دلال و تاجر چیست؟


خدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

تخصصی وکالت و حقوق lawyer.com

وکالت و مشاوره و پاسخگويي به سوالات در ارتباط با دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی ، خانوادگی و .

سوالات حقوق تجارت

3) اشخاص از نظر نتیجه و حاصل فعالیت به چند گروه تقسیم می‌شوند؟

4) در موارد سکوت، نقص و یا اجمال حقوق تجارت کدام گزینه درست است؟

5)در رابطه با شمول حقوق تجارت کدام گزینه زیر درست نمی‌باشد؟

6)کدامیک جز منابع حقوق نمی‌باشد؟

7) منظور از عرف و عادت در حقوق تجارت کدام است؟

8) رسوم حقوقی تجارت به چه معنی می‌باشد؟

10)منظور از رویه قضایی کدام گزینه است؟

11)کدام مورد زیر در مورد انواع معاملات تجارتی درست نمی باشد؟

3- تاسیس و بکار انداختن هر قسم کارخانه که برای رفع حوائج شخصی باشد ومعاملات تجارتی که صرفا بین تاجر باشد

12)کدام مورد راجع به دسته بندی معاملات تجارتی درست است؟

13) به موجب قانون کدام گزینه معنی درست بیع است؟

14) شرایط صحت معامله یا عقد کدامست؟

16)کدام گزینه زیر درست تر است؟

17) کدامیک از معاملات زیر تجارتی محسوب می شوند؟

2- هرگاه شخصی قصد فروش و کسب سود مادی داشته باشد لکن به دلیل تبلیغ یا رقابت اقدام به توزیع رایگان نماید

18) کدام مورد درباره عملیات دلالی صحت دارد؟

19) کدام گزینه زیر درست است؟

20)کدام یک از نهادهای زیر مرجع تشخیص عملیات بانکی در ایران تعیین شده اند؟

21) چنانچه یک تولید کننده محصولات کشاورزی به منظور عرضه تولید خود کارگاه یا واحد بسته بندی ایجاد نماید بر اساس بند 14 از ماده 12 ق.ت؟

22)تصدی به محل و نقل در چه صورتی تجاری محسوب می شود؟

23) کدام گزینه زیر درست است؟

25) کدام مورد در رابطه با معاملات تشبیهی صحیح است؟

26) کدام گزینه زیر در رابطه با معاملات تبعی یا نسبی درست است؟

1-این گزینه معاملات به اعتبار اینکه توسط تاجر یا به ضمیمه عمل تجارتی انجام می شود معامله تجارتی به شمار می آیند

28)کدام گزینه زیر در رابطه با تعریف شغل درست است؟

1- شعل عبارتست از فعالیت موقت یا غیر موقت که برای شاغل منشا درآمد و یا فایده مادی باشد و یا فعالیت برای رسیدن به چنین فایدهای

2- شغل فعالیتی است که در نتیجه آن، طی مراحل مختلف چرخه اقتصاد، کالا تولید و یا خدمت ارائه می شود نیا نیاز مادی و یا غیر ماد یا اشخاص در جامعه مرتفع گردد

29)کدامیک شرط وجود اهلیت تمتع برای شخص می‌باشد؟

30)کدام گزینه زیر درباره اهلیت درست نمی باشد؟

31)کدام گزینه زیر در مورد اشتغال درست است؟

34)کدام گزینه در مورد دفتر روزنامه درست است؟

35)درمواردی‌که‌اشخاص‌از سیستم‌های‌مکانیکی‌یاالکترونیکی حسابداری استفاده می کنند بایستی خلاصه اسناد را حداقل:

36)کدام گزینه در مورد دفتر کل درست است؟

1- تاجر باید کلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یک مرتبه ار دفتر روزنامه جدا کرده و انواع محتلف ان را جدا کرده و در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند

2- اشخاصی‌که‌‌‌ازاین‌نوع‌دفاتر استفاده ‌می‌کنند مکلفند برای ثبت کلیه داد وستدهای خود دفتر کل جداگانه نیز نگاهداری کنند

1- دفتری است که تاجر باید هر 6 ماه صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون‌و مطالبات خود را در آن ثبت و امضا نماید

2- دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و دیون‌ و مطالبات سال گذشته خود را به ریز در آن ثبت و امضاء نماید

3- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول‌و غیر منقول و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

4- دفتری است که تاجر با ید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی‌منقول و غیرمنقول ودیون و مطالبات سال گذشته خود را در آن ثبت نماید

38) ثبت معاملات قبل از پلمپ دردفاتر تجارتی طبق قانون چه حکمی دارد؟

39)کدام گزینه زیر در مورد ثبت تجارتی درست است؟

2- هر تاجری که مکلف به ثبت تجارتی باشد بایستی در کلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خود در ایران شماره و ثبت مربوطه را درج نماید

Management sme

که حقوق عمومی در برابر حقوق خصوصی و حقوق داخلی در برابر حقوق بین الملل قراردارد .

2- قاعده حقوقی را با یک مثال توضیح دهید ؟

جواب : قاعده ای الزام آور برای ایجاد نظم و استقرار عدالت که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود ( مثل الزام به پرداخت بدهی )

جواب : وقتی دو نفر در برابر هم مدیون باشند ، میزان طلب آنها از یکریگر حساب و کسر میگردد.

نمونه سوالات2 حقوق تجارت ( بازرگانی )

1- از انواع معاملات تجاری نیست :

الف ) ذاتی ب ) حکمی ج ) تبعی د ) رویه قضایی

جواب صحیح گزینه د میباشد

2- کدام گزینه شروط تاجر بودن نیست :

الف ) انجام عمل تجاری ج ) استقلال در تجارت و توجه به سود و زیان

ب ) شغل و حرفه تجاری د ) انجام عملیات دلالی

جواب صحیح گزینه د میباشد

3- دلال کسی است که.

