بازار سهام Stock چیست؟


بازار فارکس تحولی در بازارهای مالی

اثر آزادسازی مالی بر کارایی اطلاعاتی بازار سهام کشورهای در حال توسعه: شواهدی از الگوهای فضا ـ حالت و پانل پویا

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد آیت‌اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.

چکیده

هدف: از زمان آزادسازی بازارهای سهام در اواسط دهه 1980، یکپارچگی این بازارها در بازارهای جهانی رو به افزایش است؛ به‌طوری که این کشورها تلاش می‌کنند که با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی بتوانند، اهداف تقسیم ریسک پرتفوی، افزایش سطح نقدینگی، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و در نهایت، درجه کارایی بازارهای مالی خود را بهبود بخشند. از آنجا که فرایند آزادسازی مالی تدریجی است، درجه کارایی طی زمان دستخوش تغییر یا تکامل قرار می‌گیرد، از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر آزادسازی مالی بر درجه کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام کشورهای در حال توسعه، طی دوره زمانی 2000 تا 2016 است.
روش: ابتدا با استفاده از الگوی فضا ـ حالت (فیلتر کالمن)، سطح کارایی اطلاعاتی بازارهای سهام این کشورها طی زمان تعیین شد. در ادامه، با استفاده از الگوی رگرسیونی پانلی GMM، به آزمون اثر آزادسازی مالی بر کارایی اطلاعاتی بازار سهام پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج الگوی فضا ـ حالت، ضمن تأیید فرضیه کارایی ضعیف برای تمامی کشورهای در حال توسعه، نشان داد که بازده سهام دوره‌های گذشته مشارکتی در پیش‌بینی نرخ آتی بازده سهام کشورهای در دست بررسی تأثیر معناداری ندارد، بلکه محیط اقتصاد کلان، شوک‌های خارجی و وقایع سیاسی، فاکتورهای بسیار مهم اثرگذارند. نتایج الگوی رگرسیونی GMM نیز نشان داد که افزایش درجه آزادسازی مالی، تأثیر معنادار و کمابیش کوچکی در بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام دارد. همچنین افزایش حجم معاملات، کاهش نوسان‌های ارزی و کنترل نرخ تورم، به‌طور معناداری کارایی اطلاعاتی بازار سهام را تقویت می‌کند.
نتیجه‌گیری: توجه دولت‌ها به فرایند آزادسازی مالی همراه با بهبود محیط اقتصاد کلان و کاهش شوک‌های خارجی، تأثیر بسزایی در تقویت و بهبود کارایی اطلاعاتی بازار سهام در اقتصادهای در حال توسعه دارد.

کلیدواژه‌ها

 • کارایی اطلاعاتی
 • آزادسازی مالی
 • الگوی فضا حالت با آثار GARCH
 • بازار سهام Stock چیست؟
 • الگوی GMM

20.1001.1.10248153.1399.22.2.6.0

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Liberalization on Informational Efficiency in Developing Economies: Evidence from State Space and GMM Models

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Talebzadeh 1
 • Somaye Sadeghi 2

2 Assistant Prof, Department of Accounting, Ayatoah Amoli Branch, Isamic Azad University, Amol, Iran.

Objective: After beginning of stock markets liberalization in mid-1980, integration of these markets into global markets is increasing. The countries are attempting to attract international investors to divide their portfolio risk, increase liquidity level and promote informational transparency and hence improve stock market efficiency. This study investigates the effects of financial liberalization on stock market informational efficiency in developing economies, during 2000-2016.
Methods: With regarding to informational efficiency level in economies with developing characteristics is time-varying because of benefit from their investor experiences and increase of informational access and quality. In order to, we applied a state space model with GARCH effects to determine the degree of informational efficiency during time for any selected countries. In continue, we use panel GMM model that allow measuring and assessing the impact of financial liberalization on the informational efficiency.
Results: The results of state space model realized the weak efficiency hypothesis in selected countries. In other words, the past returns do not contribute much to anticipate future returns, but it affected by macroeconomic, external shocks and political events. Also, the results of GMM model indicate that financial liberalization significantly (of course tiny) improves the degree of informational efficiency. Likewise, we found that information variable (turnover) and macroeconomic variables (inflation rate and exchange rate volatilities) would strengthen significantly informational efficiency in developing countries.
Conclusion: This research contributes to improving informational efficiency in developing economies, this is necessary to implement financial liberalization process as well as improving macroeconomic circumstance and declining exchange rate volatilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Informational efficiency
 • Financial liberalization
 • State space model with GARCH effect
 • GMM model

مراجع

احمدیان، اعظم؛ تقوی، مهدی (1390). اثر آزادسازی بازار مالی بر نقدینگی بازار سرمایه. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (بازار سهام Stock چیست؟ 11)، 187- 200.

عباسیان، عزت‌اله؛ ذوالفقاری، مریم (1392). تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن. پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 21(65)، 231- 254.

محمدپور، سیاوش؛ رضازاده، علی (1398). بررسی کارایی متغیر طی زمان در بازارهای طلا و ارز ایران. تحقیقات مالی، 21(3)، 448- 471.

Abbasian, E., & Zolfaghari, M. (2013). Dynamic Analysis of Weak Efficiency in the Tehran Stock Exchange Using the Kalman Filter. Journal of Economic Research and Policies, 21(65), 231-254. (in Persian)

Ahmadian, A. & Taghavi, M. (2011). The Effects of Financial Liberalization on Market Capitalization Ratio. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11, 187-200.
(in Persian)

Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58, 277-297.

Arouri, M.H., & Nguyen, D. K. (2010). Oil prices, stock markets and portfolio investment: evidence from sector analysis in Europe over the last decade. Energy Policy, 38(8), 4528–4539.

Arouri, M.H., Dinh, T.H., & Nguyen, D.K. (2010). Time-varying predictability in crude-oil markets: the case of GCC countries. Energy Policy, 38(8), 4371–4380.

Arouri, M.H., Jawadi, F. & Nguyen, D. K. (2010). The Dynamics of Emerging Stock Markets: Empirical Assessments and Implications. Edition Springer Heidelberg, London.

Bariviera, A. F., Font-Ferrer, A., Sorrosal-Forradellas, M.T. & Rosso, O. A. (2019). An information theory perspective on the informational efficiency of gold price. The North American Journal of Economics and Finance, 50, 1010-1018.

Basu, P., Kawakatsu, H., & Morey, M. R., (2000), Liberalization and stock prices in emerging markets. Emerging Market Quarterly, 4, 7–17.

Ben Rejeb, A. & Boughrara, A. (2013). Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies. Emerging Markets Review, 17(C), 186–208.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. Journal of Economic, 31, 307–327.

Cajueiro, D., Gogas, P. & Tabak, B. (2009), Does financial market liberalization increase the degree of market efficiency? The case of the Athens stock exchange. International Review of Financial Analysis, 18(1-2), 50-57.
Dobbins, R., Witt, S. & Fielding, J. (1994). Portfolio Theory and Investment Management, 2d, Blackwell Business, Great Britain, London.

Emerson, R., Hall, S. G., & Mitura, A.Z. (1997). Evolving Market Efficiency with Application to Some Bulgarian Shares. Economics of Planning, 30, 75−90.

Farooq, O. & Ahmed, N. (2018). Does inflation affect sensitivity of investment to stock prices? Evidence from emerging markets. Finance Research Letters, 25, 160-164.
Fontaine, P., & Nguyen, D.K. (2006). Stock market liberalization and informational efficiency in emerging markets: new consideration and tests. Bankers Markets Investment, 84, 6–17.

Füss, R. (2005). Financial liberalization and stock price behavior in Asian emerging markets. Economic Change and Restructuring, 38, 37–62.

