تحلیلگری بازار سرمایه


دانلود و خرید کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد دوم)

برای خرید و دانلود کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد دوم) نوشته محمد احمدی و خواندن و شنیدن هزاران کتاب الکترونیکی و صوتی دیگر، اپلیکیشن طاقچه را رایگان نصب کنید.

دیگران دریافت کرده‌اند

معرفی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه (جلد دوم)

کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم؛ مبتنی بر استاندارد CFA و آخرین سرفصل‌های آزمون مفاهیم و درس‌ نوشته‌های محمد احمدی و طاهره حیاتی و علی ابراهیم‌نژاد و علی سرزعیم و حمید اسلامیان است. این کتاب از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار براساس استاندارد CFA است.

درباره کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم

گسترش و تحولات روزافزون بازارهای مالی از یک‌سو و پیچیده بودن مسائل مالی و به ویژه ابزارهای مالی جدید از سوی دیگر، موجب شده است تا اعتقاد و گرایش به اخذ مدارک حرفه‌ای در حوزه مالی و سرمایه‌گذاری در سراسر جهان افزایش یابد. کشور ما نیز از این امر مستثنی نبوده و سازمان بورس و اوراق بهادار هرساله اقدام به برگزاری چندین نوبت آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه و اعطای گواهینامه‌های مختلف به علاقه‌مندان می‌کند.

سرفصل‌های آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم عبارت‌اند از:

• روش‌های کمی پیشرفته

• مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

• قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه

فارغ از رویکرد کمّی به برگزاری این گونه آزمون‌ها به لحاظ تعداد شرکت کنندگان و تعدد آزمون‌ها، اعتقاد به محتوای کیفی و انتخاب مناسب موضوعات و طراحی دقیق سوالات موجب خواهد شد تا دارندگان این مدارک توانایی و تمایز قابل قبولی برای فعالیت و حضور در بازارهای مالی داشته باشند. خوشبختانه تغییرات گسترده ساختاری و محتوایی گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه در ایران و نزدیک شدن آنها به مدارک معتبر بین‌المللی نظیر CFA و CIIA از مرداد ماه سال ۱۳۹۰ و هم‌زمان با برگزاری هفدهمین دوره برگزاری این آزمون‌ها، نوید بخش آینده‌ای روشن برای علاقه‌مندان و فعالان بازار سرمایه کشورمان خواهد بود.

در این راستا مرکز مدیریت مالی آریانا با تکیه بر تجارب خود در حوزه آموزش مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری و با همکاری انتشارات آریانا قلم، اقدام به تدوین مجموعه کتاب‌های آمادگی آزمون‌های اصول بازار سرمایه در ایران کرده است. خوشبختانه کسب نتیجه و قبولی خوانندگان کتاب در آزمون اصول بازار سرمایه باعث شد که این کتاب به عنوان منبع جامع این آزمون شناخته شود و هر ساله با توجه به تغییرات آزمون، اصلاحات لازم بر روی کتاب صورت پذیرد.

خواندن کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم را به تمام علاقه‌مندان به شرکت در آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد می‌کنیم. این کتاب برای کسانی که می‌خواهند این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارند، راهنمایی کاربردی است.

بخشی از کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه؛ جلد دوم

فرآیند بودجه‌ریزی سرمایه‌ای

بدیهی است که فرایند دقیق بودجه‌ریزی سرمایه‌ای به مسایل مختلفی هم‌چون پیچیدگی و اندازه پروژه مورد نظر، ساختار سازمانی شرکت مربوطه و مسایلی از این قبیل بستگی دارد ولی به طور معمول میتوان مراحل زیر را برای بودجه‌بندی سرمایه‌ای در نظر گرفت:

خلق ایده: ایده‌های سرمایه‌گذاری ممکن است به طرق مختلفی مطرح شود؛ این ایده‌ها میتواند از سطوح پایین سازمان به سطوح ارشد سازمان پیشنهاد گردد؛ علاوه بر این ممکن است مدیران ارشد سازمان به بیان نظرات خود در مورد گزینه‌های سرمایه‌گذاری بپردازند و یا ایده‌هایی را از خار ج سازمان دریافت کنند.

