ضریب همبستگی تتراکوریکتوضیحش اینو نوشته :
با توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح 0.01و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.

تحقیقات آموزشی

چرا ضریب همبستگی بین +۱و-۱ هست و ما همیشه فقط می خوانیم که بین مثبت یک و منفی یک هست؟ و این که دلیل ریاضی آن چیست و چرا بین +۲و-۲نیست و یا اعداد دیگر در ادامه این مطلب سعی بر این شده که دلیل آماری آن توضیح داده شود که شما می توانید فایل آن را ببینید.

فرضیه

در هر پژوهشی فرضیه نقش تعیین کننده ای دارد و این امکان را به ما می دهد تا ما بتوانیم به تعیین جامعه، نمونه ،روش تحقیق،طرح تحقیق،ابزار تحقیق،روش تحلیل و غیره را مشخص کنیم.

با توجه به این سه نوع فرضیه شما می توانید ببیند که چگونه موارد بالا تغییر می کند.

با توجه به این سه نوع فرضیه شما می توانید ببینید که جامعه و نمونه و. چگونه تغییر می کند

دو نمونه(آزمایش و کنترل)

گروه مطالعه و گروه مقایسه

یک گروهی با اندازه گیری مکرر

دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون

معنا دار بودن یک ضریب همبستگی

آزمون اماری مقایسه میان دو میانگین

با توجه به جدول بالا شما می توانید ببینید که در صورت تغییر یک فرضیه پژوهش ما به چه صورت در می آید و بهترین پژوهش ها آنهایی هستند که با توجه به آن چیزی که ما قصد انجام آن را داریم فرضیات را نوشت و این فرضیه هست که ما را به سوی هدف تحقیق سوق می دهد.

نمونه گیری

در علوم رفتاری برای اینکه ما بتوانیم دست به پژوهش بزنیم نیازمند یک جامعه هستیم اما به این دلیل که جامعه آماری از نظر حجم و گستردگی زیاد می باشد و وقت و هزینه بالایی برای مطالعه نیازمند است به همین دلیل دست به انتخاب نمونه میزنیم و برای این که این نمونه معرف جامعه باشد باید تا حد امکان به صورت دقیق این کار انجام بگیرد.

بر همین اساس ما دو نوع نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی داریم در نمونه گیری غیر احتمالی هیچگونه شانس برابری انتخاب به افراد یا اشیاء و. داده نمی شوداز جمله انها می توان به نمونه گیری گلوله برفی،نمونه گیری شبکه ای ،نمونه گیری هدفمندیا قضاوتی،سهمیه ای،.و نمونه گیری در دسترس اشاره نمود.

اما در نمونه گیری احتمالی برای افراد شانس برابر برای انتخاب شدن وجود دارد.

انواع نمونه گیری احتمالی :

در نمونه گیری تصادفی ساده چون ما لیست تمام افراد را داریم و چون ویژگی مورد نظر در بین تمام افراد به صورت یکسان می باشد از تصادفی ساده استفاده می کنیم.

ولی در تصادفی نظامداریا سیستماتک به علت اینکه ویژگی مورد نظر به صورت خاصی از بالا به پائین مرتب شده از این نوع استفاده می کنیم.

در نمونه گیری طبقه ای تصادفی ما لیست تمام افراد را داریم اما ویژگی به صورت یکسان بین تمام افراد توزیع نشده یعنی همگن نمی باشد و ما آنها را به صورت دو طبقه در می آوریم و با این کار ما واریانس ر اکاهش می دهیم که باعث کاهش خطا در نمونه گیری می شودو با این کار ما می توانیم نتایج تحقیق را به جامعه تعمیم بدهیم در این روش واریانس درون گروهی کم اما واریانس بین گروهی زیاد است و باز هم می توانیم به دلیل طبقه ای بودن این نوع نمونه گیری اشاره کنیم.در انتخاب تعداد افراد در این نوع نمونه گیر ی از هر طبقه می توانیم به چند طریق عمل کنیم.

انتساب از هر دو گروه به نسبت مساوی که در این شکل ما به تعداد افراد در هر طبقه توجه نداریم و از هر دو گروه به یک اندازه بر می داریم.

در نوع دوم انتساب بر اساس نسبتی که هر دو گروه هستند برای مثال اگر طبقه دختران 60درصد باشد و طبقه پسران 40درصد به همین نسبت ار انها بر می داریم.

در نوع سوم که انتساب بهینه نامیده می شود ما با توجه به واریانس انتخاب می کنیم یعنی هر گروهی که دارای واریانس زیاد باشد ما به همان نسبت از آن گرو بیشتر انتخاب می کنیم.

و در آخرین انتساب که بر اساس بهینه و هزینه می باشد علاوه بر بهینه بودن ما به مقدار وقت و هزینه ای هم که باید صرف بشود توجه داریم.

و در آخرین روش نمونه گیری(خوشه ای)به علت این که ما نه لیست کاملی از تمام افرادی که بایدبه عنوان جامعه باشند را نداریم و این که جامعه به صورت همگن نمی باشدودیگر این که واریانس درون گروهی زیاد است و واریانس بین گروهی کم است دست به این نوع نمونه گیری می زنیم.

