استرداد ثمن معامله


نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

مطابق قوانین جدید میتوانید ثمن معامله باطل را به نرخ روز دریافت کنید حتی اگر در قرارداد ذکر نشده باشد.

اگر آنچه مورد معامله قرار گرفته است متعلق دیگری باشد معامله باطل است. در این صورت خریدار جاهل به معامله باطل میتواند ثمن معامله را استرداد نماید.حال با توجه به تورم کنونی ممکن است ثمن معامله در زمان دریافت ارزش واقعی خود را از دست داده باشد. در اینصورت با توجه به رای وحدت رویه اخیر میتوانید کاهش ارزش پول خود را دریافت و جبران نمایید.

قبل از توضیح این موضوع به تعریف ثمن معامله و نیز استرداد ثمن معامله و شرایط قانونی آن صحبت می کنیم:

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

مطالبه ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده خود در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نباشد.

چگونگی و شرایط تعیین ثمن معامله

-در پروژه های بزرگ ساختمانی و صنعتی ، مبلغ و قیمت معامله ، بر اساس واحد بها ء یا فهرست بهای پایه ،صورت می گیرد.

-طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومی ،معاملات موسسات و سازمانهای دولتی و… ،صرفا از طریق مناقصه و مزایده،صورت می گیرد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در حقیقت مناقصه و مزایده بمنزله عقد محسوب می شود ونیاز به انعقاد قرارداد جدید نیست

و اگر سازمانها و مراجع بخواهند علاوه برمزایده و یا مناقصه ،قرارداد جدید با برنده مناقصه و مزایده ببندنند ،به منظور جلوگیری از تضیع حق برندگان مزایده و مناقصه میبایست ، اسناد آن را ،در حین برگزاری مزایده و مناقصه در اختیار ذینفع ، قرار دهند.

اگر قرارداد جدید مخالف با مزایده و مناقصه باشد، برنده مزایده و مناقصه ،می تواند ادعای خسارت کند و تضامین را مسترد کند

در جایی که طرفین قرارداد ،افراد متعددی می باشد ،مسئولیت طرفین قرارداد را نسبت به پرداخت سهم دیگران میبایست بصورت مسئولیت تضامنی، قراردهید.

چرا که امکان دارد یکی استرداد ثمن معامله از طرفین قرارداد کارشکنی کند و عملااجرای پروژه مقدور نباشد و این مورد در فرضی که پس از فوت یکی از طرفین قرارداد ، مسئولیت بین ورثه وی تجزیه به میزان سهم الارث می شود ،متصور است

در قراردادهای منعقده با شرکت ،صرفا مسئولیت پرداخت قیمت مورد معامله با شرکت است و مدیر عامل را نمی توان بازداشت کرد مگر شرط مسئولیت تضامنی شرکت با مدیر عامل و سهامدار را در قرارداد نمود.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

در بعضی قراردادها ومعاملات ، تعین دقیق مقادیرقیمت مورد معامله در ابتدای قرارداد ، مشخص و روشن نیست که در این فرض تخمین میزان هزینه براساس برآورد مخارج در آینده ،حجم و میزان کاردر آینده و.. صورت می گیرد . در این صورت بهتر است افزایش قیمت را، محدود به درصد خاصی از قرارداد، گردد و سقف آن مشخص گردد.

خسارت تاخیر ثمن معامله:

اگر خریدار سر موعد ثمن و یا اقساط آن را پرداخت ننماید فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را بدهد که می توان علاوه بر اصل پول، خسارت تاخیر تادیه به نرخ شاخص بانک مرکزی را از زمان مطالبه تا زمان پرداخت نیز علاوه بر خسارت دادرسی مطالبه کند.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله

تصویر مصدق سند عادی
تصویر مصدق سند رسمی
كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي

بطلان معامله و مطالبه ثمن به نرخ روز

چنانچه معامله انجام شده به خاطر تخلف فروشنده باطل شده باشد و این موضوع به اطلاع خریدار نرسد، خریدار می تواند ضمن اعلام بطلان معامله ،ثمن معامله را نیز بخواهد.

اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تامین خواسته ، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می کند.

وکیل استرداد ثمن معامله

همانطور که می دانید ثمن معامله دین محسوب می شود و استرداد ثمن جزء دعاوی منقول است و خواهان می بایست در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید.

