تأمین وجه مارجین


پروتکل dYdX در سال ۲۰۱۷ توسط یکی از مهندسین قبلی Uber و Coinbase به نام آنتونیو جولیانو خلق شد.

تسهیلات تأمین مالی کوتاه مدت بانک توسعه و تجارت ECO

قرارداد تسهیلات کوتاه مدت (ریفاینانس) فیمابین این بانک و ECO بانک ترکیه منعقد گردیده که اهم نکات آن به شرح زیر است:

اهم نکات قرارداد

- بازپرداخت وجه اسناد، یک سال (360 روز) پس از معامله اسناد (پرداخت وجه اسناد به ذی نفع) همراه هزینه تسهیلات مترتبه به اداره کل خارجه خواهد بود.

- تسهیلات فوق در قالب صادرات از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به هر کشور دیگر و یا واردات به کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه از کشورهای عضو اکو (افغانستان، آذربایجان، ایران، قرقیزستان، قزاقستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان) قابل استفاده خواهد بود.

مراحل اجرایی

2. بانک ECO بانک ملت را از شرایط اعطای وام مطلع می نماید . بانک اکو دارای اختیار کامل برای قبول و یا رد درخواست بانک ملت است.

3. در صورت تایید بانک اکو و همچنین تایید شرایط ازطرف بانک ملت، بانک ملت درخواست مربوطه را طی سوئیفت به بانک ECO ارسال می کند.

4. بانک ECO پس از دریافت درخواست مزبور طی سوئیفتی مراتب تایید شرایط تامین مالی را به بانک ملت، اعلام می کند.