ماتریس آزمونهای مورد استفاده با متغییرها

یکی از دلایلی که باعث می شود که ما نتوانیم همیشه از نرم افزار spssاستفاده کنیم مفروضه هایی می باشد که ما باید آنها را رعایت کنیم که از آنها ما می توانیم به خطی بودن و این که مقیاس آنها فاصله ای یا نسبی باشد که در غیر این صورت ما نمی توانیم به پاسخ مورد نظر برسیم و از لحاظ آماری تمام پژوهش ما اشتباه می باشد که در این زمان ما از آزمونهای ناپارامتریک استفاده می کنیم که نیاز به رعایت مفروضه های آزمونهای پارامتریک نیست.

شما میتوانید با استفاده از ماتریس ذیل به نوع آرمونهایی که باید مورد استفاده قرار بگیرد پی ببرید.

مطالعات جمعیتی

وبلاگی در زمینه جمعیت شناسی، آمار، روشهای تحقیق و دیگر زمینه های مرتبط (09108349508 - 09023452476)

نمونه سوال آمار در علوم اجتماعی (توصیفی و استنباطی)

۱-اگر پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش از بالای سمت چپ به طرف پایین سمت راست محور مختصات باشد و پراکندگی نقاط در مسیر یک خط نباشد چه نوع همبستگی وجود دارد؟
الف مستقیم کامل ب معکوس کامل ج مستقیم ناقص د معکوس ناقص
۲-برای محاسبه‌ی همبستگی متغیر جنسیت (دختر یا پسر) و متغیر مساله‌ی اجتماعی (موافق یا مخالف) از کدام ضریب همبستگی استفاده می‌شود؟
الف چهار خانه‌ای یا تتراکوریک ب ضریب فی ج ضریب دورشته‌ای د ضریب دورشته‌ای نقطه‌ای
۳-احتمال درست بودن H1 زمانی که واقعا درست است را چه می‌نامند؟
الف توان آزمون ب سطح معناداری ج آزمون معناداری د مورد ب و ج
۴-در مورد رگرسیون کدام مورد درست است؟
الف در صورتی که بخواهیم به پیش‌بینی نمرات افراد از روی یک متغیر بپردازیم از رگرسیون استفاده می‌کنیم
ب رگرسیون به ما نشان می‌دهد ضریب همبستگی تتراکوریک که به ازای هر واحد افزایش در یک متغیر چه مقدار افزایش در متغیر دیگر صورت می‌پذیرد
ج در صورتی که ضریب همبستگی پیرسون معنادار باشد می‌توان از رگرسیون استفاده نمود د تمام موارد درست است
۴- در آزمون Z در چه صورت H0 در سطح 05/ تایید می‌شود؟
الف در صورتی که Z محاسبه شده از Z جدول بزرگتر باشد ب در صورتی که Z محاسبه شده از 1.96 کمتر باشد
ج زمانی که Z محاسبه شده از 1.96 بیشتر باشد د در موارد الف و ج
۵- در مساله‌ی زیر از کدام آزمون استفاده می‌شود؟
میانگین نمرات هوش 14 دانش‌آموز شهری 16.5 و میانگین نمرات 11 دانش‌آموز شهر دیگر 14 می‌باشد. آیا بین میانگینهای موجود تفاوت معناداری وجود دارد؟
الف آزمون Z ب آزمون T تک نمونه‌ای ج آزمون T مستقل د آزمون T وابسته
۷- برای آزمون مساله‌ی زیر از کدام روش استفاده می‌کنید؟
میانگین طول عمر 120 لامپ به تصادف مساوی 1540 ساعت است. آیا می‌توان میانگین 1600 ساعت را به عنوان میانگین حقیقی طول عمر لامپ‌ها پذیرفت؟
الف آزمون Z ب آزمون T تک نمونه‌ای ج آزمون T مستقل د آزمون T وابسته
۸- در مساله‌ی زیر dfچند می‌شود؟
یک برنامه‌ی آموزشی در برنامه‌نویسی ادعا می‌کند که سرعت ماشین نویس را به طور متوسط 10 کلمه در هر دقیقه بالا می‌برد. یک نمونه‌ی تصادفی از 11 منشی طبق این روش انتخاب شد و نشان داد که متوسط افزایش 8 کلمه در دقیقه‌ می‌باشد. آیا ادعا درست است؟
الف 10 ب 11 ج 9 د 8
۹- با توجه به جدول زیر P (زوجهای موافق) چقدر می‌شود؟
X 15 17 18 19 16
Y 80 41 78 61 69

الف 7 ب 10 ج 3 د 5
۱۰- با توجه به داده‌های جدول ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر چند می‌شود؟
Rxy= N∑XY-(∑X) (∑Y)/ [N∑X2 –(∑X)2] [N∑Y2 – (∑Y)2]
X 13 12 18 15 14
Y 17 14 17 19 16
الف 0 ب 5/. ج 1 د 1.5
۱۱- درجه‌ی آزادی یا df در آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون از رابطه‌ی . df= به دست می‌آید.
۱۲- رد فرض صفر زمانی که باید تأیید شود را . گویند.
۱۳- ضریب همبستگی گاما در جداول 2×2 با ضریب همبستگی . یکی می‌شود.
۱۴- در این مجموعه نمرات (5، 7، 4، 5، 2) رتبه‌ی نمره‌ی 5 برابر . می‌شود.
۱۵- فرضیه‌ی موضوع ضریب همبستگی تتراکوریک مقابل را به گونه‌ای بنویسید که از آزمونهای یک دامنه استفاده شود "اختلاف دستمزد کارگران کارخانه‌های A و B"

۱۶- با توجه به جدول زیر ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن را محاسبه نمایید.
X 15 17 18 19 16
Y 80 41 78 61 69
rs= 6-1 ∑di2/n(n2-1)
جواب: .
۱۷- با توجه به جدول موارد خواسته شده را پاسخ دهید:

موضوع: همبستگی

سلام و درود بر شما
من پروژه ام دارم انجام می دم ولی spss یه نفر دیگه انجام داده ، الانم دردسترس نیست . من بلد نیستم
الان استاد می گه همبستگی انجام ندادی ، حالا من باید چکار کنم ؟؟؟ این همبستگی چی هست ؟ می تونم خودم انجام بدم ؟
دارم دیونه میشم . لطفا یکی بیاد به داد من برسه .