Groenewold, N., & Ariff, M. (1998). The effects of deregulation on share-market efficiency in the Asia-Pacific. International Economic Journal, 12, 23–47.

Harrison, B., & Paton, D. (2005). Transition, the evolution of stock market efficiency and entry into EU: the case of Romania. Economic Change and Restructuring, 37, 203–223.

Kawakatsu, H., & Morey, M.R. (1999). Financial liberalization and stock market efficiency: an empirical examination of nine emerging market countries. Journal of Multinatl Financial Management, 9, 353–371.

Kim, E. H., & Singal, V. (2000b). The fear of globalizing capital markets. Emerging Markets Review, 1, 183–198.

Kim, E.H., & Singal, V. (2000a). Stock market openings: experience of emerging economies. Journal of Business, 73, 25–66

Laopodis, N. (2004). Financial market liberalization and stock market efficiency: evidence from the Athens stock exchange. Global Financing Journal, 15, 103–123.

Lee, C.H. & Chou, P. (2018). Financial openness and market liquidity in emerging markets. Finance Research Letters, 25, 124-130.

Levin, A., Lin, C. F., and Chu, C. J. (2002). Unit root tests in panel data: asymptotic finite-sample properties. Journal of econometrics, 108(1), 1-24.

Mohammadpoor, S., & Rezazadeh, A. (2019). The Investigation of Time Varying Efficiency in Financial Markets of Iran: Case Study of Foreign Exchange and Gold Markets, Financial Research Journal, 21(3), 448- 471. (in Persian)

Naghavi, N. & Lau, W.Y. (2016). Financial Liberalization and Stock Market Efficiency: Causality Analysis of Emerging Markets. Journal of Global Economic Review, 45(4).

Posta, V. (2008). Estimating the Dynamics of Weak Efficiency on the Prague Stock Exchange Using the Kalman Filter. Czech Journal of Economics and Finance, 58, 248-260.

Roberts, H. (1967). Statistical Versus Clinical Prediction of the Stock Market. CRSP University of Chicago.

Rockinger, M., & Urga, G. (2001). A time varying parameter model to test for predictability and integration in stock markets of transition economies. Journal of Business Econonomic Stat, 19, 73–84.

Sanchez-Granero, M.A., Balladares, K.A., Ramos-Requena, J.P., and Trinidad-Segovia, J.E. (2018). Testing the efficient market hypothesis in Latin American stock markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 540. DOI: 10.1016/j.physa.2019.123082.
Zalewska-Mitura, A., Hall, S.G. (1999). Examining the first stages of market performance: a test for evolving market efficiency. Economic Letters, 64(1),1–12.

بورس اوراق بهادار چیست؟

موضوع اوراق بهادار با معامله و تریدینگ گره خورده است. هرگاه نام اوراق بهادار می‌آید، به یاد بورس و دیگر بازارهای مالی می‌اُفتیم. اما اینکه اوراق بهادار و به‌خصوص بورس اوراق بهادار چیست و این اوراق شامل چه انواعی هستند، جای بحث و گفتگو دارد. به همین خاطر در این مطلب می‌خواهیم به‌صورت جامع موضوع بورس اوراق بهادار دار بررسی کنیم. اگر شما نیز نسبت به چنین مفهومی کنجکاو هستید و می‌خواهید بدانید بازار اوراق بهادار، چگونه بازاری است، این مطلب را تا انتها دنبال نمایید.

اوراق بهادار چیست؟

اوراق بهادار یا «Securities» به اوراق و اسنادی گفته می‌شود که دارای ارزش مالی بوده و توسط صاحب آن اوراق، قابل داد و ستد و واگذاری به غیر هستند. در واقع چنین اوراقی را می‌توان یکی از ابزارهای مالی قابل انتقال در نظر گرفت که شامل انواع گوناگونی است و به صورت گسترده در سطح جهان مورد معامله قرار می‌گیرد. این اوراق می‌توانند به صورت گواهی صادر شده یا بدون صادر شدن، در بسترهای الکترونیکی ثبت شده و قابل ارائه باشند.

انواع اوراق بهادار

انواع اوراق بهادار

اوراق بهادار تنها به یک صورت خاص عرضه بازار سهام Stock چیست؟ نمی‌شوند و دارای انواع خاص هستند که برخی از اوراق بهادار شناخته شده به قرار زیرند:

 • اوراق بدهی (مانند اوراق قرضه و سهام قرضه)
 • اوراق سهام (مانند سهام عادی و سهام ممتاز)
 • اوراق مشتقه (قرارداد اختیار معامله، قراردادهای آتی و قرارداد پایاپای)

انواع مختلف اوراق بهادار در بازارهای سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرند. این معاملات با ریسک همراه است که گاهی سود بسیاری را نصیب معامله‌گران و گاهی نیز زیان بسیاری را به سرمایه افراد وارد می‌کنند. در ادامه به شیوه معامله برخی از این اوراق در بازار سرمایه خواهیم پرداخت.

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس یا «Bourse» بازاری است که در آن، انواع دارایی‌های مالی، اعم از اوراق بهاداری مانند سهام شرکت‌ها، قراردادهای آتی و دیگر انواع اوراق بهادار در آن معامله می‌شود. البته بازار بورس می‌تواند به خرید و فروش کالا نیز اختصاص یابند که به آن بورس کالا می‌گویند. اما در بازار بورس اوراق بهادار، صرفاً اوراق بهادار نامبرده مورد معامله قرار می‌گیرند.

بورس بازاری است که خرید و فروش سهام در بازار سهام Stock چیست؟ آن، بر طبق اصول، قوائد و ضوابط خاصی انجام می‌گیرد. به طوری که ناظر اصلی بازارهای بورس اوراق بهادار، حکومت‌ها هستند و امکان تقلب، اختلاس و دیگر مشکلات مالی در آن وجود ندارد. هر شرکتی که بخواهد سهام (اوراق بهادار سهامی) خود را از طریق این بازار عرضه کند، باید صورت‌های مالی و اطلاعات حقیقی خود را در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار کشور قرار دهد تا صداقت و مقبولیت آن برای سازمان بورس ثابت شده و مورد تأیید قرار بگیرد.

تاریخچه تشکیل بورس اوراق بهادار در جهان

در گذشته، تجار و بازرگانان بزرگ، زیان‌های بسیاری را در طول معاملات خود تجربه می‌کردند. این افراد همواره به دنبال شرکای تجاری بودند تا سود و زیان خود را با آن‌ها تقسیم کنند. همین ایده باعث شد تا کم‌کم مفهوم بورس – نه به شکل امروزی، بلکه به شکل قدیمی و ساختار نیافته – در بازارهای بین‌المللی به‌وجود بیاید. اما بازار بورس رسمی و ساختار یافته، برای اولین بار در سال ۱۴۶۰ میلادی در کشور بلژیک تأسیس شد. پس بازار سهام Stock چیست؟ از آن نیز در اوایل قرن هفدهم، بورس آمستردام ایجاد شد. به دنبال این بازارها، در سایر کشورهای جهان نیز، بازارهای بورس تشکیل شده و بورس اوراق بهادار، به یکی از بازارهای اصلی نقل و انتقالات مالی کشورها تبدیل شد.

تاریخچه تشکیل بورس اوراق بهادار در ایران

اولین اقدامات برای تشکیل بازار بورس در ایران، به سال ۱۳۱۵ برمی‌گردد؛ در آن سال‌ها شخصی به نام «وان لوترفلد» مأمور بررسی بورس اوراق بهادار کشور شد و در نهایت توانست طرح قانونی و اساسنامه بورس ایران را تنظیم کند. اما متأسفانه به دلیل وقوع جنگ، طرح بورس اوراق بهادار ایران رها شده و ناتمام باقی ماند. تا اینکه در سال ۱۳۳۳، تحقیق و بررسی‌ها در مورد این بازار دوباره شروع شده و پس از ۱۲ سال به نتیجه رسید.