حقوق معاملات اعتباری اوراق بهادار

سخن ناشر
فهرست اجمالی مطالب
مقدمه
بخش نخست: کلیات، ماهیت حقوقی، الگوها و اطراف رابطه خرید اعتباری
فصل نخست: کلیات
مبحث نخست: مفهوم و متعلقات خرید اعتباری
گفتار نخست: مفهوم اعتبار و خرید اعتباری
گفتار دوم: اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
بند نخست: اوراق بهادار قابلِِ خرید اعتباری
بند دوم: مبنای تحدید اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
الف) مفهوم و مصادیق اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
ب) عناوین و ابزارهای مالی خارج از اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
بند سوم: تأثیر احصاء اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
مبحث دوم: انواع تأمین مالی خرید اعتباری از حیث محل تخصیص
گفتار نخست: تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی
گفتار دوم: تأمین مالی از محل منابع نهاد مالی
بند نخست: تحدید دامنه تأمین مالی خصوصی در بازار سرمایه
بند دوم: اعطای اعتبار توسط نهاد مالی در قالب خصوصی
الف) اختیار کارگزاری‌ در تأمین مالی از محل منابع خود
ب) اختیار شناسایی سود از محل اعتبار اعطایی به مشتریان
مبحث سوم: اصول حاکم بر خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: شکل‌گرایی در خرید اعتباری اوراق بهادار
بند نخست: اصل مستند بودن به مقررات
بند دوم: انجام معامله توسط نهاد مالی
بند سوم: اصل تخصیص (اختصاص اعتبار به اوراق بهادار)
بند چهارم: اصل تحدید و التزام به الزامات مالی و حرفه‌ای
الف) کفایت سرمایه
ب) نصاب‌های مقرر
۱- سقف اعتبار
۲- ترمیم و تعدیل مانده حساب و رعایت نصاب‌ تضامین
گفتار دوم: اصل رقابت و منع رفتارهای غیررقابتی
گفتار سوم: اصل ریسک‌پذیری
گفتار چهارم: اصل نظارت و حفظ سلامت سرمایه‌گذاری
مبحث چهارم: مزایا و مخاطرات خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: مزایا
گفتار دوم: مخاطرات و ریسک‌ها
بند نخست: ریسک نکول و نابرابری
بند دوم: ریسک عملیاتی و ریسک بازار (رقابت)
بند سوم: ریسک اعتباری
بند چهارم: ریسک‌ قوانین و مقررات
بند پنجم: ریسک شریعت (عدمِانطباق با شریعت)
بند ششم: ریسک معاملاتی و ریسک تقلب و سوءاستفاده
بند هفتم: ریسک توقف و ورشکستگی
بند هشتم: ریسک تورم و ریسک نقدشوندگی
فصل دوم: ماهیت و جایگاه معاملات اعتباری اوراق بهادار
مبحث نخست: از منظر اقتصادی
گفتار نخست: بانکداری سایه
بند نخست: مفهوم
بند دوم: بازار پولی باواسطه و بی‌واسطه
الف) بازار پولی باواسطه
ب) بازار پولی بی‌واسطه
بند سوم: سابقه موضوع در کشورهای دیگر
بند چهارم: مزایا و چالش‌ها
الف) مزایا
ب) چالش‌ها
بند پنجم: بررسی معامله اعتباری به‌عنوان مصداق بانکداری سایه در ایران
بند ششم: آثار هنجاری و نظارتی ناظر به تحقق بانکداری سایه از مجرای معاملات اعتباری
الف) مسئله تحت نظارت بودن و استقلال در تأمین مالی
ب) مسئله تنظیم مقررات و تعیین متولی
۱- تنظیم و نظارت مقررات‌محور
۲- تنظیم و نظارت اصول محور
۳- تنظیم و نظارت ریسک‌محور
۴- تنظیم و نظارت نهادمحور
بند هفتم: الزامات نظارتی و مقرراتی مربوط به نظارت و هدایت بازار از حیث بانکداری سایه
گفتار دوم: وام رهنی
گفتار سوم: فروش استقراضی و فروش اقساطی
بند نخست: فروش استقراضی
بند دوم: فروش اقساطی
مبحث دوم: از منظر حقوقی
گفتار نخست: رابطۀ خرید اعتباری و معاملات تأمین وجه مارجین اعتباری
گفتار دوم: معاملات از حیث موعد پرداخت
بند نخست: بیع نقد
بند دوم: بیع نسیه
گفتار سوم: نسبت معامله اعتباری با بیع نقدی و نسیه
مبحث سوم: فرایند، نوع رابطه و ماهیت فقهی ـ حقوقی خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: فرایند عملیات خرید اعتباری
گفتار دوم: نوع رابطه بانکی ـ بورسی خرید اعتباری
گفتار سوم: قالب‌های فقهی ـ حقوقی خرید اعتباری اوراق بهادار
بند نخست: جعاله
بند دوم: قرض
بند سوم: مشارکت مدنی
بند چهارم: مضاربه
بند پنجم: خرید دین
بند ششم: مرابحه
بند هفتم: نمایندگی
الف) تحلیل حقوقی عمل کارگزاری
ب) تحلیل قالب نمایندگی برای خرید اعتباری اوراق بهادار
بند هشتم: میزان حجیت و مانعیت قالب‌های مصوب کمیته فقهی
مبحث چهارم: تضامین در خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: ماهیت تضامین از حیث نوع ضمانت
بند نخست: مفهوم تضمین و مارجین
بند دوم: نسبت تضامین اوراق بهادار و ضمان در حقوق مدنی
گفتار دوم: تحلیل ماهیت تضامین از حیث سایر نهادهای حقوقی
بند نخست: نمایندگی
بند دوم: شرط ضمن عقد
بند سوم: ودیعه
بند چهارم: وجه التزام
بند پنجم: وثیقه و رهن
بند ششم: ماده ۱۰ قانون مدنی یا عقد صلح
گفتار سوم: ضوابط مربوط به تضامین اوراق بهادار
بند نخست: اوراق بهادار قابل تعلق به‌عنوان تضمین
بند دوم: اخذ تضمین از محلی غیر از اوراق بهادار
بند سوم: امکان‌سنجی تضمین مال متعلق به غیر
بند چهارم: دامنۀ حق استیفای طلب تجاری از مشتری
بند پنجم: ترتیب مواجهه با کسری تضمین مشتری
فصل سوم: الگوی خارجی، اطراف و جنبه‌های حقوقی رابطه خرید اعتباری اوراق بهادار
مبحث تأمین وجه مارجین نخست: خرید اعتباری در ایالات متحده
گفتار نخست: صلاحیت مقررات‌گذاری و نظارت
گفتار دوم: الزامات مربوط به اعتبار و وجه تضمین (مارجین)
مبحث دوم: اطراف و اشخاص مرتبط با خرید اعتباری اوراق بهادار
گفتار نخست: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
گفتار دوم: کارگزار و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
بند نخست: کارگزار
بند دوم: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
گفتار سوم: سرمایه‌گذار (مشتری)
گفتار چهارم: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
گفتار پنجم: بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
گفتار ششم: کمیته پایش ریسک بازار
مبحث سوم: جنبه‌های حقوقی مربوط به نقش‌آفرینی اشخاص مختلف در خرید اعتباری
گفتار نخست: ضمانت اجرای نظارت و کنترل بر معاملات اعتباری
گفتار دوم: مالکیت اوراق بهادار مربوط به خرید اعتباری
بند نخست: اختصاص مالکیت به بانک و مؤسسه اعتباری
بند دوم: اختصاص مالکیت به واسطه‌های مالی
الف) کارگزاری
ب) سپرده‌گذاری مرکزی
بند سوم: تعلق مالکیت به مشتری
بند چهارم: مقایسه آثار ناشی از مالکیت اوراق بهادار موضوع خرید اعتباری
الف) جنبه‌های فرعی تعلق مالکیت اوراق بهادار ناشی از خرید اعتباری به مشتری
۱- تأمین وجوه خرید اوراق بهادار
۲- اختیار عملیات (خریدوفروش اوراق بهادار)
ب) تأثیر پذیرش قالب‌های حقوقی معارض بر مالکیت اوراق بهادار
مبحث چهارم: چالش‌ها و بایسته‌های حقوقی الگوی خرید اعتباری در بازار سرمایه ایران
گفتار نخست: تحلیل حقوق اقتصادی الگوهای مربوط به خرید اعتباری در ایران
بند نخست: تداوم الگوی موجود (بدون دخالت مستقیم بانک) با رویکرد اصلاحی
بند دوم: خرید اعتباری اوراق بهادار از طریق اعطای مستقیم تسهیلات بانکی
گفتار دوم: چالش‌ها و ابهامات
بند نخست: مبنایی و ساختاری
بند دوم: کاربردی و عملیاتی
گفتار سوم: بایسته‌های حقوقی
بخش دوم: اوصاف، آثار حقوقی و مسؤولیت‌های ناشی از خرید اعتباری
فصل نخست: اوصاف قرارداد و معامله مبتنی بر خرید اعتباری
مبحث نخست: اوصاف اصلی
گفتار نخست: لازم‌الإتباع بودن
گفتار دوم: تملیکی بودن
گفتار سوم: مغابنی و معاوضی بودن
گفتار چهارم: بعضاً تبعی و وابسته به عملیات اعتباری بودن
گفتار پنجم: مرکب بودن ماهیت خرید اعتباری؟
گفتار ششم: تشریفاتی بودن
بند نخست: وصف تشریفاتی خرید اعتباری
بند دوم: وجوه و مسائل مربوط به تشریفاتی بون خرید اعتباری اوراق بهادار
الف) اثر دریافت اعتبار یا فرصت خرید اعتباری
ب) جایگاه سفارش خریدوفروش
۱- روش‌های سفارش
۱-۱- حضوری
۱-۲- غیرحضوری (مبتنی بر فرایند الکترونیک)
الف ـ سفارش اینترنتی و آنلاین (برخط)
ب ـ سفارش تلفنی با استفاده از مرکز تماس
۲- موقعیت و ماهیت حقوقی سفارش
پ) موضوعیت انعقاد قرارداد خرید اعتباری؟
ت) تنظیم قرارداد خرید اعتباری؛ از ماهیت خصوصی یا حرفه‌ای، تا نهاد متولی
۱- حدود آزادی اراده در تنظیم قرارداد خرید اعتباری اوراق بهادار
۲- متولی تنظیم و ابلاغ قرارداد خرید اعتباری اوراق بهادار
ث) تأثیر عدول از ضوابط راجع به خرید اعتباری بر معامله
مبحث دوم: دواعی و اوصاف غیراصلی
گفتار نخست: اهمیت داشتن شخصیت طرف
گفتار دوم: عموماً و نوعاً کوتاه مدت بودن
فصل دوم: آثار خرید اعتباری و خاتمه آن
مبحث نخست: اثر تعهدات
گفتار نخست: نسبت به طرفین اصلی
بند نخست: مشتری
بند دوم: نهاد مالی (کارگزار)
الف) کارگزار اعتباردهنده
ب) کارگزار ناظر
گفتار دوم: نسبت به اشخاص مرتبط
بند نخست: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی
بند دوم: سایر مقامات بازار
الف) کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
ب) بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران
پ) سازمان بورس و اوراق بهادار
مبحث دوم: خاتمه معامله اعتباری
گفتار نخست: ایفای تعهد (وفای به عهد)
گفتار دوم: انحلال قرارداد
گفتار سوم: اتمام قرارداد و رابطه قراردادی
گفتار چهارم: تسویه و پایاپای
فصل سوم: مسؤولیت‌های ناشی از خرید اعتباری اوراق بهادار
مبحث نخست: مسؤولیت‌ها و دعاوی حقوقی
گفتار نخست: مسؤولیت‌های حقوقی
بند نخست: مسؤولیت قراردادی
بند دوم: مسؤولیت مدنی
گفتار دوم: دعاوی حقوقی و مرجع صلاحیت دار
بند نخست: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعاوی حقوقی راجع به خرید اعتباری
بند دوم: دعاوی و مسائل حقوقی مرتبط با خرید اعتباری
الف) عدمتسویه بدهی مربوط به خرید وفروش اوراق بهادار
ب) معامله فضولی مبتنی بر قرارداد خرید اعتباری
پ) عدم استفاده مشتری از موقعیت اعتباری یا اتمام قرارداد خرید اعتباری
ت) فریز سهام مشتری
بند سوم: تحلیل موضوعی آثار حقوقی مربوط به دعاوی
الف) مسئله مطالبه متعلقات و هزینه‌های مالی
ب) مسئله سقف اعتبار و تأثیر حقوقی عدول از آن
پ) چالش نهاد مالی در استفاده از حق فریز
ت) تأثیر فعالیت بدون انعقاد قرارداد خرید اعتباری بر مسؤولیت حقوقی طرفین
ث) مسؤولیت حقوقی ناشی از فروش سهام مشتری بدهکار توسط کارگزار دیگر
مبحث دوم: مسؤولیت انتظامی و کیفری
گفتار نخست: مسؤولیت انتظامی و تخلفات انضباطی
بند نخست: مسؤولیت انتظامی
بند دوم: مرجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات راجع به خرید اعتباری
الف) مرجع صلاحیت دار رسیدگی به تخلفات در بورس‌ها (رسیدگی تالی)
ب) مرجع صلاحیتدار رسیدگی به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار (رسیدگی عالی)
۱- كميته رسيدگي به تخلفات
۲- هيأت رسيدگي به تخلفات
۳- هيأت مديره سازمان
بند سوم: فعالیت‌های مستوجب مسؤولیت انتظامی
الف) فریز غیرقانونی سهام مشتری یا سوءاستفاده کارگزار از حق فریز
ب) عدم رعایت سقف اعتبار
پ) خرید اعتباری برای اشخاص وابسته
ت) عدم رعایت نصاب قابل قبول برای نسبت جاری تعدیل شده و نسبت بدهی و تعهدات تعدیل شده
ث) تخصیص اعتبار بدون انعقاد قرارداد
ج) تخصیص اعتبار به مشتریان بیش از ده درصد حقوق صاحبان سهام
چ) خرید اعتباری برای مشتریانی که مانده بدهی تجاری آنها بیش از مانده حساب تضمین است
ح) مبادرت به فعالیت خارج از موضوع اساسنامه
خ) تخصیص اعتبار جهت موضوعی غیر از اوراق بهادار قابل معامله در بورس یا فرابورس
د) سوءاستفاده از کد معاملاتی، نام و رمز عبور مشتری از حیث خدمات الكترونيكي مالی
ذ) عدم رعایت ضوابط پذیرش مشتریان
ر) اعطای اعتبار بدون اخذ تضامین کافی
ز) عدم اعلام اخطار کسری حساب تضمین
بند چهارم: تنبیهات و ضمانت اجراهای انضباطی
بند پنجم: تحلیل موضوعی ضوابط مبتنی بر مسؤولیت انتظامی
الف) مسؤولیت انتظامی کارگزاری یا بازاریاب
ب) تأثیر و تأثّر مسؤولیت انتظامی کارگزاری و مدیران و کارکنان آن
پ) احتمال اثرپذیری دیگران از محکومیت انضباطی متخلف و تضییع حقوق ذی‌نفعان و مرتبطان
ت) الزام به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و اصلاحی
گفتار دوم: مسؤولیت کیفری
منابع