الف ) به اسم خود ولی به حساب دیگری معاملاتی را انجام میدهد ب ) در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده ج ) در مقابل دریافت اجرت به نمایندگی دیگری عملی انجام میدهد د ) شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار میدهد

جواب صحیح گزینه ب میباشد

1- منابع اصلی حقوق تجارت را فقط نام ببرید ؟

جواب : 1- قانون2 - کنوانسیون های بین المللی 3– رویه قضایی 4– عرف و عادت و رسوم 5 – دکترین حقوقی

2 - معامله تجاری ذاتی را تعریف و انواع آن را نام برده ؟

ج واب : نفس و ذات معامله تجاری بوده و دارای گردش مالی است و به 2 دسته تقسیم میشه

ذاتی پیوسته ( نیازمند تکرار و استمرار )

ذاتی مستقل ( یک نوبتی )

3- بیمه چگونه عقدی است توضیح دهید ؟

جواب : عقدی است که به موجب آن بیمه گر تعهد میکند در درازای دریافت وجهی از بیمه گذار در صورت وقوع یا بروز حادثه ای ، خسارت احتمالی را جبران یا وجه معینی به وی بپردازد

نمونه سوالات 3 حقوق تجارت ( بازرگانی )

1- دفتر روزنامه دفتری است .

الف ) که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یکبار از دفتر روزنامه استخراج کند

ب ) که تاجر باید هر سال صورت جامعی ازکلیه دارایی منقول وغیر منقول ودیون ومطالبات سال گذشته خود را درآن ثبت و امضا کند

ج ) که تاجر باید همه روزه مطالبات ودیون و داد وستد تجاری ومعاملات راجع به اوراق تجاری را به هر اسم و رسمی در آن ثبت کند

د ) که تاجر باید کلیه مراسلات و مخایرات و صورت حسابهای صادره خود را درآن به ترتیب تاریخ ثبت کند

جواب صحیح گزینه ج میباشد

2- کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود تراشیدن و حک کرد

و همچنین جای سفید گذاشتن ممنوع است و تاجر باید آن دفاتر را از . و. نگاه دارد

الف ) ختم هر سال – لااقل ده سال ب ) آغاز هرسال – حداقل ده سال

ج ) اواسط هر سال – حداقل پنج سال د ) ختم هر سال – لااقل پنج سال

جواب صحیح گزینه الف میباشد

3- از الزامات خاص تجارنمیباشد :

الف ) مجوزهای خاص ب ) نشانه تجاری

ج ) ثبت اسم تجاری د ) علامت تجاری

جواب صحیح گزینه ب میباشد

1- بطور خلاصه ویژگی های اشخاص حقوقی را نام برده ؟

جواب : 1 ) دارای نام هستند 2) استقلال دارایی دارند 3) استقلال اقامتگاه دارند 4 ) استقلال تابعیت دارن

2- انواع اشخاص حقوقی را نام برده ویکی را به دلخواه توضیح دهید ؟

جواب: 1) اشخاص حقوقی – عمومی : به محض به وجود آمدن دارای شخصیت حقوقی بوده و نیاز به ثبت ندارد یا هدف حفظ قدرت و حکومت و خدمت از امتیازات قدرت عمومی برخوردارند در چارچوب خاصی به وجود میایند و دامنه مشخصی از وظایف و اختیارات را دارند . مانند دولت وزارتخانه و.

2 ) اشخاص حقوقی – خصوصی : از تاریخ ثبت قانونی موجودیت پیدا میکنند

الف) سازمانها و موسسات غیر تجاری ب ) شرکتها و موسسات تجاری

3- الزامات عام تجار به چند قسمت تقسیم میشود و فایده ثبت تجارتی را نام ببرید ؟

جواب : به دو قسمت ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی و داشتن دفاتر تجاری

فایده ثبت تجارتی : 1 - دلالت بر تاجر بودن شخص 2 – اطلاع از تعدادتجار و نوع فعالیت آنها 3 – اطلاع تجار از وضع یکدیگر ملنند ورشکستگی 4 – رسیدگی به وضعیت مالیاتی تاجر

نمونه سوالات 4حقوق تجارت ( بازرگانی )

1- از شرکت های تجاری میباشد ؟

الف ) شرکت سرمایه ای ب ) شرکت های شخصی

ج ) هیچکدام د ) گزینه الف و ب

جواب صحیح گزینه د میباشد

2- از الزامات موسسین میباشد

الف ) تنظیم اظهارنامه توسط تجار در اداره ثبت شرکتها

ب ) تهیه و تنظیم طرح پایانی اساسنامه شرکت

د ) ارائه طرح اعلامیه پذیره نویسی با امضای کلیه تجاران

جواب صحیح گزینه ج میباشد

3- برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط . در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد منتشر و مهلتی که نباید . باشد

الف ) دو نوبت – کمتر از یک ماه ب ) یک نوبت – کمتر از دو ماه

ج ) سه نوبت – کمتر از دو ماه ج ) دو نوبت – بیشتر از دو ماه

جواب صحیح گزینه ب میباشد

1- شرکتهای تجاری به چند قسم تقسیم میگردد نام برده ؟

جواب : هفت قسمت 1 – سهامی 2 - با مسئولیت محدود 3 – تضامنی 4 – مختلط غیر سهامی 5 – نسبی 6 – تعاونی تولید و مصرف

2- اوراق قرضه چیست ؟

جواب : ورقه قرضه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن با اجزاء آن در موعد یا مواعد معینی باید مسترد گردد.