بررسی‌تک‌تک پیشنهادات: در این مرحله جریان وجوه نقد مربوط به هر پروژه مشخص شده و سودآوری آنها محاسبه میگردد.

برنامه‌ریزی و بودجه سرمایه‌ای: در این مرحله پروژه‌هایی که در مرحله قبل به عنوان پروژه‌های سودآور شناخته شدند، اولویت‌بندی میشوند. این اولویت‌دهی میتواند بر مبنای زمان‌بندی پروژه‌ها، هم‌سو بودن آنها با استراتژیهای شرکت و مواردی این چنینی ایجاد شود.

پایش و ممیزی بعد از اجرا: در ممیزی بعد از اجرا، نتایج واقعی کسب‌شده با نتایج پیش‌بینی شده مقایسه می‌شوند و در پایش و ممیزی بعد از اجرا انحرافات احتمالی مشخص و ریشه‌یابی میگردند.

انواع پروژه‌های سرمایه‌ای

پروژه‌های سرمایه‌ای را میتوان در انواع مختلفی تقسیم‌بندی نمود:

پروژه‌های جایگزینی: در این پروژه‌ها در مورد جایگزینی تجهیزات فرسوده و یا تکنولوژی قدیمی، با تجهیزات نو و مدرن تصمیم‌گیری میشود

پروژه‌های توسعه: در این پروژه‌ها، گسترش خطوط تولید مورد بررسی قرار میگیرد.

پروژه‌های محصولات و خدمات جدید: این‌گونه پروژه‌ها ورود به یک کسب‌وکار جدید، تولید محصولات و یا ارایه خدمات جدید را مورد بررسی قرار میدهد. این پروژه‌ها معمولا ً از درجه ابهام بالایی برخوردارند.

پروژه‌های زیست‌محیطی، ایمنی و الزامات قانونی: این پروژهها معمولا از سوی یک نهاد قانونی الزام می‌شوند و در بسیاری از مواقع به دلیل لزوم اجرای آنها، نیازی به ارزیابی اقتصادی دقیق آنها وجود ندارد.

سایر پروژه‌ها: پروژه‌هایی که قبلا معرفی شدند پروژه‌هایی بودند که قابل تحلیل و ارزیابی اقتصادی بودند. اما در بعضی موارد ممکن است پروژه‌ای بدون ارزیابی و تحلیل اقتصادی مورد قبول قرار گیرد. این پروژه‌ها میتواند از طرف مدیریت ارشد ابلاغ شود و یا از چنان پیچیدگی و ابهام بالایی برخوردار باشند که نتوان آنها را به سادگی تحلیل نمود.

گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

برای معرفی گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، در ابتدا بایستی به تحولات و پیچیده شدن بازارهای مالی اشاره کنیم؛ گســترش و تحــولات روزافــزون بازارهــای مالــی از یکســو و پیچیــده بــودن مســائل مالـی و بـه ویـژه ابزارهـای مالـی جدیـد از سـوی دیگـر، موجـب شـده اسـت تـا اعتقـاد و گرایــش بــه مــدارک حرفــه ای در حــوزه مالــی و ســرمايه گذاری در سراســر جهــان افزایـش یابـد. کشـور مـا نیـز از ايـن امـر مسـتثنی نبـوده و سـازمان بـورس و اوراق بهـادار هرسـاله اقـدام بـه برگـزاری چندیـن نوبـت آزمون هـای حرفـه ای بـازار سـرمایه و اعطـای گواهینامه هــای مختلــف بــه علاقه منــدان مــی نمایــد.

فـارغ از رویکـرد کمـی بـه برگـزاری ایـن گونـه آزمون هـا بـه لحـاظ تعـداد شـرکت کنندگان و تعــدد آزمون هــا، اعتقــاد بــه محتــوای کیفــی و انتخــاب مناســب موضوعــات و طراحـی دقیـق سـوالات موجـب خواهـد شـد تـا دارنـدگان ایـن مـدارک، توانایـی و تمایـز قابـل قبولـی بـرای فعالیـت و حضـور در بازارهـای مالـی داشـته باشـند.

