تعدیل سود هر سهم


درنتیجه یک سرمایه گذار باید این توانایی را به دست بیاورد که خودش بررسی کند که آیا بر اساس شرایط موجو eps پیش بینی شده شرکت به واقعیت نزدیک است یا اینکه شرکت پیش بینی درستی از eps خود ارائه نداده است و این eps می تواند در انتهای سال افزایش و یا کاهش پیدا کند

پیش بینی مدیریت سود بر مبنای تعدیل سود هر سهم مقاله

در این مقاله سودمندی اطلاعات حسابداری در پیش-بینی رفتار مدیریت سود شرکت های تعدیل کننده EPS مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه تحقیق شامل آن دسته از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طول دوره مالی اقدام به تعدیل EPS کرده اند. یافته ها نشان می دهد دو انگیزه قراردادی (قراردادهای بدهی) و فشار بازار سرمایه (رشد سود عملیاتی و سود خالص) انگیزه مدیران شرکت ها برای تعدیل EPS به شمار می آید. بر مبنای استدلال نظری، انتظار می رود اقلام تعهدی نشانه ای برای شناسایی شرکت های تعدیل کننده EPS باشد؛ یعنی حجم اقلام تعهدی شرکت های تعدیل کننده EPSاز سایر شرکت ها متفاوت باشد که در این تحقیق مورد تایید قرار نگرفت. هم چنین انتظار می رود شرکت هایی که ضرایب قیمت (E/P،B/M) بیشتری دارند تحت فشار بازار سرمایه تمایل بیشتری به تعدیل EPS نشان دهند که شواهد به دست آمده این انتظار را تایید نمی کند. در مجموع می توان گفت شرکت های با رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر، تمایل بیشتری به تعدیل EPSدارند. بنابراین رشد سود بیشتر و اهرم بالاتر می تواند به عنوان نشانه ای برای پیش بینی مدیریت سود مورد استفاده قرار گیرد.

خلاصه ماشینی:

"برای این منظور مدل‌های (1) تا (3) برآورد شده است : مدل(1) مدل (2) مدل (3) مدل(1) تأثیر متغیرهای سود خالص، سود عملیاتی ( فشار بازار سرمایه بر شرکت) و اهرم مالی( انگیزه قرار دادی) را بر تعدیل EPS نشان می دهد. Explanatory and Predictive Power of Accounting Information for Share Prices in Tehran Stock Exchange Shokrolah Khajavi (Ph. D) 3 Hamid Allahyari Abhari 4  Received: 21 June 2007 Accepted: 13 September 2009 Abstract This paper studies the impact of accounting variables include earnings, dividends and book value on share prices and their predictive power for share prices. Key words: Dividends, Book value, Explanatory power, Predictive power JEL Classification: G14 Earnings Management in Tehran Stock Exchange (TSE) Ahmad Modarres (Ph. D) 5 Abbas Aflatooni 6 ( Received: 20 April 2008 Accepted: 13 September 2009 Abstract In this paper, by using of discretionary accruals and working capital discretionary accruals, the incentives of earnings management are reviewed in Tehran Stock Exchange during the period of 1379-1384. marke(TCM) JEL: Classification: D12, D21, F10 Examining the Problems of Production, Consumption, and Exportation of Hand Woven Carpets in Kerman Province (AHP, Approach) Fatemeh Irani Kermani 10 Hamid Reza Horry, (Ph. D) 11 ( Zeinolabedin Sadeghi, (Ph. D)* 12 ( Received: 13 June 2009 Accepted: 13 September (2009) Abstract Iran's Carpet export started to decline in 1994 and that trend has continued to day."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

سود ، تعدیل EPS ، مدیریت تعدیل سود هر سهم سود ، اطلاعات ، مدیران ، حسابداری ، سود عملیاتی و سود خالص ، اقلام تعهدی شرکت‌های تعدیل‌کننده EPS ، سود خالص ، تمایل بیشتری به تعدیل EPS

🎥 تعدیل سود چیست؟

در این ویدئوی آموزشی نکاتی درباره ای پی اس ( eps) شرکت ها خواهید آموخت .