3- مزج اختیاری و قبول مال مشاعی رابا مثال توضیح دهید ؟

جواب : مزج اختیاری یعنی : افراد مال خود را در هم بیامیزند مثلا دو نفر کشاوزر محول گندم خود را با هم مخلوط مینمایند

قبول مال مشاعی یعنی : یک فرد در ازای خدمتی که دیگری میدهد یا در ازای پرداخت وجه شریک در مال مشاع میشود مثلا یک معمار سازمانی را برای مالک زمین میسازد و در ازای آن سه دانگ از ملک را میگیرد و شریک میشود

نمونه سوالات5 حقوق تجارت ( بازرگانی )

1- کدام از وظایف مجمع عمومی موسس میباشد :

الف ) رسیگی به گزارش موسسان و تصویب آن

ب ) تصویب طرح اساسنامه و عنداللزوم اصلاح آن

ج ) انتخاب اولین مدیران و بازرسان – مدت مدیریت حداکثر دو سال

جواب صحیح گزینه د میباشد

2– کدام یک از اشخاص زیر میتوانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند ؟

الف ) مدیران و مدیر عامل شرکت

ب ) اقرباء ونسبی مدیران ومدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول ودوم

جواب صحیح گزینه ج میباشد

3- مجامع عمومی توسط . مرکب از . و . و. اداره میشود .

الف ) هییات رییسه ای – یک رئیس – یک منشی – دو

ب ) هییات رییسه ای – یک مدیر – یک رئیس – دو منشی

ج ) هییات مدیره ای – دو منشی – یک بازپرس – یک ناظر

د) هییات مدیره ای – یک منشی –یک نماینده – دو مدیرعامل

جواب صحیح گزینه الف میباشد

1- وظایف مجمع عمومی فوق العاده چیست ؟

جواب : 1- تغییر در مواد اساسنامه 2 - تغییر در میزان سرمایه شرکت 3- انحلال شرکت قبل از موعد 4 – کاهش سرمایه

در اثر زیان های وارده یا به جهت مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت در مهلت مقرر اساسنامه ای 5 – تصویب ایجاد سهام

ممتاز و تغییر در حقوق و امتیازات آن 6- تبدیل سهام 7- انتشار اوراق قرضه 8 – تعویض یا تبدیل ورقه قرضه به سهام

9- تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام

2- مجمع عمومی مختلط را تعریف کنید

جواب :هرگاه موضوعات مورد بررسی از لحاظ تنوع برخی در صلاحیت محمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشند این دو مجمع با هم تشکیل میشوند مثلا هم رسیدگی به حساب سود وزیان و هم کاهش سرمایه

3- مجامع عمومی را نام برده و مجمع عمومی موسس چه وظایف را بعهده دارد؟

جواب : مجمع عمومی موسس – عادی – فوق العاده

و وظایف آن رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن انتخاب اولین مدیران وبازرس یا بازرسان شرکت

تعیین روزنامه کثیز الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی درآن منتشر خواهد شد

نمونه سوالات6 حقوق تجارت ( بازرگانی )

1.حقوق تجارت چيست؟

مجموعه قواعد و اصولي است كه روابط حقوقي و معاملات بين تجار و امور تجاري را تعريف و تنظيم ميكند.

2.واقعه حقوقي چيست؟

به واقعه اي گفته ميشود كه آثار حقوقي ايجاد ميكند،خواه قصد و اراده درآن باشد يا نباشد.

عملي (اعم از فعل يا ترك فعل)كه در اثر قصد و اراده يك يا چند شخص ،انجام شود و آثار قانوني داشته باشد.

4.منابع اصلي حقوق تجارت كدامند؟

1.قانون 2.كنوانسيون هاي بين المللي 3.رويه قضايي 4.عرف و عادت 5.دكترين حقوقي

5.شروط اصلي تاجر بودن يا نام ببريد؟

1.انجام عمل تجاري 2.به عنوان شغل و حرفه 3.استقلال در تجارت و توجه به سود و زيان(به استثناي دلال و حق العمل كار)

6.معاملات چند دسته اند؟

1.معاملات تجاري ذاتي 2. معاملات تجاري حكمي 3.معاملات تجاري تبعي

7.دفتر دارايي تاجر چيست؟

دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد.

8.ماده 1300 قانون مدني راجع به دفتر تجاري چه ميگويد؟

در مواردي كه دفتر تجاري به نفع صاحب آن دليل نيست، به ضرر او سنديت دارد.

9.طبق ماده 1 قانون ثبت شركت ها چه شركتي ايراني محسوب ميشود؟

هر شركتي كه در ايران تشكيل شده و مركز اصلي آن ايران باشد ايراني محسوب ميشود.

10.شركت به مفهوم تجاري را تعريف كنيد.

به عقدي كه به موجب آن دو يا چند نفر شخص توافق ميكنند آورده هاي خود را به قصد تحصيل سود مشترك مورد تجارت قرار دهند شركت ميگويند.

11.شركت هاي تجاري چند دسته اند؟

1.شركت سهامي 2.شركت با مسئوليت محدود 3.شركت تضامني 4.شركت مختلط غير سهامي 5. شركت مختلط سهامي 6.شركت نسبي 7.شركت تعاوني توليد و مصرف

12.مبلغ اسمي و رسمي سهام چيست؟

مبلغ اسمي سهام مبلغي است كه قبلآ در هنگام خريد سهام قيد گرديده و مبلغ رسمي سهام ارزش روز هر سهام است.

13.وظايف مجمع عمومي مؤسس را نام ببريد.

1.رسيدگي به گزارش مؤسسان و تصويب آن

2.تصويب طرح اساسنامه و عنداللزوم اصلاح آن

3.انتخاب اولين مديران و بازرسان

4.تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي دعوت و اطلاعيه ها

14. 5مورد از وظايف مجمع عمومي فوق العاده را نام ببريد.