 • نمایش مشخصات
 • مشاهده ارسال های انجمن
 • پیام شخصی
 • مشاهده مطالب وبلاگ
 • مشاهده صفحه اصلی
 • نمایش مقالات

مشاور همیاری

نوشته اصلی توسط طاهره خشکله

سلام و درود بر شما
من پروژه ام دارم انجام می دم ولی spss یه نفر دیگه انجام داده ، الانم دردسترس نیست . من بلد نیستم
الان استاد می گه همبستگی انجام ندادی ، حالا من باید چکار کنم ؟؟؟ این همبستگی چی هست ؟ می تونم خودم انجام بدم ؟
دارم دیونه میشم . لطفا یکی بیاد به داد من برسه .

سلام به شما
پایان نامه است؟
ممنون میشم عنوان و متغیرها رو بفرمایید
ضریب همبستگی برای رابطه استفاده میشه
مثلا بررسی رابطه میزان تحصیلات با افسردگی
که میخواد ببینه متغیر x با متغیر y رابطه معناداری یا نه؟ مثلا اگر تحصیلات بالاتر بره افسردگی میاد پایین یا بالعکس
همبستگی هم نوعش بستگی به متغیرها داره مثل همبستگی پیرسون، t مستقل، اسپیرمن و.
فایل زیر را هم نگاهی بیاندازید:
Download correlation.pdf

2 کاربر مقابل از clinical psychologist عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

کاربر فعال

خدا جون لطفا عمو شفا بده .

تشکر بابت وقتی که گذاشتید .
آره پایان نامه است . "بررسی ویژگی ساحل بوشهر در جذب گردشگری " این عنوان پایان نامه اممم
من نمی دونم متغییرها چی هستند .
Pdf مطالعه می کنم .
تشکر

 • نمایش مشخصات
 • مشاهده ارسال های انجمن
 • پیام شخصی
 • مشاهده مطالب وبلاگ
 • مشاهده صفحه اصلی
 • نمایش مقالات

مشاور همیاری

نوشته اصلی توسط طاهره خشکله

تشکر بابت وقتی که گذاشتید .
آره پایان نامه است . "بررسی ویژگی ساحل بوشهر در جذب گردشگری " این عنوان پایان نامه اممم
من نمی دونم متغییرها چی هستند .
Pdf مطالعه می کنم .
تشکر

سلامی دوباره
به نظر میرسه این پژوهش بیشتر کتابخانه ای باشه
به این صورت که شما باید بری بررسی کنی که چه خصوصیات در سواحل شهر بوشهر میتونه باعث افزایش گردشگر بشه
در روش های آماری از پرسشنامه استفاده میشه و پرسشنامه ها با spss تحلیل و تفسیر میشه و نتایج به صورت داده های آماری ارائه میشه
نمیتونم ربطش به روش همبستگی رو بفهمم.
شما از پرسشنامه استفاده کردید؟

2 کاربر مقابل از clinical psychologist عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

کاربر فعال

خدا جون لطفا عمو شفا بده .

سلام
آره ظاهرا کتابخانه ای ، ولی پرسش نامه هم دارم ، من پایان نامه تمام کردم به استاد هم نشون دادم گفت خوبه ولی یه جاهایش ناقص ،فصل چهارم مربوط به spss و پرسش نامه بود تو این فصل فقط توصیفی انجام دادم گفتند چرا همبستگی انجام ندادی ، خودم spss انجام نداده بود م هیچ اطلاعاتی هم نداشتم .
نمی دونم . دیگه کشش ندارم

راهنمای همیاری

یا فتّــاح

سلام طاهره خانوم.
من مسلط به spss نیستم و برا همین ترجیح میدم مشکلتون رو توسط کسانی که بیشتر کار کردند برطرف کنین.اما فقط خواستم بگم درسته کشش ندارید اما دلسرد نشین. من مقاله ای داشتم همین اواخر که همبستگی رو آزمون کردم.(اولین بار از طریق فایل های آموزشی این سایت با محیطش آشنا شدم که فوق العاده مفید بود) برای برطرف کردن مشکلات جزئیم هم از آقای عزیزی و دیگران کمک گرفتم و خداروشکر تونستم تمومش کنم.
برای شما که پایان نامه هست مهم تر هست .حیفه این همه زحمت کشیدین نصفه ولش نکنین
الان اگه بتونین یه نگاه بندازین با دقت و متغیرها رو پیدا کنین به راحتی میتونین همینجا به کمک کارشناسان ادامه بدین
ایشالا موفق باشین

کاربر مقابل از ساجده عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده است:

ناظم همیاری راهنمای همیاری

"بررسی ویژگی ساحل بوشهر در جذب گردشگری " به استاد بگو دقیق همبستگی بین کدوم متغیرها رو بررسی کنم؟ برای همبستگی نیاز هست حداقل دو متغیر رو رابطه اش رو بررسی کنی .