خوشبختانه کشور ما از سال ۱۳۴۶، به صورت رسمی معاملات بورس را استارت زده و از آن زمان، شرکت‌های زیادی سهام خود را برای معامله به این بازار ملی سپرده‌اند. بورس ایران در طول سالیان گذشته، فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، اما همچنان پایدار باقی مانده است.

چطور می‌توان وارد بازار بورس اوراق بهادار شد؟

هرکسی که مایل باشد سرمایه خود را به خرید اوراق بهادار اختصاص دهد، می‌تواند در بورس تهران ثبت‌نام کرده و اقدام به خرید سهام نماید. افراد بالای ۱۸ سال، باید ابتدا به سامانه سجام (sejam.ir) – سامانه جامع اطلاعات مشتریان – مراجعه کرده و اطلاعات هویتی خود را ثبت کنند. سپس یک کد ۱۰ رقمی برای افراد ارسال می‌شود که می‌توانند از طریق آن کد اقدام به ثبت‌نام در بورس نمایند. آن‌گاه باید به یکی از شعب کارگزاری‌های بورس ارواق بهادار شهر خود رفته و فرم‌های مربوطه را تکمیل نمایند.

در نتیجه این اقدامات، ثبت‌نام ورود به بورس تکمیل شده و افراد می‌توانند از طریق یوزرنیم و پسوردی که تعیین کرد‌ه‌اند، به پنل بورسی خود دسترسی داشته باشند. افراد می‌توانند سرمایه خود را وارد پنل کارگزاری خود کرده و سهام موردنظرشان را خریداری نمایند.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به اوراق بهادار

سود اوراق بهادار

مقدار سود سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، به خصوص بازار بورس اوراق بهادار، به‌صورت قطع مشخص نیست. در واقع مقدار سود اوراق بهادار، به مقدار سرمایه و دانش مالی هر شخص بستگی دارد. اگرچه ورد به بازار بورس آسان است، اما سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، کار چندان راحتی نبوده و با ریسک بالایی همراه است. به همین خاطر به معامله‌گران و افراد مبتدی توصیه می‌شود تا سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار را با سرمایه‌های اندک شروع کنند. آن‌گاه اگر با شرایط بازار آشنا شده و دانش خرید سهام را کسب کردند، سرمایه‌های بیشتری را به این بازار تزریق کنند.

این در حالی است که افراد حرفه‌ای که با دانش تحلیل تکنیکال یا بنیادی در بازارهای مالی آشنا هستند، می‌توانند سودهای کلانی را از بورس اوراق بهادار به دست بیاورند. پس مقدار سود این اوراق و سهام شرکت‌ها در بورس مشخص نیست؛ این مقدار سود، برای هرکس به صورت متفاوتی رقم می‌خورد. افراد تنها با گذراندن آموزش ۰ تا ۱۰۰ بورس، به سطح قابل قبول برای انجام معاملات بزرگ و پی در پی در این بازار خواهند رسید.

حداقل سرمایه لازم برای ورود به بورس اوراق بهادار چقدر است؟

در حال حاضر کف سرمایه‌ای لازم برای خرید سهام در بازار بورس تهران، برابر با مبلغ ۵۰۰ هزار تومان است. یعنی هر فرد می‌تواند با سرمایه ۵۰۰ هزار تومانی به بورس وارد شده و اولین سهام خود را خریداری نماید. به همین خاطر، بازار بورس، پذیرای کمترین مقدار سرمایه‌ها است و یکی از بهترین بسترهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. (سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس، اغلب با سود بسیاری همراه است، اما سرمایه‌گذرای‌های کوتاه‌مدت و مقطعی در بورس، به دانش مالی نیاز دارد. در غیر اینصورت ممکن است افراد مبتدی را دچار زیان‌های فراوانی کند!)

سخن نهایی

با توجه به پتانسیل‌هایی که بازار بورس دارد، شما می‌توانید سرمایه‌های خود را به این بازار بسپارید تا در طول زمان رشد کرده و چند برابر شوند. البته بیشتر سرمایه‌گذاران تنها به قرار دادن سرمایه در بورس و خرید سهام راضی نشده و اقدام به ترید و معامله در این بازار می‌کنند. شما نیز می‌توانید با فراگیری دانش مالی، از فراز و نشیب‌ها و نوسانات قیمت در بورس، سودهای خوبی دریافت کرده و یک منبع درآمد فعال داشته باشید. شما می‌توانید در انواع دوره آموزش بورس شرکت کرده و شیوه معامله در این بازار را یاد بگیرید. کاشناسان باتجربه دلفین وست، آموزش بورس را به شیوه‌ای بسیار ساده و کارآمد در اختیار دانشجویان خود قرار می‌دهند. اگر مایلید دانش مالی خود را ارتقا داده و با قدرت بیشتری به معامله در بورس بپردازید، همین حالا در دوره آموزش مقدماتی بورس دلفین وست شرکت کنید.​

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ (losses stock market)

مهم­ترین دلیل زیان در بورس طمع برای کسب سود بیشتر است. مقالات و کتاب­ های بسیاری درباره مشخصات و ویژگی های افراد موفق در بازار بورس وجود دارد. در مورد مهم­ترین دلیل زیان در بورس معامله­ گران عادی و چه سرمایه­ گذاران بلند مدت، صحبت کرده ­اند. اما چرا کسی به شکست­ها و نیز خطای معامله­ گران در اتخاذ تصمیمات صحیح بر اساس مباحث تحلیل تکنیکال و روند بازارهای مالی، اشاره نمی­کند؟

در این مقاله بر آن شدیم تا به سرمایه گذاران کمک کنیم تا بدانند اصلا مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ و چگونه باید زیان در بورس را به حداقل رساند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-1

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر پول هوشمند

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟

در ابتدا بگذارید موضوع را کمی واکاوی کنیم. به نظر شما مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟ یا که کیست؟ بهتر آن است که بگوییم مسئول ضرر و زیان در بورس را کدام موارد هستند؟ بازار؟ یا سرمایه گذار؟

برخلاف تصور رایج که مبتنی بر کلیشه “لعنت بر بازار” است، در واقع این خود سرمایه گذار است که مقصر شناخته می­شود. چرا؟ زیرا به عنوان مثال بازار بورس هند، مانند اکثر بازارهای بورس دیگر، روند افزایش خود را در طول سالیان متمادی حفظ کرده است. اما با این حال یک از سهام های آن در سال 1991 در عدد 1908 بسته شد و سطح فعلی این سهام در حدود 29000 است. هنوز هم گمان می­کنید مشکل از بازار است؟!

مهم­ترین دلایل زیان در بازهای مالی بورس

در این یادداشت ما قصد داریم 3 تا از برجسته ­­ترین پاسخ­ ها به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس را بدهیم. گرچه دلایل بسیاری وجود دارد، اما این 3 مهم­تر از همه به نظر می­رسند و گرچه این دلایل ساده به چشم می ­آید، اما دانستن زیان در بازار بورس به این دلایل ساده تجربه مهمی می باشد که می بایست حتما آن را فرا بگیرد

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-2

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور MFI را مطالعه کنید

پیروی از نظر شخصی دیگر

هرگز نباید هیچ­کس، بدون تجهیز به سلاح دانش و آگاهی از شیوه و ابزار تحلیل تکنیکال، وارد بازارهای مالی و سرمایه­ گذاری در آن شود. گرچه ما اهمیت داشتن مربی و راهنمایی­ های او در معامله و سرمایه­ گذاری را زیر سوال نمی­بریم اما شاید بد نباشد بر این نکته نیز تاکید کنیم که سرمایه­ گذاری همواره مانند مسواک زدن یک امر شخصی و خصوصی است.