1.تغيير در مواد اساسنامه 2.انحلال شركت ها قبل از موعد 3.تبديل سهام 4.انتشار اوراق قرضه 5.تصويب تبديل شركت سهامي خاص به عام

15.طبق ماده 73 مجامع عمومي چند دسته اند؟

1.مجمع عمومي مؤسس 2.مجمع عمومي عادي 3.مجمع عمومي فوق العاده

نمونه سوالات 7حقوق تجارت ( بازرگانی )

1.مبناي مستقيم حقوق ……….است.

1)اراده ي مردم 2)اراده ي دولت ها 3)هردو 4)هيچكدام

2.حقوق عمومي به روابط ميان……………..ناظر است.

1)ملت و دولت ها 2)اشخاص 3)هردو 4)هيچكدام

3………..مالي است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل كرد.

1)اموال منقول 2)اموال غير منقول 3)مبيع 4)بيع

4.به كسي كه شغل خود را معاملات تجاري قرار دهد………ميگويند.

1)شاغل 2)دكترين حقوقي 3)تاجر 4)هيچكدام

5.معاملات………..به هيچ وجه تجاري محسوب نميشوند.

1)غير منقول 2)منقول 3)هردو 4)هيچكدام

6.به كسي كه در مقابل اجرت،واسطه انجام معاملاتي شده ………گويند.

1)تاجر 2)عامل 3)حقالعمل كار 4)دلال

7………..دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورت حساب هاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد.

1)دفتر كپيه 2)دفتر دارايي 3)دفتر كل 4)دفتر روزنامه

8.دفتر دارايي از اطلاعات………..بدست مي آيد.

1)دفتر روزنامه 2)دفتر كل 3)دفتر كپيه 4)هيچكدام

9.طبق ماده 590 ق-ت اقامتگاه شخص حقوقي محلي است كه اداره …………در آنجا است.

1)شخص حقيقي 2)شخص حقوقي 3)هردو 4)هيچكدام

10.شركت………..شخصيت حقوقي ندارد و ورشكستگي در آن مطرح نيست.

1)تجاري 2)مدني 3)هردو 4)هيچكدام

11.شركت……….بازرگاني محسوب ميشود ولو اينكه موضوع عمليات آن بازرگاني نباشد.

1)نسبي 2)تضامني 3)سهامي 4)هيچكدام

12……….يعني در اثر اقدام مستقيم به مال آسيب رسانده يا آن را از بين ببرد.

1)تركه 2)اشاعه 3)تفريط 4)تعدي

13.مجمع عمومي مؤسس كه با تكميل پذيره نويسي سهام تشكيل ميشود………..است.

1)روزانه 2)سالانه 3)يك بار مصرف 4)هميشگي

14.در كدام شركت تشكيل مجمع عمومي مؤسس الزامي نيست؟

1)سهامي عام 2)سهامي خاص 3)تضامني 4)نسبي

15.گزارش مؤسسين بايد حداقل چند روز قبل از تشكيل مجمع عمومي مؤسس در محلي كه در آگهي دعوت مجمع تعيين شده است براي مراجعه پذيره نويسان سهام آماده باشد؟

انواع معاملات تجاری

انواع معاملات تجاری

خدماتدانستنی های حقوقیدعاوی حقوقیدعاوی کیفریمجله حقوقی

انواع معاملات تجاری

در این نوشته می خواهیم اطلاعاتی درباره انواع معاملات تجاری در اختیار شما قرار دهیم، در پایان جهت راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص می توانید با وکیل آپ در تماس باشید.

معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد.حال این معاملات خود به دو دسته اصلی معاملات تجاری ذاتی و معاملات تجاری تبعی تقسیم می شوند.البته طبق قانون نیز دسته ای را همچون معاملات برواتی و معاملات شرکتهای سهامی نیز به حکم قانون تجاری محسوبند.

انواع معاملات تجاری :

معاملات تجاری ذاتی :

این نوع از معاملات تجارتی که در سر تا سر دنیا صورت می‌ گیرد و شامل نوع خاصی از عملیات‌ ها و معاملات می‌ شود که از آن جمله می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر دلال و تاجر چیست؟ نحوی که باشد.هرگاه شغل یک شخص، تصدی به امور حمل و نقل باشد تاجر شناخته می‌ شود.شرط تصدی و تکرار در کار حمل و نقل و تعدد وسایل زیر نظر شخصی است.حمل و نقل موضوع مهمی است و وسیله عمده عمل تجارت است و از طریق مختلف زمین، دریا، هوا و ریل انجام می‌ گردد.
۳. هر قسم عملیات دلالی و یا حق‌ العمل‌ کاری (کمیسیون) یا عاملیت و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی (مؤسساتی) که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌ شود که می‌ تواند به مواردی از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه با تهیه و رساندن ملزومات و غیره اشاره کرد.

دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه معاملات قرار می‌ گیرد بدون اینکه خود خریدار با فروشنده باشد اعم از اینکه معامله نسبت به اموال منقول باشد یا غیر منقول.

انواع معاملات تجاری

انواع معاملات تجاری

۴. تصدی به عملیات حراجی؛ یعنی دلال و تاجر چیست؟ عرضه اجناس به مشتریان متعدد و فروش به بالاترین قیمت یعنی مزایده و لذا این کار یک نوع دلالی هم می‌ تواند باشد با این تفاوت که عملاً دلال در تکاپوی مشتری است ولی در حراجی در محل معینی جنس را به مزایده می‌ گذارند.

۵. هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ صراف کسی است که شغل او تبدیل وجوه نقد رایج و متفاوت به یکدیگر به قصد انتفاع با خرید و فروش اسناد تجاری مثل برات.