2 کاربر مقابل از niloofarabi عزیز به خاطر این پست مفید تشکر کرده اند .

کاربر فعال

خدا جون لطفا عمو شفا بده .

مرسی دوستان عزیز
دادم یکی از این خدمات کامپیوتری ها گفت همبستگی برات انجام می دم
اگر تو فکر ارشد نبودم کلا می زاشتمش کنار
تشکر

کاربر همیاری

ناظم همیاری راهنمای همیاری

برای پی بردن به میزان رابطه بین دو یا چند متغییر از شاخص های همبستگی استفاده میشه.
شاخص های رابطه بین متغیرها به طور کلی به دو دسته پارامتری و ناپامتری تقسیم میشه. که هر کدوم از این ها در سطوح مختللف مقیاس ها آزمون های مختلف داره.
پارامتری ها معروفترین اش همبستگی پیرسون،دو رشته ای، دو رشته ای نقطه ای، تتراکوریک هست.

ناپارامتری ها : دو دسته کلی داره : شاخص های مربوط به متغیر های اسمی، شاخص های مربوط به متغیرهای ترتیبی.

اگه اسمی باشه متغیر رابطه بین متغیرها بر حسب تعداد متغیر ها و تقارن چند گروه میشه.

دو متغیر باشه و رابطه هم نامتقارن باشه، از لاندا یا لامبدا استفاده میشه. وقتی که تعیین رابطه قبل و بعد برای محقق لهمیت داشته باشه از لامبدا استفاده میشه. اگه مقوله ای متغیر سطری را با a و متغیر ستونی رو با b نشان دهیم.LAB میگه که تا چه حد متغیر مقوله ای a متغیر b روپیش بینی میکنه. در صورتی که LBA برعکس هست.

برای داده های اسمی چند ارزشی از ضریب لاندا استفاده میشه. مقدار لاندا بین صفر و یک هست. هیچ وقت منفی نمیشه (منفی در داده های اسمی معنی نداره) نیازی به محاسبه مربع آن نیست (مثل ضریب فی که برای داده های اسمی دو ارزشی هست)
ضريب همبستگی كه برای دو متغير اسمی و يا يكي اسمی و يكی رتبه ای استفاده ميشود، ضريب ضریب همبستگی تتراکوریک همبستگی لاندا میباشد. توجه به اينكه كدام متغير را متغير مستقل در نظر گيريمدو مقدار لاندا بدست ميآيد. مي توان از ميانگين آنها به عنوان معياري مناسب استفاده كرد. زمانی كه دو متغيرمستقل باشند مقدار ضريب همبستگي لاندا برابر صفر است اما اگر ضريب همبستگی لاندا صفر باشد نميتوان گفت دو متغير مستقلاند.

توی ضریب همبستگی تتراکوریک یه مقاله هم دیدم ضریب های همبستگی رو در یک جدول آورده بود.


توضیحش اینو نوشته :
با توجه به يافته هاي فوق بين دو متغير همبستگي وجود دارد و اين همبستگي در سطح 0.01و لذا فرضيه صفر رد مي گردد.


تقارن رابطه : یعنی جابه جایی متغیرها تاثیری بر میزان رابطه نداره. مثلا در همبستگی پیرسون : ‌rxy= ryx

رابطه بین متغیرهای ممکن است:

مثبت : رابطه ای در آن تغییر در یک جهت است یعنی هردو افزایش یا کاهش پیدا میکنه
منفی : یعنی رابطه ای یک متغیر افزایش پیدا میکنه ولی متغیر دیگه کاهش پیدا میکنه.
غیرخطی : رابطه ای که جهت تغییر در یک متغیر با تغییر در متغیر دیگه هماهنگ نیست. مثال : بین سن و قدرت بدنی یک رابطه خطی u شکل وجود داره.

برای فهم بهتر اين ضريب همبستگی به فرضيه " آيا بين جنس و معدل دانشجويان رابطه وجود دارد" توجه كنيد. در اينجا جنس يك متغير كيفی يا اسمی است و معدل يك مقياس فاصله ای يا نسبی است.
یه مثال برای ضریب اتا :
بین تحصیلات و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه از ضریب اتا استفاده شد. نتایج این ازمون نشان داد که سطح معناداری کمتر از 0.05 و معادل صفر است. بنابراین فرضیه تحقیق تایید می شود.
این بدین معنی است که هر چه میزان تحصیلات افراد در مرتبه بالاتری قرار گیرد به همان نسبت، میزان مدیریت بدن در آنها رو به ازیاد کی گذارد و بالعکس. ضریب اتا معادل 28 ٪ نشان دهنده رابطه مستقیم با شدت متوسط کی باشد. همچین بر مبنای ضریب تعیین محاسبه شد 0.70 ٪ می توان گفت که 7 صدم واریانس پراکندگی توسط متغیر وابسته مدیریت بدن توسط متغیر مستقل تحصیلات تبین می شود.
ضریب تعیین فرمولش r به توان دو ضربدر صد هستش.