خوشـبختانه تغییــرات گســترده ســاختاری و محتوایــی گواهینامه هــای حرفــه ای بــازار ســرمایه در ایــران و نزدیــک شــدن آنهــا بــه مــدارک معتبــر بین المللــی نظیــر CFA و CIIA از مـرداد مـاه سـال 1390 و همزمـان بـا برگـزاری هفدهمیـن دوره برگـزاری ایـن آزمون هـا، نویــد بخــش آینــده ای روشــن بــرای علاقــه منــدان و فعــالان بــازار ســرمایه کشــورمان خواهـد بـود.

از این رو فعالان بازار سرمایه با توجه به الزامات تعیین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، برای مشاغل تخصصی خود نیازمند نیروهایی با دانش تخصصی و دارای مدارک حرفه ای بازار سرمایه میباشند. نیاز فعالان بازار سرمایه به نیروهای دارای مدارک حرفه ای، از طریق آزمون های سازمان بورس و اوراق بهادار و اعطای گواهینامه های معتبر به شرکت کنندگان، که هر ساله در چند نوبت برگزار میگردد، مرتفع میشود.

تحلیلگر بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار با توجه به نیاز نهادهای مالی و متقاضیان، گواهینامه هایی را برای داوطلبان در نظر گرفته است که شامل گواهینامه های اصول بازار سرمایه، تحلیل گری بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش، مدیریت نهادهای بازار سرمایه، مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار می باشد.

معرفی گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:

یکی از مهمترین گواهینامه هایی که سازمان بورس و اوراق بهادار برای داوطلبان در نظر گرفته است، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه است. داوطلبان اخذ این گواهینامه بایستی در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کنند و در صورت کسب حد نصاب قبولی، می توانند این گواهینامه را بدست آورند.تحلیلگری بازار سرمایه

پیش نیاز گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:

داوطلبان، پیش از شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، بایستی گواهینامه اصول بازار سرمایه را اخذ کرده باشند.

پیش نیاز گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

معافیت ها:

سازمان بورس و اوراق بهادار برای متقاضیان شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه یک سری از معافیت ها را در نظر گرفته است که داوطلبان قبل از شرکت در این آزمون بهتر است از شرایط آن مطلع باشند:

1) دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته های مدیریت مالی، مهندسی مالی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت تحلیلگری بازار سرمایه بازرگانی (گرایش مالی)، بیمه و بانکداری مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق دستورالعمل اعطای گواهینامه حرفه ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار کسب نمایند، از شرکت در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه بی نیاز بوده و می توانند در صورت تصویب کمیته گواهینامه های حرفه ای بازار اوراق بهادار، گواهینامه مورد تایید کمیته را دریافت نمایند. لازم به ذکر است به منظور اخذ گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، متقاضی می بایست در آزمون مقررات تحلیل گری بازار سرمایه شرکت کند و حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز را کسب نماید.

2) دارندگان مدرک CFA(سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازار سرمایه، با تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

3)دارندگان مدرک CIIA در صورت دریافت گواهینامه اصول بازار سرمایه و کسب حداقل 50 درصد نمره مقررات تحلیل گری بازارسرمایه، با تایید کمیته گواهینامه های حرفه ای، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد.

تذکر مهم: اگر در هر زمان و مقطعی مشخص شود که داوطلب، یکی از شرایط عمومی و یا اختصاصی از جمله مدرک تحصیلی برای آزمون را نداشته و یا اطلاعات غلط به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرده است، سازمان بورس می تواند علاوه بر انتقال پرونده داوطلب متخلف به مراجع قضایی و مرتبط، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه نامبرده را نیز ابطال کند.

نحوه دریافت گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

تعداد پرسش ها:

این آزمون دارای 140 پرسش است.

مدت آزمون:

195 دقیقه برای پاسخ به سوالات این آزمون در نظر گرفته شده است.