وکیل استرداد ثمن معامله همان وکیل پایه یک دادگستری است که در امور ملکی و نیز امور قرارداد تخصص داشته و با تجربه بالا و با اشراف کامل به قوانین جاری کشور ،در صدد احقاق حق موکل خود است.

در این خصوص و با ارائه مدارک و مستندات قانونی که موکل در اختیار وکیل پایه یک دادگستری قرار می دهد،تمام سعی و توان خود را برای به نتیجه رسیدن پرونده تا احقاق حقوق موکل به کار خواهد بست.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

تجدیدنظرخواهی ……… نسبت به دادنامه اصداری از شعبه هفتم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نیشابور به شماره ۹00785787585- 95/ که بر آن اساس و به شرح گردشکار پیش­گفته که ضرورتی به تکرار نمی باشد حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 12345678 ریال به عنوان غرامت ناشی از ارزش روز مبیع بلحاظ مستحق للغیر درآمدن آن و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به عنوان خواهان نخستین صادر گردیده مآلاً وارد به نظر نمی رسد.

و از آنجایی که ملاحظه می شود مستند دادگاه نخستین بر محکومیت خوانده به پرداخت غرامات ناشی از افزایش روز مبیع رأی وحدت رویه شماره 44664445/655232/دیوانعالی محترم کشور و مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی است که به نظر می رسد برداشت دادگاه محترم از این مستندات صحیح به نظر نمی رسد.

چرا که حسب آن مستندات بایع باید ثمن مأخوذه را همراه خسارت وارده به ثمن که ناشی از بی ارزشی پول طبق نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی می شود پرداخت نماید نه قیمت روز مبیع و منظور از غرامات احصائی در آن مواد قانونی صرفاً هزینه های مستقیم معامله به عنوان خسارات و غرامت قابل مطالبه از سوی خریدار می باشد.

با توضیح دیگر اینکه منظور از غرامات در صورت بطلان عقد به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۳ دیوان محترم کشور کاهش ارزش ثمن ذکر شده است که ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه مذکور ثمن همان معامله است و قدر متقین این رأی آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله لحاظ می گردد و از رأی وحدت رویه استنباط نمی­ شود که منظور از غرامت افزایش قیمت سوقیه مبیع می باشد.

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز**

نمونه رای استرداد ثمن معامله به نرخ روز

لذا رأی باتوجه به مراتب صدرالذکر و نیز اقرار تجدیدنظرخوانده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی که عنوان داشته حاضر به پرداخت خسارات وارده به تجدیدنظرخوانده می باشم ولی نه ارزش روز مبیع که مورد حکم دادگاه محترم نخستین قرار گرفته به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که اساس حکم را مخدوش نماید منتهی چون تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار بابت ثمن معامله وجه نقد پرداخت نموده است،

باید مستند دادگاه در محکومیت وی به خسارات وارده ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی باشد که با محاسبه آن طبق نرخ شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ قطعیت حکم به ابطال معامله ۹۹/۱/۲۸ تا تاریخ پرداخت که یوم الادا می باشد باید پرداخت نماید.

فلذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر با تصحیح به عمل آمده ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره طبق ماده ۳۶۵ همان قانون قطعی است./

استرداد ثمن معامله

در مواردی که به دلیل فقدان قصد انشاي طرفين، فقدان اهليت، فقدان شرايط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع معامله باطل است یا به دلیل استرداد ثمن معامله حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هرطرف یا شخص ثالث وجود دارد معامله فسخ می­شود یا به علت معامله­ ي اكراهي و معامله فضولي غیر­نافذ شود دعوای استرداد ثمن معامله مطرح می­شود.

استرداد ثمن معامله

دعوای مطالبه ثمن معامله دعوایی مالی است و بر مبنای مبلغ درخواستی، هزینه دادرسی واریز می گردد. البته نهایتا خوانده محکوم به پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های مرتبط از جمله حق الوکاله وکیل و غیره در حق خواهان می‌شود. این دعوا از دعاوی مهم و شایع مراجع دادگستری است.

در خصوص مرجع صالح به رسیدگی باید گفت اولا دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد. ثانیا در صورتی که مبلغ مورد مطالبه۲۰ میلیون تومان و کمتر باشد، شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده و اگر بالای ۲۰ میلیون تومان باشد، دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد. دادگاه پس از رسیدگی به دعوا و دفاعیات و مدارک طرفین، اقدام به صدور رای می نماید.

مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله :

1- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

2- تصویر مصدق سند رسمی(اختیاری)

3- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.

*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

1- استماع شهادت شهود و مطلعين. 2- درخواستجلب نظر کارشناس. 3- درخواست استعلام. 4- شماره پرونده استنادي. 5- معاینه محلی. 6- تحقیقات محلی. 7- اتیان سوگند. 8- ساير دلايل و منضمات

استرداد ثمن معامله

اگر سوالات حقوقی درباره استرداد ثمن معامله به نرخ روز دارید وارد صفحه درستی شده اید. دادراه این امکان را برای شما فراهم آورده است تا با مرور سوالات حقوقی در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز از مشاوره حقوقی در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز به صورت رایگان بهره مند شوید. می توانید با مطالعه سوالات حقوقی زیر و پرسش و پاسخ حقوقی سایر افرادی که سوال درباره استرداد ثمن معامله به نرخ روز داشته اند ، اطلاعات خود را درباره استرداد ثمن معامله به نرخ روز افزایش دهید. یا اگر این سوالات پاسخگوی نیاز شما نیست می توانید با کلیک بر روی گزینه زیر، سوال در مورد استرداد ثمن معامله به نرخ روز طرح کنید.

سلام خسته نباشید بنده زمینی که خریدم الان فهمیدم که زمین مال فروشنده نبوده و مال شهرداری هست. فروشنده هم میگه به قیمت روز پولتو میدم ولی منظورش کمتر .

سلام ام وی ام ت 206 ات 42 می پول بپردازد بعد از یک ماه متوجه شدم ماشین شاستی شکسته و ماشین از من گرفته .

یک واحد که ورثه ای بوده فروختیم و حالا معامله توسط دادگاه فسخ شده است. زمانی که واحد فروخته شده متری پنج میلیون و پانصد بوده و الان متری پانزده میلیون .

با سلام زمینی را سال 98 به صورت منزل مسکونی به انضمام 5 باب مغازه خریده‌ام. موقع تحویل سه باب مستحق للغیر درآمده. در بند مبایعه نامه ذکر شده اگر .

سلام منزلی خریدم از شخصی بصورت قولنامه ای بعد مالک اصلی سندش رو در ازای دریافت مبلغی بنامم زد مدتی گذشت شخصی با ارایه سند تک برگی ادعا کرد و تونست خلع .

سلام. پدر من سال 86 یک قطعه زمین به مبلغ 7 میلیون تومان خریداری کرده و چون فروشنده آشنا بوده قرارداد ننوشته. موقع ساخت فهمیدیم زمین هم کاربری مسکون .

سلام اگر من بخواهم زمینی که قبلا خریداری نمودم بدلیل مطابقت نداشتن ابعاد ؛ فسخ قرارداد نمایم آیا قیمت روز برایم محاسبه میشه. ممنون از راهنمایی که می ف .

با سلام. خواسته به ابطال مبایعه نامه عادی. استرداد ثمن معامله به نرخ روز داشتم. به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع و قاضی رای به ابطال مبایعه نامه و استردا .

با عرض سلام و ارادت خدمت تک تک عزیزان لازم به ذکر است که بهترین سایت و بهترین وکلا را یافتم که بنده و دیگران عزیزان را بی هیچ منتی یاری می‌کنند ا .

سلام وقت بخیر. بنده در سال 98 ملکی فروختم ک در معامله مغبون شدم و دادخواست غبن افحش دادم دادگاه حکم فسخ رو اعلام کرده. در حال حاضر دادخواست خلع ید داد .

سلام. پدرم ملکی رو حدود 20 سال پیش خریداری کرد و چند دست چرخیده بود و قولنامه نوشته شد و همه قولنامه ها هم هست غیر از قولنامه اولیه از صاحب کل منطقه ب .

باسلام و خسته نباشید من ملکی را سه سال پیش خریداری نمودم و 130میلیون پول دادم ویرایش عدم تحویل و تنظیم سند 50میلیون خسارت قید شده است بعلاوه اینکه قید .

با سلام و احترام بند در سال 96 یک واحد اپارتمان در حومه ی کرج پیش خرید کردم و همان موقع تمام ثمن معامله را پرداخت کردم و خانه را تحویل گرفته ام و مبا .