علوم و تحقیقات

شاید اگر بدانیم در انتها بایستی چه چیزی را آزمون دهیم، بتوانیم ذهن خود را بر روی مطالب اصلی و مهم متمرکز نماییم. نمی دانم برای آزمون کارشناسی ارشد چگونه درس خوانده اید ولی خود من با مراجعه به تست های سنوات گذشته مطالب زیادی دستگیرم شد. این را از این جهت گفتم که نمونه سؤالات روش تحقیق را از هم اکنون مطالعه کنید تا بر روی مطالب اصلی متمرکز شوید. این هم نمونه سؤالات:

1 اوّلین مرحله از مراحل روش علمی چه می باشد ؟

الف ) جستجوی پیشینه

ب ) پی بردن به مسابه

د ) مشاهده و آزمون فرضیه

2 آزمون فرضیه پژوهشی بر ماهیت . استوار است ؟

الف ) آ ز مون آماری

3 کدامیک از موارد زیر جزو گزاره های تحقیق بشمار می آید ؟

4 برای بیان هدف تحقیق معمولاً باید از یک فعل . استفاده کرد ؟

5 حدس بخردانه درباره رابطه بین دو یا چند متغیر که به صورت اخباری بیان می شود . می گویند ؟

الف ) فرضیه تحقیق

د ) فرضیه آزمایی

6 فرض آماری رابطه بین متغیر ها را بر حسب . بیان کنید ؟

7 ویژگی اساسی یک سازه در چیست ؟

الف ) تجرید ( انتزاع )

د ) غیر قابل دسترس بودن

8 تعریفی که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار باشد چه نوع تعریفی است ؟

الف ) تعریف سازنده

ج ) تعریف عملیاتی

9 زمانی که هوش اینگونه تعریف می گردد : بررسی فرایند تفکر فرد هنگام مواجهه با مساله چه نوع تعریفی بکار رفته است ؟

الف ) تعریف عملیاتی آزمایشی

ب ) تعریف عملیاتی پویا

ج ) تعریف عملیاتی اندازه پذیر

د ) تعریف عملیاتی ایستا

10 به متغیر کمی یا کیفی که جهت یا میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد . گویند ؟

11 اوّلین مرحله از مراحل فرایند بررسی پیشینه تحقیق کدام است ؟

الف ) مشخص کردن واژگان کلیدی

ب ) جستجوی منابع اطلاعاتی

ج ) یافتن عنوان مقاله ها

د ) طبقه بندی مقاله ها

12 آخرین مرحله در فرایند بررسی پیشینه تحقیق چیست ؟

الف ) تهیه چکیده

ب ) یافتن عنوان مقاله ها

ج ) تدوین چارچوب نظری تحقیق

د ) تهیه گزارش پیشنه تحقیق

13 عبارت (( واقیعت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آنرا تجربه کن

د )) بیانگر کدام منطق تحقیقی است ؟

الف ) اصالت مصیبت

ب ) اصالت تحصّلی

14 عنوان تحقیق (( بررسی تحول استدلال منطقی نزد کودکان )) چه نوع تحقیقی به شمار می رود ؟

ج ) تحقیق در عمل

15 محقق برای تشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی ، باید از چه نوع تحقیقی استفاده کند ؟

د ) تحقیق در عمل

16 برای بررسی توزیع ویژگی دریک جامعه آماری ازروش تحقیق . بکارمی رود ؟

الف ) اقدام پژوهشی

17 زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظریک جمع صاحب نظردرباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم ازروش . استفاده می شود ضریب همبستگی تتراکوریک ؟

الف ) اقدام پژوهشی

18 درکدامیک ازانواع پژوهشهای زیرهدف محقق تعمیم نتایج تحقیق نیست ؟

الف ) اقدام پژوهشی

ب ) تحقیق همبستگی

ج ) تحقیق پیمایشی

د ) تحقیق پس – رویدادی

19 عنصراساسی درتحقیق موردی چیست ؟

20 درتحقیقاتی که هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیرملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است ، ازکدام مدل آماری استفاده می گردد؟

الف ) تحلیل رگرسیون

ج ) مدل معادلات ساختاری

د ) ضریب همبستگی

21 برای بررسی (( ارزیابی عوامل تعیین کننده تدریس اثربخش )) کدامیک از مدل های آماری مناسب است ؟

الف ) تحلیل رگرسیون

ج ) تحلیل کو واریانس

د ) همبستگی دو متغیری

22 هدف از کاربرد مدل معادلات ساختاری چیست ؟

الف ) بدست آوردن مسیرتغییرات یک متغیر درطول زمان

ب ) بدست آوردن همبستگی یک مجموعه معادلات رگرسیون بین متغیرها

ج ) شناخت روابط علی محتمل بین متغیرها

د ) ب و ج صحیح است .

23 درتحقیقات . هدف پی بردن به تغییرات متغیرمنتقل ازطریق تغییرات متغیر وابسته است ؟

ج ) علی مقایسه ای

24 هدف طرح های تحقیق آزمایشی کشف رابطه . بین پدیده هاست ؟

الف ) علت – معمولی

25 کاربرد شیوه تحلیل کوواریانس درتحقیقات آزمایشی برای چه چیزی صورت می گیرد ؟

الف ) به حداقل رساندن تفاوت ها

ب ) به حداکثررساندن تفاوتها

ج ) کنترل متغیرناخواسته

د ) اضافه کردن متغیرهای اضافی

26 وقتی پژوهشگر بخواهد تاثیر روش تدریس معلم و مهارتهای اورا برروی یادگیری ریاضیات سنجد ازکدامیک ازطرحهای تحقیق زیرباید استفاده نماید ؟