بانک موسسه‌ ای است که از طرف شخص یا اشخاصی ایجاد می‌ شوند تا عملیات صرافی را به نحو کامل و وسیع‌ تر انجام دهد.اساساً عمل عمده صرافی، خرید و فروش اسناد تجارتی است.
۶. عملیات بیمه بحری و غیر بحری بیمه، قراردادی است که شخص در قبال وجهی که می‌ گیرد جبران خسارت احتمالی معینی را تقبل می‌ کند و ممکن است وجهی که گرفته می‌ شود یک مرحله‌ ای باشد یا به اقساط مثل بیمه عمر عملیات، بیمه باید به قصد انتفاع باشد.

انواع معاملات تجاری ذاتی :

به بیان ساده معاملات تجاری ذاتی ماهیتی دخالت مستقیم در چرخه مالی و توزیع ثروت دارند و به انواع زیر طبقه بندی می شوند.

معاملات تجارتی توزیعی

انتقال مالکیت مال به هر صورت در دسته معاملات توزیعی قرار می گیرد.به صورتی که لزومی ندارد که کالا حتما پیش از فروش، خریداری یا دریافت شده باشد.در بسیاری از موارد تاجران اقدام به فروش یا اجاره اجناس نموده و سپس جنس مورد نظر را خریداری می کنند.

معاملات تجارتی تولیدی

راه اندازی و بهره برداری از هر کارخانه یا واحد تولیدی با هدف تولید محصولی که بتوان آن را به فروش رساند در قالب عملیات تجاری تولیدی قرار می گیرد و این عملیات باید قالب مؤسسات انجام شود.

معاملات تجارتی خدماتی

این نوع از معاملات تجاری خود به سه نوع دیگر تقسیم می شوند که به شرح زیر هستند.

 • خدمات واسطه ای
 • خدمات مالی
 • خدمات متفرقه

معاملات تجاری دریایی

تمامی عملیات دریایی نظیر کشتی سازی و معامله انواع کشتی، حمل و نقل های دریایی نظیر کشتی رانی و سایر معاملات تجاری مربوط به آنها در این دسته قرار گرفته و برای آن، نیاز به تشکیل مؤسسه نمی باشد.

معاملات برواتی

معاملات برواتی را می توان در دو دسته معاملات تجاری ذاتی و معاملات تجاری به حکم قانون جای داد.

معاملات تجاری

معاملات تجاری تبعی :

معاملات تجاری تبعی نیز به مانند معاملات تجاری ذاتی یا اصلی دارای یک سری ویژگی‌ ها و معاملات خاص در سر تا سر جهان هستند که از رایج‌ ترین آنها می‌ توان به موارد زیر اشاره کرد.

مسلم است وقتی طرفین معامله تاجر باشند، معاملات آنها تجارتی است و دارای دو شرط است :

 1. معامله نباید برای امور شخصی باشد.
 2. معاملات نباید نسبت به اموال غیر منقول باشد.پس اگر دو نفر تاجر ملکی را با هم معامله کنند، تجارتی نخواهد بود.

کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع نیازهای تجارتی خود می‌ کند.مثل قرارداد ساخت با نصب برای تجارتخانه یا تألیف کتاب و چون این فعالیت در راستای انتفاع و کسب سود است و همچنین کلیه معاملات شرکت‌ های تجارتی، نوعی از معاملات تجارتی محسوب می‌ شود.

انواع معاملات تجاری تبعی :

بر اساس شروط و تعریف ارائه شده در بالا از معاملات تبعی، این نو از معاملات تجاری را می توان در انواع زیر تعریف کرد.

اعمال تجاری تبعی تاجر با شخصیت حقیقی

اعمال تجاری تبعی که لااقل یکی از طرفین تاجر بوده و با هدف رفع نیازهای تجاری با فرد دیگری که می تواند تاجر یا غیر تاجر باشد این معامله را انجام می دهد.

اعمال تجاری تبعی با شخصیت حقوقی

همانطور که می دانیم تمامی فعالیت های تاجر با شخصیت حقوقی که به اصطلاح شرکت تجاری نامیده می شود، تجاری محسوب می شود.حتی فعالیت هایی که ذاتاً تجاری نیستند نیز به صرف تجاری بودن شرکت به صورت تبعی، تجارتی محسوب می شوند.

اعمال تجاری تبعی فرعی

تعهدات فردی ناشی از قراردادها یا روابط حقوقی اصلی، نظیر چک و سفته و … که در اثر انجام عملیات تجارتی مانند بیع تجارتی انجام می شوند، عملیات تجارتی تبعی فرعی تلقی می شوند.

تجارت

مقررات ثبت نام تجار در آیین نامه دفتر ثبت تجاری

خرید و فروش کردن و داد و ستد در لغت به معنای معامله به کار رفته است هر کاری که با ابزار و وسایل های تجاری (پول، سهام) در بازارها صورت می گیرد معامله گفته می شود و برای هر دو طرف ایجاد تعهد می کند.طبق ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد و چون معاملات تجارتی عرفا خرید و فروش به قصد انتفاع است بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول می نمایند تاجر شناخته می شوند.بنابراین کسبه جزء نیز از مزایای قوانین تجارتی بی بهره نیستند.

منتهی در تشریفاتی که به جهت انتظام امور تجارت وضع شده کسبه جزء مستثنی گردیده است.

مثلا این دسته از داشتن دفاتر تجارتی و ثبت تجارتخانه معاف اند و در موقعی که از اداء دیون خود عاجز باشند تابع مقررات ورشکستگی نیستند.تشخیص اینکه چه کسی کاسب جزء می باشد چون در هر زمان فرق می کرده و تعریف جامع و مانع آن در قانون اشکال فراوان داشته، به نظر وزارت دادگستری موکول شده که طی آئین نامه معلوم شود.با تمام این احوال قانون، معاملات تجارتی را معلوم نموده و آن را به ده قسمت تقسیم کرده، بنابراین کسی که شغل خود را یکی از اقسام ده گانه قرار دهد از نظر قانون تاجر شناخته می شود.

