداول واردات کالا

لطفا بفرمایید آیا واردات بدون ارایه گواهی مبدا به گمرک و بانک امکانپذیر هست؟

بله هست. گواهی مبدا حذف شده اما برای اینکه ارایه ندین باید همه موارد رو خیلی زیاد توجیه نمایید.

برای ثبت سفارش، از من میخوان بانک معرفی کنم! فرقی میکنه که من چه بانکی معرفی کنم؟

خیر تفاوتی ندارد و قوانین وارداتی در تمام بانکها یکسان است.

ببخشید آیا میتونیم یک ثبت سفارش کلی واردات بگیریم برای چند تا سند؟

منظورتون اینه که یکجا ثبت سفارش کلی بزنید ولی محموله پارت پارت بیاد؟! بله میشه در سامانه جامع تیک حمل به دفعات رو فعال کنین.

آیا کارتهای پیله وری مربوط به بازارچه های مرزی واردات کالا با مجوز ثبت آماری، معاف از عوارض راهداری هستند یا خیر؟ شرکتهای تعاونی که معاف هستند.

چنانچه وسیله حمل ایرانی باشد معافند ولی اگر وسیله حمل خارجی باشد معاف نیستن.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.