معامله مارجین کریپتو چیست؟

what is crypto margin trading

معامله مارجین ارزهای رمزنگاری شده راهی برای افزایش ریسک به معاملات شما به خاطر سود بالقوه بالاتر است. به طور طبیعی، می تواند ضررهای شما را نیز به میزان قابل توجهی بزرگتر کند.

برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین به شما این امکان را می‌دهد که با استقراض پول ارائه شده توسط شخص ثالث (یک کارگزار یا سایر کاربران پلتفرم که به نام وام دهندگان مارجین نیز شناخته میشوند) موقعیت‌های قابل توجهی را باز کنید. معاملات اهرمی بسیار پرخطر هستند زیرا هم می توانند موفقیت شما را تقویت کنند و هم ضرر شما را افزایش دهند.

معامله مارجین کریپتو چگونه کار می کند؟

تفاوت‌ها و تغییرات قابل‌توجهی در قوانین بین پلتفرم‌های مختلف معاملات مارجین کریپتو وجود دارد، اما کمابیش از همان اصول پیروی می‌کند.

به طور کلی، معاملات مارجین به روش زیر عمل می کند.

معامله گر درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد می شود. این درصد یا کسری از پوزیشن، مارجین شما را تشکیل می دهد. در مرحله بعد، یک سطح اهرمی راحت را نیز انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک معامله 10000 دلاری با اهرم 10 برابری (یا 10:1) انجام دهید، باید حداقل 10٪ سرمایه ارائه دهید که در این مورد برابر با 1000 دلار است.