سرفصل های گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:

1) لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان (شامل 20 سوال ضریب 2)

2) مباحث پيشرفته در فهم و تحليل صورت های مالی (شامل 20 سوال ضریب 4)

شامل سرفصل هایی مانند: استانداردهای گزارشگری مالی، مسائلی در مورد صورت جریان وجه نقد، مسائلی درمورد ترازنامه تکنیک های پیشرفته در تجزیه و تحلیل صورت های مالی، مسائلی در مورد سود و زیان و.

3) مباحث پيشرفته در امور مالی شرکتی ( شامل 20 سوال ضریب 4)

شامل: مدیریت سرمایه در گردش، سود تقسیمی و سیاست تقسیم سود، مباحث پیشرفته در مدیریت تامین مالی، تحصیل شرکت های فرعی و ادغام و.

4) مباحث پيشرفته سرمايه گذاری (شامل 20 سوال ضریب 4)

شامل: مباحث پیشرفته در بودجه بندی سرمایه ای، ارزش گذاری سهام ممتاز، ساختار زمانی نرخ سود، ارزش گذاری سهام عادی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار با در آمد ثابت و.

5) اقتصاد پيشرفته (شامل 20 سوال ضریب 3)

شامل: مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد، مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان و.

6) روش های کمی پيشرفته (شامل 20 سوال ضریب 3)

شامل: مفاهیم احتمال، آزمون فرضیه، نمونه گیری و برآورد، توزیع احتمالات معمولی و.

7) مقررات تحليل گری بازار سرمايه ( شامل 20 سوال ضریب 4 )

شامل: فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری، مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد دفاتر تجاری، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تجارت الکترونیک و.

استخدام تحلیل گر در بازار سرمایه

حد نصاب قبولی در گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:

حد نصاب هر درس آزمون تحلیل گری بازار سرمایه 35 از 100 است.

میانگین کل آزمون 50 از 100 است.

کاربرد گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه:

یکی از بهترین گواهینامه ها برای تصدی شغل های مرتبط با بازار سرمایه در نهادهای مالی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده، گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه است. به صراحت می توان گفت که گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه کاربردی ترین گواهینامه ارائه شده توسط سازمان بورس برای متقاضیان استخدام شدن در نهادهای مالی است.

داوطلبان با ثبت نام و شرکت‌ در آزمون تحلیل گری بازار سرمایه، علاوه بر اینکه سطح تحلیل، دانش و صلاحیت حرفه‌ای خود را می سنجند، مدرک حرفه‌ای مورد نیاز را جهت فعالیت در نهادهای مالی اخذ خواهند کرد و مسیر دستیابی به شغل دلخواه خود در نهادهای مالی را نیز هموارتر می کنند.

دارندگان گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه می توانند در بسیاری از نهادهای مالی همچون کارگزاری ها، تامین سرمایه ها، صندوق های سرمایه گذاری و. که دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار هستند، مشغول به کار شوند؛ از جمله سمت هایی که افراد با در دست داشتن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه می توانند نسبت به تصدی آن اقدام کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • مدیر سبد در شرکت های سبدگردانی
 • کارشناس تحلیل اوراق بهادار در شرکت های سبدگردانی
 • مسئول شعبه در شرکت های سبدگردانی
 • تحلیل گر در شرکت های سبد گردانی
 • کارشناس سرمایه گذاری در شرکت های تامین سرمایه
 • سمت مشاور در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
 • تحلیل گر در شرکت های مشاور سرمایه گذاری
 • تحلیل گر در شرکت های پردازش اطلاعات مالی
 • تحلیل گر مالی در شرکت های سبدگردان
 • نماینده مشاور پذیرش در شرکت های مشاور پذیرش
 • نماینده مشاور عرضه در شرکت های مشاور عرضه
 • مدیر سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری
 • سمت مشاور عرضه که می تواند با مشاور پذیرش مشترک باشد (در شرکت های کارگزاری که مجوز مشاور عرضه دارند).
 • سمت مشاور پذیرش که می تواند با مشاور عرضه مشترک باشد در شرکت های کارگزاری که مجوز مشاور پذیرش دارند.( علاوه بر گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه، گواهینامه معامله گری بازار سرمایه نیز برای احراز این شغل لازم است.).