🎥 تعدیل سود چیست؟

بورس24 : از آنجا که eps پیش بینی شده فقط یک پیش بینی است، در نتیجه ممکن است که در طی سال چندین بار دچار تغییر گردد، زیرا شرایط ممکن است در طی سال تغییر پیدا کند. مثلا ممکن است در طی سال عملکرد شرکت بهتر و یا بدتر شود، یا اتفاق خاصی در روند سودآوری شرکت رخ دهد.

احتمال دارد شرکت به این دلایل پیش بینی eps اولیه را کاهش و یا افزایش دهد که به این اتفاق تعدیل سود و یا تعدیل ای پی اس (EPS) گفته می شود

هر چقدر از شروع سال مالی می گذرد به دلیل لینکه اطلاعات بیشتری از عملکرد واقعی شرکت وجود دارد و اطلاعات مالی در دسترس مدیران شرکت واقعی تر است eps پیش بینی شده شرکت به آن eps که در انتهای سال محقق خواهد شد نزدیکتر می شود و قابلیت اتکای بیشتری برای سهامداران شرکت خواهد داشت.

معمولاً eps پیش بینی شده مبنای قیمت گذاری قرار می گیرد، چرا که eps تعدیل سود هر سهم تحقق یافته بعد از پایان سال مالی شرکت به دست می آید و اثر آن قبلا بر روی قیمت سهم گذاشته شده است.

درنتیجه یک سرمایه گذار باید این توانایی را به دست بیاورد که خودش بررسی کند که آیا بر اساس شرایط موجو eps پیش بینی شده شرکت به واقعیت نزدیک است یا اینکه شرکت پیش بینی درستی از eps خود ارائه نداده است و این eps می تواند در انتهای سال افزایش و یا کاهش پیدا کند

اگر مایل هستید تا درباره مفهوم EPS اطلاعات کسب کنید ویدئو زیر را از دست ندهید :

آیا با مفهوم مجمع آشنایی دارید ؟ پیشنهاد می کنیم تا ویدئوی آموزشی کوتاه آموزش مجمع چیست را در این لینک مشاهده نمایید :

همچنین اگر مایل هستید تا درباره پیش بینی سود اطلاعات کسب کنید حتما این ویدئو رو مشاهده کنید :

محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده

سیاست تقسیم سود شرکتها مدتها مسئله دانشمندان رشته مالی بوده است در این تحقیق سعی شده مدل تقسیم سود در مورد شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1373 تا 1381 به آزمون گذاشته شود. بر مبنای بدست آمده شرکتهای ایرانی به طور متوسط 68 درصد عایدی خود را تقسیم می کنند و در این بین صنعت رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر صنایع نسبت بیشتری از سود خود را در بلندمدت تقسیم می کند.مدل ساده لینتنر در مورد 165 شرکت از مجموعه 212 شرکت مورد مطالعه صدق می کند و می تواند مبنای خوبی برای پیش بینی سود تقسیمی در ایران باشد. بررسی "سرعت تعدیل سود تقسیمی" در این شرکتها اختلاف معنا داری را بین صنایع مختلف نشان نمی دهد .بالا بودن این نسبت در بورس تهران بیانگر این مطلب است که مدیران مقدار سود تقسیمی را با شدتی بیشتر از تغییرات عایدی هر سهم تغییر می دهند. در ضمن رابطه معنی داری بین رشد بازده شرکتها و سرعت تعدیل سود تقسیمی بدست نیامد. در مورد مدل پیشرفته لینتنر به علت قلت اطلاعات برای تکنیکهای آماری نظیر سریهای زمانی نمی توان اظهار نظر نمود. سایر نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات سود تقسیمی در دو سال قبل و سال قبل بر تغییرات سود تقسیمی در سال جاری موثر هستند. این تاثیر در حالت افزایشی شدیدتر است. بررسی این نسبتها نشان می دهد که درحالت چسبندگی سود تقسیمی در بلند مدت کمتر است و این مطابق نظریه فاما و بابی یاک است ولی در حالت کاهش سود این تئوری مصداق ندارد. می توان چنان نتیجه گیری کرد تعدیل سود هر سهم که مدیران تمایل چندان زیادی برای کم کردن سود تقسیمی در مقایسه با علاقه ای که با افزایش آن دارند از خود نشان نمی دهند.