با سلام خدمت مشاوران عزیز. در سال 82 ملکی خریدم با مبلغ چهل و شش میلیون تومان حال ملک به عنوان منابع ملی اعلام شده اگر بخواهم پولم را از فروشنده پس .

با سلام. بنده ملکی را با آگاهی به بازداشتی بودن آن توسط تعزیرات خریده ام. البته فروشنده متعهد شده با پرداخت مطالبات تعزیرات سند را آزاد و منتقل نماید. .

سلام خسته نباشید بنده زمینی که خریدم الان فهمیدم که زمین مال فروشنده نبوده و مال شهرداری هست. فروشنده هم میگه به قیمت روز پولتو میدم ولی منظورش کمتر .

سلام ام وی ام ت 206 ات 42 می پول بپردازد بعد از یک ماه متوجه شدم ماشین شاستی شکسته و ماشین از من گرفته .

یک واحد که ورثه ای بوده فروختیم و حالا معامله توسط دادگاه فسخ شده است. زمانی که واحد فروخته شده متری پنج میلیون و پانصد بوده و الان متری پانزده میلیون .

با سلام زمینی را سال 98 به صورت منزل مسکونی به انضمام 5 باب مغازه خریده‌ام. موقع تحویل سه باب مستحق للغیر درآمده. در بند مبایعه نامه ذکر شده اگر .

سلام منزلی خریدم از شخصی بصورت قولنامه ای بعد مالک اصلی سندش رو در ازای دریافت مبلغی بنامم زد مدتی گذشت شخصی با ارایه سند تک برگی ادعا کرد و تونست خلع .

سلام. پدر من سال 86 یک قطعه زمین به مبلغ 7 میلیون تومان خریداری کرده و چون فروشنده آشنا بوده قرارداد ننوشته. موقع ساخت فهمیدیم زمین هم کاربری مسکون .

سلام اگر من بخواهم زمینی که قبلا خریداری نمودم بدلیل مطابقت نداشتن ابعاد ؛ فسخ قرارداد نمایم آیا قیمت روز برایم محاسبه میشه. ممنون از راهنمایی که می ف .

با سلام. خواسته به ابطال مبایعه نامه عادی. استرداد ثمن معامله به نرخ روز داشتم. به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع و قاضی رای به ابطال مبایعه نامه و استردا .

با عرض سلام و ارادت خدمت تک تک عزیزان لازم به ذکر است که بهترین سایت و بهترین وکلا را یافتم که بنده و دیگران عزیزان را بی هیچ منتی یاری می‌کنند ا .استرداد ثمن معامله

سلام. پدرم ملکی رو حدود 20 سال پیش خریداری کرد و چند دست چرخیده بود و قولنامه نوشته شد و همه قولنامه ها هم هست غیر از قولنامه اولیه از صاحب کل منطقه ب .

باسلام و خسته نباشید من ملکی را سه سال پیش خریداری نمودم و 130میلیون پول دادم ویرایش عدم تحویل و تنظیم سند 50میلیون خسارت قید شده است بعلاوه اینکه قید .

با سلام و احترام بند در سال 96 یک واحد اپارتمان در حومه ی کرج پیش خرید کردم و همان موقع تمام ثمن معامله را پرداخت کردم و خانه را تحویل گرفته ام و مبا .

با سلام خدمت مشاوران عزیز. در سال 82 ملکی خریدم با مبلغ چهل و شش میلیون تومان حال ملک به عنوان منابع ملی اعلام شده اگر بخواهم پولم را از فروشنده پس .

با سلام. بنده ملکی را با آگاهی به بازداشتی بودن آن توسط تعزیرات خریده ام. البته فروشنده متعهد شده با پرداخت مطالبات تعزیرات سند را آزاد و منتقل نماید. .

دادراه چیست؟

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

معرفی دادراه

 • صفحه اول
 • درباره دادراه
 • دادراه چگونه کار می کند
 • مشاوره حقوقی آنلاین – چند نکته
 • سوال حقوقی و چگونگی طرح سوال حقوقی
 • مشاوره حقوقی رایگان و سوال و جواب درباره آن

قوانین، مقررات و شرایط استفاده

 • شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
 • تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
 • مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
 • شرایط استفاده کاربر از مشاوره تلفنی دادراه

تماس با دادراه

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

ایمیل شکایات: [email protected]

Enamad

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

استرداد ثمن معامله

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " استرداد ثمن معامله فسخ شده , استرداد ثمن معامله , استرداد ثمن , ابطال سند , فسخ معامله " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " استرداد ثمن معامله فسخ شده , استرداد ثمن معامله , استرداد ثمن , ابطال سند , فسخ معامله " مشاهده کنید.