نسبت های اهرمی در بازارهای ارزهای دیجیتال از دو برابر(1:2) تا صد برابر(یک به صد) متغیر است.

هرچه از اهرم بیشتری برای معاملات خود استفاده کنید، قیمت لیکویید شدن به قیمت ورودی شما نزدیکتر است، بنابراین فضای کمتری برای خطا ایجاد می کند. درک این موضوع بسیار مهم است زیرا اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند و به آستانه از پیش تعیین شده برسد، وجوه اولیه شما به زور فروخته می شود و توسط صرافی نقد می شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه کریپتو، بخش قابل‌ توجهی از سرمایه خود را با اهرم بالا در بازارهای با نوسان بالا از دست می‌دهند.

خرید یا فروش؟

معاملات مارجین کریپتو در مورد باز کردن موقعیت های خرید و فروش است. خرید به این معنی است که معتقدید قیمت دارایی ها بالا می رود و می توانید از این حرکت سود ببرید. فروش دارایی به این معنی است که شما یک حرکت نزولی قیمت را پیش بینی می کنید و می خواهید از آن سود ببرید.

آیا معاملات مارجین کریپتو ایمن است؟

بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر با تجربه هستید که دارای نظم و انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک موثر هستید، احتمالا معامله گر مارجین کریپتو موفقی خواهید بود. اگر مبتدی هستید که به دنبال سود سریع هستید، احتمالاً مطمئن ترین گزینه تجارت برای شما نیست.

هر صرافی مارجین کریپتو که به خود احترام می گذارد، به کاربران در مورد نوسانات، خطرات و پیچیدگی معاملات مارجین کریپتو هشدار می دهد. این راز نیست که در اینجا نه پناهگاهی پیدا خواهید کرد و نه سود تضمینی.

تفاوت اساسی بین ایمن و ناامن در اینجا تجربه قبلی شما در بازارها است. اگر نسبت به مهارت های خود اطمینان دارید و اعصاب آرامی دارید، حتی معاملات با اهرم بالا نیز ممکن است شما را به چالش نکشند. برعکس، اگر خودآگاه هستید و می‌دانید که هنوز چیزهای بی‌شماری برای یادگیری وجود دارد، احتمالاً باید از معاملات مارجین کریپتو با اهرم بالا اجتناب کنید.

در مجموع، از دست دادن پول با معامله مارجین بسیار آسان است. اگر استراتژی مدیریت و تحمل ریسک را ایجاد نکرده اید، بهتر است از آن اجتناب کنید.

مزایا و معایب معامله مارجین کریپتو

معامله مارجین ارزهای دیجیتال مزایا و معایب خود را دارد. مزایای آشکار معاملات مارجین کریپتو، سود قابل توجه تر، توانایی تنوع بخشیدن به موقعیت های خود، دسترسی فوری به منابع مالی بیشتر و توانایی یادگیری نظم و انضباط معاملاتی است.

نکات منفی که در معاملات مارجین کریپتو به وجود می آید، ریسک بالاتر، ضررهای زیادتر و نوسانات بالا است. معاملات با اهرم بالا برای سرمایه گذاران بی تجربه توصیه نمی شود.

مزایا معایب
سود بیشتر ضرر بیشتر
تنوع بخشیروش معاملاتی با ریسک بال
معاملات قابل توجه با وجوه محدود از دست دادن پول به سرعت در بازارهای بی ثبات
انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک را آموزش می دهدبرای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود

تامین مالی مارجین ارز دیجیتال

علاوه بر معاملات مارجین کریپتو، سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند می‌توانند از تامین مالی مارجین یا به اصطلاح وام‌ دهی سود ببرند.

تامین مالی مارجین کریپتو راهی برای قرض دادن پول خود به معامله گران مارجین و دریافت بازدهی بر اساس نرخ های بهره توافق شده و سایر شرایط قرارداد است. مکانیسم‌های کلیدی پشت سرمایه‌گذاری مارجین کریپتو در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ که نسبت به خود معامله مارجین ارز دیجیتال، خطرات بسیار کمتری دارد.

صرافی های معاملات مارجین کریپتو

در اینجا لیستی از بهترین صرافی های معاملاتی مارجین ارزهای دیجیتال آورده شده است.

صرافی لوریج(اهرم)ارزهای دیجیتال هزینه
صرافی بیت مکس100 برابر80.075% - 0.25%
صرافی eToro2 برابر150.75% - 2.9%
صرافی بایننس 3 برابر170.2%
صرافی Bithoven20 برابر130.2%
صرافی کراکن5 برابر80.01 - 0.02% ++
صرافی Gate.io10 برابر430.075%
صرافی پولونیکس 5 برابر160.08% - 0.2%
صرافی بیتفینکس 3.3 برابر250.1% - 0.2%

ملاحظات نهایی

معامله مارجین ارزهای دیجیتال با اهرم برای تازه‌ کاران بازار ارزهای دیجیتالی توصیه نمی‌شود. اگرچه به راحتی می تواند موقعیت ها و سود شما را تقویت کند، اما خطراتی مانند از دست دادن نسبتاً سریع وجوه را نیز شامل می شود.

اگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک متفکرانه استفاده می‌کنید، ممکن است منجر به یک سفر سرگرم‌ کننده و سودآور شود. در غیر این صورت، احتمالاً با شروع آهسته، یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از حداقل سطوح اهرمی بهتر خواهید بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین به زبان ساده

آیا می دانید تفاوت فیوچرز و مارجین چیست؟ به بیان ساده از جمله فرصت های خوب سودآوری، معاملات مارجین و فیوچرز در بازارهای جهانی هستند که در صرافی های گوناگونی می توان آن ها را در دستور کار قرار داد. اما این معامله ها چه ویژگی هایی دارند که فرصت های خوب سرمایه گذاری به حساب می آیند؟ آیا تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین محسوس است یا خیر؟ لذا اگر دوست دارید همه چیز را درباره معاملات فیوچرز و معاملات مارجین و همچنین تفاوت فیوچرز و مارجین یاد بگیرید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

در بیشتر صرافی ها مثل بایننس هر دوی این معاملات وجود دارند، ولی باید در نظر داشته باشید که در قراردادهای آتی یا همان فیوچرز شما قادرید اهرم ها را مورد استفاده قرار دهید. اهرم بدین معناست که وقتی به عنوان مثال برای معامله ای از اهرم ۳ بهره می گیرید، در صورتی که سود حاصل شد، سود شما ۳ برابر می شود و تحت شرایطی هم که ضرر کنید، به همان نسبت که قرار بوده سود کنید، بیشتر متضرر خواهید شد. این ضرر تا حدی است که امکان دارد کل سرمایه خود از دست بدهید، ولی در معامله های مارجین تنها توانایی این را دارید که با توجه به دارایی مود، مقداری هم دارایی در دوره معینی قرض بگیرید.