الف ) طرح همبستگی

ج ) تمام آزمایشی

د ) نیمه آزمایشی

27 تفاوت اصلی تحقیقات شبه آزمایشی با تحقاقات آزمایشی مربوط به کدام عامل است ؟

الف ) معرف نبودن نمونه ها درتحقیق شبه آزمایشی

ب ) عدم تعمیم پذیری درتحقیقات شبه آزمایشی

ج ) عدم انتساب تصادفی درشبه آزمایشی

28 طرح تحقیق A – B – A و A – B – A – B ازکدام نوع تحقیقات آزمایشی بشمارمی رورد ؟

الف ) طرح دی تک آزمودنی

ب ) طرح های پیش آزمایشی

ج ) طرح های تمام آزمایشی

د ) طرح های نیمه آزمایشی

29 درکدامیک ازتحقیقات زیربه جای تولید داده ها به یافتن داده ها مبادرت ورزیده است ؟

الف ) تحقیق قوم نگاری

د ) تحقیق تاریخی

30 محقق برای (( بررسی فرایند یاد دهی – یادگیری درپایه اوّل ابتدایی )) ازکدام روش تحقیق می تواند استفاده کند ؟

الف ) تحقیق قوم نگاری

ج ) تحقیق تاریخی

31 روش تحقیقی که درآن داده های کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند را چه نامند ؟

الف ) تحلیل عاملی

ج ) تحقیق قوم نگاری

32 یکی ازاصل های تدوین پرسشنامه آن است که باید براساس . تحقیق تنظیم گردد ؟

33 اولین گام درتعیین نوع سؤال های پرسشنامه کدام است ؟

الف ) مشخص کردن متغیرهای تحقیق

ب ) تهیه راهنمای سؤالات

ج ) تعیین کردن نوع سؤالات

د ) تعیین روایی و پایایی سؤالات

34 اجرای مقدماتی پرسشنامه تحقیق به چه منظوری انجام می گیرد ؟

الف ) برطرف کردن مشکلات احتمالی

ب ) اصلاح سؤالات پرسشنامه

ج ) بررسی امکان سنجی پرسشنامه

35 مصاحبه مشاوره ای ، چه نوع مصاحبه ای است ؟

الف ) نیمه سازمان یافته

ب ) سازمان نایافته

ج ) سازمان یافته

36 ضریب عمده روش مشاهده درمقایسه با سایر ابزار تحقیق کدام است ؟

الف ) ثبت رفتارطبیعیو عادی

ب ) بالا بودن اعتباربیرونی

ج ) دراختیارگذاشتن اطلاعات بی واسطه

د ) حذف اثرانتظار مشاهده گر

37 درمقیاس نگرش سنج لیکرت و ترستون ، مطلوبیت گویه ها توسط کدام عامل تعیین می شود ؟

الف ) ضریب بازیابی

ب ) قضاوت داوران

ج ) پایایی محتوایی

38 برای بررسی نگرش نسبت به گروههای قومی – نژادی ، طبقات اجتماعی و گروههای مذهبی و حرفه ای کدامیک از مقیاس های زیر مناسب است ؟

الف ) مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

ب ) مقیاس ترستون

39 وسیله ای که برای اندازه گیری منظم نمونه هایی از رفتار آزمودنی بکار می رود ، چه نام دارد ؟

40 بررسی این نکته که یک ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ، اشاره به کدام ویژگی است ؟

ب ) قابلیت اعتماد

41 فرمول اسپرمن – براون وروش کودر – ریچارد سون برای محاسبه . یک آزمون بکار می روند ؟

الف ) هماهنگی درونی

ب ) اعتبار بیرونی

د ) قابلیت کاربرد

42 کار آمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار در موقعیت های خاص را . گویند ؟

الف ) اعتبار اندازه گیری

ج ) اعتبار ضریب همبستگی تتراکوریک عاملی

د ) اعتبار ملاکی

43 اوّلین گام برای انتخاب نمونه در پژوهش علوم رفتاری کدام است ؟

الف ) تعریف متغیر مورد اندازه گیری

ب ) مشخص کردن واحد نمونه مورد مشاهده

ج ) تعیین حجم نمونه

د ) مشخص کردن روش نمونه گیری

44 فهرست کامل افراد جامعه برای نمونه گیری چه نام دارد ؟

الف ) طرح نمونه گیری

ج ) چارچوب نمونه گیری

د ) تعیین برآورد نمونه

45 انتخاب نمونه ای از دانش آموزان بر اساس فهرست الفبایی نام آنان ، چه نوع نمونه گیری محسوب می شود ؟

الف ) نمونه گیری سیستماتیک

ب ) نمونه گیری تصادفی ساده

ج ) تصادفی طبقه ای

د ) تصادفی خوشه ای

46 مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با . است ؟

46 مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با . است ؟

47 مقدار ( d ) در تحقیقات آزمایشی که از فرمول | d = | M1 – M0 به دست می آید چه چیزی را نشان می دهد ؟

ج ) میزان اشتباه مجاز

د ) میزان خطای نمونه گیری

48 پیش آزمون ( عامل آزمون ) ، کدامیک از اعتبارهای زیر را می تواند تحت تاثیر قرار دهد ؟

49 اثرات مربوط به نو بودن محیط آزمایشی و ناکافی بودن متغیر وابسته بر روی . تحقیق تاثیر می گذارد ؟

الف ) تعمیم نتایج

ج ) اعتبار برونی

د ) الف و ج صحیح است .