پرداخت وجه امانی جهت گرفتن پروانه ساخت ساختمان

با سلام 9 سال پیش شوهر اینجانب برای ساخت یک سریال به لنگرود رفتند. راننده ای که تهیه کننده برای سرویس دهی به گروه در اختیار طراح صحنه (شوهر اینجانب) قرار داده بود پس از آشنایی با ایشان و خانواده اش برای حل مشکلات خانوادگی ایشان به درخواست ایشان برای گرفتن جواز ساخت ساختمان ایشان به شرط اینکه به مدت .

ابطال سند 147صادره

شخصی بدون اطلاع اینجانب بوسیله یک مبایعه نامه فاقد حدود اربعه مشخص و با دستکاری تاریخ به قبل از سال 69 موفق به اخذ سند مالکیت زمینی شد که در تصرف اینجانب بوده است که از طریق مبایعه نامه باحدود مشخص انرا خریده بودم و تمامی بنچاق های قبلی آن در اختیارم می باشد.
سپس اقدام به نقل و انتقال بعدی ت.

ابطال صلح نامه

سلام در سال 72 زمینی که ارثیه مادر بزرگم بوده به اسم پدرم سند میزنه و در سال 81 پدرم با دایی هایش صلح نامه ای به این متن تنظیم میکنند
1.پدرم قبول میکنند که در سال 46 مادر بزرگم مقدار 1750 متر زمین به برادرش فروخته و به حقش رسیده است با پیوست وکالت استرداد ثمن معامله نامه ای که مادر بزرگم به برادرش داده
.

ابطال سند

باسلام
15سال قبل خونواده دایی مرحومم با جعل گواهی انحصار وراثت و لاک گرفتن اسم مادربزرگم زمین دایی مرحوممو فروختن.
خریدار با شکایت و متوجه شدن جعل گواهی تلاش کرد از دادگاه حکم الزام به سند بگیره که موفق نشد و دادگاه رای به دادن نسبت سهم مادربزرگم از زمین داد.
حال بعد از این همه .

استرداد ثمن

پدرم 100 متر از ملک 1000متری را به من واگذار قطعی کرد به نوعی مصالحه کرد.
بعد از یکسال برادرم اعلام کرد که من کل 1000متر را از پدرم دریافت نموده ام و معامله 100متری فضولی بوده است.
1- حال بافرض فضولی بودن معامله آیا می توان علیه فضول اقامه دعوا نمایم؟
مصالحه بدون ثمن بوده است.

کلاهبرداری اینترنتی

سلام
بنده در تاریخ 4 مهر ماه یک دستگاه یخچال ساید تی سی ال از سایت . خریداری کردم که در آن تاریخ دارای نماد الکترونیکی 2 ستاره بود، و حدود 10 میلیون از درگاه بانکی پرداخت کردم، بعد از گذشت یک ماه از بد قولی در ارسال، بهم گفتند که شرکت . . . فروشش بسته شده است و قادر به ت.

ابطال سند رسمی که صوری به نام برادرم زده شده

سلام در سال 87برای وام مسکن سند خونه ام رو صوری به نام برادرم زدم حالا برادرم پارسال فوت شده و زنش طلب مهریه کرده و شکایت کرد که من خونه رو به شوهرش فروختم و من درخواست ابطال سند دادم با شاهد هم همون مشاور املاکی که قول نامه شده و نزدیکان هم هستنن ایا حل شدنی هست خیلی نگرانم لطفا راهنمایی کنید.

ابطال سند

سلام خسته نباشید، پدر من قطعه زمینی را در سال 82به کسی در متراژ مشخص فروخته درسال 94 متوجه شدیم که بیشتر از مقدار مورد معامله سند دریافت کرده حال شکایت خریدار و اداره ثبت را نموده ایم، هییت سه نفره حکم به ابطال داده است ولی دادگاه رای برعدم صلاحیت داده بعد از دوسال پیگیری و خواستار رسیدگی در دیوان ع.