مقررات ثبت نام تجار در آیین نامه دفتر ثبت تجاری :

در آیین نامه دفتر ثبت تجاری برای ثبت صحیح نام تجار در دفتر مذکور مقررات ویژه ای پیش بینی شده است :

وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت

دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و كسی كه با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است. در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، كسی است كه با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.

به عبارت دیگر دلال كسی است كه در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌كند.در دلالی، مقررات وكالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند. مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه كرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا كنند.

شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یك از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند. دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت كند و می‌تواند در معامله‌ای كه به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.

یك نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است كه در این صورت، دلال كارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.

قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ كنند. در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی كه انجام داده یا به ترتیبی كه در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی كه هزینه كرده است، خواهد بود.دلال جز معرفی طرفین معامله به یكدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یكی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن كه طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی كه از یكی از طرفین ضمانت كرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد. با انجام دلال و تاجر چیست؟ معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود كه عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه كند كه معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.در صورتی كه معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یكی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

۱- طبق ماده‌ ۳۳۷ قانون تجارت، دلال دلال و تاجر چیست؟ باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد. بنابراین وظیفه‌ دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده‌ ۳۴۳ قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.» و نیز ماده‌ ۳۴۴ قانون تجارت که تصریح می‌کند: «دلال دلال و تاجر چیست؟ در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.

۲- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است. ماده‌ ۳۴۲ قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»

۳- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد. ماده‌ ۳۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»

۴- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند، به این جهت ماده‌ ۳۴۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»

۵- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند. به این جهت ماده‌ ۳۴۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»

۶- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.

در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.

۷- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده‌ ۶ قانون تجارت تصریح شده است، باشد.

۸- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه‌ چنین معامله‌ای شود.

ماده‌ ۳۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.» همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه‌ دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد: «دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه‌ دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»

۳- دلال در خصوص جنس یا درباره‌ اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.

۴- به موجب ماده‌ ۳۴۱ قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.

۵- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود. در این رابطه ماده‌ ۳۵۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.» هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده‌ دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه‌ دلالی است.

با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند. گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:

۱ـ در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد: بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.

۲ـ در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد: تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود، بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.

۴ـ در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است: رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره‌ قرارداد دلالی است. بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.

کسب درآمد واقعی برای افرادی که ایده ای ندارند

برنامه کسب درامد واقعی

سوال بسیاری از مردم عادی که هنوز کسب و کار اینترنتی را شروع نکرده اند این است که آیا واقعا مردم از طریق اینترنت به ما پول می دهند؟ این افراد هنوز باور ندارند که می توانند از کاری که بلندند پول درآورند. ما اینجا در سایت تاجرآموز تمام این فنون را به شما آموزش می دهیم.

راه های کسب درآمد از طریق اینترنت

خوشبختانه به کمک اینترنت امروزه راه های کسب درآمد از طریق اینترنت به کمک موتورهای جستجو و شبکه های اجتماعی بسیار ساده تر شده است. امروزه شما می توانید با داشتن یک گوشی یا یک لپ تاپ از هنر خود کسب درآمد کنید.

راه های کسب درآمد از طریق اینترنت

شما اگر یک تعمین کننده خوب داشته باشید، که خیالتان بابت جنس راحت باشد، به کمک یک گوشی و با استفاده از تلگرام یا اینستاگرام می توانید فروش خودتان را شروع کنید. فقط کافیست مقدمات آن را فرا بگیرید.

شبکه های اجتماعی شما را به راحتی به درآمد می رسانند، ولی اگر بخواهید به صورت عمده فعالیت کنید و تیراژ فروش خودتان را بالا ببرید، پیشنهاد می کنیم یک زمینه کاری مثل پوشاک، صنایع دستی، فرش، عسل، میوه های خشک، چرم، قطعات خودرو، لوازم جانبی موبایل، لپ تاپ، پرینتر و … را انتخاب کنید و به کمک ابزارهای اینترنت به پیدا کردن مشتری بپردازید.

با همین کار و با اعتمادسازی می توانید به راحتی از مشتری پول بگیرید و از عمده فروش جنس خودتان را گرفته و برای مشتری ارسال کنید. این وسط سودخودتان را هم بردارید.

کسب درآمد واقعی از طریق اینترنت

بله درست متوجه شدید! به دست آوردن درآمد واقعی از طریق اینترنت واقعا شدنی است. تمام این نکات تست شده، حتی خودمان به آن ها عمل کرده ایم و به نتیجه رسیده ایم. فکر نکنید منظور ما از درآمد اینترنتی سایت های کلیکی یا بازی یا بیت کویین است، خیر! ما تجارت کردن را به شما آموزش می دهیم.

کسب درآمد واقعی از طریق اینترنت

منظور ما از تجارت کردن این است که شما الان صاحب کسب و کاری فیزیکی هستید، مثلا مغازه دارید، شاگردید، صاحب کسب و کاری هستید، تولیدی دارید، واسطه هستید، کارخانه دارید و … بالاخره از شرایط الان خود و وضعیت زندگی تان خسته شده اید و دوست دارید در زندگی خود تغییراتی را به وجود آورید.

روزانه افراد بسیار زیادی با ما تمام برقرار می کنند که هر کدامشان در یک کار، در یک حوزه خاص، می خواهند حتی درخانه و بدون داشتن شرکت درآمدی کسب کنند. چون از فروش هایی که برقرار می شود و مردم به راحتی به ما و به آن ها پول می دهند، مشخص است که جواب گرفتن در این راه تضمین کننده است.