اخذ گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه

تذکر1: تنوع و تعداد مشاغلی که یک فرد دارای گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه که می تواند آن را اخذ کند، حاکی از اهمیت و کابرد فراوان این مدرک برای استخدام شدن در نهادهای مالی مرتبط با بازار سرمایه دارد که این امر موجب اهمیت دو چندان اخذ این مدرک برای داوطلبان می شود.

تذکر2: همراه داشتن گواهینامه تحلیل گری بازار سرمایه برای استخدام شدن در مشاغلی که در بالاتر ذکر کردیم، ضروری است؛ اما کافی نیست و متقاضیان تصدی سمت های مذکور بایستی علاوه بر داشتن این مدرک، حرفه و تخصص متناسب با شغل مورد نظر خود را نیز داشته باشند.

آزمون بورس

مخاطب این آزمون، آن دسته از علاقه‌مندان به احراز مشاغلی نظیر سمت تحلیل‌گری در شرکت­های کارگزاری، سبدگردان و مشاور سرمایه‌گذاری هستند که باید پیش از احراز سمت، در این آزمون شرکت نموده و موفق به اخذ گواهینامه شوند.

آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه

پیش نیاز: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم و گواهینامه اصول بازار سرمایه

هم نیاز: ندارد.

حدنصاب قبولی: کسب هر دو شرط زیر برای قبولی در آزمون الزامی است:

الف- نمره هر درس: حد نصاب قبولی در هر درس، کسب نمره 35 از 100 می باشد.

ب- نمره کل: حد نصاب نمره کل، 50 از 100 می باشد.

عنوان دروس

تعداد سوال

سرفصل

آزمون

منابع پیشنهادی

متون مالی و اقتصادی زبان انگلیسی

20

2

فهم و تحلیل صورت‌های مالی پیشرفته

20

4

مالی شرکتی پیشرفته

20

4

دوره دو جلدی کتاب مدیریت مالی نوین ترجمه جهانخانی (نشر سمت)

20

4

کتاب مهندسی مالی و مدیریت ریسک راعی و سعیدی (سمت)

کتاب مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته راعی و پویان‌فر (سمت)

20

3

اقتصاد کلان تیمور رحمانی نشر برادران (کلیه فصول جلد اول به جزء فصل 2 و 3 فصل اول جلد دوم)

فصل 6 و 7 اقتصاد خرد محسن نظری (نگاه دانش)

جزوه اقتصاد کلان

روش‌های کمی پیشرفته

20

3

دوره دوجلدی کتاب آمار و کاربرد آن در مدیریت عادل آذر و مومنی (سمت)

مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه

20

4

مجموع سوالات: 140 سوال - زمان پاسخگویی: 195 دقیقه

سلام من فوق دیپلم دارم اصلا توی ازمون نمیتونم شرکت کنم یا راه حلی داره؟؟

سلام، حداقل مدرک کارشناسی نیاز هست

سلام خسته نباشی
یک سوال داشتم اینکه بنده ارشد مدیریت مالی دارم آیا معافیت امتحان اصول اولیه بازار دارم

سلام
اگه شرط معدل رو احزار کرده باشی، صرفا برای آزمون معامله گری بله

با عرض سلام و خسته نباشید
از کتاب ها و جزوات آمادگی آزمون تحلیلگری جهت مطالعه، پیشنهادتون رو میفرمایید.ضمنا مطالبی که در خصوص قوانین پیشنهاد دادید، کفایت میکنه؟؟؟
با تشکر

سلام
قوانین خیر باید به روز شود

با سلام.میخواستم بدونم پیش نیاز مدرک بازار سرمایه برای رشته های مدیریت مالی لازمه یا نه

سلام
با توجه به رشته شما و در صورت احراز معدل، شما برای گرفتن مدرک معامله گری نیازی به شرکت در آزمون اصول بازار سرمایه ندارید؛ در واقع مشمول شرایط معافیت هستید
ولی اگه بخواهید بعدا در آزمون تحلیلگری شرکت کنید نیاز به اخذ مدرک اصول خواهید داشت.