لازم است که شرایط این امر مد نظر قرار گیرد و بدان توجه شود. درست مانند مسواک که شما هیچگاه نمی­توانید با استفاده از مسواک دیگری و نه خودتان، از پاکیزگی دهان خود مطمئن شوید. این مساله اولین پاسخ به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، است.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-8

پیشنهاد می کنم مقاله مراحل ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران را مطالعه کنید

ورود به بازار بورس به عنوان معامله­ گر یا سرمایه­ گذار، به خودی خود مسئولیت بسیار بزرگی است. بیشتر مردم در بورس اوراق بهادار شکست می­خوردند و در بررسی مباحث تحلیل تکنیکال، خطا می­کنند، زیرا آنها به عنوان افراد تازه وارد، بدون سرنخ وارد فرایند معامله یا سرمایه­ گذاری می­شوند. نظرات مختلف دیگران را جویا می­شوند و انتظار دارند که از طریق “کپی پیست”، درآمد زیادی نیز کسب کنند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-3

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

در بازار بورس راهنماهای زیادی وجود دارد از جمله انواع الگوها در نمودار، تجزیه و تحلیل­های مالی، شاخص­ های تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، انتخاب­ های هفتگی سهام و …)، اما موفقیت یا عدم موفقیت یک شخص در بازار بورس به میزان توانایی او در اجرای طرح معاملات یا سرمایه­ گذاری، بستگی دارد.

به بیانی دیگر، در واقع سرمایه گذاران با اهداف مالی متفاوت وارد بورس می­شوند که در نتیجه بر طرح و برنامه آنان در معاملات و سرمایه­ گذاری اثر می­گذارد. از این رو در پاسخ به این سوال که “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟” می­توان به همین امر اشاره کرد که بسیاری از تازه ­کاران بدون توجه به اهداف مالی خویش و صرفا با نظر به رای دیگران، تصمیم به خرید سهم می کنند.

بنابراین عاقلانه این است که با چشمان باز وارد بورس شوید. در نظر گرفتن نظر و رای دیگران و توجه داشتن به مباحث تحلیل تکنیکالی که ارائه می­دهند، می تواند توصیه ای صحیح باشد؛ اما نباید فقط سبک و روش شخص دیگری را کپی کنید. اشتهای شما برای ریسک ممکن است در قطب های مخالف باشد و در نهایت ممکن است کار بدانجا کشد که شما در سرمایه گذاری ضرر جبران ناپذیری را متحمل شوید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-5

پیشنهاد می کنم حتما مقاله پول هوشمند در بورس چیست؟ را مطالعه نمایید

برای این مورد، داستانهای بی­شماری نیز وجود داشته است: یک نوسانگیر که از یک سرمایه­ گذار بلند مدت تقلید می­کند و یک سرمایه­ گذار بلند مدت که تلاش می­کند تا از یک نوسانگیر در بورس پیروی کند بسیار خطرناک می باشد چون ین دو با توجه به انگیزه های متفاوت نمی توانند در یک راستا برنامه ریزی صحیحی داشته باشند. در هر حال، افتادن در دام پیروی از نظر شخصی دیگر و لحاظ کردن تصمیمات او، می­تواند به شدت مخاطره انگیز باشد.

از طرفی دیگر، پیروی بیش از بازار سهام Stock چیست؟ حد نظر از دیگران در مورد سرمایه گذاری ها و معاملات، می­تواند تفکر شخصی شما را با تمایلات و گاها تعصبات شخصی آنها محو کند. تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری یا معامله فقط به این دلیل که “آنها این کار را کردند” یا “آنها این را گفتند” بسیار خطرناک و نادرست است. همانطور که پیشتر نیز گفته شد، شما همیشه می­توانید از مشورت و توصیه های دیگران و به ویژه مباحث تحلیل تکنیکال که به طور کلی از روند بازار می­دهند استفاده کنید. اما تصمیمات نهایی را خودتان و بر اساس اهداف مالی خویش بگیرید.

افرادی که در گروه مذکور قرار دارند به جای صرف وقت و تلاش برای یادگیری و مطالعه در نحوه سرمایه گذاری های خود، بیشتر اوقات خویش را با سیر در نظرات دیگران سپری می کنند و افراد دیگر را به خاطر ضرر و زیان، خطا در تحلیل تکنیکال روند بازار و تصمیمات اشتباه خود، مقصر می دانند. درحالیکه در پاسخ به سوال این یادداشت “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، در این خصوص، تنها می­توان تقلید و عدم علم به سرمایه گذاری در زمان مناسب را ذکر کرد.

پس برای جلوگیری از شکست در بازار بورس، اهداف مالی خودتان را مشخص کنید، برنامه خود را بسازید و همان را اجرا کنید. چرا که در غیر اینصورت ممکن است در نهایت سرمایه خود را از دست بدهید.

برای دومین پاسخ به سوال “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

پیشنهاد می کنم مقاله استراتژی مدیریت ریسک در معاملات بورس را مطالعه کنید

نداشتن اهداف مالی مشخص از مهم­ترین دلایل زیاد در بورس

دومین دلیل زیان دیدن بسیاری از مردم در بازار بورس اوراق بهادار، نداشتن اهداف مالی مشخص است. اگرچه این درست است که هیچ کس نمی­تواند روند بازار بورس را به طور دقیق پیش­ بینی کند و از روند بازار به شکل روشن و بی نقصی با استفاده از تحلیل تکنیکال ارائه دهد، اما داشتن اهداف مالی از همان ابتدای ورود به بازار، کارساز خواهد بود و بازدهی معاملات یا سرمایه گذاری شما را بالا خواهد برد.

اما بیشتر مردم بدون اینکه تصور کنند سرانجام به کجا می­روند، سوار قایق بورس شده ­اند. مشخصا بدون داشتن اهداف مالی روشن و استفاده از مباحث تحلیل تکنیکال برای پیش بینی روند بازار نیز هر چند دقیق، چندان مفید و کارساز نخواهد بود.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-7

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

از جمله سوالات معمولی که می­تواند در شناسایی اهداف مالی به شما کمک کند، موارد زیر است:

 • انتظار چه مقدار بازدهی دارم؟
 • چند سال می­خواهم بر روی برنامه مالی خود زمان بگذارم تا میزان بازدهی مورد انتظارم را به دست آورم؟
 • باتوجه به میزان بازدهی مطلوب و درنظر گرفته شده در سرمایه گذاری، بهتر است یک معامله­ گر تمام وقت باشم یا یک سرمایه گذار متعادل و یا سرمایه گذاری بلند مدت؟
 • اگر من معامله­ گری تمام وقت را انتخاب کنم، چه فشارها و استرس­ هایی در انتظارم است؟
 • چگونه می­خواهم منبع قابل اعتمادی از دانش را برای خود پیدا کنم تا بتوانم به بازدهی مورد انتظارم دست یابم؟

بسیاری از مردم تصور می کردند که به محض ورود به بازار، حال به عنوان سرمایه گذار و یا معامله­ گر، از سوددهی در بازار بورس اطمینان دارند ولی در بسیاری مواقع به دلیل نداشتن هدف صحیح این اتفاق نمی افتد.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-4

پیشنهاد می کنم فیلترهای کاربردی بورس شامل بیش از 700 فیلتر کاربردی در سایت دیده بان بازار را مشاهده نمایید

چرایی ورود به بورس

ورود به بازار بورس یک چیز است و دانستن اینکه چرا وارد آن شده ­اید، چیزی دیگر. دانستن “چرایی”، عامل محرکه ای است که می­تواند شما و اهداف مالی­تان را به پیش ببرد.