50 اوّلین گام مربوط به تحلیل داده های کیفی کدام است ؟

الف ) تحلیل داده ها

ب ) گرد آوری داده ها

ج ) عرضه داده ها

د ) نتیجه گیری – تایید

51 طبقه بندی تحلیل داده ها بر اساس پارامتری و نا پارامتری بودن اساساً بر ……. استوار است ؟

ج ) مقیاس اندازه گیری

52 کدامیک ازموارد زیر جزء شروط اساسی استفاده از تحلیل آماری پارامتری است ؟

الف ) کمی بودن متغیر مورد مطالعه

ب ) توزیع غرات بهنجار باشد

ج ) انتخاب آزمودنی ها به وسیله نمونه گیری تصادفی

53 در مواردی که در تحلیل پارامتری یک متغیر متصل و فاصله ای و دیگری اسمی دو سطحی باشد و لیکن بتوان بطور منطقی یک زیر بنای متصل اسمی فرض کرد از کدام نوع ضریب همبستگی استفاده می شود ؟

الف ) ضریب همبستگی دو رشته ای ( rb )

ب ) ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

ج ) ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای ( rpd )

د ) ضریب تتراکویک

54 زمانی که یک متغیر در مقیاس فاصله ای و دیگری در مقیاس اسمی دو سطحی ( مانند جنسیت ) باشد و لیکن نتوان برای آن متغیر اسمی زیر بنای متصل فرض کرد از همبستگی . استفاده می شود ؟

الف ) دو رشته ای

ب ) گشتاوری پیرسون

ج ) دو رشته ای نقطه ای

55 چنانچه مقیاس اندازه گیری دو متغیر ، اسمی دو مقوله ای باشد و بتوان زیر بنای متصلی برای هر یک از دو متغیر منظور داشت از ضریب همبستگی . استفاده می شود ؟

الف ) دو رشته ای

ب ) دو رشته ای نقطه ای

56 ضریب همبستگی فی (ө) در چه موردی کاربرد دارد ؟

الف ) هر دو متغیر اسمی چند سطحی باشد .

ب ) هر دو متغیر اسمی دو سطحی باشد .

ج ) هر دو متغیر رتبه ای باشد .

د ) هر دو متغیر هم مقوله ای باشد و هم رتبه ای

57 ضریب c کریمر ( c ) پس از معنی دار بودن آماده ( X2 ) در یک جدول توافقی برای محاسبه میزان . بکار می رود ؟

ضریب همبستگی تتراکوریک


بازدید امروز : 18
بازدید دیروز : 37
کل بازدید : 176955
تعداد کل یاد داشت ها : 161
آخرین بازدید : 101/7/23 ساعت : 5:12 ع

«استفاده از روشهای آماری برای تفسیر نمره های آزمون»

نمایش نمرات به صورت نمودار:

اطلاعات مندرج در توزیع فراوانی را می توان به صورت نمودار نشان داد.ارئه توزیع فراوانی به صورت نمودار کار تحلیل و تفسیر نمرات را آسان می سازد.ما در زیر نمودارهای معروف مورد استفاده برای نشان دادن توزیع فراوانی نمرات را معرفی می کنیم.

برای ترسیم نمودار هیستوگرام از دو خط عمودی و افقی استفاده می کنیم.سپس نمرات را بر روی محور افقی و فراوانی نمرات را بر روی محور عمودی قرار می دهیم.سپس بر روی هر هر طبقه ستون یا مربع مستطیلی می سازیم به گونه ای که عرض آن برابر با فاصله طبقه و ارتفاعش به اندازه فراوانی همان طبقه باشد.حاصل نمودار هیستوگرام است.

نمودار چند ضلعی

اگر وسط قاعده فوقانی هر یک از مربع مستطیل های ضریب همبستگی تتراکوریک نمودار هیستوگرام را به هم وصل کنیم یا به عوض کشیدن مربع مستطیل در بالای نقطه وسط هریک از فواصل طبقاتی نقطه ای به اندازه فراوانی آن فاصله طبقاتی در روی صفحه مشخص می کنیم و این نقاط را به یکدیگر وصل می کنیم.شکل حاصل نمودتر چند ضلعی می باشد.

در نمودار تراکمی برای تعیین هر نقطه عطف هر طبقه پس از اضافه کردن فراوانی طبقه مورد نظر به طبقات قبل از آن تعیین می شود.بنابراین نمودار تراکمی هرگز به پایین نمی رود.خط نمودار یا رو به بالا می رود یا با محور افقی موازی باقی می ماند.

برای داده هایی که با مقیاسهای اسمی و ترتیبی به دست می آیند و عموما جنبه گسسته دارند نمودارهای دیگری استفاده می شوند که در زیر آنها را معرفی می کنیم.

برای رسم نمودار ستونی بسیار شبیه به رسم هیستوگرام عمل می کنیم.یعنی بر بالای هر طبقه از اعداد یک ستون یا یک میله عمودی به گونه ای می سازیم که عرض آن معرف فاصله طبقه و ارتفاع آن نشان دهنده فراوانی طبقه باشد.با این حال باید به دو نکته توجه کرد:1:در رسم این نوع نمودارها هیچ گونه ترتیبی در نظر گرفته نمی شود.2:برخلاف هیستوگرام ستونها یا میله ها را باید جدا از یکدیگر رسم کرد.