فقط باید شروع کنید، باید تشنه این کار باشید، باید به قول معروف کارد به استخوان رسیده باشد، باید طوری از درون خودخوری ایجاد شده باشد که وقتی شروع کنید، فقط به این توجه داشته باشید که درآمد کسب کنید.

کسب درآمد واقعی از اینترنت در ایران

اجازه دهید در مورد روشی که می خواهیم در سایت تاجرآموز درباره آن صحبت کنیم، بیشتر توضیح دهیم. اگر بخواهیم در یک کلمه بگوییم که ما اینجا چه کاری میخواهیم به شما آموزش دهیم این است. «تجارت کردن»

کسب درآمد واقعی از اینترنت در ایران

کسب درآمد واقعی از اینترنت در ایران واقعا شدنی است، آن هم از راه حلال. ما روش هایی که وقت شما را هدر دهند، آموزش نمی دهیم. ما راه حل اینکه چطور می توانید در همین بازار ایران درآمد کسب کنید، توضیح میدهیم. فقط کاری که میگوییم باید دقیق انجام دهید.

 1. روش درآمد از اینترنت در ایران به چه شکل است؟
 2. به چه چیزی علاقه دارید؟ بالاخره هر انسانی در یک حوزه ای دوست دارد فعالیت کند، مقداری فکر کنید.
 3. آیا در میان اقوام شما کسی هست که قبلا آن را انجام داده است؟
 4. آیا در میان دوستان شما کسی هست که آن کار را انجام داده باشد؟
 5. آیا در شهر شما کسی هست که از آن روش پول درآورده باشد؟

برنامه کسب درامد واقعی

جواب هر کدام از قسمت های بالا مهم است، یکی اینکه شما به راحتی اگر کسی قبلا آن را انجام داده است، چند قدم جلو هستید. جواب به سوال اول این است که کسانی که مغازه، تولیدی،پخش دارند، سایت هم دارند؟

برنامه کسب درامد واقعی

بگذارید مثالی بزنیم تا موضوع واضح تر شود.

شما مثلا به کار فروش فرش علاقه دارید و در کاشان هم زندگی می کنید. خب همه میدانیم که کاشان شهر فرش ایران است و بهترین فرش های دست باف در این شهر زیبا تولید می شود. حال اگر شما به کار فروش فرش علاقه داشته باشید، دستتان از همه لحاظ باز است و حتی به عنوان یک واسطه بدون داشتن هیچ سرمایه ای می توانید کسب و کار خودتان را آغاز کنید. آن هم از طریق اینترنت!

چرا گفتیم آسان؟ چون شما به هر بازار، تولیدی، کارخانه و … که سری بزنید جنس یا مواد اولیه وجود دارد، فقط کافیست برای آن ها مشتری پیدا کنید! همین!

تجارت ما B2B هست! اگر نمی دانید که این اصطلاح یعنی چه در یک عبارت می شوند عمده فروش به عمده فروش. چون شما در شهر فرش ایران زندگی می کنید، پیداکردن تامین کننده اصلا کاری ندارد، فقط کافی است که اطلاعاتی در مورد فرش بلد باشید، تا وقتی مشتری به شما زنگ زد، بداند که شما اهل این کار هستید. این هم کاری ندارد با خواندن چند کتاب می توانید به این اطلاعات دست پیدا کنید.

کسب درآمد واقعی از طریق اینترنت

خب آقا اگر اینطور هست که شما میگویید، همه می توانند این کار را انجام دهند! چه نیازی به ما هست؟

دوستان، ما پایه کارمان در اینترنت است، ما کاری می کنیم که مشتریانی که قصد خرید فرش را دارند، آن هم به صورت عمده یا تکی فرقی نمی کند، به وسیله سایت هایی که تولید محتوا می کنیم، ما را پیدا کنند.

این یک روش کاملا تست شده و جدید است، فعلا در ایران ما زیاد کسی سراغ آن نرفته است، چون خوشبختانه آن را باور ندارند! فقط شما کافیست به روشی که در سایت تاجرآموز آن را آموزش می دهیم، عمل کنید و نتیجه را با چشمان خود ببینید.

اگر نمی دانید که چه حجم پولی در این حوزه (B2B) در جریان است، کافیست به اعداد و ارقامی که گمرک و حتی سایت های خبری منتشر می کنند سری بزنید. اگر شما درست و با قواعد جلو بروید به راحتی می توانید مقداری از حجم این معاملات را از آن خود کنید.

مشکلی که تیم ما همیشه با آن روبرو است و آن هم برمیگردد به باور افراد این است که همه چیز را خودشان می خواهند تولید کنند! از دید ما تولید اصلا سودی ندارد! فروش است که همه چیز را تغییر می دهد.

ممکن است به این پرسش فکر کنید که

این که دلالی است! یعنی شما به ما میخواهید دلال بازی آموزش دهید؟ نه، اشتباه میکنید، پس بگذارید فرق دلال با تاجر را به شما گوشزد کنیم.

تاجر کیست؟

به زبان بسیار ساده، تاجر به کسی می گویند که در یک حوزه خاص به خرید و فروش مشغول است و معاملات تجاری را به عنوان کار معمولی خود انجام می دهد.

تاجر می تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد. خوشبختانه ما به افراد حقوقی کاری نداریم، آن ها اگر سرمایه یا عنوان آن ها را بگیرید، مثل یک فرد معمولی می شوند.

کسب درآمد واقعی اینترنتی

ولی فرد حقیقی خیر، چون تمام کارهایش را از صفر انجام داده، با تمام چم و خم کار آشنا است، به مرور با تجربه های سخت آموزش داده شده و همه چیزش بر اساس تجربه است!

شخص حقیق اعتبارش از تمام دارایی اش مهم تر است. تمام تلاشش را می کند که بهترین نام را برای خودش در بازار بسازد. با کمی تحقیق می توانید متوجه این موضوع شوید.