در صورتی که تمایل دارید در تأمین وجه مارجین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

در ادامه و پس از پایان دوره هم می بایست قرض خود را با سودی که پیش از این تعیین شده بود، بپردازید. بنابراین امکان استفاده از اهرم ها در این جا وجود ندارد. ولی باید در نظر داشت که در برخی صرافی ها نیز در معاملات مارجین از اهرم استفاده می نمایند. البته این امکان در صرافی هایی فراهم است که معاملات فیوچرز در آن ها قابل انجام نیست. یعنی در صرافی هایی که دیگر معاملات فیوچرز در آن ها وجود ندارند استفاده از اهرم برای معاملات مارجین هم فعال است. تفاوت دیگر این دو معامله در این است که در فیوچرز، قرارداد هر وقتی که طرفین بخواهند بسته می شود و هیچ محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

آن نوعی خرید و فروش دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. در این جا معامله گر می بایست به شکلی حدس بزند تا با سودی که کسب می کند نیز وام گرفته شده را تسویه کند و هم کارمزد آن را پرداخت نماید. لذا معامله گر می تواند با نداشتن سرمایه هم برای سرمایه گذاری اقدام کرده و از این طریق درآمد کسب کند.

البته این را هم باید در نظر داشت که مطمئنا وی باید معاملات خود را به صورتی انجام دهد که بتواند در کنار کسب سود، قرض خود را نیز پرداخت نماید. این معامله دو زیر مجموعه دارد؛ یکی از آن ها بازار نقدی و دیگری مبادله مشتقات می باشد. در بازار نقدی مبلغ های قرضی بایستی فورا پس از اتمام معامله از طریق صرافی ها پرداخت شود. در مبادله مشتقات هم احتیاجی نیست شما وام دریافت کنید یا به دارایی خود دست بزنید. البته باید توجه داشته باشید که بستن این نوع قرادادها شرایطی را نیز می طلبد و زمان این قراردادها نیز به صورت کامل از قبل تعیین شده است.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به شکلی است که پولی که از فردی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما قادر شوید از آن در راستای خرید و معامله رمزارزها استفاده نمایید تا در نهایت با آن سود به مراتب بالاتری کسب کنید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به دنبال داشته باشد؛ این معاملات برای افراد زیادی می تواند مناسب باشد، چرا که به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها به علت نوسانات قیمتی که دارند، نباید کل سرمایه خود را به آن بازار اختصاص دهید.

همچنین این امکان وجود دارد که بعضی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی به منظور سرمایه گذاری در رمزارزها را فراهم نمایند و سرمایه خود را در تجارت فعلی خود احتیاج داشته باشند؛ بسیاری از تریدرهایی که از رمزارزها استفاده می کنند، دریافته اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت رمزارزها کاربردهای فراوانی داشته باشد.

مزایای معاملات مارجین

استفاده از اهرم مهم ترین مزیت این نوع معامله به حساب می آید؛ تریدران بایننس قادرند پوزیشن‌ های معاملاتی بزرگتری به نسبت سرمایه اصلی خود باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند. دستیابی سریع تر به اهداف سودآوری مزیت دیگر این نوع معاملات است؛ معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برای شما غیرقابل باور بود، در حالی که دستیابی به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز امکان پذیر نخواهد بود.

معایب معاملات مارجین

هرچند اهرم می‌ تواند به تریدرها کمک کند تا به اهداف معاملاتی خود با سرعت بسیار بالایی دست پیدا کنند، ولی با این وجود این ابزار می تواند یک شمشیر دو لبه باشد که تریدرها را تا آنجا که امکان دارد از هدف هایشان دور کند. تریدرهای بازار ارزهای دیجیتالی لزوما نمی‌ دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالبا از این فرصت درخشان استفاده نادرست می کنند. بنابراین آن ها شدیدا ضرر می کنند و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌ های اضافی خواهند شد. بنابراین این را در خاطر داشته باشید که هر چقدر میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بیشتر باشد، احتمال لیکوید شدن حساب‌ شما نیز به همان اندازه افزایش پیدا خواهد کرد.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

منظور از معاملات فیوچرز همان معامله آتی است که قراردادی است که ببر اساس توافق طرفین، دارایی مشخصی در زمان تعیین شده ای با قیمت معین مورد معامله قرار می گیرد. در این قرارداد دو طرفه آتی به منظور فروش الزامی به در اختیار گرفتن دارایی ای نخواهد بود، بلکه تنها بایستی بر اساس قرارداد، قیمت دارایی تعیین شده باشد. برای مثال قرارداد فیوچرز برای یک دارایی روی قیمت مشخصی بسته خواهد شد. بر اساس این قرارداد یک دارایی در زمان معینی، به عنوان مثال ۴ ماه آینده با قیمت معین شده رد و بدل می شود، لذا همان ابتدا، دارایی مورد معامله قرار نخواهد گرفت.

به همین خاطر وقتی که زمان سررسید قرارداد برسد، هر دو طرف بایستی مفاد وارد شده در آن را رعایت نمایند. در فیوچرز، مبادله ای در آن لحظه انجام نمی شود، از همین روی در آن از اصطلاحات Long و Short به منظور سفارش مورد استفاده قرار می گیرد. در نظر داشته باشید که Long سفارش خرید است. در این جا خریدار بایستی تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی که در قرارداد آمده، در همان زمان سررسید مشخص، خریداری کند. Short نیز سفارش فروش می باشد که در این جا فروشنده می بایست تعهد دهد که دارایی معینی با قیمت مشخصی در زمان سررسید مشخص، بفروشد.