اندازه های گرایش مرکزی

اگر معلم بخواهد با استناد به یک نمره واحد چگونگی تمرکز نمرات یک کلاس را مشخص کند از اندازه های گرایش مرکزی استفاده می کند.این انازه ها عبارتند از:نما میانگین و میانه

نمای هر دسته از نمرات عبارت است از نمره ای که بیشترین فراوانی را دارد.مثلا در گروه عددی(1233345)عدد 3 بیشترین فراوانی را دارد و نمای این دسته می باشد.

میانگین یا معدل دسته ای از نمرات عبارت است از حاصل جمع همه آن نمرات بخش بر تعداد آنها. محاسبه میانگین اعداد طبقه بندی نشده به قرار زیر است

مثلا میانگین نمرات روبرو بدین صورت می باشد:

3= 6/ 18=+6+4+3+2+2+1= (122346)

ویژگی های میانگین

میانگین بهترین اندازه گرایش مرکزی معرفی شده است.بزرگترین عیب میانگین این است کهنسبت به نمرات خیلی بزرگ یا خیلی کوچک بسیار حساس است.یعنی یک نمره خیلی زیاد یا خیلی کم ممکن است میانگین را به مقدار چشمگیری بالا یا پایین ببرد.

از ویژگی های دیگر میانگین این است که اگر عدد ثابتی به کلیه نمرات گروه اضافه شود یا کم شود یا ضرب و یا بر آن تقسیم شود میانگین این اعداد نیز نسبت به آن عدد ثابت جمع کم ضرب و یا بر آن تقسیم می شود.

نمره ای است که گروه نمره ها را به دو نیمه مساوی تقسیم می کند.در صورت فرد نبودن تعداد نمرات ‚میانگین دو نمره میانی را محاسبه کرده سپس میانه به دست می آید.یکی از عیب های میانه حساس بودن به نمرات بزرگ است و از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار نیست.

اندازه های تغییر پذیری

اندازه های معروف تغییر پذیری عبارت اند از:دامنه تغیییر واریانس یا پراکنش و انحراف معیار.

واریانس و انحراف معیار

واریانس و انحراف معیار بهترین اندازه های تغییر پذیری هستند.برای محاسبه واریانس بدین گونه عمل می کنیم:

1:ابتدا میانگین نمرات را محاسبه می کنیم

2:تفاضل نمرات رت از میانگین بدست آورده

3:سپس اعداد حاصله را به توان دو می رسانیم

4:مجموع نمرات به توان دو رسیده را بر کل نمرات تقسیم می کنیم حاصل واریانس است

************************************** اگر از واریانس رادیکال بگیریم حاصل انحراف معیار است.

محاسبه انحراف معیار نمره های طبقه بندی شده

1:میانگین نمرات را مطابق توضیح قبلی به دست آورده.

2:فراوانی طبقه f را در مجذور انحراف از مبدا انتخابی ضرب کنید

3:همه ارقام ستون fd به توان دو را با هم جمع کنید تا مجموعش به دست آید.

4:اعداد را در فرمول محاسبه انحراف معیار قرار داده تا انحراف معیار نمرات به دست آید.

همبستگی بین نمرات

میزان رابطه بین دودسته نمره متعلق به گروه واحدی از دانش آموزان یا دانشجویان را با محاسبه ضریب همبستگی مشخص می کند.متداول ترین روش محاسبه ضریب همبستگی روش محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون است.این ضریب همبستگی با r نشان داده می شود.ضریب همبستگی مقادیر از 1+ تا 1- را شامل می شود که از این مقادیر 1+ نشان دهنده رابطه کامل مثبت بین دو متغیر است و 1- نشان دهنده رابطه کامل منفی بین دو متغیر و صفر حاکی از نبود رابطه بین دو متغیر است.

روش محاسبه ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

برای محاسبه بدین گونه عمل می کنیم:

مجموع حاصل ضربهای X در Y را از مجموع نمرات X و مجموع نمرات Y کم می کنیم و بر رادیکال تعداد مجموع نمرات X به توان دو که از مجموع نمرات X به توان دو کم شده و در تعداد مجموع نمرات Y به توان دو رسیده که از مجموع نمرات Y به توان دو رسیده کم شده.تقسیم می کنیم.

روش محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن

در این روش عدد 1 را از کسری که در صورت عدد 6 در در مجموع مجذور تفاوت بین رتبه های هر جفت نمرات ضرب کرده و در مخرج تعداد نمرات هر یک از دو گروه را در تفاضل تعداد نمرات به توان دو رسیده از عدد 1 ضرب کردهوبدین گونه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن به دست می آید.

تفسیر ضریب همبستگی

در تفسیر ضریب همبستگی نکات زیر را که از ویژگی های مهم همبستگی بین متغیرهاست بلید در نظر گرفت:

1:رابطه بین متغیر ها از جمعیتی به جمعیت دیگر متفاوت است.

2:هرچه افراد نامتناجستر باشند ضریب همبستگی بزرگتر است.

3:ممکن است همبستگی واقعی وجود نداشته باشد.

4:ضریب همبستگی را نباید بصورت درصد بیان کرد.

5:هرچقدر ضریب همبستگی بیشتر باشد رابطه بین آنها بیشتر است .

سایر همبستگی ها

سایر همبستگی ها شامل همبستگی دو رشته ای همبستگی دو رشته ای نقطه ای همبستگی فی همبستگی چهارخانه ای یا تتراکوریک نام برد که روش های به دست آوردنشان با یکدیگر متفاوت است و بر اساس ویژگی های نمرات و هدف معلم از نوع خاصی از همبستگی استفاده می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.