برخی افراد فکر می­کنند موفقیت آنها در معاملات بورس و یا سرمایه­ گذاری بر سهامی خاص، به استراتژی که با آن کار می­کنند بستگی دارد؛ شاید، اما همه چیز بدان متکی نیست. مدرن­ترین نرم ­افزار یا محبوب­ترین کارشناسان امور مالی هم، یک چیز را نمی توانند به شما بدهند: و آن هم اهداف مالی شخصی و متعلق به خودتان است. پس اهداف مالی خود را بدانید و مطمئن باشید که هرگز در طولانی مدت مسیر خود را گم نخواهید کرد و هیچگاه در بازار بورس طمع نکنید.

بهتر است اهداف مالی خود را بنویسید تا همیشه در صورت خطا و اشتباه به آن رجوع کنید و بتوانید از حواس­پرتی­ های اقتصادی یا تعصبات و یک­­سونگری­ ها برکنار باشید. این گونه شما همیشه می­توانید به مسیر خود بازگردید؛ زیرا چرایی ماندن­تان در بازار بورس را به خاطر می ­آورید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-6

پیشنهاد می کنم مقاله روش ارسال سفارش آنلاین و آفلاین در بورس را مطالعه کنید

قماردیدن بورس، پاسخی به سوال «مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟»

سومین پاسخ به مساله این مقاله یعنی “مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟”، مشاهده بورس به مانند قمار است. بسیاری از مردم در بازار بورس شکست می­خورند، زیرا تمایل دارند مانند یک بازی بزرگ قمار، به تحولات بورس نگاه کنند. که در نتیجه آن، از ابزارهای تحلیل تکنیکال روند بازار و اشراف بر کنش ­ها و تحولات بازار غافل می­مانند.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-9

انجام معاملات بورس و یا سرمایه­ گذاری به گونه ­ای که گویی در حال بازی در قماری بزرگ هستید می­تواند باعث ایجاد این تفکر نادرست در بین مردم شود که هدف اصلی آنها صرفا این است: «من پول بیشتری می­گذارم تا بتوانم امید بیشتری بخرم برای کسب پول بیشتر! این یک چرخه معیوب و بسیار استرس ­زا است! البته بله، ممکن است به دلیل غیرقابل پیش­بینی بودن و نوسانات، بازار بورس همانند قمار به نظر برسد. اما، برای اینکه در طولانی مدت پیروز شوید و پا برجا بمانید و به اهداف مالی خود برسید، لاجرم باید این بازار را متفاوت ببینید و از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن بهترین الگوی معامله در بازار، استفاده کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله استراتژی گپ و اسکالپ در بورس (Gap & Scalp) را بخوانید

طوری به بازار سهام نگاه کنید که گویی در حال اداره امور شخصی خود و یا در حال ساخت امپراتوری خود هستید. آن را به عنوان یک مفهوم تجاری، که برای شما بسیار عزیز است و برنامه ­ای برای اجرای اهداف مالی خود ببینید. توجه داشته باشید که هر شغلی نیاز به مطالعه مستمر دارد و به همین ترتیب، همه مشاغل برای رسیدن به هدف خود، نیاز به تلاش مداوم دارند.

هیچ صاحب کسب و کاری، در چارچوب ذهنیت درست خود پس از تنها یک تصمیم اشتباه، دارایی­ های مالی خود را کاملاً به فروش نمی­رساند. او همیشه می­تواند برنامه های خود را برای اجرای بهتر اهدافش تنظیم کند. در سرمایه گذاری در سهام­ های بازار بورس، تمام تلاش خود را برای محافظت از پول خود و رشد حداکثر پتانسیل خود انجام دهید و هیچگاه تمام سرمایه خود را وارد یک سهم نکنید.

مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست-10

پیشنهاد ثروت آفرین : فیلتر طلایی بورس

نتیجه گیری

اکنون و بعد از اشاره به پاسخ های «مهم­ترین دلیل زیان در بورس چیست؟»، بهتر است که به نکاتی هر چند کوتاه اما خردمندانه اشاره کنیم که رمز و رازهای پیروزی و سودآوری در بازار بورس را برای شما آشکار می­سازد:

 • قبل از سرمایه گذاری در یک سهم حتما اطلاعات کافی از وضعیمت مالی شرکت مورد نظر بدست آورید.
 • قدرت ریسک پذیری داشته باشید ولی به طور معقول سرمایه گذاری و ریسک داشته باشید.
 • هیچگاه تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم سرمایه گذاری نکنید.
 • به هیچ عنوان سهمی را برای مدت های طولانی نگهداری نکنید.
 • هرگز بطور دائمی نوسانگیری نکنید. نوسان گیری طولانی مدت ریسک سرمایه گذاری و ضرر را بسیار افراش می دهد.
 • سرمایه گذاری موفق به زمان، نظم و صبوری نیاز دارد. مهم نیست چقدر استعداد دارید یا تلاش می­کنید؛ برخی چیزها در هر صورت زمان­بر هستند.
 • قانون شماره 1: هرگز ضرر نکنید. قانون شماره 2: قانون شماره 1 را هرگز فراموش نکنید.

در این مقاله در خصوص مهم­ترین دلیل زیان در بورس صحبت کردیم. برای سرمایه گذاری در بار باید بر معاملات کنترل داشته باشید و دوری از طمع در بورس باعث می شود از زیان نیز دور شوید. گرچه احتمال ضرر هیچگاه به صرف نخواهید رسید ولی ضرر در بورس را به مقدار بسیار بسیار زیادی کاهش خواهد داد.

امیدواریم مقاله مهم­ترین دلیل زیان در بورس مورد توجه شما قرار گرفته باشد. خواهشمندیم نظرات خود را با خوانندگان وب سایت ثروت آفرین به اشتراک بگذارید.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس در چیست؟

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

در این مقاله با شما خواهیم بود تا تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را بهتر از همیشه بدانیم. همان‌طور که در جریان هستید این روزها در تمامی دنیا بازارهای مالی عضو جدا نشدنی از زندگی انسان‌ها هستند. سال‌های زیادی است که در کشورهای پیشرفته معاملات فارکس، بورس، اوراق قرضه و کالاهای آتی شکل گرفته و طرفداران زیادی نیز پیدا کرده است.

با همه‌ی این اوصاف یک موضوع بسیار حائز اهمیت است. فردی که میخواهد پا در بازارهای مالی بگذارد در میان انواع بازارها گم می‌شود، این شخص از خودش می‌پرسد آیا بازار فارکس برای من مناسب هست یا بازار بورس سنتی؟ یا ممکن است این سوال را هم بپرسد که بازار CFD مناسب هست یا بورس سنتی؟

بدون شک افراد زیادی هستند که این سوالات را از خود می‌پرسند و ممکن است در انتها با یک انتخاب ناآگاهانه خود را بازار سهام Stock چیست؟ درگیر مسائل زیادی کنند. بنابراین نکته‌ای که در اینجا مهم خواهد بود این است که تفاوت بازارهای مالی را بدانیم و بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری خود پیدا کنیم.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

بازار بورس قدیمی ترین بازار مالی دنیاست

قدیمی ترین بازار مالی دنیا

این روزها با پیشرفت علم مالی، انواع جدیدی از قراردادها و بازارهای مالی به وجود آمدند که ویژگی‌های خارق العاده‌ای دارند. جالب است بدانید که برخی از این بازارها قدمتی کمتر از 50 سال دارند، اما بازار بورس سنتی بسیار قدیمی است.