ابطال سند

سلام بنده در سال 1373حیاطی در روستا خریداری کرده ام به صورت قولنامه ای بعد استرداد ثمن معامله پیروزی انقلاب حدود چند سالی هست که حیاطهای روستایی سند صادر می‌کنند من چون خودم درمشهد ساکن هستم پدرم سکونت دارن درمنزل من اداره ثبت تربت حیدریه بدون هیچ مدرکی از حیاط به نام پدرم سند صادر کرده چون نمیخواهم پدرم درروستا.

ابطال سند منزل
ابطال سند

سلام بنده درسال 1373 درروستا حیاطی خریدم اون زمان مجرد استرداد ثمن معامله بودم به خاطر آسایش مادروپدرم گفتم تا زمانی زنده هستید در اختیار شما حالا پدرم بدون هیچ مدرکی از حیاط سند به نام خودش زده فروشنده هم زنده هست برای شهادت ‍‍ من میتونم حکم ابطال سند بگیرم؟.

پرونده حقوق ابطال سند

همسر بنده ( زوجه) برای درخواست مهریه شکایتی کیفری معامله به قصد فرار از دین ( انتقال منافع زمین ملکی ) مطرح کردن که این شکایت پس از تایید در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر قاضی اعلام کردم چون انتقال ملک اوقافی (( پس از فسخ قرارداد زوج )) و با انعقاد قرارداد جدید به شخص دیگر (مادرم) صورت گرفته در مج.

ثبت املاک

با سلام
شکایتی مبنی بر خلع ید از ملکی که همسایه به دلیل غیبت مالک به غیر واگذار کرده به دادگاه دادم. بنده سند ماده 147 دارم و خریداران با قولنامه معامله و سپس از ماده 133 سند گرفتند. دادگاه بدوی و تجدید نظر رای به خلع ید و قلع و قمع داده و دادگاه اعاده دادرسی منحصرا برای یکی از متشاکیان رد دع.

ابطال سند تنظیم شده با وکالت باطله

با سلام
سوالی داشتم در ارتباط با اینکه اگه یک سند با منشا یک وکالت باطله که فروشنده آن فوت کرده چندین بار تفویض شده و وکالت اولیه همون وکالت شخص متوفی هست آیا سندی که اینگونه تنظیم و قطعی شده درست یا نه باطل است؟
ممنون ميشم کامل راهنمایی بفرمایید.

ابطال سند

با عرض سلام. پدر بنده که فوت شده بابت گرفتن جواز . زمینی رو با 3 فروشنامه به برادرم واگذار کرد تا کارهای جواز و اداری و شهرداری رو برسه و همون زمان از برادرم یه صوری نامه هم گرفت که متن برگه نوشته اینجانب . . خریدار فروشنامه شماره فلان متعهد میشوم که این فروشنامه صوری بوده و فقط به دلیل اخذ جو.

استرداد ثمن معامله

آپارتمانی دو سال پیش خریداری کردم ولی فروشنده از دادن پارکینگ سرباز زد. در قولنامه به صراحت نوشته شده واحد پارکینگ دارد. الان شکایت کرده ام به شورای حل اختلاف و مبلغ 20 میلیون تومان خواسته ام آیا رای به نفع من خواهند داد؟.

ابطال سند انتقال اجرایی

سلام. حدود دو سال است اپارتمان که رهن کردم مورد مزایده انجام شد طبق قانون و باحضور نماینده دادستان /همه مدارک دادگاه و ثبت موجود است/برنده مزایده شدم و سال 96سند تک برگ گرفتم. بعد از گذشت دو سال الان صاحب قبلی تقاضای ابطال سند کرده. ایا میشه دادخواست ابطال بده، ممکنه بتونه سند باطل کنه. با تشکر فراو.

ابطال سند با وکالت باطله

با سلام
رییس دفترخانه دو روز قبل از فوت پدرم یک وکالت بلاعزل بابت تمام اموال از وی اخذ نموده و پس فوت به واسطه اون وکالت اقدام به تفویض وکالت به نفع برادرانم نموده و حق بنده تضییع شده
حال میخواستم راهنمایی بفرمائید حکم این سندهای تنظیم شده به واسطه وکالتی که قبل از فوت از پدرم اخذ شده .

استرداد ثمن معامله

سلام و عرض ادب
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید .

زمینی در کرج خریداری شده ثمن مورد معامله یک باب مغازه در اسلامشهر است .

با توجه به اینکه مبیع در ید ستاد اجرایی بود و بخاطر مستحق للغیر بودن آن معامله ابطال شد در دادگاه کرج .
اکنون ما باید به استناد این دادنام.

درخواست ثمن معامله فسخ شده

با سلام خدمت وکلا و مشاوران بزرگوار:

معامله ملکی که با سند رسمی انجام شده باشد، با توجه به کشف فساد در معاملات قبلی (پنج دست قبل )، سند رسمی بین متعاملین سابق باطل شده باشد، ایا باعث بی اثر شدن و فسخ و ابطال سند های بعدی میگردد ؟ و سوال دوم اینکه برای دریافت ثمن معامله باید به ید قبلی م.

فروش اپارتمان و فسخ ان

سلام
اپارتمانی فروختم و مقداری نقد دریافت کردم و الباقی رو چک گرفتم
چک پاس نشد و پس از کش و قوس های فراوان دادگاه معامله را فسخ کرد البته به درخواست بنده.
حالا اون پول نقدی که ابتدای معامله گرفتم رو اون اقا نمیاد پس بگیره منم پول رو نزدیک 1ساله پیشم مونده
البته رفتم دادگاه در.

استرداد ثمن

با عرض سلام خدمت وکلای محترم سایت
بنده به عنوان یک واسطه چند ظرفیت بار آهن آلات را از یک نفر خریده و به نفر دیگری فروختم الان نفری که من به آن بار فروختم مشخص شده تمام بارهای خریداری شده را به زیر قیمت فروخته و پول بارها را پس نداده و الان به جرم کلاهبرداری در زندان است. در حال حاضر نفری که من.

مطالبه ارش

سلام. زمینی یک میلیارد تومن خریدم 650 تومن نقدا و 350 تومن چک دادم الان زمین معیوب است و قیمت کارشناسی شده 650 تومن استرداد ثمن معامله گفته شد آیا چک باید استرداد شود یا باید به اندازه مبلغ چک زمین تحویل دهد ؟.

استرداد ثمن معامله و فروش مال غیر و کلاهبرداری

باسلام در مورد پرونده استرداد ثمن معامله دادگاه بدوی حکم بر بی حقی بنده صادر کرده بود و دادگاه تجدید نظر ، تجدید نظر خواهی را وارد دانسته و گفته مستحقن للغیر در امدن مبیع به موجب حکم دادگاه کیفری به اثبات برسد و ضمنا اشاره کرده به ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دعوای بنده را به کیفیت مطروحه دارای .

استرداد ثمن

با سلام
من خانه ای را سال 96 خریداری کردم
به دلیل عدم پرداخت طبق قولنامه ، ان قولنامه فسخ شد . تا الان هیچ اقدامی برای استرداد ثمن نکردم. میخواستم بدونم قانونی وجود داره که بتوانم ثمن معامله را با نرخ سود روز استرداد کنم. چون خانه ای که 200 میلیون خریدم 900 میلیون شده و پول اون موقع من.

محاسبه

سلام وقت بخیر سال 88 جهت یک معامله مبلع 29م از شخصی دریافت کردم و این معامله انجام نشد لطفا راهنمایی بفرمایید جهت استرداد این مبلغ به چه صورت محاسبه میشود.

رد مال

با سلام خدمت اساتید گرامی
میخواستم بدونم اگر معامله ای فسخ بشه و فروشنده ثمن معامله رو نقدا نتونه پرداخت کنه و اموالی هم نداشته باشه (مغازه و منزل به صورت استیجاریه و خودرو هم ندارم) آیا ثمن معامله تقسیط میشه و قابل اعسار دادن هست؟.

استرداد وجه

با سلام پس از فسخ معامله از طرف فروشنده
خریدار باید دادخواست استرداد وجه که در برابر خرید ملک به فروشنده تادیه نموده مطرح کنه ?? آیا سود به خریدار تعلق میگیره
همزمان با استرداد اصل مبلغ ادعای سود هم بکنه ?? فروشنده می‌تونه دادخواست اعسار بده از تادیه وجه.