دلال کیست؟

به فردی گفته می شود که توی هر کاری سرک می کشد و فقط به فکر سود های جزئی است. مثلا اگر در کار زعفران باشد و کسی به او بگوید که زرشک می خواهد، می گوید که برایت پیدا می کنم، اگر کسی نبات بخواهد، باز هم آن را برای شخص خریدار پیدا می کند، اگر گوسفند بخواهد، باز هم همین کار را انجام می دهد!

درآمد اینترنتی بدون سرمایه

این افراد دائما می نالند و به قولی افرادی هستند که در بازار فاتحه می خوانند! این افراد کمتر از یک سال در کاری نمی مانند. به هر کاری که بشنوند سود دارد، وارد می شوند و آخر سر هم هیچی نصیبشان نمی شود، جز زندگی بخور و نمیری که دارند.

چه تفاوتی بین دلال و تاجر وجود دارد؟

تاجر همیشه در یک کار خاص فعالیت دارد. غیر از تخصصی خودش در هیچ کاری هر چه که سود بسیار داشته باشد، وارد نمی شود. تمام تمرکزش روی کسب و کار خودش است و تلاش می کند که تجربه خوبی را برای مشتری بسازد.
این افراد تمام طول عمرشان را ممکن است در یک صنف فعالیت کنند ولی افراد دلال خیر، هر روز به یک شاخه ای می پرند و همه فکرشان پول و سود لحظه ای است.

کسب درآمد واقعی به دلار

کسب درآمد واقعی به دلار اگر در این کار در بازار داخل حرفه ای یا نیمه حرفه ای شوید، تاجرهایی از کشورهای خارجی به سراغ شما می آیند که تمام تبادلات براساس دلار محاسبه می شود. این قسمت یکی از جذابیت های کار فروش عمده است.

فروشندگان سنتی در ایران هنوز به این اصل مهم باور ندارند، ولی اگر بتوانید به خوبی اعتمادسازی کنید و تولید محتوای شما طوری باشد که بیشتر رکوردهای گوگل را از آن خودتان کنید، احتمال زیاد می رود که تاجرهایی مثل عرب و چینی و حتی کشورهای اروپایی به سراغ شما بیایند و با شما قرارداد ببندند.

کسب درآمد واقعی به دلار

شما نباید کشورهای همسایه مثل عراق، عربستان، افغانستان، ترکیه، پاکستان و … را دست کم بگیرید، چون فعلا درآمد آن ها از ایران بیشتر است. منظور پولشان نسبت به ایران ارزش بیشتری دارد. شما اگر بتوانید با ارز آن ها پول دریافت کنید و در ایران تبدیل به ریال کنید، سود قابل توجهی نسیبتان می شود.

کسب درآمد از طریق اینترنت بدون سرمایه

به نظر شما آیا کسب درآمد از طریق اینترنت بدون سرمایه امکان پذیر است؟ همه چیز بستگی به باورتان دارد. اگر از دغدغه های روزانه فاصله بگیرید و تشنه درآمد اینترنتی باشید، با راحتی امکان پذیر است.

شما حتی می توانید بدون داشتن سرمایه، فقط با همکاری در فروش یا استفاده از هنر خود آن هم در سایت های دیگر به کسب درآمد بپردازید.

کسب درآمد از طریق اینترنت بدون سرمایه

سایت های فریلنسری زیادی در ایران راه اندازی شده اند که بر اساس خدمات کار می کنند، این یعنی بستری بسیار مناسب در همین ایران خودمان وجود دارد که می توانید از هنر و حرفه و فن خود پول درآورید.

کسب درآمد از طریق اینترنت در خانه

این گزینه یعنی کسب درآمد از طریق اینترنت در خانه بیشتر برای خانم های خانه دار جستجو می شود. به دلیل بعضی از ساختارهای جامعه، ممکن است اجازه کارکردن به صورت فیزیکی در مکانی را نداشته باشند.

ولی این نیاز باعث نمی شود که نتوانید در خانه هم پول درنیاورید. خیلی از خانم های خانه دار در اینستاگرام و تلگرام به فروش هنر دستی خود، یا فروش اجناسی که توسط دوستان و مراکز پخش شهرشان وجود دارد، اقدام به فروش کرده اند که حتی در بیشتر موارد نام آن ها از نام آن برند معروف تر است.

امار کانال های تلگرام و اینستاگرام در فروش کالاهای دستی روز به روز در حال گسترش است. پس می بینید که بدون داشتن سرمایه آن هم در خانه می توان به کسب درآمد پرداخت.

راههای کسب درآمد از طریق اینترنت

 • کسب درامد اینترنتی اینستاگرام
 • کسب درامد اینترنتی تلگرام
 • کسب درامد اینترنتی از تولید محتوا
 • کسب درامد اینترنتی از فروشگاه های اینترنتی
 • کسب درامد اینترنتی از همکاری در فروش

سعی می کنیم در روزهای آینده مطالب بیشتری را به این مقاله اضافه کنیم تا راه گشای شما جهت به دست آوردن درآمد واقعی از اینترنت آن هم در ایران شود.

چنانچه نظری مخالف با این مقاله داشتید یا ایده هایی جهت موفق تر شدن در این کسب و کار، می توانید آن را با ما در قسمت نظرات سایت درمیان بگذارید، بسیار مشتاق خواندن نظرات شما هستیم.

درباره تحریریه تاجرآموز

مهم در یک کسب و کار اینترنتی آزادی آن است. اگر آزادی را از یک فرد تاجر یا فروشنده بگیرید، همه دنیای او را گرفته اید. اگر شما دوست دارید از کسب و کارتان به راحتی پول درآورید و زمان آزاد زیادی داشته باشید، محتوای سایت تاجرآموز برای شماست. فقط کافیست عمل کنید، همین!اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.