بیش از دو قرن پیش در لندن بازاری به وجود آمد که مردم و سرمایه گذاران می‌توانستند سهام شرکت‌های مختلف را خریداری کرده و در آن شرکت شریک شوند. برای مثال شخصی که کارش ساخت و ساز خانه بود از مردم جذب سرمایه می‌کرد و سرمایه‌گذاران را در سود خود نیز شریک می‌کرد. هر فرد به ازای پولی که می‌داد، سهمی دریافت می‌کرد و این سهم را در برگه‌ای به نام برگه شراکت یا سهام داری ثبت می‌کردند. سرمایه‌گذاران می‌توانستند سهام‌های خود را به یکدیگر بفروشند و یا سهام دیگری را خریداری کنند. از همان روزها بود که پایه و اساس انواع تحلیل و اختلاف نظر درباره آینده قیمت‌ها شکل گرفت.

اینجا بود که فردی فکر می‌کرد اوضاع اقتصاد خراب شده و تمام سهام خود را میفروخت و فرد دیگری که به آینده خوش‌بین بود آن سهام را می‌خرید. در سالیان متمادی بازار بورس رشد زیادی کرد و در سراسر دنیا بازارهایی زیر نظر دولت‌ها شکل گرفت که مردم می‌توانستند آزادانه در آن به خرید و فروش سهام‌های مختلف بپردازند.

بعد از مدتی که گرایش مردم به بازار بورس بیشتر شد. افرادی زیادی بودند که در این بازار به ثروت‌های کلانی می‌رسیدند و از بزرگان زمان خود می‌شدند. سهام‌دار در ازای سرمایه‌ای که پرداخت می‌کرد، هرسال مبلغی به عنوان سود مشارکت از شرکت دریافت می‌کرد. البته باید بگوییم که این مبلغ ثابت نیست و نبوده و اگر شرکت ضرر کند سودی به سهام دار تعلق نمی‌گیرد.

حق دیگری که سهام داران داشتند و در حال حاضر نیز دارند این است که از بین خود نماینده‌ای به عنوان هیئت مدیره انتخاب کنند و در جلسه سالیانه به او رای دهند. با توجه به این که بازار بورس ویژگی‌های خیلی خوب و فوق العاده‌ای برای سرمایه‌گذاری داشت، امروزه با پیشرفت تکنولوژی ویژگی‌های آن بهتر هم شده است. اما با این حال برخی از ویژگی‌های آن نیز زیاد جذاب نیست.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

بازار فارکس تحولی در بازارهای مالی

تحولی در بازارهای مالی

خیلی از مردم فکر می‌کنند بازار فارکس بازار معامله سهام‌های مختلف است. بهتر است بگوییم که بازار فارکس را با بازار بورس اشتباه می‌گیرند. اما بازار فارکس بازار برابری ارزهاست. این بازار بزرگترین بازار مالی به حساب می‌آید. این بازار مخصوص معامله ارزهای مختلف دنیا در برابر یکدیگر است و روزانه بیش از 5 تریلیون دلار پول در آن جا به جا می‌شود.

به عنوان مثال فردی که یورو دارد و میخواهد یورو خود را بفروشد و به دلار تبدیل کند، نمی‌داند با چه قیمتی باید این کار را انجام دهد. به بیانی دیگر نمی‌داند اگر یک یورو بدهد، چند دلار می‌گیرد؟ این شخص باید وارد بازار فارکس شده و به نماد EUR USD مراجعه کند. بر فرض قیمت این نماد 1.12 باشد. این بدان معناست که هر یک یورویی را که می‌دهد، 1.12 دلار دریافت می‌کند.

باید بدانید که بازار فارکس یک دسته بندی دیگر از بازارهای مالی است که نسبت به بازار بورس نوسانات و ریسک کمتری دارد. به عنوان مثال در سال 2008 که بازار بورس بیش از 50 درصد ریزش کرد، ارزهای بازار فارکس تغییر ریزش زیادی از خود نشان ندادند.

تفاوت‌ بازار فارکس و بازار بورس

همان‌طور که می‌دانید، بازار فارکس بازار ارزهاست و بازار بورس متعلق به سهام شرکت‌های مختلف. این دو بازار از لحاظ دسته بندی دارایی‌ها کاملا با هم تفاوت دارند. بنابراین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم تفاوت ارزها با سهام‌هاست. با توجه به شاخص‌هایی که برای اندازه گیری ریسک هر دارایی و دسته بندی دارایی وجود دارد، ارزها مطمئن ترین دسته بندی دارایی هستند که نوسانات کمتری دارند.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست

بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیاست که بیش از 5 تریلیون دلار در روز حجم معاملاتی دارد، اما بزرگترین بازار بورس دنیا که بازار بورس نیویورک هست با اختلاف فاحش تقریبا 100 میلیارد دلار در روز حجم دارد. این بدان معناست که اگر شما در بازار فارکس ارزی را خریداری کنید، در کمتر از یک ثانیه ارز شما فروش رفته و معامله شما انجام می‌شود. در صورتی که در بازار سهام سنتی باید زمان زیادی صبر کنید. در بازار بورس فقط می‌توانیم با پول خودمان معامله کنیم. اما در بازار فارکس کارگزاران بیش از 100 برابر پولی که در حساب هست اعتبار معاملاتی انجام می‌دهند که به آن اهرم می‌گویند.

به عنوان مثال ما 1000 دلار پول داریم و قصد داریم با آن سرمایه گذاری کنیم. اگر وارد بازار بورس سنتی شویم، با 1000 دلار میتوانیم 5 عدد سهم اپل بخریم که تقریبا می‌شود 1000 دلار. اما اگر وارد بازار فارکس شویم، با پول خودمان می‌توانیم 100 اونس طلا و یا 1 لات دلار آمریکا به دلار کانادا بخریم که می‌شود صد هزار دلار.

بنابراین پتانسیل سود بازار فارکس به دلیل وجود اهرم بسیار بیشتر است به دلیل این‌که ما با 1000 دلار خود بیش از 100000 دلار خرید کردیم. در بازار فارکس ما می‌توانیم از کاهش قیمت‌ها هم سود کنیم. اما در بازار بورس فقط می‌توانیم از افزایش قیمت‌ها پول کسب کنیم.

اجازه دهید با یک مثال پیش برویم. در سال 2008 بازار سهام سقوط کرد. هر فردی که می‌توانست به جای خرید، بازار را بفروشد و از پایین آمدن قیمت‌ها سود کند تیلیاردر شده بود. در بازار فارکس این امکان وجود دارد. زمانی که ارزش پوند نسبت به دلار در سال 2017 کاهش پیدا کرد، بسیاری از معامله گران پوند را فروخته بودند و از فروش پوند سود کسب کردند.

در حالی‌ که در بازار بورس فقط می‌توانیم از بالا رفتن قیمت‌ها سود کنیم. هنگامی که ما در بازار فارکس فعالیت می‌کنیم، فقط به ارزها دسترسی نداریم و می‌توانیم بسیاری از دارایی‌های دیگر را معامله کنیم. در واژه بازار فارکس به معنای بازار برابری ارزهاست. اما امروزه کارگزاری و بروکرهای فارکس دسته بندی دارایی‌های بیشتری ارائه می‌دهند که معامله گران می‌توانند در آن بازارها نیز سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال امروزه شاخص‌های بورس، طلا، نفت، نقره و…عضو جدا نشدنی کارگزاری‌های بازار فارکس هستند. برخی از کارگزاری‌ها قراردادهای جدیدی از سهام‌های سراسر دنیا، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاهای معاملاتی و صنعتی مانند مس، پلاتینیوم، قهوه، ذرت و … ارائه می‌دهند. این دارایی‌ها زیر مجموعه قراردادهای CFD و فیوچر (آتی) هستند. شما می‌توانید تعداد زیادی سهام، ارز دیجیتال، شاخص‌های بورس، اوراق قرضه را معامله کنید.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس

در حالی‌که در بازار بورس ما فقط می‌توانیم سهام خرید و فروش کنیم و از بالا رفتن قیمت سهام‌ها سود کسب کنیم. اما در بازار فارکس، آتی و CFD ما می‌توانیم از ریزش قیمت نیز پول دربیاوریم و از اهرم‌های هیجان انگیزی استفاده کنیم. به طور خلاصه بازار بورس عضو دسته بندی بازارهای سنتی هست. اما بازار فارکس و مشتقه بازارهای مدرن‌تری هستند و ویژگی‌های معاملاتی جذاب‌تری دارند. این خلاصه به ما تفاوت بازار فارکس و بازار بورس را به راحتی نشان می‌دهد.