سلام زمان ثبت نام را لطفا اطلاع دهید
من کارشناسی حسابداری و ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دارم بنظر شما در کدام رشته ثبت نام کنم بهتر است؟

سلام
ابتدا اصول رو بگیرید

سلام و عرض ادب
لطفا در مورد آزمون های بازار سرمایه اطلاع رسانی کنید
با تشکر

سلام، میخواستم بپرسم که آیا احتمال داره دوباره اعلام ظرفیت بشه براى ثبت نام؟ چون الان ظرفیت پره و من میخوام حتما این دوره شرکت کنم.

سلام، بله، ظرفیت آزمون تحلیل گری پر شده؛ احتمالش کم هست

سلام،دوره بعدی آزمونا کی برگزار میشه؟ بخصوص آزمون تحلیل گری؟
ممنون

سلام
حوالی دی و بهمن ماه 96

سلام
بنده الآن میخواستم آزمون تحلیل گری رو ثبت نام کنم اما ظرفیت پر شده بود و ظرفیت خالی برای ثبت نام وجود نداشت
میخواستم ببینم شما میدونید ظرفیت ثبت نام هر دوره چقدره؟ و تحلیل گری هم فقط دو مرتبه در سال آزمون هاش برگزار میشه؟

سلام، بله متاسفانه ظرفیت آزمون های الکترونیکی محدود هست و باید از زمان اعلام، سریع تر ثبت نام کرد
بله دو مرتبه در سال

سلام
اگه کسی امسال مرداد آزمون تحلیلیگری شرکت کنه و قبول بشه و شهریور اصول رو امتحان بده و اینم قبول بشه آیا تحلیلگریش مردود میشه؟بعصیا میگن میشه بدون اصول هم تحلیلگری رو امتحان داد به شرطی ک تا دوره بعد اصول قبول شی

سلام
پیش نیاز ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل گری داشتن مدرک اصول بازار سرمایه هست

سلام
بنده رشته اقتصاد خوندم و معدلم بالای 16 هست
میخواستم بدونم آیا برای شرکت در آزمون تحلیل گری بورس باید آزمون اصول را بدهم؟
باتشکر

سلام
بله، پیش نیاز ثبت نام و شرکت در آزمون تحلیل گری داشتن مدرک اصول بازار سرمایه هست

معرفی و دانلود PDF کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول: مبتنی بر استاندارد CFA

عکس جلد کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول: مبتنی بر استاندارد CFA

برای دانلود قانونی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول: مبتنی بر استاندارد CFA

امروزه ورود به بازار بورس، باید همراه با توانایی و دانش کافی برای قبولی در آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول، کتابی کاربردی است که به شما برای موفقیت در این آزمون کمک می‌کند. محمد احمدی،‌ علی ابراهیم نژاد، علی سرزعیم، طاهره حیاتی و حمید اسلامیان مولفان این کتاب هستند. اثر نامبرده جلد اول از «مجموعه کتاب‌های آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار براساس استاندارد CFA» است.

درباره‌ی کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول

اقتصاد در جهان امروز، مدام در حال تغییر و حرکت است؛ بنابراین اگر کسی قصد ورود به این نهاد عظیم را دارد، باید خود را از پیش برای آن آماده کند.

در کشور ما، بازار سرمایه، از اهمیتی بالا در اقتصاد و مبادلات تجاری برخوردار است و روزانه، بسیاری از افراد را به سرمایه‌گذاری در خود جذب می‌کند. چالش پیش روی این افراد، بیش از هرچیز، نداشتن اطلاعات کافی درمورد این بازار است؛ بنابراین اگر قصد سرمایه‌گذاری در بورس را دارید، ابتدا خود را به دانش حضور در آن مسلح کنید.

آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول، کتابی است که شما را برای آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این کتاب دارای سرفصل‌هایی به ترتیب زیر است: اقتصاد پیشرفته، مباحث پیشرفته‌ی سرمایه‌گذاری، مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی و لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی. روان بودن و جامعیت مطالب، این اثر را به کتابی مفید برای شما تبدیل خواهد کرد.

کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول مناسب چه کسانی است؟

این کتاب، برای کسانی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و همچنین شرکت در آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه را دارند، کاربردی خواهد بود.

در بخشی از کتاب آمادگی آزمون تحلیل گری بازار سرمایه - جلد اول می‌خوانیم

سؤالی که در رابطه با فرضیه کارآیی - به طور خاص شکل نیمه‌قوی آن - و تحلیل بنیادی مطرح می‌شود این است که ا گر به کمک تحلیل اطلاعات انتشاریافته توسط شرکت نمی‌توان بازده مازاد کسب کرد آیا تحلیل بنیادی فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد؟

اولاً تحلیلگری بازار سرمایه باید گفت تحلیل بنیادی یعنی گردآوری و تحلیل اطلاعات شرکت‌ها خود یکی از عوامل افزایش کارآیی در بازارهاست، زیرا اگر هیچ سرمایه‌گذاری اقدام به تحلیل و بررسی ارزش ذاتی و قیمت سهام نکند طبیعتا ً کارآیی بازارها نیز به خودی خود ایجاد نخواهد شد. ثانیاً مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد تحلیل‌گران ممکن است هریک مزیت نسبی خاصی در تحلیل اطلاعات مشابه داشته باشند و بنابراین تحلیل‌گران بنیادی می‌توانند بدین وسیله خود را از دیگران متمایز ساخته و کسب سود کنند.

فهرست مطالب کتاب

آشنایی با آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه
فهرست مواد آزمون و شرایط قبولی
سخن ناشر
پیشگفتار حامی کتاب
بخش اول: مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری
فصل اول: بازده
انواع بازده
صرف ریسک سهام
بازده مورد نظر سهام
میانگین موزون هزینه سرمایه
فصل دوم: ریسک
واریانس، انحراف معیار و کوواریانس
ریسک سبد سرمایه‌گذاری
تحلیل میانگین-واریانس بدون نرخ بهره بدون ریسک
خطوط هم‌بازده و بیضی‌های ریسک یکسان
تنوع‌بخشی و بازده
تحلیل میانگین-واریانس با نرخ بهره بدون ریسک
ارزش در معرض ریسک
فصل سوم: ارزش‌گذاری سهام
مفاهیم ارزش‌گذاری سهام
فرآیند ارزش‌گذاری سهام
تکنیک‌های ارزش‌گذاری سهام
ارزش‌گذاری سهام ممتاز
ارزش‌گذاری حق تقدم
تحلیل تکنیکی
فرضیه بازارهای ‌کارآ‌
بی‌قاعدگی‌های بازار
مالی رفتاری
مفاهیم پایه‌ای نرخ بهره
فصل چهارم: ساختار زمانی نرخ سود
مفاهیم پایه‌ای نرخ بهره
عوامل تأثیرگذار بر شکاف بازده
منحنی بازده
تئوری‌های ساختار زمانی نرخ سود
نوسانات بازده و اندازه‌گیری آن
اندازه‌گیری ریسک نرخ سود
فصل پنجم: اوراق قرضه
ریسک اوراق یا درآمد ثابت
ارزش‌گذاری اوراق بدهی
فصل ششم: سایر اوراق با درآمد ثابت
اوراق رهنی
اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌ها
تعهدات بدهی وثیقه‌گذاری شده
اوران اجاره
اوراق مشارکت
بخش دوم: مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی
فصل هفتم: مکانیسم‌ها و استانداردهای گزارشگری مالی
مقدمه
شناخت در صورت‌های مالی
صورت‌های مالی میان دوره‌ای
گزارش‌های حسابرسی اجمالی
انواع واحدهای پولی
تجدید ارزیابی و تأثیر آن بر صورت‌های مالی
لزوم افشای سیاست‌های حسابداری با اهمیت توسط شرکت‌ها
اهمیت استانداردهای گزارشگری در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
فصل هشتم: مسایلی در مورد صورت سود و زیان و ترازنامه
اصول کلی شناسایی هزینه‌ها
تجزیه و تحلیل اقلام غیرمستمر صورت سود و زیان
محاسبه سود هر سهم EPS)) ‌
‌محاسبه سود جامع و گزارشگری صورت سود و زیان جامع
کیفیت سود و روش‌های تعیین آن
تأثیر سرمایه‌ای کردن هزینه‌ها یا به حساب دوره منظور نمودن آن‌ها بر صورت‌های مالی
فصل نهم: مسایلی در مورد صورت جریان وجوه نقد
روش‌های مستقیم و غیرمستقیم ارایه جریانات نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
مراحل تهیه صورت جریان وجوه نقد به صورت مستقیم و غیرمستقیم
جریان وجه نقد آزاد
فصل دهم: تکنیک‌های پیشرفته در تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
ارزیابی و مقایسه شرکت‌ها با استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
محدودیت‌های استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی
بازده سرمایه با استفاده از مدل دوپونت و نرخ رشد پایدار یک شرکت
بخش سوم: اقتصاد پیشرفته
فصل یازدهم: مباحث پیشرفته در اقتصاد کلان
تقاضای کلان
بازار محصول
بازار پول
درآمد کلان تعادلی
تابع تقاضای کل
‌تابع‌ عرضه کل
‌عوامل موثر بر منحنی عرضه و تقاضای کل
‌ادوار تجاری
‌سیاست پولی
‌تورم
‌منحنی فیلیپس
سیاست مالی ‌
تجارت بین الملل ‌
نرخ ارز ‌ ‌
سیاست پولی و مالی در اقتصاد باز ‌
فصل دوازدهم: مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد
رفتار تولید کننده در بازار رقابت کامل
رفتار تولیدکننده در بازار انحصاری
رفتار تولیدکننده در رقابت انحصاری
بخش چهارم: لغات تخصصی مالی-اقتصادی و درک مطلب متون مالی-اقتصادی زبان
فصل سیزدهم: درک مطلب
فصل چهاردهم: سوالات چندگزینه‌ای
بخش پنجم، ششم و هفتم: شامل «مباحث پیشرفته در امور مالی ‌شرکتی»، ‌ «روش‌های کمی پیشرفته» و «قوانین و مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه» در جلد دوم آورده شده است.

گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه

گواهینامه تحلیلگری بازار سرمایه

قبولی در این آزمون منوط به احراز حدنصاب نمره قبولی درتک تک دروس و احراز حدنصاب نمره قبولی در نمره کل است.

الف- نمره هر درس:

- نصف میانگین نمرات هر درس مشروط به اینکه بین 20 تا 35 درصد باشد؛

- در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس بیش از 35 درصد باشد؛ 35 درصد ملاک است و در صورتی که نصف میانگین نمرات هر درس کمتر از 20 درصد باشد 20 درصد ملاک است.

ب- نمره کل: حدنصاب نمره کل برابر است با میانگین نمرات کل داوطلبان به‌علاوه یک انحراف معیار یا 50 درصد هر کدام کمتر باشد. (در محاسبه میانگین و انحراف معیار، 5 درصد بیشترین و 5 درصد کمترین نمرات حذف می‌شود)

زبان تخصصی مالی,اقتصاد

مباحث پیشرفته در تحلیل صورتهای مالی

جلد اول خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه تالیف آقای مطمئن نشر نگاه دانش

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

بخش اول از جلد دوم کتاب" خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه" تالیف مهدی آسیما، نشر نگاه دانش

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

بخش دوم از جلد دوم کتاب" خودآموز آزمون تحلیل گری بازار سرمایه" تالیف مهدی آسیما، نشر نگاه دانش

کتاب های "اقتصاد کلان" و "اقتصاد خرد" تالیف آقای دکتر نظری نشر نگاه دانش

روش های کمی پیشرفته

جلد سوم خودآموز تحلیل گری بازار سرمایه تالیف دکتر حسین توکلیان نشر نگاه دانشاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.