کلیدواژه‌ها

  • بورس اوراق بهاردار تهران
  • سیاست تقسیم سود
  • سرعت تعدیل تقسیم سود

20.1001.1.10248153.1382.5.15.3.4

عنوان مقاله [English]

The policy of paying company’s dividends has aroused a lot of controversies among financial scholars. Being as such, this article attempts to experiment a “model of dividend policy” concerning the active companies in Tehran Stock Exchange during 1994 — 2002.
The outcomes prove that Iranian companies divide on average 68 percent of their earnings, and by contrast, radio and television broadcasting industry divides a higher proportion of its profits in the long run.
The simple Lintner model applies to 165 companies out of a set of 212 firms in question and can serve as a good basis to predict distribution of dividends in Iran. An investigation of “dividend adjustment speed” at these companies does not reflect a meaning difference. A higher ratio at Tehran Stock Exchange indicates that directors change the amounts of dividend per share (DPS) at a rate further than the ordinary changes of each share. Moreover, no meaningful relationship exists between the growth تعدیل سود هر سهم rate of companies’ return and the speed of dividend adjustment. The outcome proves that the change in DPS in the three past years has affected DPS changes in the current year. Such effect is far greater in an increasing situation. A study of such ratios implies that when the Profits rise, the cohesion of DPS is less in the long run and this corresponds with theory. When the profits decrease, this theory does not apply. A conclusion can be drawn that directors do not show any tendencies to decrease DPS in contradistinction to their interest in increasing it.

پیش بینی سود یا تعدیل مثبت و منفی در بورس چیست؟

تعدیل مثبت و منفی در بورس

هنگامی که صحبت از تعدیل مثبت و منفی در بورس به میان می‌آید، حضور تحلیل‌گران بازار بورس دیده می‌‌شود. تحلیل‌گران با بررسی بازار، میزان تعدیل و پیش‌بینی‌های خود، تعدیل مثبت و منفی را انجام می‌دهند. به تعدیل مثبت و منفی در بورس، پیش‌بینی تعدیل نیز گفته می‌شود.

تعدیل بورس چیست؟

چنانچه با تغییر در سرمایه شرکت‌ها قیمت و ارزش سهام آن‌ها دست‌خوش تغییر شود، برای جبران اختلافات قیمتی پیش‌آمده از ابزاری به نام تعدیل استفاده می‌شود. می‌توانید برای مطالعه‌ی بیشتر به مقاله‌ی تعدیل قیمت‌ بورس مراجعه کنید و برای اطلاع از نوه محاسبه میزان تعدیل مقاله فرمول تعدیل قیمت را مطالعه کنید.

پیش‌بینی روند قیمت‌ها عامل شکل‌گیری تعدیل مثبت و منفی

پایان هر سال شرکت‌ها بودجه سال آینده خود را اعلام می‌کنند. اعلام بودجه در سندی صورت می‌گیرد که شامل اطلاعات مختلفی از روند مالی سال آینده است. در بین این اطلاعات پیش‌بینی سود هر سهم نیز دیده می‌‌شود. این پیش‌بینی برای سهام‌داران شرکت‌ها مهم است چرا که وضعیت سهام آن‌ها را در یک سال نشان می‌‌دهد. این مقدار، EPS نام‌ دارد.