معاملات سهام در فارکس

ممکن است شما علاقه داشته باشید در بازار بورس کار کنید و سهام شرکت‌های بزرگ دنیا مانند اپل، فیسبوک، گوگل، آمازون، مایکروسافت و…را خریداری کنید. با خودتان می‌گویید که من چاره‌ای ندارم جز اینکه در بازار بورس سنتی معامله کنم و صرفا به خرید و فروش سهام بپردازم. بدون ویژگی‌هایی نظیر اهرم، سود از کاهش قیمت و کارمزدهای بسیار کمتر.

در اینجا پیشنهاد ویژه‌ای برای شما داریم.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD

معاملات سهام CFD یکی از مدرن‌ترین بازارهای مالی است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند به راحتی سهام شرکت‌های بزرگ را خریداری کنند، روی آن سود کرده و تا هر زمانی که دوست داشتند معامله خود را نگه دارند، دقیقا مانند بازار بورس سنتی. اما با ویژگی‌های بازار فارکس. اجازه دهید با یک مثال به پیش برویم.

شما 1000 دلار دارید و قصد دارید روی سهام فیسبوک سرمایه گذاری کنید. قیمت هر سهام تقریبا 150 دلار هست و در نتیجه شما می‌توانید تقریبا 7 سهم بخرید. شما 7 سهم خریده‌ای؛ قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد.

1000 دلار شما شده 1400 دلار. یعنی 400 دلار سود کردید. این در بازار بورس سنتی است. حالا بیاید ببینیم اگر در بازار بورس CFD معامله می‌کردید چطور می‌شد. شما 1000 دلار دارید و میخواهید سهام فیسبوک بخرید. کارگزار به شما اعتبار 100 برابری می‌دهد. یعنی شما می‌توانید 100000 دلار معامله کنید به جای 1000 دلار.

شما می‌خواستید 7 سهام فیسبوک بخرید، اما هم اکنون می‌توانید 700 سهام بخرید! 700سهام هر سهم 150 دلار تقریبا می‌شود 105 هزار دلار. قیمت رشد می‌کند و به سهمی 200 دلار می‌رسد. 700سهم شما الان 140 هزار دلار می‌ارزد. به عبارتی دیگر شما 40 هزار دلار سود کردید. این یک مثال بود از تفاوت بازار بورس نوین با بازار بورس سنتی و وجود اهرم در بازارهای نوین.

در سال 1987، پل تودر جونز یکی از مدیران سرمایه گذاری و معامله گران مشهور بازار وال استریت متوجه موج نزولی در بازار بورس نیویورک شد. او با موج نزولی اقدام به فروش آتی شاخص بورس داوجونز کرد و در یک روز بیش از 60 درصد کل سرمایه خود را سود کرد.

اگر در بازار بورس سنتی معامله می‌کرد می‌توانست این مقدار سود کند؟ خیر، علاوه بر اینکه سود نمی‌کرد ممکن بود در ریزش بازار بورس پول خود را نیز از دست بدهد. یا بگذارید مثال دیگری بزنیم از اسطوره معامله‌گران جسی لیورمور.

تفاوت بازار فارکس و بازار بورس - آموزش فارکس

اسطوره معامله گران قرن بیستم، جسی لیورمور

جسی لیورمور در سال 1929 هنگامی که آمریکا در رکود شدید فرو رفته بود. بازار وال استریت تبدیل شده بود به قتلگاه معامله گران، بیش از 100 میلیون دلار سود کرد! 100 میلیون دلار در سال 1929 او را به ثروتمندترین مرد دنیا تبدیل کرد. لقبی که ما امروز به افرادی مانند بیل گیتس، وارن بافت و جف بوزوس می‌دهیم.

اما چگونه؟

او اقدام به فروش آتی سهام های وال استریت کرده بود و از ریزش بازار بیشترین سود ممکن را دریافت کرد. در معاملات CFD شما صاحب سهام نمی‌شوید، معامله‌گر سهام هستید و می‌توانید از اهرم استفاده کنید، از پایین آمدن بازار سود کنید و خلاصه لذت ببرید.

امیدواریم از مقاله تفاوت بازار فارکس و بازار بورس استفاده لازم را برده باشید و بتوانید به بازار فارکس، سهام CFD، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و هزاران دارایی دیگر متصل شوید، معامله کنید و پول دربیاورید. باعث خرسندی ماست که نظرات خودتان را با مجموعه آموزش فارکس به اشتراک بگذارید.

منظور از سهام چیست و انواع سهام در بازار بورس ایران کدامند؟

در این مطلب همراه شما عزیزان هستیم با موضوع “منظور از سهام چیست و انواع سهام در بورس ایران کدامند؟”. این روز ها با افزایش نرخ تورم اکثر افراد جهت حفظ ارزش پول نقد خود به سرمایه گذاری در بازار بورس روی آوردند.

اما بازار بورس و انجام خرید و فروش سهام در آن اصلا کار ساده و آسانی نیست و باید به تمامی اصطلاحات بورسی و همچنین روش های تحلیل این بازار آشنایی داشته باشید. افرادی که قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند باید بدانند که چه چیزی در این بازار معامله می شود.

بطور خلاصه میتوان گفت سهم و یا سهام ، قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است و برگه سهام بیانگر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن از شرکت سهامی می باشد.

منظور از سهام در بازار بورس چیست؟

شرکت های سهامی سرمایه خود را به بخش های مساوی تقسی می نمایند که به هر یک از آن قسمت ها سهم و به چندین سهم، سهام می گویند. که اگر آن شرکت سهامی برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس عرضه نماید به آن عرضه اولیه می گویند.

مقدار و میزان سهام شرکتی که سرمایه گذاران در بازار بورس خریداری می کنند بیانگر تعهدات ، میزان مشارکت و منافع صاحب آن در شرکت بورسی می باشد. سهامداران به میزان دارایی خود حق و حقوقی در شرکت مورد نظر دارند اما نمی توانند ادعایی نسبت به مالکیت بخشی از شرکت داشته باشند.

سهامداران شرکت های بورسی حق حضور و رای در مجمع عمومی شرکتی که سهام آن را خریداری نمودند را دارند و اگر به هر دلیلی آن شرکت منحل شود به اندازه سهام خود در دارایی شرکت سهیم خواهد بود. در ادامه شما را با معنای برگه سهام و همچنین انواع سهام در بازار بورس ایران آشنا خواهیم کرد.

برگه سهام یعنی چه؟

برگه سهام یعنی چه؟

سند و برگه ای بهادار که نشان دهنده مالکیت شما بر تعدادی از سهام یک شرکت سهامی می باشد را برگه سهام می گویند که قابل معامله می باشد. ورقه سهام نماینده تعداد سهام تحت تملک صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد.

بررسی انواع سهام در بازار بورس ایران

سهام شرکت ها در بازار بورس و اوراق بهادار از نظر حقوقی به دو دسته سرمایه ای (سهام عادی و سهام ممتاز) و انتفاعی و از نظر ماهیت آورده به دو دسته سهام نقدی و غیر نقدی و از نظر شکل به سهام با نام ، بی نام و سهام با حقّ چند رأی تقسیم می گردد. که در ادامه به شرح هر یک از آنها می پردازیم.