تفاوت معاملات مارجین و فیوچرز در بایننس

تا به اینجا متوجه شدید که معاملات مارجین نوعی معامله دارایی است که سرمایه آن توسط شخص ثالث فراهم می شود. می توان گفت که تفاوت معاملات فوق هم در این است که اولا در فیوچرز، قرارداد هر زمانی که طرفین بخواهند بسته خواهد شد و هیچ محدودیت زمانی ای برای آن در نظر نگرفته اند. ثانیا در صرافی هایی که هر دوی این معاملات را دارند، در پلتفرم فیوچرز قادرید از اهرم تا حدود ۱۲۵ هم استفاده نمایید. اهرم ها ضمن این که سوددهی بالاتری دارند، در صورت ضرر نیز ضررهای به مراتب بیشتری به بار خواهند آورد.

تفاوت مارجین در معاملات فیوچرز بایننس هم بدین صورت است که برای حساب مارجین دو حالت Cross و Isolated در نظر گرفته شده است. انتخاب حالت Isolated پیش از انجام هر پوزیشنی به نفع شما خواهد بود، چرا که در صورت ضرر به کل حساب مارجین شما لطمه ای وارد نخواهد شد. در انتهای این بخش نیز باید گفت که معاملات فوق ضمن سوددهی می توانند خطرناک نیز باشند، بنابراین حتما بحث آموزش آن ها را جدی بگیرید و حتی سرمایه مازاد خود را بدون آگاهی در این گونه بازارهای ریسکی، به خطر نیندازید. در بخش بعدی خواهیم گفت که به صورت کلی فیوچرز بهتر است یا مارجین؛

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای آن دسته از تریدرهایی که سرمایه کافی به منظور آغاز معامله را در اختیار ندارند، گزینه مناسبی به حساب می آید. از طرفی به نظر می آید فیوچرز بایننس برای تریدرهایی که موجودی حساب بالاتری دارند، مناسب تر است. در تأمین وجه مارجین جریان فهمیدن این که کدام رویکرد معاملاتی برای شما می تواند مناسب تر باشد، باید این را در نظر داشته باشید که انتخاب بازارتان باید مطابق با اندازه سهام، تجربه‌ تان از دیگر پلتفرم‌ های معاملات سنتی و نوع معامله‌ گر که قصد دارید به آن تبدیل شوید، باشد.

نکات مهم درباره تفاوت معامله فیوچرز و مارجین

 1. جالب است بدانید که هر دو از نظر فنی موقعیت‌ های مشابهی دارند. در معاملات مارجین، شما مارجین خاصی را وارد می نمایید و در ادامه کارگزار موجودی را تامین خواهد کرد. معمولا مارجین در حدود ۲۰ الی ۲۵ است که موجودی به وسیله کارگزار تامین خواهد شد. در صورت معاملات فیوچرز، مارجین شما در حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد ارزش سهام است و فیوچرز که در اختیار دارید مشتق موقعیت سهام می باشد.
 2. در معاملات فیوچرز فقط دو طرف وجود دارد؛ خریدار فیوچرز و فروشنده فیوچرز. اما معاملات مارجین، معامله‌ ای سه جانبه است که با سرمایه گذار مورد معامله قرار می گیرد. بودجه مارجین را نیز به قسمتی از معامله تبدیل می نماید. به صورت معمول نهاد تامین مالی یک شرکت گروه کارگزار می باشد.
 3. تأمین وجه مارجین
 4. زمانی که موقعیت فیوچرز به سطوح ریسکی تر نزدیک می شود، یعنی مشتری توانایی دریافت مارجین MTM را ندارد، کارگزار مجاز است موقعیت آینده را ببندد و ضرر و زیان را به حساب مشتری بستاند.
 5. در معاملات مارجین این شمایید که مالک قانونی سهام به حساب می آیید، لذا هر گونه اقدام شرکتی به صورت سود سهام، حقوق و پاداش به شما تعلق خواهد گرفت. شما به عنوان یک سهامدار هم مثل هر سهامدار دیگری حق رای دارید. از طرفی دارنده موقعیت فیوچرز تنها نگاهی به جهت سهام دارد و به همین خاطر حق اقدامات شرکت یا حق رای را نخواهد داشت.
 6. تفاوت حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که زمانی که برای کمک مالی مارجین انتخاب می‌ کنید، سود مبلغ بودجه را می پردازید. برعکس، زمانی که شما معاملات فیوچرز را انتخاب می‌ کنید، هیچ سودی به وسیله شما قابل پرداخت نخواهد بود. معمولا زمانی که تصمیم گیری می کنید موقعیت خود را به سری بعدی تغییر دهید، به صورت غیر مستقیم سود می پردازید. هزینه بازپرداخت چیزی جز بازتاب هزینه بهره قابل پرداخت به وسیله وام گیرنده نخواهد بود.
 7. معاملات مارجین از نظر دوره‌ ای که می‌ توان موقعیت را به جلو برد، از یک مزیت برخوردار است؛ معاملات فیوچرز حداکثر به ۳ ماه محدود خواهد شد. به صورت معمول تنها معاملات فیوچرز ماه جاری به اندازه کافی نقدینگی دارند، به همین خاطر چنانچه شما می خواهید موقعیت را برای بلندمدت تر پیش ببرید، امکان دارد معاملات مارجین گزینه مناسب تری به حساب آید، چرا که معاملات فیوچرز به صورت معمول هزینه بالاتری را به شکل هزینه های گردانندگی به دنبال خواهد داشت.
 8. مزیت دیگری که معاملات مارجین به نسبت معاملات فیوچرز دارد این است که حداقل اندازه بلیط برای بودجه مارجین وجود ندارد. مثلا در معاملات فیوچرز، مقدار اولیه لات شما ۵/۵ روپیه است و امکان دارد که SEBI برای محافظت از منافع سرمایه گذاران خرد، کمی سخت گیر تر باشد، لذا معاملات مارجین این امکان را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا موقعیت‌ های بسیار کوچک تری را از طریق اهرم نیرو کسب کنند.
 9. در لیست سهام موجود در معاملات مارجین در قیاس با معاملات فیوچرز تفاوت هایی دیده می شود؛ تنظیم کننده مجاز به معاملات فیوچرز تنها در سهامی است که معیارهای اساسی سوددهی، سوابق و نقدینگی را دارند. به منظور ایمنی و پایداری، بیشتر کارگزاران می خواهند که لیست سهام مارجین بسیار محدود و محافظه کار را حفظ نمایند. برخلاف بازار معاملات فیوچرز، که لیست به وسیله نهاد نظارتی مشخص می گردد، در صورت معامله با مارجین، کارگزار اختیار بیشتری برای انجام جزئیات دقیق تر خواهد داشت.
 10. به همان صورت که می توان سود را در معاملات مارجین و معاملات فیوچرز بیشتر کرد، ضرر نیز می تواند افزایش پیدا کند. برای مثال زمانی که ۵ بار در بازار فیوچرز از اهرم استفاده می‌ کنید، یک حرکت منفی ۱۰ درصدی در قیمت می‌ تواند به فرسایش ۵۰ درصدی پول مارجین شما منتهی گردد و این نکته بسیار مهمی است که باید حتما در نظر داشته باشید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، به بررسی تفاوت های بازار فیوچرز و مارجین پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید نکات سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را به صورت کاملا رایگان و به زبانی ساده یاد بگیرید، این مطلب شما را راهنمایی می کند.