تعدیل مثبت و منفی بورس

تعدیل مثبت و منفی در بورس

چنان‌چه سود شرکت در سال جدید بیشتر از میزان پیش‌بینی باشد، تعدیل مثبت، و اگر این سود کمتر از پیش‌‌بینی باشد تعدیل منفی رخ‌ می‌دهد. برای مثال چنانچه شرکتی EPS را ۱۰۰ تومن پیش بینی کند و در سال آینده با سود سهام ۱۲۰ تومانی روبرو شود، تعدیل مثبت بوده است. اما اگر میزان سود هر مقداری پایین‌تر از پیش‌بینی ۱۰۰ تومانی باشد، تعدیل منفی رخ داده‌است.

اکوئیتی(equity) صاحبان سهام

در این میان تعدیل سود هر سهم مفهومی به نام حقوق یا اکوئیتی صاحبان سهام مطرح است. اکوئیتی(equity) صاحبان سهام، منافع مالی سهام‌داران است که پس از کسر بدهی‌ها از بودجه‌ی شرکت باقی می‌ماند. اکوئیتی صاحبان سهام در شرکت‌ها، سود و زیان، اندوخته مالی شرکت و سهام سرمایه است.

ارتباط تعدیل منفی و اکوئیتی صاحبان سهام

تعدیل منفی ممکن است برای از بین بردن اثر اشتباهات مالی سال‌های قبل باشد. گاهی شرکت‌ها سود یک سال را بیش‌تر از ارزش واقعی معرفی می‌کنند و در نتیجه ناچار به ایجاد تعدیل منفی در سال مالی آینده خواهند بود. چنین رویدادی در سرمایه‌گذاران ایجاد بی اعتمادی می‌کند. تمام این‌ها سلسله رویدادهایی را باعث می‌شود که موجب کاهش ارزش شرکت می‌شود. ایجاد تعدیل منفی ریسک را افزایش می‌دهد، سهام‌داران نیز خواهان ریسک بیشتر می‌شوند، در نتیجه نرخ بازده‌ای که انتظار دارند ببینند افزایش می‌یابد و نتیجه آن‌که اکوئیتی صاحبان سهام باا می‌رود و همان‌طور که گفتیم ارزش شرکت کم می‌شود.

تعدیل منفی سهام

سخن آخر

وقتی شرکت‌ها در نتیجه‌ی شرایط پیش‌آمده مجبور به انجام تعدیل می‌شوند، باید به با دقت نسبت به تنظیم اطلاعات سند پایان سال مالی بپردازند. حال که تعدیل صورت گرفته و نرخ سود جدید برای سال آینده تعریف شده‌است باید توجه شود که تحلیل‌گران و سهام‌داران شرکت را براساس پیش‌بینی‌های آن می‌سنجند. در این میان تعدیل مثبت خوب و کارساز است، ولی تعدیل منفی اگرچه نشانی صد در صدی از افت شرکت نیست، اما تأثیر ذهنی منفی از خود برجای می‌گذارد که به ضرر ارزش شرکت است. تحلیل‌گران شرکت‌ها باید با بهره‌گیری از ابزارهای کارآمد میزان سود سال آینده را پیش بینی کنند. همچنین شرکت‌ها نباید با رفتار غیرمنطقی و اعلام سودهای نا معقول تعدیل قیمت را راهی برای رفع و رجوع اشتباهات مالی خود ببینند. برای ورود به حوزه بورس باید آموزش بورس را از صفر شروع کنید و از مشاورین این حوزه کمک بگیرید. متخصصین دلفین وست در کنار شما هستند تا بهترین آموزش‌ها و مشاوره‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری را در در اختیارتان قرار دهند.