استرداد مال مورد معامله

معامله خونه من فسخ شد با حکم دادگاه و دوباره سند به نام بنده خورد حالا طرف از من شکایت کرده برای پولی که بابت معامله داده بوده سوالم اینه میتونه پول رو با سود ازم بگیره !؟ یا فقط اصل پول رو باید پس میدم هفت سال پیش بوده.

طلب پول واریزی

سلام خسته نباشیدبنده 40میلیون برای استرداد ثمن معامله خرید خودرو به کارت شخص پول واریز کردم بعد از خرید خودرو پشیمون شدم به دلایلی حالاطرف پول منو نمیده میگه بایدماشینو بخری چطور میتونم پولموپس بگیرم ممنون میشم اگر راهنماییم کنید.

دادراه چیست؟

دادراه یک درگاه و پلتفرم ارتباطی است و به عنوان یک واسطه مردم را به وکلا، حقوقدانان و کارشناسان وصل می‌کند. دادراه خود به مردم خدماتی به جز برقراری ارتباط بین آن‌ها با وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران ارائه نمی‌دهد. همچنین دادراه امکان ثبت پرسش‌های مردم، ثبت درخواست آن‌ها برای استفاده از خدمات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران و ثبت درخواست گرفتن وکیل یا مشاور را فراهم می‌آورد و این سوالات و درخواست‌ها را در معرض دید وکلا، حقوقدانان، کارشناسان و مشاوران قرار می‌دهد تا به صلاحدید خود به این درخواست‌ها و سوالات پاسخ دهند.

معرفی دادراه

 • صفحه اول
 • درباره دادراه
 • دادراه چگونه کار می کند
 • مشاوره حقوقی آنلاین – چند نکته
 • سوال حقوقی و چگونگی طرح سوال حقوقی
 • مشاوره حقوقی رایگان و سوال و جواب درباره آن

قوانین، مقررات و شرایط استفاده

 • شرایط عضویت در دادراه و استفاده از دادراه
 • تعرفه عضویت وکلا، مشاوران و موسسات حقوقی
 • مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه
 • شرایط استفاده کاربر از مشاوره تلفنی دادراه

تماس با دادراه

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، کوچه 34، پلاک 4

ایمیل شکایات: [email protected]

Enamad

© تمام حقوق این وبسایت برای مالک آن محفوظ می باشد. حق چاپ و نشر مطالب این وبسایت به صورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی محفوظ می باشد.

شوراهای حل اختلاف

این دعوی که بسیار شایع است از آثار بطلان عقد میباشد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است . در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار میگیرد .

طبق ماده 365 ق. م ،بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده 366 همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد390 به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است ؛

1) ضمان درک در موردی است که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمیباشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو)

2) ضمان درک ناظر به موردی است که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید

3) لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست .

4) در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی ،دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.

5) با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد ،زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون استرداد ثمن معامله تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود . البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.

6) چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است ،زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد ، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده 314 ق. م حاکم است . ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.

7) اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده 441و 442 ق.م با جلب نظر خریدار ،اقدام میشود(خیار تبعض صفقه)

8) چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده 366 ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن میباشد

9) گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند .شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است . در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد(ماده 371 ق.م)و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد . لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.

ارکان دعوی استرداد ثمن

الف)اثبات وقوع معامله

ب)اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع

مراحل دادرسی

1) دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید

2) بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین میگردد.

3) چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده 259 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

4) در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.

5) بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده 260 ق.آ.د.م)

6) به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی ،چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند.( ماده 260 ق.آ.د.م)

7) هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید ونظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد(ماده 260 و 265 ق.آ.د.م)

8) هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.

چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع ،ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.

«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال میشود ،انجام میگیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»

به وبلاگ ما خوش آمدید .
در این وبلاگ مطالبی در رابطه با شوراهای حل اختلاف و امور قضایی و انواع جرائم و علل به وقوع پیوستن این گونه جرائم را خواهید دید.
در ضمن کامیاران از توابع استان کردستان میباشد.
آمار عملکرد موجود در وبلاگ مربوط به همین شورا در کامیاران میباشد.
در ضمن شما می توانید از طریق بخش پرسش و پاسخ سوالات خود را در مورد این وبلاگ مطرح فرمایید و ظرف 48 ساعت جواب خود را دریافت کنید.
امیدواریم که استفاده کافی را ببرید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.