به نظر شما معامله مارجین برای شما مناسب تر است یا فیوچرز؟

dYdX چیست؟ آشنایی با صرافی غیرمتمرکز و ارز دیجیتال dydx

معاملات مارجین، آپشن‌ها و اوراق مشتقه ابزارهایی هستند که سرمایه‌گذارها و تریدرهای سنتی از آن‌ها استفاده می‌‎کنند. در دنیای کریپتو این ابزارها فقط مختص صرافی‌های متمرکزی مثل بایننس، هوبی و kucoin بوده‌اند اما dYdX قصد دارد، برای اولین بار این قابلیت‌ها را به صورت کاملا غیرمتمرکز عرضه کند. در این مقاله با صرافی و ارز dydx آشنا میشوید.

dYdX چیست؟

dYdX یک صرافی غیرمتمرکز است که در حال حاضر علاوه بر معاملات perpetual، مارجین و لحظه‌ای، امکان وام‌دهی و وام گرفتن را هم در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد. این صرافی براساس قراردادهای هوشمند اتریوم کار می‌کند و به کاربران خود این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به واسطه به معامله بپردازند.

لوگو صرافی غیرمتمرکز dydx

لوگوی صرافی غیرمتمرکز dydx

در این صرافی نیازی به ثبت نام و احراز هویت ندارید و لازم نیست کنترل دارایی‌های خودتان را به یک شخص ثالث واگذار کنید. نحوه کار dYdX تقریبا شبیه به پلتفرم‌های وام‌دهی دیگری است که روی اتریوم وجود دارند اما در واقع این پلتفرم تلاش می‌کند اقتصاد غیرمتمرکز (DeFi) را تقویت کند و مسیر جدیدی برای آن تعیین کند.

dYdX محبوب‌ترین پلتفرم غیرمتمرکز معاملات مارجین، مشتقه و پرپچوال است. در نوامبر ۲۰۱۹ بیش از ۱۵۰ هزار اتریوم (به ارزش بیش از ۳۰ میلیون دلار) در قراردادهای هوشمند این پلتفرم قفل شده بود. تا آپریل ۲۰۲۰ هم این پلتفرم از رکورد معاملاتی ۵۰۰ میلیون دلار عبور کرد.

پروتکل dYdX در سال ۲۰۱۷ توسط یکی از مهندسین قبلی Uber و Coinbase به نام آنتونیو جولیانو خلق شد.

آنتونیو جولیانو، بنیانگذار صرافی غیرمتمرکز dydx

آنتونیو جولیانو، بنیانگذار صرافی غیرمتمرکز dydx

قابلیت منحصر به فرد dYdX چیست؟

در مقایسه با پلتفرم‌های معاملاتی فعلی، dYdX ویژگی منحصر به فرد خاصی ندارد اما در صورتی که این پلتفرم را با پلتفرم‌های Trustless غیرامانی دیگر مثل یونی سواپ مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که dYdX یک پلتفرم فوق‌العاده پیشرفته است.

قابلیت‌های این پلتفرم در حال حاضر عبارتند از معامله لحظه‌ای (Spot)، امکان قرض دادن دارایی‌ها برای کسب سود و دو نوع معامله مارجین (Isolated Margin و Cross Margin). این قابلیت‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی متمرکز فعلی مثل بایننس نیز وجود دارند اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که dYdX کاملا غیرمتمرکز است و تمامی این عملیات‌ها بدون حضور هیچ واسطه‌ای انجام می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های dYdX هم این است که وام‌دهی در آن خیلی کم‌ریسک است. تمام سرمایه‌هایی که از طریق این پلتفرم قرض داده شوند به صورت مستمر با استخراج هر بلاک سود کسب می‌کنند و می‌توانید بدون محدودیت هم هر زمان که مایل باشید سرمایه خودتان را بیرون بکشید. تمام وام‌های این پلتفرم نیز دارای وثیقه هستند و در صورتی که سرمایه خودتان را به کاربر دیگری وام بدهید، بدون هیچ قید و شرطی می‌توانید آن را پس بگیرید.

ارز دیجیتال DYDX چیست؟

ارز دیجیتال dydx یک ارز حاکمیتی است که به کاربران جامعه dYdX امکان نظارت روی لایه ۲ پروتکل dYdX را می‌دهد. تریدرها، تامین کننده‌های نقدینگی و مشارکت‌کنندگان در جامعه dYdX با در اختیار داشتن این ارز دیجیتال می‌توانند به صورت مشترک روی این پروتکل نظارت داشته باشند و آن را به سمت آینده‌ای روشن هدایت کنند.