برای یادگیری “تحلیل بنیادی و تخمین سودآوری” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

مطالب مرتبط

ارز دیجیتال ATOM

ارز دیجیتال ATOM چیست؟ | همه‌چیز درباره اتم و Cosmos

اندیکاتور MFI

اندیکاتور MFI چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

سولانا چیست

سولانا چیست؟ معرفی جامع ارز سولانا (SOL)

یک پاسخ

سلام استاد
مجدد تشکر ویژه میکنم بابت مطالب خوب تون.
من هر ویدیو شما رو ۲ تا ۴ بار دیدم و کلی باهاش حال کردم و ازش استفاده کردم.
تازه بعد از کلی بالا و پایین متوجه شدم دانش بورسی یعنی چی
واقعا دست مریزاد به شما و همکاران پرتلاش تون
چند تا سوال و خواسته دارم که در ادامه خدمتتون عرض میکنم:
سوال اولم:
فرمول کندل فول بادی رو من نتونستم بنویسم اگه امکان داره محبت کنید و بهم بدید.
همچنین فرمول الگوها و اندیکاتورها رو چطوری میتونم بدست بیارم؟
سوال دومم:
طبق ۴ شرط ایچیموکو برای ورود به یک معامله سهم های زیادی رو تمرینی به این روش تحلیل کردم.
تو بعضی جاها به تناقض خوردم. مثلا در سهم وآذر طبق ۴ شرط گفته شده در تاریخ ۲۲ مهر ۹۹ سیگنال ورود داریم. درصورتیکه سهم اصلاح زیادی داشته.
فکر کنم غیر از این چهار شرط نکته دیگه ای باید رعایت کنیم که من نمی دونم.
و اما سوال سومم:
قرار بود زحمت بکشید و به قید قرعه به ۱۰ یا ۱۵ نفر (دقیقش الان یادم نیس) دوره فیلترنویسی پیشرفته تون رو هدیه بدید. چیزی که به شدت مورد نیازه . اما (با وجود اینکه تمام پست ها و استوری ها تون رو دنبال میکنم و به تمام دوستانم مطالب خوب و آموزنده تون رو پیشنهاد میکنم ) یا من ندیدم یا فراموش کردین.
استاد یه خواهش دیگه ازتون دارم
اونم اینه که طریقه استفاده صحیح از ابزارهای fib retracement و fib extension و محل استفاده از اون ها که چه موقع و از کدوم یکی باید استفاده کنیم و در زمان ترسیم از کدوم کف و سقف باید استفاده کنیم تا اطلاعات صحیحی بهمون بده و نحوه نتیجه گیری از این اطلاعات رو هم بعنوان تکمیلی آموزش تکنیکال در جلسه بعدی آموزش رایگان ارائه بدید.
ممنون می شم به سوالاتم جواب بدید.
همیشه موفق و سربلند باشید.

تعدیل سود هر سهم «پسهند»

دنیای اقتصاد : شرکت صنایع لاستیکی سهند پیش‌بینی درآمد هر سهم امسال خود را با توجه به عملکرد ۹ماهه، تعدیل کرد. شرکت صنایع لاستیکی سهند در عملکرد ۹ ماهه خود معادل یک هزار و ۴۴۹ میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش انواع محصولات خود را شناسایی کرد که سبب تعدیل سود سال مالی ۹۹ این شرکت شد. صنایع لاستیکی سهند در مدت ۹ ماهه مشابه سال قبل بیش از یک هزار و ۳۴ میلیارد ریال درآمد از فروش داشت که این رقم در سال‌جاری با ۴۰ درصد افزایش همراه است. از این رو شرکت صنایع لاستیکی سهند به دایره ناشران سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است از بابت رشد در عملکرد ۹ماهه امسال، سود خالص سال ۹۹ برابر با ۷۹۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون ریال پیش‌بینی می‌شود که بر اساس ۳۵۰ میلیون سهم این شرکت، سود هر سهم سهند مبلغ ۲ هزار و ۲۶۴ ریال خواهد بود. این شرکت در سایر پیش‌بینی‌های خود درآمد عملیاتی قابل شناسایی تا پایان سال ۹۹ را برابر با ۲ هزار و ۲۹ میلیارد و ۳۲۹ میلیون ریال اعلام کرده است. «پسهند» سود عملیاتی را در همین مدت معادل ۷۸۹ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال پیش‌بینی می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.