انواع سهام از نظر حقوقی

همانطور که در قسمت فوق اشاره شده سهام از نظر حقوقی سهام شرکت‌های سهامی به دو دسته سهام سرمایه ای و سهام انتفاعی تقسیم می گردد. که سهام سرمایه ای خود به سهام ممتاز و سهام عادی دسته بندی می شوند.

1. سهام انتفاعی

یکی از انواع سهام حقوقی ، سهام انتفاعی است که دارندگان سهام انتفاعی می توانند مبلغ اسمی آن را دریافت نمایند. زمانی که سهام یک شرکت سهامی استهلاک بیابید نمایان می شود زیرا در این زمان است که ارزش اسمی سهم به دارنده آن پرداخت می شود و سهم مستهلک شده باطل می گردد.

2. سهام سرمایه‌ای (Capital stock)

سهام سرمایه ای به سهامی اطلاق می شود که معادل با ارزش سهام انتشار یافته یک شرکت است می باشد و ترکیبی از سهام مشترک و سهام مورد نظر می باشد. اگر شرکت ها جهت تامین مالی پروژه های خود اقدام به فروش سهام سرمایه می کنند که در این صورت نیازی به پرداخت بدهی نیست. سهام سرمایه ای به دو دسته سهام عادی و سهام ممتاز تقسیم می گردد.

افرادی که دارای سهام عادی هستند به این معناست که آنها بر درآمدها و دارایی های آن شرکت سهیم می باشند. آنها می توانند در رای گیری ها و همچنین انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت نمایند و رای دهند و از سود تقسیمی تصویب شده در مجمع عمومی بهره ببرند.

یکی از انواع سهام سرمایه ای ، سهام ممتاز می باشد که عموما با بهره مشخصی و سود بیشتری نسبت به سهام عادی همراه می باشد در حالیکه سهام عادی نرخ سود و بهره مشخصی ندارند و مقدار بازار سهام Stock چیست؟ آن میزان مالکیت سهامدار از منافع و حقوق شرکت را بیان می کنند.

سود سهام ممتاز زودتر از سهام عادی پرداخت می شود و اگر بنا به دلایلی تصمیم به انحلال شرکت گرفته شود و یا اقدام به فروش دارایی و سرمایه شرکت شود، در ابتدا بدهی های شرکت و سپس حقوق سهامداران ممتاز پرداخت می گردد و پس از آن حقوق سهام عادی را می دهند. البته سهام ممتازه نوعی بدهی شرکت به دارندگان آن می باشد.

نام دیگر سهام ممتاز، اوراق بهادار ترکیبی است زیرا دارای ویژگی های سهام عادی و اوراق قرضه می باشد. انتشار سهام ممتاز، اگر در مجمع عمومی فوق العاده تصویب شده باشد و یا اساسنامه شرکت اجازه داده باشد، امکان پذیر می باشد.

با توجه به تبصره 2 ماده 24 اصلاحی ، به سهامی که مزایا و امتیازاتی البته با رعایت مقررات قانونی داده شود نیز سهام ممتاز گویند.

انواع سهام از نظر شکل در بازار بورس

سهام از نظر شکل به چند بخش نظیر سهام بی نام ، سهام با نام ، سهام جایزه ، سهام عدالت ، سهام ترجیحی ، سهام مدیریتی و سهام و با حق چند رای تقسیم می گردد. که در ادامه به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

 • سهام جایزه به چه سهامی گفته می شود؟

اگر شرکتی که از پشتوانه مالی محکمی برخوردار باشد می تواند قسمتی از آن را با انتشار سهامی تحت عنوان سهام جایزه (Bonus share) به سهامداران حال حاضر شرکت بدهد. پس از انتشار سهام جایزه ، قیمت سهام شرکت در بازار بورس کاهش می یابد.

اما به منظور آنکه نرخ سود قابل تقسیم به ازای هر سهم تغییری نکند باید به اصطلاح سهامداری کرد و بعد از آنکه قیمت سهام افزایش یافت سهامداران با توجه به افزایش تعداد سهام خود، منافع بیشتری بدست خواهند آورد.

اغلب سهام هایی که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرد “سهام بی نام” می باشد. یکی دیگر از انواع سهام در بازار بورس ، سهام بی نام می باشد و نام سهامدار و عنوان “با نام” روی آن نوشته نشده و دارندگان آن با ارائه برگه سهام مالکیت خود را مشخص می کنند.

دارندگان سهام بی نام می توانند با دریافت مبلغ از خریدار برگه سهام را به او دهد. برگه سهام بی نام در وجه حامل بوده و این بدان معناست که شخصی که سند را در دست داشته باشد مالک آن خواهد بود مگر این که شخص دیگری در دادگاه ثابت کند که سهم متعلق به او است.

زمانیکه تمام قیمت سهام بی نام پرداخته شده باشد امکان انتشار آن و یا صدور گواهی موقت وجود دارد.

به سهامی که نام دارنده آن در اسناد و یا برگه سهام ذکر شده باشد سهام با نام می گویند در عنوان این نوع سهام عبارت “با نام” ذکر شده است و اغلب زمانی سهام با نام صادر می گردد که شرکت بورسی بخواهد از هویت سهامداران خود مطلع شود.

با توجه به سیاست اقتصادی شرکت ها ممکن است ، تمام سهام خود را بانام ، بی نام و یا بخشی از آن را با نام و بخشی دیگر را بی نام منتشر کند. افرادی که کمتر قصد انتقال سهام را دارند سهام با نام را خریداری می نمایند.

 • سهام مدیریتی چیست؟ (Control Stock)

در برخی مواقع که شرکت های بورسی سهامی بیشتر از یک گرید و یا رتبه از سهام عادی عرضه نمایند که حق رای بیشتری نسبت به سهام عادی دارد را سهام مدیریتی می گویند.

سهام ترجیهی به سهامی گویند که ، شرکت های بورسی به منظور پیش برد برنامه های خصوصی سازی به کارکنان کنونی خود می دهد.

یکی دیگر از انواع سهام از نظر شکل ، سهام عدالت می باشد که از سوی دولت با فروش تسهیلات بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین به منظور بهبود شرایط مالی اقشار جامعه داده می شود.

معرفی انواع سهام از منظره ماهیت آورده سرمایه‌گذار

سهام نقدی و سهام غیرنقدی از انواع سهام از نظر ماهیت آورده می باشند.

 • منظور از سهام نقدی در بازار بورس چیست؟

همانطور که از نامش پیداست ، به سهامی که ارزش آن بصورت نقدی پرداخت شود سهام نقدی می گویند. البته به سهام هایی که بخش از ارزش آن نیز بصورت نقدی و بخش دیگر آن بصورت تعهد پرداخت شود نیز سهام نقدی گفته می شود.

به سهامی که قیمت آن به شکل دارایی غیر نقدی (ساختمان، ماشین آلات و… ن) باشد سهام غیر نقدی گفته می شود.

سایر انواع سهام های موجود در بازار بورس (سهام موسس)

از دیگر سهام های موجود در بازار بورس ایران ، می توان به سهام موسس اشاره نمود. به سهامی که به منظور جبران خدمات موسسان شرکت پس از تصویب در مجمع عمومی ، از دارایی اضافه شرکت به آنها داده می شود سهام موسس می گویند.

این سهام به منظور قدردانی از موسسان شرکت به آنها اعطا می گردد و دارای امتیاز بهره مندی از تقسیم سود بین شرکا می باشد.

این مطلب جهت معرفی انواع سهام موجود در بازار بورس ایران و بیان معنا و مفهوم سهم و یا سهام تهیه شده است امیدوارم از مطالعه آن رضایت کافی را داشته باشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.