برای خرید DYDX و مشاهده قیمت لحظه‌ای کلیک کنید: خرید dydx

با استفاده از DYDX یک اکوسیستم حاکمیتی مستحکم برای جامعه dYdX به وجود می‌آید و پاداش‌ها و پروسه‌های Staking هم بهبود خواهند یافت که باعث رشد و غیرمتمرکز شدن بیشتر این جامعه خواهد شد و می‌تواند تجربه بهتری را برای کاربران خود رقم بزند.

نحوه کار dYdX چگونه است؟

در پلتفرم dYdX هر سرمایه دارای استخر وام‌دهی اختصاصی خودش است که وام دهنده‌ها و وام گیرنده‌ها می‌توانند با آن ارتباط برقرار کنند. در این استخرها از قرارداد هوشمند استفاده می‌شود و به همین خاطر تراکنش‌ها به صورت لحظه‌ای و بدون نیاز به تایید انجام خواهند شد. در این استخرها عرضه و تقاضا درصد سود را تعیین می‌کند.

در dYdX به جای اینکه خریدار و فروشنده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، با استخر وام دهی (Lending Pool) ارتباط برقرار می‌کنند. هر کدام از دارایی‌های تحت پوشش سایت استخر اختصاصی خودش را دارد که با استفاده از قرارداد هوشمند مدیریت می‌شوند.

برای استفاده از صرافی dYdX فقط به یک کیف پول رمزارز مثل متامسک، مقداری اتریوم برای پرداخت Gas Fee و رمزارزهای پشتیبانی شده مثل USDC ،ETH و… نیاز دارید.

کارمزد تراکنش‌های dYdX چگونه محاسبه می‌شود؟

در dYdX از مدل Taker-Maker برای محاسبه کارمزد معاملات استفاده می‌شود. به صورت کلی دو نوع سفارش مختلف در dYdX وجود دارد: سفارش‌های Maker و سفارش‌های Taker:

 • سفارش‌های Maker: این نوع سفارش‌ها بلافاصله انجام نمی‌شوند و مدتی داخل Order Book باقی خواهند ماند. این سفارش‌ها باعث افزایش عمق و نقدینگی Order Book خواهند شد.
 • سفارش‌های Taker: این نوع سفارش‌ها به سرعت انجام خواهند شد و باعث کاهش نقدینگی Order Book خواهند شد.

به عنوان یک قاعده کلی، کارمزد سفارشات Maker نسبت به سفارشات Taker کمتر است. همچنین برای محاسبه کارمزدها از مدل پلکانی استفاده می‌شود و هرقدر حجم معاملات شما در ۳۰ روز گذشته بیشتر باشد، کارمزد کمتری هم پرداخت می‌کنید.

نقدینگی dYdX از کجا تامین می‌شود؟

نقدینگی پلتفرم dYdX از دو روش زیر تامین می‌شود:

 • Lending: در این روش کاربران عمومی تامین کننده نقدینگی پلتفرم هستند. هر کسی می‌تواند با واریز رمزارز به حساب Spot یا Margin خودش در این بخش مشارکت داشته باشد و سرمایه‌های خودش را در قبال دریافت سود قرض دهد. پس از واریز وجه شما به صورت خودکار سود کسب می‌کنید.
 • Trading: تمام نقدینگی مورد نیاز برای بازارهای Spot ،Margin و Perpetual از طریق معاملات و سفارش‌های انجام شده در صرافی تامین می‌شود. این سفارشات می‌توانند توسط کاربران، تامین کنندگان نقدینگی یا بازارسازها تامین شود.

انواع استخرهای سپرده‌گذاری در dYdX

در حال حاضر در پلتفرم dYdX دو نوع استخر سپرده‌گذاری (Staking Pool) وجود دارد:

 • استخر ایمنی (Safety Pool): این استخرها همان‌طور که از اسم آن‌ها مشخص است یک تور ایمنی برای کاربرانی ایجاد می‌کند که قصد دارند توکن‌های DYDX خودشان را سپرده‌گذاری کنند. در صورت سرمایه‌گذاری در این استخرها، کاربر همیشه به تناسب سپرده‌گذاری خودش بخشی از پاداش‌ها را دریافت می‌کند. البته در صورتی که کاربر قصد داشته باشد توکن‌های خودش را برداشت کند باید ۱۴ روز صبر کند و قبل از پایان دوره (epoch) فعلی هم باید درخواست خودش را ثبت کرده باشد.
 • استخر نقدینگی (Liquidity Pool): استخرهای نقدینگی دو کاربرد اصلی دارند: تامین مزایای شبکه‌های نقدینگی و همچنین تشویقبازارسازهای حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخل پلتفرم. بازارسازها روی پروتکل لایه دو dYdX فعالیت می‌کنند و سرمایه‌گذارها نیز به نسبت سرمایه‌گذاری خودشان توکن DYDX دریافت می‌کنند که می‌توانند آن را پس از ۱۴ روز و در طول دوره فعلی برداشت کنند.

ایردراپ dYdX چیست؟

این پروژه در یک ایردراپ، پاداش‌های ارزشمندی به کاربران وفادار خود داد. این پاداش به شکل ارز دیجیتال DYDX به کاربران اهدا شد و تعداد توکن‌ها نیز بسته به فعالیت هر کاربر متفاوت بود. کمترین مقدار این پاداش برای کاربرانی که حداقل ۱ دلار در این صرافی معامله کرده بودند ۳۱۰ توکن بود. کاربرانی هم که سطح معاملات آن‌ها از یک میلیون دلار بیشتر بود ۹۵۲۹ توکن دریافت کردند.

با در نظر گرفتن ارزش ۱۴.۲۴ دلار برای هر توکن، مبلغی که هر کاربر در این ایردراپ دریافت کرده، چیزی بین ۴۴۱۴ و ۱۳۵ هزار دلار است که مبلغ چشمگیری است.

سخن نهایی

با اینکه در حال حاضر صرافی‌های غیرمتمرکز برای معاملات Spot از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار هستند اما انتظار می‌رود که در سال‌های آینده معاملات مارجین و perpetual نیز در این پلتفرم‌ها به شدت محبوب شوند. dYdX امنیت و شفافیت صرافی‌های غیرمتمرکز را با سرعت و کاربردپذیری صرافی‌های متمرکز تلفیق کرده است و به همین خاطر توانسته است در مدت زمان کوتاهی، کاربران زیادی را کسب کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.